Kiellon ja rajoituksen hakeminen vesiliikenteelle

Määrätyillä vesialueilla voidaan kokonaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen määräajaksi tai toistaiseksi tai rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus voidaan antaa liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttö voidaan aluekohtaisesti kieltää tai käyttöä voidaan rajoittaa sitä. Perusteena on, että käyttämisestä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Hakuprosessi

Kuka kieltoa tai rajoitusta voi hakea?

Esityksen kiellon ja rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta, kunnan jäsen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee.

Kuka asiasta päättää?

Yleisiä kulkuväyliä koskevista alueellisista kielloista tai rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Vesikulkutyyppiä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen ELY-keskus. Jos kuitenkin on kysymys kauppamerenkulkuun käytettävästä vesikulkuneuvosta, päätöksen tekee Liikenne- ja viestintävirasto.

Miten kieltoa ja rajoitusta haetaan?

Kieltoa tai rajoitusta haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta tai siltä ELY-keskukselta, jonka alueelle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Esityksestä tulee käydä ilmi perusteet, joilla kieltoa tai rajoitusta haetaan, kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika, esityksen tekijän yhteystiedot sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset asiat. Lisäksi mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla on esitettävä vesialue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Kuulutus, muistutus ja päätös kielto- tai rajoitusesityksestä

ELY-keskus ja Liikenne- ja viestintävirasto tiedottavat kielto- ja rajoitusesityksestä kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla ja vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Asianosaisilla on mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset ELY-keskukselle tai Liikenne- ja viestintävirastolle. Päätös asiassa tehdään, kun asiaa on riittävästi selvitetty. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla edellä mainitulla tavalla.

Päätös annetaan tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, vesialueen omistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa. Kunta pitää päätöstä koskevat tiedot saatavilla niin kauan kuin kielto tai rajoitus on voimassa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Maksut vahvistetaan vuosittain. ELY-keskuksen päätöksen hinta määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti. Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen hinta määräytyy liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisesti.

Kielto- ja rajoituspäätösten muuttaminen

ELY-keskus voi muuttaa annettua päätöstä, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai jos päätöksen perusteet todetaan olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. Päätöksen muuttaminen tapahtuu soveltuvin osin samalla lailla kuin uuden kielto- tai rajoituspäätöksen antaminen.

Lupa kilpailla ja harjoitella vesialueella

Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samalla vesialueella tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain.

Vastaava lupa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta todennäköisesti aiheutuu merkityksellisiä ympäristöhaittoja (mm. melu tai päästöt ilmaan ja vesistöön).

Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa lähtö- tai määräpaikassa toimivaltainen ELY-keskus. Usean ELY-keskuksen alueella pidettävän kilpailuluvan antaa se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.

Luvan myöntämisen edellytykset

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesiliikennerajoitukset Pohjois-Karjalassa

Oheisessa taulukossa on esitelty Pohjois-Karjalassa voimassaolevat vesiliikennerajoitukset. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa.

(Vesiliikenteen rajoitukset myös selainsovelluksessa, ei sisällä Likenneviraston rajoitusalueita.)

Kunta 

Alue

Rajoitus

Päätös

Joensuu, Eno

Pielisjoki, Paukkaja Jerikko

Aallokon muodostaminen kielletty

14.2.2000

Joensuu

Iiksenjoki

Nopeusrajoitus 9 km/h

16.9.1983

Joensuu

Marjalan kanava

Nopeusrajoitus 6 km/h

26.6.1995

Joensuu

Pielisjoki (alaosa)

Nopeusrajoitus 9 km/h ja aallokon muodostaminen kielletty

22.5.2000

Joensuu

Pyhäselkä, Pielisjoki ja Iiksenjoki

Vesiskootterilla ajaminen kielletty

18.6.1992

Joensuu, Kontiolahti

Höytiäisen kanava

Nopeusrajoitus 9 km/h

31.7.1996

Joensuu, Kiihtelysvaara

Murtojärvi

Vesiskootterilla ajaminen kielletty

1.7.1998

Kitee

Päätyeenlahti

Moottoriveneellä ajaminen kielletty 1.5.-31.5. välisenä aikana

8.10.1984

Kitee

Sinikkolahti

Vesiskootterilla ajaminen ja vesisuksien käyttö kielletty

19.5.1997

Kontiolahti/Polvijärvi

Sisuslahti

Moottoriveneellä ajaminen kielletty 1.5.-15.6. välisenä aikana

8.1.1985

Kontiolahti/Liperi

Iso-, Pieni-, Keskimmäinen Polvijärvi, Hupeneva ja Aittolampi

Moottoriveneellä ajaminen kielletty

22.6.1994

Kontiolahti

Pielisjoki, Haapavirta

Nopeusrajoitus 15 km/h ja aallokon muodostaminen kielletty

16.12.2008

Lieksa

Ruunaa

Vesiskootterilla ajaminen kielletty

7.5.2004

Liperi

Niinikkolampi

Moottoriveneellä ajaminen kielletty

16.9.1981

Liperi

Leinonen

Moottoriveneellä ajaminen kielletty

16.9.1981

Liperi

Taipaleenjoki

Nopeusrajoitus 10km/h

23.8.1983

Liperi

Kuorinkajärvi

Vesiskootterilla ajaminen kielletty

26.10.1990

Liperi

Pyhäselkä, Pesolansaari, Suursaari ja Tikkasaari

Nopeusrajoitus 9 km/h

30.6.1992

Liperi

Kauppilansalmi

Vesiskootterilla ajaminen ja vesisuksien käyttö kielletty

7.5.1997

Outokumpu

Pitkälahti

Nopeusrajoitus 5 km/h

14.9.1984

Outokumpu

Ohtaansalmi

Nopeusrajoitus 9 km/h

25.9.1989

Outokumpu

Ohtaansalmi

Aallokon muodostaminen kielletty

22.5.2000

Outokumpu

Lähtevä-Särkiselkä

Vesiskootterilla ajaminen kielletty

2.4.1991

Outokumpu

Juojärvi

Vesiskootterilla ajaminen ja vesisuksien käyttö kielletty

17.8.1994

Valtimo

Ylä-Keyritty ja Syrjä-Keyritty

Moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla ajaminen kielletty

20.3.1992

 

Julkaistu 5.2.2015 klo 13.39, päivitetty 13.7.2016 klo 8.42
Julkaistu 12.7.2016 klo 16.15, päivitetty 21.8.2019 klo 15.15
Julkaisija: