Kiellon ja rajoituksen hakeminen vesiliikenteelle

Määrätyillä vesialueilla voidaan kokonaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen määräajaksi tai toistaiseksi tai rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus voidaan antaa liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttö voidaan aluekohtaisesti kieltää tai käyttöä voidaan rajoittaa sitä. Perusteena on, että käyttämisestä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Hakuprosessi

Kuka kieltoa tai rajoitusta voi hakea?

Esityksen kiellon ja rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta, kunnan jäsen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee.

Kuka asiasta päättää?

Yleisiä kulkuväyliä koskevista alueellisista kielloista tai rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Vesikulkutyyppiä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen ELY-keskus. Jos kuitenkin on kysymys kauppamerenkulkuun käytettävästä vesikulkuneuvosta, päätöksen tekee Liikenne- ja viestintävirasto.

Miten kieltoa ja rajoitusta haetaan?

Kieltoa tai rajoitusta haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta tai siltä ELY-keskukselta, jonka alueelle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Esityksestä tulee käydä ilmi perusteet, joilla kieltoa tai rajoitusta haetaan, kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika, esityksen tekijän yhteystiedot sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset asiat. Lisäksi mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla on esitettävä vesialue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Kuulutus, muistutus ja päätös kielto- tai rajoitusesityksestä

ELY-keskus ja Liikenne- ja viestintävirasto tiedottavat kielto- ja rajoitusesityksestä kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla ja vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Asianosaisilla on mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset ELY-keskukselle tai Liikenne- ja viestintävirastolle. Päätös asiassa tehdään, kun asiaa on riittävästi selvitetty. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla edellä mainitulla tavalla.

Päätös annetaan tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, vesialueen omistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa. Kunta pitää päätöstä koskevat tiedot saatavilla niin kauan kuin kielto tai rajoitus on voimassa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Maksut vahvistetaan vuosittain. ELY-keskuksen päätöksen hinta määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti. Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen hinta määräytyy liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisesti.

Kielto- ja rajoituspäätösten muuttaminen

ELY-keskus voi muuttaa annettua päätöstä, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai jos päätöksen perusteet todetaan olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. Päätöksen muuttaminen tapahtuu soveltuvin osin samalla lailla kuin uuden kielto- tai rajoituspäätöksen antaminen.

Lupa kilpailla ja harjoitella vesialueella

Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samalla vesialueella tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain.

Vastaava lupa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta todennäköisesti aiheutuu merkityksellisiä ympäristöhaittoja (mm. melu tai päästöt ilmaan ja vesistöön).

Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa lähtö- tai määräpaikassa toimivaltainen ELY-keskus. Usean ELY-keskuksen alueella pidettävän kilpailuluvan antaa se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.

Luvan myöntämisen edellytykset

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesiliikennerajoitukset Pohjois-Savossa

Tällä sivulla esitellään vesiliikennerajoitukset Pohjois-Savossa. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Listauksessa eivät ole mukana yleisiä kulkuväyliä koskevat rajoitukset, joista päättää Liikennevirasto.

Kunta 

Alue

Rajoitus

Päätös

Iisalmi

Haukiniemi

Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty

2.7.1998

Iisalmi

Koljonvirta

Nopeusrajoitus 9 km/h

31.3.1989

Iisalmi ja Pielavesi

Lampaanjärvi

Nopeusrajoitus 10 km/h

10.4.1987

Iisalmi

Paloisvirta

Nopeusrajoitus 9 km/h

20.12.1985

Kuopio

Toivalansalmi

Nopeusrajoitus 9 km/h ja aallonmuodostamiskielto

9.6.2006

Kuopio

Pölläkänlahti

Nopeusrajoitus 9 km/h

23.7.2001

Kuopio

Matkusjärvi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

15.5.1991

Kuopio

Oravivirta ja Kokkovirta

Nopeusrajoitus 9 km/h

3.9.1990

Kuopio

Pietari ja Pikku-Pietari –saarten välinen salmi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

21.8.1985

Kuopio

Kettulanlahti

Nopeusrajoitus 10 km/h

2.11.1984

Kuopio

Tahkolahti

Nopeusrajoitus 9 km/h

2.7.1998

Kuopio

Iso- ja Pieni-Kankainen

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

20.8.1990

Kuopio

Tomperijärvi

Nopeusrajoitus 9 km/h. Lisäksi vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty

19.11.2004

Kuopio

Ketvelenlahti Jänissalon edustalla

Nopeusrajoitus 9 km/h ja aallokonmuodostamiskielto

9.10.1992

Lapinlahti

Linnansalmi

Nopeusrajoitus 10 km/h

25.9.1986

Leppävirta

Konnussalmi

Nopeusrajoitus 9 km/h

29.10.1992

Leppävirta

Leppävirta

Nopeusrajoitus 9 km/h ja aallonmuodostamiskielto

18.9.1989

Leppävirta

Sorsakosken Suolahti

Nopeusrajoitus 10 km/h

1.2.1989

Leppävirta

Kalmalahti

Nopeusrajoitus 10 km/h

5.11.1981

Rautalampi

Riitunvirta

Nopeusrajoitus 10 km/h

27.11.1991

Rautalampi

Nokisenkoski

Nopeusrajoitus 15 km/h

3.10.1990

Rautavaara

Ylä-Keyritty ja Syrjä-Keyritty

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

20.3.1992

Siilinjärvi

Jysänkosken kanava

Nopeusrajoitus 10 km/h

9.5.1985

Suonenjoki

Suonenjoki

Nopeusrajoitus 10 km/h

20.3.1981

Tervo

Tervonsalmi

Nopeusrajoitus 10 km/h

21.8.1987

Tuusniemi

Ohtaansalmi

Nopeusrajoitus  9 km/h ja aallokonmuodostamiskielto Ohtaansalmessa yleisen kulkuväylän ulkopuolella

18.9.1989 ja 21.6.2000

Varkaus

Puurtilanlahti ja Askolan Kanava

Nopeusrajoitus Puurtilanlahti 9 km/h, Askolan kanava 5 km/h

21.6.2010

Varkaus

Toissalmi

Nopeusrajoitus 9 km/h

9.6.2006

Varkaus

Kuvansijoki

Nopeusrajoitus 10 km/h

10.12.1996

Varkaus

Pirtinvirta

Nopeusrajoitus 11 km/h

5.2.1993

Varkaus

Ruokokoski-Mula-Kuvansijoen luusua

Nopeusrajoitus 10 km/h

11.7.1990

Varkaus

Joutenlahti

Nopeusrajoitus 5 km/h

2.11.1984

Varkaus

Vetokannas

Nopeusrajoitus 5 km/h

26.8.1983

Varkaus

Pussilanjoki

Nopeusrajoitus 5 km/h

26.8.1983

Vesanto

Päähinen-Jokelanjoki

Nopeusrajoitus 10 km/h

27.11.1991

Vieremä

Vieremänjoki

Nopeusrajoitus 10 km/h

14.8.1985

Julkaistu 1.8.2014 klo 12.17, päivitetty 1.8.2014 klo 12.17
Julkaistu 12.7.2016 klo 16.15, päivitetty 21.8.2019 klo 15.15
Julkaisija: