Kiellon ja rajoituksen hakeminen vesiliikenteelle

Määrätyillä vesialueilla voidaan kokonaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen määräajaksi tai toistaiseksi tai rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus voidaan antaa liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttö voidaan aluekohtaisesti kieltää tai käyttöä voidaan rajoittaa sitä. Perusteena on, että käyttämisestä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Hakuprosessi

Kuka kieltoa tai rajoitusta voi hakea?

Esityksen kiellon ja rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta, kunnan jäsen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee.

Kuka asiasta päättää?

Yleisiä kulkuväyliä koskevista alueellisista kielloista tai rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Vesikulkutyyppiä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen ELY-keskus. Jos kuitenkin on kysymys kauppamerenkulkuun käytettävästä vesikulkuneuvosta, päätöksen tekee Liikenne- ja viestintävirasto.

Miten kieltoa ja rajoitusta haetaan?

Kieltoa tai rajoitusta haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta tai siltä ELY-keskukselta, jonka alueelle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Esityksestä tulee käydä ilmi perusteet, joilla kieltoa tai rajoitusta haetaan, kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika, esityksen tekijän yhteystiedot sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset asiat. Lisäksi mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla on esitettävä vesialue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Kuulutus, muistutus ja päätös kielto- tai rajoitusesityksestä

ELY-keskus ja Liikenne- ja viestintävirasto tiedottavat kielto- ja rajoitusesityksestä kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla ja vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Asianosaisilla on mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset ELY-keskukselle tai Liikenne- ja viestintävirastolle. Päätös asiassa tehdään, kun asiaa on riittävästi selvitetty. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla edellä mainitulla tavalla.

Päätös annetaan tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, vesialueen omistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa. Kunta pitää päätöstä koskevat tiedot saatavilla niin kauan kuin kielto tai rajoitus on voimassa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Maksut vahvistetaan vuosittain. ELY-keskuksen päätöksen hinta määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti. Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen hinta määräytyy liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisesti.

Kielto- ja rajoituspäätösten muuttaminen

ELY-keskus voi muuttaa annettua päätöstä, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai jos päätöksen perusteet todetaan olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. Päätöksen muuttaminen tapahtuu soveltuvin osin samalla lailla kuin uuden kielto- tai rajoituspäätöksen antaminen.

Lupa kilpailla ja harjoitella vesialueella

Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samalla vesialueella tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain.

Vastaava lupa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta todennäköisesti aiheutuu merkityksellisiä ympäristöhaittoja (mm. melu tai päästöt ilmaan ja vesistöön).

Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa lähtö- tai määräpaikassa toimivaltainen ELY-keskus. Usean ELY-keskuksen alueella pidettävän kilpailuluvan antaa se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.

Luvan myöntämisen edellytykset

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesiliikennerajoitukset - Pohjois-Pohjanmaa

Lisätietoja alueesta saa valitsemalla rajoitusalueen paikkatietoikkunassa.

Kunta Alue Rajoitus Päätös
 
Ii Iijokisuu nopeusrajoitus Tangon- ja Saarionhaara 10 km/h 22.5.1987
  Iijoki nopeusrajoitus Käyränkangas-Niittysaari, Koni/Alaranta 20 km/h
 
26.7.1991
Kalajoki Lestijoen suu nopeusrajoitus 9 km/h 26.7.1999
  Pitkäjärvi moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttö kielletty
 
7.11.2014
Kuusamo Kitkajoki moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttökielto Jyrävän köngäs-Oulankajoki 16.2.1993
  Nilojoki nopeusrajoitus 15 km/h
 
9.3.2001
Muhos Leppiniemi nopeusrajoitus 20 km/h, vesiskootterikielto, vesihiihtokielto
 
6.5.2019
Oulainen Piipsjärvi moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttökielto lukuunottamatta enintään 1,5 kW:n sähköperämoottoreita
 
3.2.2010
Oulu Hartaanselkä-Rommakonselkä nopeusrajoitus Hartaanselkä-Rommakonselkä 9 km/h, Nallikarin edusta 9 km/h 10.6.1983
  Jäälinjärvi vesiskootterikielto, nopeusrajoitus 6 km/h 16.5.1995
  Kiiminkijoki nopeusrajoitus Ämmönnokka-Värjänranta 11 km/h, Vananranta 11 km/h, Ongansalmi 6 km/h 4.4.1984
  Kiiminkijoki Vesiskootterikielto Ämmännokka-Värjänranta-Vananranta, Ongansalmi-Vahtolanlahti, Sankoniemi-Hiltusenlahti
Nopeusrajoitus Ongansalmi-Vahtolanlahti 6 km/h, Sankoniemi-Hiltusenlahti 6 km/h
27.5.1994
  Lylykkäänjärvi moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttökielto 17.9.2001
  Oulujoki nopeusrajoitus Merikosken voimalaitos-kaupungin raja 25 km/h 2.8.1993
  Papinjärvi moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttökielto
 
26.3.1991
Pudasjärvi Iso Kuopusjärvi moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttökielto lukuun ottamatta enintään 1,5 kW:n sähköperämoottoreita
 
1.6.2010
Pyhäjoki Pohjoishaara nopeusrajoitus epävirallisella veneilyväylällä Tervon kalasatama-Kaukon kalaranta 9 km/h
 
8.1.2007
Pyhäjärvi Emolahti nopeusrajoitus 9 km/h, moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen ja vesiskoottereiden käyttökielto 25.8.2004
  Syvälahti nopeusrajoitus 9 km/h, vesiskootterikielto, vesihiihtokielto 6.7.2000
  Tikkalansalmi nopeusrajoitus Lossiranta-VT 27 9 km/h 11.6.2007
 
Raahe Kauneuskanava nopeusrajoitus 5 km/h 20.8.2009
  Kylmäniemenlahti    nopeusrajoitus 15.6. - 15.8. 10 km/h 11.7.1989
  Mikonkarinlahti nopeusrajoitus 8 km/h 11.7.1989
  Raahen edusta nopeusrajoitus Pikku-Kraaselin pohjoispuolelta alkava veneväylä 22 km/h, Pikkulahti ja huuhtelukanava 8 km/h
 
20.8.2009
Reisjärvi Kiljanjärvi Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttökielto lukuun ottamatta sähkömoottoria ja enintään 5 hv:n sähköperämoottoria, vesiskoottorikielto, vesihiihtokielto
 
1.6.2005
Siikajoki Laurinjärvi moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttökielto
 
21.1.1992
Taivalkoski Siikalampi moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttökielto
 
3.8.1984
Utajärvi Ahmasjärvi moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttökielto lukuun ottamatta enintään 1,5 kW sähköperämoottoreita 22.4.2016
  Matkajärvi moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttökielto 26.3.1991
  Vähäjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla
 
26.3.1991
Ylivieska Kalajoki nopeusrajoitus Hamarinkoski-Ylivieska/Haapavesi tien silta 9 km/h, Ylivieska/Haapavesi tien silta-Seppäkoski  15 km/h 15.12.2000

 

Julkaistu 14.8.2019 klo 12.58, päivitetty 23.8.2019 klo 14.27
Julkaistu 12.7.2016 klo 16.15, päivitetty 21.8.2019 klo 15.15
Julkaisija: