Kiellon ja rajoituksen hakeminen vesiliikenteelle

Määrätyillä vesialueilla voidaan kokonaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen määräajaksi tai toistaiseksi tai rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus voidaan antaa liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttö voidaan aluekohtaisesti kieltää tai käyttöä voidaan rajoittaa sitä. Perusteena on, että käyttämisestä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Hakuprosessi

Kuka kieltoa tai rajoitusta voi hakea?

Esityksen kiellon ja rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta, kunnan jäsen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee.

Kuka asiasta päättää?

Yleisiä kulkuväyliä koskevista alueellisista kielloista tai rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Vesikulkutyyppiä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen ELY-keskus. Jos kuitenkin on kysymys kauppamerenkulkuun käytettävästä vesikulkuneuvosta, päätöksen tekee Liikenne- ja viestintävirasto.

Miten kieltoa ja rajoitusta haetaan?

Kieltoa tai rajoitusta haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta tai siltä ELY-keskukselta, jonka alueelle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Esityksestä tulee käydä ilmi perusteet, joilla kieltoa tai rajoitusta haetaan, kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika, esityksen tekijän yhteystiedot sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset asiat. Lisäksi mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla on esitettävä vesialue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Kuulutus, muistutus ja päätös kielto- tai rajoitusesityksestä

ELY-keskus ja Liikenne- ja viestintävirasto tiedottavat kielto- ja rajoitusesityksestä kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla ja vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Asianosaisilla on mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset ELY-keskukselle tai Liikenne- ja viestintävirastolle. Päätös asiassa tehdään, kun asiaa on riittävästi selvitetty. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla edellä mainitulla tavalla.

Päätös annetaan tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, vesialueen omistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa. Kunta pitää päätöstä koskevat tiedot saatavilla niin kauan kuin kielto tai rajoitus on voimassa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Maksut vahvistetaan vuosittain. ELY-keskuksen päätöksen hinta määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti. Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen hinta määräytyy liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisesti.

Kielto- ja rajoituspäätösten muuttaminen

ELY-keskus voi muuttaa annettua päätöstä, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai jos päätöksen perusteet todetaan olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. Päätöksen muuttaminen tapahtuu soveltuvin osin samalla lailla kuin uuden kielto- tai rajoituspäätöksen antaminen.

Lupa kilpailla ja harjoitella vesialueella

Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samalla vesialueella tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain.

Vastaava lupa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta todennäköisesti aiheutuu merkityksellisiä ympäristöhaittoja (mm. melu tai päästöt ilmaan ja vesistöön).

Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa lähtö- tai määräpaikassa toimivaltainen ELY-keskus. Usean ELY-keskuksen alueella pidettävän kilpailuluvan antaa se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.

Luvan myöntämisen edellytykset

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesiliikennerajoitukset – Kaakkois-Suomi

Tällä sivulla esitellään Kaakkois-Suomen vesiliikennerajoitukset. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa.

 

Kunta 

Alue

Rajoitus

Päätös

Hamina

Pyhältö

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

28.5.2003

Summanjoki

aallokonmuodostaminen kielletty

17.3.1998

Pyötsaari

nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty

26.11.2002

Salmenvirta-Rampsinkari

nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty

28.2.1985

Pappilansalmi

nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty

28.2.1985

Iitti

Piilahdensalmi

aallokonmuodostaminen kielletty

16.3.1998

Salonlahti
Kartta

Kuulutus päätöksestä (pdf)

nopeusrajoitus 5.6.2017

Imatra

Vuoksen suu

nopeusrajoitus

5.6.1986

Lammassaaren satama

nopeusrajoitus

5.6.1986

Kotka

Kymijoki

nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty

20.1.2000

Hirvenjoki

nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty

16.10.2002

Vassaaren salmi

aallokonmuodostaminen kielletty

10.6.2003

Haapasaari

nopeusrajoitus

7.5.1982

Kivisalmi

nopeusrajoitus

27.6.1988

Sapokanlahti

nopeusrajoitus

27.6.1988

Vassaaren salmi

nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty

23.9.1987

Hovinsaari-Kalaranta

nopeusrajoitus

11.5.1993

Vasikkasalmi

nopeusrajoitus

13.12.1994

Kouvola

Sompanen

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

16.4.1999

Juotinoja

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

23.2.1998

Sammallahti

nopeusrajoitus

19.1.2004

Lintukymi

nopeusrajoitus, vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty

20.8.1997

Saunalahti

nopeusrajoitus

19.9.2003

Saunalahti

aallokonmuodostaminen kielletty

19.9.2003

Mietunvirta

nopeusrajoitus

16.10.1997

Kepsunvirta-Mankinvirta-Kiurinvirta

nopeusrajoitus

16.10.1997

Jaakonsalmi

nopeusrajoitus

16.10.1997

Puhjonsalmi

nopeusrajoitus

16.10.1997

Murtonen

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

5.2.1992

Hillosensalmi

nopeusrajoitus

6.6.1989

Marjosaarten salmi

nopeusrajoitus

16.4.1993

Ruuhasjärvi

nopeusrajoitus

2.6.1988

Rautjärvi-Ruokojärvi

nopeusrajoitus

6.11.1992

Johdasjärvi

nopeusrajoitus

6.11.1992

Immasenjärvi-Rautjärvi-Vääntäjänvirta

nopeusrajoitus

16.4.1993

Jokelanjoki

nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty

6.6.1989

Kyynelmyksenjärvi

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

3.5.1994

Karijärvi

vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty 25.9.1997

Rättilänjärvi

nopeusrajoitus

15.12.1992

Rautjärvi

nopeusrajoitus

15.12.1992

Rautjärvi

nopeusrajoitus

15.12.1992

Valkealan reitti (Kannuskoski-Kymijoki)

vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty

15.5.1998

Suokumaajärvi

tehorajoitus

19.4.1999

Lappeenranta

Nuottasaari-Huhtiniemi
 

ajokielto moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla ja jääpeitteisellä vesialueella moottorikäyttöisellä ajoneuvolla. Hiihtolatujen kunnossapito on sallittua.
Päätöksessa liitteenä kartta alueesta.
Vesiliikennerajoituspäätös Huhtiniemi Nuottasaari Saimaa Lappeenranta   (pdf 747 kt)

27.6.2016

Saunalahti

aallokonmuodostaminen kielletty 5.7.2000

Sudensalmi

nopeusrajoitus 11.10.1983

Sunisenselkä-Sammonlahti

nopeusrajoitus

9.4.1986

Lemi

Vehkasalo-Nautasaaret

nopeusrajoitus

6.4.1992

Luumäki

Papinoja

nopeusrajoitus

3.4.2003

Tervajärvi

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

16.9.1997

Vesanen

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

24.9.1981

Miehikkälä

Kotijärvi

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

24.9.1981

Kukkarolampi

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

24.9.1981

Parikkala

Saharanta

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

2.9.1998

Likolampi

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

6.11.1992

Arkusjärvi

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

6.11.1992

Kasuri

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

6.11.1992

Pyhtää

Keihässalmen satama

aallokonmuodostaminen kielletty

4.9.1998

Pitkäsalmi

aallokonmuodostaminen kielletty

6.6.1989

Pitkäsalmi

nopeusrajoitus

6.6.1989

Hirvikoski (kartta)

Hakemus

Kuulutus päätöksestä

nopeusrajoitus 1.3.2017

Rautjärvi

Purnujärvi

tehorajoitus

23.3.2000

Hoikka

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

20.7.1982

Rautjärvi

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

14.6.1989

Ruokolahti

Kalholampi

liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

15.9.1981

Kukonharjunkanava

nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty

13.5.1988

Pappilanlahti

nopeusrajoitus

1.9.1986

Vaahterusjärvi

nopeusrajoitus

8.3.1982

Taipalsaari

Visakarinlahti-Taipaleenlahti

nopeusrajoitus

15.11.1984

Virransalmi, Taipalsaari nopeusrajoitus, aallokon muodostaminen kielletty 6.6.2016

Virolahti

Virojoki

nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty

28.5.1990

Klamila

nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen kielletty

21.5.2001

 

Julkaistu 15.10.2014 klo 12.53, päivitetty 23.7.2019 klo 13.32
Julkaistu 12.7.2016 klo 16.15, päivitetty 21.8.2019 klo 15.15
Julkaisija: