Kiellon ja rajoituksen hakeminen vesiliikenteelle

Määrätyillä vesialueilla voidaan kokonaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen määräajaksi tai toistaiseksi tai rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus voidaan antaa liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttö voidaan aluekohtaisesti kieltää tai käyttöä voidaan rajoittaa sitä. Perusteena on, että käyttämisestä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Hakuprosessi

Kuka kieltoa tai rajoitusta voi hakea?

Esityksen kiellon ja rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta, kunnan jäsen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee.

Kuka asiasta päättää?

Yleisiä kulkuväyliä koskevista alueellisista kielloista tai rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Vesikulkutyyppiä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen ELY-keskus. Jos kuitenkin on kysymys kauppamerenkulkuun käytettävästä vesikulkuneuvosta, päätöksen tekee Liikenne- ja viestintävirasto.

Miten kieltoa ja rajoitusta haetaan?

Kieltoa tai rajoitusta haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta tai siltä ELY-keskukselta, jonka alueelle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Esityksestä tulee käydä ilmi perusteet, joilla kieltoa tai rajoitusta haetaan, kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika, esityksen tekijän yhteystiedot sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset asiat. Lisäksi mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla on esitettävä vesialue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Kuulutus, muistutus ja päätös kielto- tai rajoitusesityksestä

ELY-keskus ja Liikenne- ja viestintävirasto tiedottavat kielto- ja rajoitusesityksestä kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla ja vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Asianosaisilla on mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset ELY-keskukselle tai Liikenne- ja viestintävirastolle. Päätös asiassa tehdään, kun asiaa on riittävästi selvitetty. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla edellä mainitulla tavalla.

Päätös annetaan tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, vesialueen omistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa. Kunta pitää päätöstä koskevat tiedot saatavilla niin kauan kuin kielto tai rajoitus on voimassa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Maksut vahvistetaan vuosittain. ELY-keskuksen päätöksen hinta määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti. Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen hinta määräytyy liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisesti.

Kielto- ja rajoituspäätösten muuttaminen

ELY-keskus voi muuttaa annettua päätöstä, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai jos päätöksen perusteet todetaan olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. Päätöksen muuttaminen tapahtuu soveltuvin osin samalla lailla kuin uuden kielto- tai rajoituspäätöksen antaminen.

Lupa kilpailla ja harjoitella vesialueella

Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samalla vesialueella tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain.

Vastaava lupa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta todennäköisesti aiheutuu merkityksellisiä ympäristöhaittoja (mm. melu tai päästöt ilmaan ja vesistöön).

Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa lähtö- tai määräpaikassa toimivaltainen ELY-keskus. Usean ELY-keskuksen alueella pidettävän kilpailuluvan antaa se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.

Luvan myöntämisen edellytykset

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesiliikennerajoitukset Pirkanmaalla

Tällä sivulla esitellään vesiliikennerajoitukset Pirkanmaalla. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa. Päätöspäivämäärää klikkaamalla saa näkyviin asiaa koskevan päätösasiakirjan.

Kunta  Alue Rajoitus Päätös
Akaa Terisjärvi, Toijalan satama Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty, vesiliikenteen nopeusrajoitus 15 km/h Salakkaniemeen asti 6.4.2000
Väänteenvuolle, Vanajavesi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 15 km/h 20.4.2017
Hämeenkyrö Vesajärvi, Hirvonjärvi, Ihanajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 24.5.1983
Lavajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 31.8.1982
Pappilanjoki Lliikkuminen kielletty Kyröskosken patoalueen ja M-Realin tehdasalueen rajalla sijaitsevan öljypuomin välisellä alueella

17.7.2012

Pappilanjoki Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 26.7.2004
Järvenkylänjärvi Kielletty yli 5 hv:n moottorilla varustettujen veneiden käyttö lukuun ottamatta sähkömoottorisia veneitä 15.7.2004
Ikaalinen Särkijärvi Polttomoottorilla varustettujen vesikulkuneuvojen liikkuminen kielletty 20.6.2000
Sarkkilanjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 15.6.2007
Kyrösjärvi, Hämylänlahti Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 12.2.2002
Kyrösjärvi, Salmin sillan lähialue Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 15.11.2013
Juupajoki Väihijärvi Moottoriveneliikenne kielletty 9.11.1992
Kuivajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 30.10.1990
Kopsamo Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 24.8.2015
Kangasala Vesijärvi Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty linjan Pikonlinna - Selkäkari -  Selkäsaari eteläpuolella 9.5.1994
Kaukajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

8.4.1987

25.1.1988 (muutos)

Rutajärvi Moottoriveneliikenne kielletty 11.6.1996
Onkijärvi Moottoriveneliikenne kielletty 7.1.1991
Noksioislahti Vesiliikenteen nopeusrajoitus 5 km/h 19.5.1995
Heposelkä ja Iharinjoki Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h 25.4.1991
Pajulanjärvi Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 20.11.2001
Matalajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla lukuun ottamatta sähkömoottorisia veneitä 31.5.1993
Kirkkojärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 27.5.1996
Längelmävesi Pelisalmi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 8 km/h Längelmaveden Pelisalmen alueella Veneojan salmessa ja Pitkäsalmessa 27.3.1991
Pitkäjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 1.11.2018
Lempäälä Pyhällön vuolle Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 25.3.1992
Kuokkalankoski Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 6.10.1992
Hiidenvuolle Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 11.11.1981
Kirkkojärvi Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty, kielto ei koske väylää 10.9.1992
Iso-Keurujärvi, Merunjärvi, Koipijärvi, Iso-Kyynäröjärvi, Ahostenjärvi, Ruodasjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 21.1.1991
Yräysjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 4.4.2006
Rutajärvi Moottoriveneliikenne kielletty 11.6.1996
Ahtialanjärvi Järven pohjoisosassa moottoriveneliikenne kielletty 8.7.2002
Höytämöjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 21.1.1991
Mäyhäjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 21.1.1991
Sääksjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 21.1.1991
Tervajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 22.11.2013
Hahkalanvuolle Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 6.10.1992
Kirkkojärvi välillä Uoti ja Lempäälän kanava Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 25.3.1992
Iso-Kausjärvi, Vähä-Kausjärvi, Kyynäröjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 30.1.2017
Mänttä-Vilppula Rusinselkä-Koskelanlampi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h Vuollesalmen ja voimakanavan välisellä alueella 23.6.1987
Salusjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 3.2.1997
Nokia Leukaluittensalmi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h 12.1.1989
Sotkanvirta Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 11.11.1981
Kylänlahti Vesiliikenteen nopeusrajoitus 5 km/h ja moottoriveneliikenne kielletty Kylänlahden suulla olevalla uimaranta-alueella 13.6.1983
Vihnusjärvi, Maatialanlahti Vesiliikenteen nopeusrajoitus 6 km/h, moottoriveneliikenne kielletty Vihnusjärven uimaranta-alueella 2.6.1980
Liukuslahti Vesiliikenteen nopeusrajoitus 6 km/h, moottoriveneliikenne kielletty Liukuslahden uimaranta-alueella 2.6.1980
Orivesi Iso-Petäjäjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 27.3.1992
Karpinlahti Vesiliikenteen nopeusrajoitus 5 km/h 30.6.1988
Enojärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h 24.10.1986
Kirkkolahti Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 16.2.1990
Pukalajärvi Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 9.7.2008
Venehjoki Vesiliikenteen nopeusrajoitus 5 km/h 23.7.1969
Väärä-Kalkku, Kalkunjärvi, Iso-Lääläjärvi, Hangasjärvi, Myllyvesi, Korpi-Kalkun jakokunta Moottoriveneliikenne kielletty 2.2.1998
Pirkkala Vähäjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 21.2.1980
Sääksjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 21.1.1991
Sikojoki Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 18.12.2009
Pälkäne Kukkiajärven Hevossalmi, Vähäsalmi, Holjansalmi Moottoriveneiden nopeusrajoitus 10 km/h touko-syyskuussa 22.7.1988
Pihtisalmi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h 11.4.1991
Kuohijoki Vesiliikenteen nopeusrajoitus 5 km/h 16.10.1987
Kukkiajärven Rihanselkä Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 28.3.1994
Ihanainen Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 10.3.1983
Lepsinsalmi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 10.3.1983
Vahlajärvi, Pihtilampi, Iso-Hirvijärvi, Pieni-Hirvijärvi, Iso-Sorsamo, Syväjärvi, Savistenjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla lukuun ottamatta sähkömoottorisia veneitä 14.5.1997
Kankahuvenlahti Vesiliikenteen nopeusrajoitus 15 km/h 13.7.2000
Uurajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 10.3.1983
Harhalansalmi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h 15.7.1988
Ruovesi Kuivajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 30.10.1990
Sastamala Saikkalanjoki Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h Saikkalanjoen alajuoksulla 19.5.2003
Otamusjoki Vesiliikenteen nopeusrajoitus 5 km/h 1.2.1991
Tupurlanjärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h Tupurlanjärven lahdella välillä Malmin nokka - Otamusjoki 1.2.1991
Mouhijärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h klo 00:00 - 10:00 ja 18:00 - 24:00 29.5.1991
Kiikoisjärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h klo 00:00 - 10:00 ja 18:00 - 24:00 16.4.1991
Kolusjoki Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h tietyllä alueella 16.4.1991
Ahvenusjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 11.1.1990
Alinen Heinijärvi, Alinen Ritajärvi, Heinijärvi, Kuolemanjärvi, Maholammi, Miekkajärvi, Perkojärvi, Ylinen Ritajärvi, Ritarijärvi, Salosjärvi, Valkeajärvi, Iso-Poikelus, Pikku-Poikelus, Saarijärvi, Pääjärvi, Joutsijärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 22.3.1983
Latvajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 30.4.1980
Hiedan vuolle Vesiliikenteen nopeusrajoitus 6 solmua/h 11.7.1980
Ylistenjärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h 11.7.1984
Houhajärvi Kielletty yli 5 hv:n moottorilla varustettujen vesikulkuneuvojen käyttö 27.10.1981
Aurajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 15.3.1983
Riippilänjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 15.3.2016
Tampere Ala-Pirttijärvi, Keskinen-Pirttijärvi, Ylä-Pirttijärvi Moottoriveneliikenne kielletty 7.8.1984
Hankajärvi, Savonjärvi, Ahvenlammi Moottoriveneliikenne kielletty 4.5.1984
Kaitavesi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 20 km/h, Aunessillan kohdalla 9 km/h 9.11.1992
Kaukajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

8.4.1987

25.1.1988 (muutos)

Hervantajärvi, Suolijärvi, Koukkujärvi, Virolainen, Pieni-Virolainen, Ahvenisjärvi, Lahdesjärvi, Särkijärvi Moottoriveneliikenne kielletty 25.4.1985
Pulesjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 7.8.1984
Alasenjärvi, Iidesjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 7.8.1984
Peltolammi Moottoriveneliikenne kielletty 7.8.1984
Vaakkolammi, Iso-Tohloppi, Pieni-Tohloppi, Tesomajärvi Moottoriveneliikenne kielletty 7.8.1984
Näsijärven ja Pyhäjärven uimarannat: Rahola, Tahmela, Pyynikin hiekkaranta, Härmälän Camping, Onkiniemi, Rauhaniemi, Kauppi Moottoriveneliikenne kielletty uimarantojen kohdalla, uimarantojen maa-alueen levyisellä ja 150 metrin päähän järvelle ulottuvalla alueella 7.8.1984
Näsijärven ja Pyhäjärven uimarannat: Niemi, Suomensaari Moottoriveneliikenne kielletty uimarantojen kohdalla, uimarantojen maa-alueen levyisellä ja 150 metrin päähän järvelle ulottuvalla alueella 7.8.1984
Näsijärven ja Pyhäjärven uimarannat:  Kumpula, Olkahinen Moottoriveneliikenne kielletty uimarantojen kohdalla, uimarantojen maa-alueen levyisellä ja 150 metrin päähän järvelle ulottuvalla alueella 7.8.1984
Näsijärvi Olkahistenlahti Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h 8.6.1988
Näsijärvi Ryydynpohja ja Nuoralahden vesialueet Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h 9.10.1987
Näsijärven Siivikkalanlahti Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h. Moottoriveneellä ajo kielletty uimarannan maa-alueen kohdalla 150 metrin päähän järvelle ulottuvalla alueella 15.11.2013
Valkeajärvi, Kukonjärvi, Iso Päiväjärvi, Pieni Päiväjärvi, Pitkäjärvi, Särkijärvi Moottoriveneliikenne kielletty 8.8.1994
Urjala Kokkijärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 20.9.1990
Ameenjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 25.4.1980
Valkeakoski Valkeakosken kanavan ja Apian kanavan rajoittama vesialue Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 1.4.1982
Lotilanjärvi Kielletty yli 6 hv:n moottorilla varustettujen veneiden ja muiden moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen, mm. vesiskoottereiden käyttö moottorikoosta riippumatta lukuun ottamatta sähkömoottorisia veneitä 27.3.1998
Väänteenvuolle, Vanajavesi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 15 km/h 20.4.2017
Vesilahti Iso Inhajärvi, Pieni Inhajärvi, Narvajärvi, Lemmettyjärvi, Iso Särkijärvi, Pieni Särkijärvi, Ahvenjärvi, Iso Oravajärvi, Pieni Oravajärvi, Iso Hyyhynen, Saastojärvi, Kivilahti, Ruokojärvi, Ameenjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 25.4.1980
Suonojärvi Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 19.5.2003
Onkimäenjärvi, Hirvijärvi, Pussimäenoja Moottoriveneliikenne kielletty 12.10.1994
Sakaselkä Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 25.9.1995
Virrat Kangasjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 21.2.1980
Vähä Valkeajärvi Moottoriveneliikenne kielletty 11.6.1979
Kalettomanlahden perukka Vesiliikenteen nopeusrajoitus 5 km/h 8.4.1987
Havanganjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 26.7.1989
Keiturinsalmi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 1.8 km väylällä Virtain kaupungin alueella 15.5.2003
Vironjoen alajuoksu Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h välillä Vironkoski - Kortesaaren silta 4.10.1982
Hampaistensalmi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 10.9.1992
Vermasjärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 15 km/h 24.8.2015
Ylöjärvi Leppäjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 31.10.1983
Torttijärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 4.4.2006
Särkijärvi Polttomoottorilla varustettujen vesikulkuneuvojen liikkuminen kielletty 20.6.2000
Karhejärvi, Kitari, Koikeroinen, Mälitty, Työläjärvi, Sauninjärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h 5.6.1992
Laakonselän - Vahantalahden alue Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h 10.12.1991
Pimeäsalmi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h 14.5.1993
Keijärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla lukuun ottamatta sähkömoottorisia veneitä 2.5.2010
Veittijärvi, Mastosjärvi Moottoriveneliikenne kielletty 28.6.1982
Näsijärven Siivikkalanlahti Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h. 15.11.2013
Näsijärven Siivikkalanlahti Moottoriveneellä ajo kielletty uimarannan maa-alueen kohdalla 150 metrin päähän järvelle ulottuvalla alueella 30.7.1986
Näsijärvi Ryydynpohja ja Nuoralahden vesialueet Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h 9.10.1987

 

Julkaistu 13.6.2014 klo 13.32, päivitetty 11.1.2019 klo 10.38
Julkaistu 12.7.2016 klo 16.15, päivitetty 21.8.2019 klo 15.15
Julkaisija: