Lupa lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen

Kaikki Suomessa luonnonvaraisina esiintyvät nisäkkäät ja linnut ovat luonnonsuojelulain 38 §:n nojalla rauhoitettuja, lukuun ottamatta metsästyslain 5 §:ssä tarkoitettuja riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä. Näiden lajien rauhoittamisesta säädetään metsästyslaissa. Muut luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut eläinlajit luetellaan luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 2. Rauhoitetut kasvilajit on listattu asetuksen liitteissä 3a-3c.

Jotkut lajit ovat rauhoitettuja EU-lainsäädännön perusteella, sellaisetkin, jotka eivät esiinny Suomessa luontaisina. Lintudirektiivin ja luontodirektiivin perusteella rauhoitettuja lajeja koskevia säännöksiä on luonnonsuojelulain 49 §:ssä. EU:n CITES-asetuksessa on määräyksiä uhanalaisten lajien kansainvälisestä kaupasta ja listat niistä lajeista, joita asetus koskee. Näitä määräyksiä tarkennetaan luonnonsuojelulain 44 § ja 44a §:ssä.

Rauhoitettuihin eläimiin tai kasveihin kohdistuvat toimenpiteet, esimerkiksi niiden vahingoittaminen, hallussapito tai myyminen ovat kiellettyjä. Kiellot voivat koskea sekä eläviä että kuolleita yksilöitä ja myös esineitä, jotka on osittain tai kokonaan valmistettu rauhoitetun lajin yksilöstä. Kiellettyihin toimenpiteisiin on kuitenkin mahdollista hakea poikkeuslupaa. Poikkeuslupahakemuksia käsittelevät ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus tai ympäristöministeriö, lajista ja toimenpiteestä riippuen.

Julkaistu 27.3.2018 klo 13.23, päivitetty 27.3.2018 klo 13.43