Kiellon ja rajoituksen hakeminen vesiliikenteelle

Määrätyillä vesialueilla voidaan kokonaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen määräajaksi tai toistaiseksi tai rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus voidaan antaa liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttö voidaan aluekohtaisesti kieltää tai käyttöä voidaan rajoittaa sitä. Perusteena on, että käyttämisestä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Hakuprosessi

Kuka kieltoa tai rajoitusta voi hakea?

Esityksen kiellon ja rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta, kunnan jäsen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee.

Kuka asiasta päättää?

Yleisiä kulkuväyliä koskevista alueellisista kielloista tai rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Vesikulkutyyppiä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen ELY-keskus. Jos kuitenkin on kysymys kauppamerenkulkuun käytettävästä vesikulkuneuvosta, päätöksen tekee Liikenne- ja viestintävirasto.

Miten kieltoa ja rajoitusta haetaan?

Kieltoa tai rajoitusta haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta tai siltä ELY-keskukselta, jonka alueelle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Esityksestä tulee käydä ilmi perusteet, joilla kieltoa tai rajoitusta haetaan, kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika, esityksen tekijän yhteystiedot sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset asiat. Lisäksi mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla on esitettävä vesialue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Kuulutus, muistutus ja päätös kielto- tai rajoitusesityksestä

ELY-keskus ja Liikenne- ja viestintävirasto tiedottavat kielto- ja rajoitusesityksestä kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla ja vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Asianosaisilla on mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset ELY-keskukselle tai Liikenne- ja viestintävirastolle. Päätös asiassa tehdään, kun asiaa on riittävästi selvitetty. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla edellä mainitulla tavalla.

Päätös annetaan tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, vesialueen omistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa. Kunta pitää päätöstä koskevat tiedot saatavilla niin kauan kuin kielto tai rajoitus on voimassa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Maksut vahvistetaan vuosittain. ELY-keskuksen päätöksen hinta määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti. Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen hinta määräytyy liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisesti.

Kielto- ja rajoituspäätösten muuttaminen

ELY-keskus voi muuttaa annettua päätöstä, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai jos päätöksen perusteet todetaan olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. Päätöksen muuttaminen tapahtuu soveltuvin osin samalla lailla kuin uuden kielto- tai rajoituspäätöksen antaminen.

Lupa kilpailla ja harjoitella vesialueella

Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samalla vesialueella tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain.

Vastaava lupa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta todennäköisesti aiheutuu merkityksellisiä ympäristöhaittoja (mm. melu tai päästöt ilmaan ja vesistöön).

Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa lähtö- tai määräpaikassa toimivaltainen ELY-keskus. Usean ELY-keskuksen alueella pidettävän kilpailuluvan antaa se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.

Luvan myöntämisen edellytykset

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesiliikennerajoitukset - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Tällä sivulla esitellään Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesiliikennerajoitukset. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta voi tarkastella kohteen rajausta tarkemmin ja josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa.
 

Kunta Alue Rajoitus Päätös
Eura Raumanmöljä liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 21.2.1980
Eura Harola-Kalasaari liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 16.11.1988
Eura Ahmasjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 4.6.1985
Eura Kauttuanlahti nopeusrajoitus 16.11.1988
Huittinen Loimijoki nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 7.6.1993
Huittinen Kokemäenjoki nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 7.6.1993
Kaarina Fiskarinsuntti liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 8.10.1998
Kaarina Kuusiston telakka aallokonmuodostaminen kielletty 15.5.1997
Kaarina Piikkiönjoki nopeusrajoitus 5.11.1979
Kaarina Piikkiönlahti-Kukkarinsalmi nopeusrajoitus 8.10.1998
Kaarina Kuusistonsalmi nopeusrajoitus 8.10.1998
Kaarina Kuusistonsalmi nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 8.10.1998
Kaarina Kuusistonsalmi nopeusrajoitus 13.3.1985
Kaarina Kuusistonsalmi nopeusrajoitus 8.10.1998
Kaarina Kuusistonsalmi nopeusrajoitus 8.10.1998
Kaarina Torpansuntti liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 8.10.1998
Kaarina Hiirsalmi nopeusrajoitus 8.10.1998
Kaarina Piikasuntti liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 8.10.1998
Kaarina Rauvolanlahti nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 28.7.1992
Kaarina Papinsari-Rövarholm nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 28.7.1992
Kaarina, Lieto Littoistenjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 28.9.1981
Kaarina, Turku Rauvolanlahti liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 8.10.1998
Kankaanpää Alhonjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 2.6.1992
Kankaanpää Valkiajärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 11.7.1984
Kankaanpää Venesjärvi nopeusrajoitus 7.5.1985
Kankaanpää Ruokojärvi nopeusrajoitus,
liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla
15.2.1993
Kankaanpää Iso-Made nopeusrajoitus,
liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla
9.6.1992
Kankaanpää Pikku-Made nopeusrajoitus,
liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla
9.6.1992
Kankaanpää Karviajoki nopeusrajoitus 2.6.1992
Kemiönsaari Lysholmen nopeusrajoitus 9.9.2016
Kemiönsaari Nötön-Kimitö nopeusrajoitus 22.5.1971
Kemiönsaari Hammarsboda liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 26.3.1987
Kemiönsaari Albom-Korsklobben nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 2.6.2015
Kemiönsaari Byholmen-Apelholmen-Långö nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 9.10.2015
Kemiönsaari Vestlax nopeusrajoitus 16.12.1996
Kemiönsaari Finsjösundet nopeusrajoitus (1.6.-31.8.) 4.12.1989
Kemiönsaari Östra Dalsbruk nopeusrajoitus 21.2.1986
Kemiönsaari Taalintehdas satama nopeusrajoitus 21.2.1986
Kemiönsaari Sabbels nopeusrajoitus 21.2.1986
Kemiönsaari Skomakarsundet nopeusrajoitus 21.2.1986
Kemiönsaari Ånholmssund nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty (15.05.-15.09.) 7.3.1994
Kemiönsaari Kasnäs brygga nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 2.6.1992
Kemiönsaari Dalkarsundet nopeusrajoitus 1.11.1999
Kemiönsaari Österviken nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 10.5.1996
Kemiönsaari Kyrksundet nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 5.6.1992
Kemiönsaari Nötholmsviken nopeusrajoitus 4.12.1989
Kemiönsaari Västra Dalsbruk (läntinen Taalintehdas) nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 9.9.2016
Kokemäenjoki Kokemäenjoki nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 2.6.1993
Kokemäki Lievijärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 28.6.1991
Kokemäki Puurijärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 29.9.1992
Kustavi Lootholma nopeusrajoitus 5.6.1992
Kustavi Parattulanlahti, Iso-Ouran kapeikko nopeusrajoitus 29.6.2017
Kustavi Parattulanlahti, Iso-Ouran kapeikko aallokonmuodostaminen kielletty 29.6.2017
Laitila Särkijärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 16.11.1988
Lavia Rautianjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 29.9.1981
Lavia Pitkäjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 31.8.1982
Luvia Rekojärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 2.6.1992
Masku Halkkoaukko nopeusrajoitus 1.7.1987
Masku Halkkoaukko nopeusrajoitus (15.04.-30.07.) 1.7.1987
Merikarvia Merikarvianjoki nopeusrajoitus 15.3.1991
Mynämäki Laajoki nopeusrajoitus 9.12.1974
Mynämäki Mietoistenlahti ja Laajoki kielto ei koske työnteon tai asunnon sijainnin vuoksi tarpeellista moottorikäyttöisen vesikulkuneuvon käyttöä eikä vaikeasti liikuntavammaisen henkilön moottorikäyttöisen vesikulkuneuvon käyttöä, virka-, sairaankuljetus- ja pelastustoimen suorittamiseksi tai puolustusvoimien toimintaa.
Kiellon ulkopuolelle rajataan ammattikalastajarekisterin ryhmiin 1-3 kuuluvien kalastuksen vuoksi tarpeellinen liikkuminen (max nopeus 5 km/h).
26.11.2001
Mynämäki Mynäjoki ja suisto nopeusrajoitus 1.2.1991
Naantali Kukonsalmi nopeusrajoitus 16.8.2013
Naantali Rymättylän Airismaa-Väliluoto nopeusrajoitus 7.9.2015
Naantali Luolalanjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 8.12.2006
Naantali Taattistenjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 28.6.1991
Naantali Rengonaukko-Päivärauma aallokonmuodostaminen kielletty 24.2.1997
Naantali Livoluodon salmi nopeusrajoitus 12.6.1973
Naantali Merimasku nopeusrajoitus 5.6.1992
Naantali Hevosluodon rauma nopeusrajoitus 4.6.1974
Naantali Sannaistenlahti nopeusrajoitus 4.6.1974
Naantali Kuristenlahti nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 31.12.1992
Naantali Kinttalan salmi nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 4.3.1993
Naantali Rimpsinrauma nopeusrajoitus 5.6.1992
Naantali Kramppi nopeusrajoitus 13.3.1985
Naantali Mustaluoto nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 5.6.1992
Naantali, Masku Luikkionlahti nopeusrajoitus 4.5.1995
Paimio Paimionlahti liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla (jäiden lähdöstä tai viim. 31.3-15.-5.) 29.12.2006
Paimio Paimionjoki aallokonmuodostaminen kielletty 12.8.1992
Paimio Paimionlahti nopeusrajoitus 12.8.1992
Parainen Kaldersö sund nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 24.4.1995
Parainen Kyrkviken nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 7.6.1993
Parainen Paraisten portti nopeusrajoitus 23.10.1972
Parainen Hålax aallokonmuodostaminen kielletty 2.2.1996
Parainen Ernholm-Killingholm aallokonmuodostaminen kielletty 29.3.1996
Parainen Raggfjärden aallokonmuodostaminen kielletty 18.8.1993
Parainen Lessor sund nopeusrajoitus 23.9.1999
Parainen Bläsnäsviken nopeusrajoitus 20.3.1991
Parainen Kirkkosalmi nopeusrajoitus 27.2.1978
Parainen Blindsund nopeusrajoitus 5.3.1990
Parainen Malmviken nopeusrajoitus 26.6.1987
Parainen Smedsholmen nopeusrajoitus 5.3.1990
Parainen Björnholm-Smögrund nopeusrajoitus 14.4.1986
Parainen Blömans fladan nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 7.6.1993
Parainen Korpoström nopeusrajoitus (01.06.-31.08.) 7.6.1990
Parainen Kattlot nopeusrajoitus (01.06.-31.08.) 7.6.1990
Parainen Lemlaxö, Smedsholm, Muddais, Söderholm nopeusrajoitus 18.5.2017
Parainen Västerviken nopeusrajoitus 27.12.1994
Parainen Strömsund nopeusrajoitus 21.8.2009
Pomarkku Killholman salmi nopeusrajoitus 22.3.1994
Pomarkku Pomarkunjoki nopeusrajoitus 22.3.1994
Pori Ahlaistenjoki nopeusrajoitus 21.2.1986
Pori Matalakari nopeusrajoitus 21.2.1986
Pori Kuuttosuntti nopeusrajoitus 21.2.1986
Pori Kappelinsunti nopeusrajoitus 21.2.1986
Pori Linnansilta-Koivistonluoto-Suosmeri nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 2.6.2015
Pori Syväkurkku nopeusrajoitus 21.2.1986
Pori Kokemäenjoki nopeusrajoitus 21.2.1986
Pori Preiviikinlahti vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 15.5.2009
Pöytyä Yläneenjoki nopeusrajoitus 26.3.1987
Raisio, Turku Raisionlahti nopeusrajoitus 15.10.1982
Rauma Äyhönjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 15.10.1982
Rauma Pitkäjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 15.10.1982
Rauma Omenapuumaansuntti nopeusrajoitus 15.10.1982
Rauma Omenapuumaansuntti nopeusrajoitus 15.10.1982
Rauma Laakonsalmi nopeusrajoitus 3.7.1970
Rauma Puuvallinkanaali nopeusrajoitus 15.10.1982
Rauma Rokinnokka nopeusrajoitus 15.10.1982
Rauma Syväraumanlahti nopeusrajoitus 26.6.1987
Rauma Kappelinsalmi nopeusrajoitus 15.10.1982
Rauma Kompinlahti nopeusrajoitus 26.6.1987
Rauma Rauman satama nopeusrajoitus 26.6.1987
Rauma Kanaali nopeusrajoitus 26.6.1987
Rauma Narvijärvi nopeusrajoitus 19.5.1999
Salo Hamarijärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 8.9.1992
Salo Likojärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 8.9.1992
Salo Sahajärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 8.9.1992
Salo Puolakkajärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 8.9.1992
Salo Matildanjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 8.9.1992
Salo Angelansalmi nopeusrajoitus 15.1.1988
Salo Tokkee nopeusrajoitus 28.7.1993
Salo Orijärvi nopeusrajoitus 7.6.1995
Salo Maarjärvi-Orijärvi nopeusrajoitus 7.6.1995
Salo Kiskonjokisuu nopeusrajoitus 11.7.1984
Salo Niksorströmmen nopeusrajoitus 13.5.1976
Salo Määrjärvi nopeusrajoitus 7.6.1995
Salo Enäjärvi nopeusrajoitus 28.7.1993
Salo Seljänalanen nopeusrajoitus 15.5.1992
Sauvo Rantolansalmi nopeusrajoitus 23.3.1989
Siikainen Isojärven Vuohisalmi-Kevätsalmi nopeusrajoitus 9.10.2015
Siikainen Siikaisjärvi nopeusrajoitus 1.2.1991
Siikainen Hirvijärvi nopeusrajoitus 4.3.1993
Siikainen Hirvijärvi nopeusrajoitus 4.3.1993
Siikainen Hirvijärvi nopeusrajoitus 4.3.1993
Siikainen, Pomarkku Valkjärvi nopeusrajoitus 22.7.1985
Somero Pusulanjärvi nopeusrajoitus 11.5.1998
Somero Someronjoki nopeusrajoitus 26.7.1974
Somero Someronjoki nopeusrajoitus 16.4.1991
Taivassalo Kuustenrauma nopeusrajoitus 11.7.1984
Taivassalo, Uusikaupunki Ojaluoto-Pihlavakari nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 15.2.1993
Taivassalo, Vehmaa Vehmassalmi nopeusrajoitus 7.6.1974
Turku Pitkäkari-Hirvensalo aallokonmuodostaminen kielletty 28.6.2007
Turku Turun satamat nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 28.4.1993
Turku Pohjoissalmi nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Pikisaari nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Saaronniemi nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Ruissalo etelä nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Santalanlahti nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Krottilanlahti liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 28.4.1993
Turku Pukinsalmi-Haarlansuntti nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Pitkäsalmi nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Särkilahti nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Illoistenjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 26.4.1993
Turku Friskalanlahti liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 28.4.1993
Turku Vihtiälänsalmi nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Samppansuntti nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Vepsä nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Ruusuholma liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 28.4.1993
Turku Isosaari-Mäntysaari nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Kakskerranjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 28.4.1993
Turku Höyttistensuntti nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Kakskerta-Niittusaari nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku Kirkkosuntti-Pitkäsalmi nopeusrajoitus 28.4.1993
Turku, Naantali Naantalin-Turun väylä nopeusrajoitus 14.4.1986
Ulvila Joutsijärvi ja Tuurujärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 18.12.1979
Ulvila Kokemäenjoki nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty 2.6.1993
Ulvila Kokemäenjoki nopeusrajoitus 2.6.1992
Uusikaupunki Hattukari-Nuhja aallokonmuodostaminen kielletty 29.3.1996
Uusikaupunki Vähä-Puntari nopeusrajoitus 15.10.1982
Uusikaupunki Kivisilmänlahti nopeusrajoitus 21.2.1980
Julkaistu 16.9.2014 klo 12.27, päivitetty 5.7.2018 klo 15.41
Julkaistu 12.7.2016 klo 16.15, päivitetty 21.8.2019 klo 15.15
Julkaisija: