Kiellon ja rajoituksen hakeminen vesiliikenteelle

Määrätyillä vesialueilla voidaan kokonaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen määräajaksi tai toistaiseksi tai rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus voidaan antaa liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttö voidaan aluekohtaisesti kieltää tai käyttöä voidaan rajoittaa sitä. Perusteena on, että käyttämisestä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Hakuprosessi

Kuka kieltoa tai rajoitusta voi hakea?

Esityksen kiellon ja rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta, kunnan jäsen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee.

Kuka asiasta päättää?

Yleisiä kulkuväyliä koskevista alueellisista kielloista tai rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Vesikulkutyyppiä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen ELY-keskus. Jos kuitenkin on kysymys kauppamerenkulkuun käytettävästä vesikulkuneuvosta, päätöksen tekee Liikenne- ja viestintävirasto.

Miten kieltoa ja rajoitusta haetaan?

Kieltoa tai rajoitusta haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta tai siltä ELY-keskukselta, jonka alueelle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Esityksestä tulee käydä ilmi perusteet, joilla kieltoa tai rajoitusta haetaan, kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika, esityksen tekijän yhteystiedot sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset asiat. Lisäksi mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla on esitettävä vesialue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Kuulutus, muistutus ja päätös kielto- tai rajoitusesityksestä

ELY-keskus ja Liikenne- ja viestintävirasto tiedottavat kielto- ja rajoitusesityksestä kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla ja vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Asianosaisilla on mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset ELY-keskukselle tai Liikenne- ja viestintävirastolle. Päätös asiassa tehdään, kun asiaa on riittävästi selvitetty. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla edellä mainitulla tavalla.

Päätös annetaan tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, vesialueen omistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa. Kunta pitää päätöstä koskevat tiedot saatavilla niin kauan kuin kielto tai rajoitus on voimassa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Maksut vahvistetaan vuosittain. ELY-keskuksen päätöksen hinta määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti. Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen hinta määräytyy liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisesti.

Kielto- ja rajoituspäätösten muuttaminen

ELY-keskus voi muuttaa annettua päätöstä, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai jos päätöksen perusteet todetaan olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. Päätöksen muuttaminen tapahtuu soveltuvin osin samalla lailla kuin uuden kielto- tai rajoituspäätöksen antaminen.

Lupa kilpailla ja harjoitella vesialueella

Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samalla vesialueella tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain.

Vastaava lupa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta todennäköisesti aiheutuu merkityksellisiä ympäristöhaittoja (mm. melu tai päästöt ilmaan ja vesistöön).

Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa lähtö- tai määräpaikassa toimivaltainen ELY-keskus. Usean ELY-keskuksen alueella pidettävän kilpailuluvan antaa se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.

Luvan myöntämisen edellytykset

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesiliikennerajoitukset - Kainuu

Tällä sivulla esitellään Kainuun vesiliikennerajoitukset. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta voi tarkastella kohteen rajausta tarkemmin ja josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa.
 

Kunta Alue Rajoitus Päätös
Kajaani Kajaaninjoen suu nopeusrajoitus 13.2.1992
Kajaani Suvantoranta nopeusrajoitus 13.2.1992
Paltamo Kiehimäjoki nopeusrajoitus 3.4.1992
Paltamo Kiehimäjoki nopeusrajoitus 11.7.1991
Paltamo Koikerojärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 8.6.2000
Paltamo Metelinniemi 1 nopeusrajoitus 11.7.1991
Paltamo Metelinniemi 2 nopeusrajoitus 11.7.1991
Puolanka Löytöjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla 11.4.1985
Puolanka Mätäsjärvi liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla lukuunottamatta sähkömoottorisia veneitä 26.11.2008
Sotkamo Hiukan uimaranta vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 18.5.2001
Sotkamo Hiukan uimaranta - Iso Sapsojärvi nopeusrajoitus, vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 18.5.2001
Sotkamo Kirkonkylän venesatama nopeusrajoitus 25.2.1997
Sotkamo Jäätiönlahti ja Jäätiönlampi nopeusrajoitus 18.5.2001
Sotkamo Jäätiönlahti ja Jäätiönlampi vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 18.5.2001
Sotkamo Pieni Sotkamojärvi vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 18.5.2001
Sotkamo Pieni-Sotkamonjärvi ja Koivistonsalmi nopeusrajoitus, vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 25.2.1997
Sotkamo Salmelanlahti-Syntiniemi-Kirkkolampi vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 18.5.2001
Sotkamo Sotkamonjärvi-Pirttijärvi nopeusrajoitus, vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 25.2.1997
Sotkamo Särkinen vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 18.5.2001
Sotkamo Tenetinvirta nopeusrajoitus 25.2.1997
Sotkamo Topinlampi vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 18.5.2001

 

Julkaistu 30.7.2015 klo 13.37, päivitetty 25.5.2016 klo 10.08
Julkaistu 12.7.2016 klo 16.15, päivitetty 21.8.2019 klo 15.15
Julkaisija: