Kiellon ja rajoituksen hakeminen vesiliikenteelle

Määrätyillä vesialueilla voidaan kokonaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen määräajaksi tai toistaiseksi tai rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus voidaan antaa liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttö voidaan aluekohtaisesti kieltää tai käyttöä voidaan rajoittaa sitä. Perusteena on, että käyttämisestä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Hakuprosessi

Kuka kieltoa tai rajoitusta voi hakea?

Esityksen kiellon ja rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta, kunnan jäsen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee.

Kuka asiasta päättää?

Yleisiä kulkuväyliä koskevista alueellisista kielloista tai rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Vesikulkutyyppiä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen ELY-keskus. Jos kuitenkin on kysymys kauppamerenkulkuun käytettävästä vesikulkuneuvosta, päätöksen tekee Liikenne- ja viestintävirasto.

Miten kieltoa ja rajoitusta haetaan?

Kieltoa tai rajoitusta haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta tai siltä ELY-keskukselta, jonka alueelle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Esityksestä tulee käydä ilmi perusteet, joilla kieltoa tai rajoitusta haetaan, kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika, esityksen tekijän yhteystiedot sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset asiat. Lisäksi mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla on esitettävä vesialue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Kuulutus, muistutus ja päätös kielto- tai rajoitusesityksestä

ELY-keskus ja Liikenne- ja viestintävirasto tiedottavat kielto- ja rajoitusesityksestä kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla ja vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Asianosaisilla on mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset ELY-keskukselle tai Liikenne- ja viestintävirastolle. Päätös asiassa tehdään, kun asiaa on riittävästi selvitetty. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla edellä mainitulla tavalla.

Päätös annetaan tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, vesialueen omistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa. Kunta pitää päätöstä koskevat tiedot saatavilla niin kauan kuin kielto tai rajoitus on voimassa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Maksut vahvistetaan vuosittain. ELY-keskuksen päätöksen hinta määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti. Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen hinta määräytyy liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisesti.

Kielto- ja rajoituspäätösten muuttaminen

ELY-keskus voi muuttaa annettua päätöstä, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai jos päätöksen perusteet todetaan olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. Päätöksen muuttaminen tapahtuu soveltuvin osin samalla lailla kuin uuden kielto- tai rajoituspäätöksen antaminen.

Lupa kilpailla ja harjoitella vesialueella

Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samalla vesialueella tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain.

Vastaava lupa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta todennäköisesti aiheutuu merkityksellisiä ympäristöhaittoja (mm. melu tai päästöt ilmaan ja vesistöön).

Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa lähtö- tai määräpaikassa toimivaltainen ELY-keskus. Usean ELY-keskuksen alueella pidettävän kilpailuluvan antaa se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.

Luvan myöntämisen edellytykset

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesiliikennerajoitukset Hämeessä

Tällä sivulla esitellään Hämeen vesiliikennerajoitukset.  Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa.

Kunta

Alue

Rajoitus

Päätös

Asikkala

Häkälän venereitti Häkälän venereitille (nro 8046) yleisen kulkuväylän ulkopuolisille vesialueille vesikulkuneuvolla liikkumista koskeva nopeusrajoitus 9km/h ja aallokon aiheuttamisen kielto välille Sikaluoto-Siltasalmen silta.

23.9.2016

Kalkkisten lossi

Järvi-Suomen merenkulkupiiri kieltää vesikulkuneuvolla ajamisen suuremmalla nopeudella kuin 15 km/h Asikkalan kunnan alueella Heinola – Päijänne väylällä välillä Kalkkisten lossipaikalta Kalkkisten kanavalle päin n. 600 m ja Kalkkisten lossipaikalta n. 1 km alavirtaan.

31.8.1998
Keskinen Moottoriveneliikenne kielletty 2.6.1980
Luopostensalmi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 5 km/h 24.8.1983
Urajärvi Moottoriveneiden nopeusrajoitus 10 km/h 23.5.1984
Vääksyn kanava

Aallokon aiheuttaminen kielletty Vääksyn kanava – Pulkkilanharju 2,4 m väylällä Vääksyn kanavan edustalla.

25.2.2003

Forssa

Loimijoki

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 18 km/h.

11.5.1998

Hartola

Hietajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla, kielto ei koske uistinkalastuksen yhteydessä hiljaisella nopeudella tapahtuvaa moottoriveneellä liikkumista. 7.6.2000
Muitterinkoski Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h. 4.5.1989
Tainionvirta

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h.

15.4.1988

Hattula

Alajärvi

Vesiskoottereiden käyttö kielletty. Moottoriveneille nopeusrajoitus 10 km/h. Alajärven eteläosassa (Valkama ja Jumallahti) voimassa alempi rajoitus 5 km/h (LH päätös nro 122/A231 13.4.1987)

22.3.1991
Armijärvi Moottoriveneliikenne kielletty. 13.4.1982

Hattulanselkä

Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty, kielto ei koske yleistä kulkuväylää.

 

Lepaanvirta

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h, rajoitus koskee myös väylää.

 

11.11.1981

 

Mierolan mutka Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h, rajoitus koskee myös väylää. 11.11.1981
Renkajärvi

Polttomoottorikäyttöisten perämoottoreiden käyttö kielletty lintujen pesimäaikana 1.4.-30.6. joka vuosi. Muuna aikana saa käyttää vain sellaisia veneitä, joiden moottorin teho on enintään 5 hv. 

Sähkömoottorikäyttöisten perämoottoreiden käyttö sallitaan aina siten, että maksiminoperus on 8 km/h. Vesiskoottereiden käyttö on kokonaan kielletty.

15.3.1990

Tömäjärvi

Polttomoottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen sekä jäälläajo moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ja laitteilla on kielletty 1.5.1990 alkaen toistaiseksi. Moottorikelkan käyttö latujen tekoon ja kunnossapitoon on kuitenkin sallittua kiellosta huolimatta.

Sähköperämoottorin käyttö sallitaan siten, että maksiminopeus on 8 km/h.

17.7.2019

Hausjärvi

Puujoki

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h.

1.9.1986

Heinola

Ala-Rääveli

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h.

31.12.2007

Jyrängönvirta Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h, aallokonmuodostaminen kielletty. Rajoitus koskee myös väylää. 3.11.1987
Pikkukoski

Jyrängönvirran Pikkukoskella liikenne kielletty moottoriveneellä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

5.11.1990
Palajärvi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla, poikkeuksena järven hoidon kannalta tarp. liikkuminen, latuverkon hoitaminen, luvalliset moott.urh.tapahtumat.

31.12.2007

Hollola

Arkiomaanjärvi Moottoriveneily kielletty. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty. 3.1.1997, 27.3.1991
Iso-Tiilijärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 25.3.1991

Keski- Tiilijärvi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

25.3.1991

Kirkonselkä

Järvi-Suomen merenkulkupiiri kieltää vesikulkuneuvolla ajamisen suuremmalla nopeudella kuin 15 km/h Vesijärven Kirkonlahden laiturille johtavalla väylällä. Rajoitus alkaa Särkän ja Pölkyn välisestä salmesta. Jäällä ajo väylällä kielletty suuremmalla nopeudella kuin 60 km/h.

7.4.2000
Kirkonselkä Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty, siirtyminen rannasta yleiselle väylälle sallittu korkeintaan 9 kilometrin tuntinopeudella. 14.6.2002
Kutajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 25.3.1991
Laasonpohja Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 25.3.1991
Sairakkalanjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 25.3.1991
Salalammi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 25.3.1991
Teräväiset Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla, ajokielto ei koske ranta-asukkaita, heille voimassa nopeusrajoitus 10 km/h. 25.3.1991
Työtjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 25.3.1991

Vähä-Tiilijärvi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

25.3.1991

Humppila

-

-

-

Hämeenkoski

Valkjärvi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

6.11.1990

 

Hämeenlinna

Alajärvi 

Vesiskootterereiden käyttö on kokonaan kielletty. Muille moottoriveneille asetetaan nopeusrajoitus 10 km/h. Alajärven eteläkärkeen aikaisemmin asetettu alempi nopeusrajoitus jää kuitenkin voimaan.

22.3.1991
Alvettulanjoki Järvi-Suomen merenkulkupiiri kieltää vesikulkuneuvoilla ajamisen suuremmalla nopeudella kuin 8 km/h Alvettulan joella. 17.1.2001
Aulangon-, Ahveniston- ja Katumajärvi, Kahtoilampi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla, kielto ja rajoitus ei koske melonta-, soutu-, uinti- ym. vastaavien vesialueella tapahtuvien kilpailujen huolto- ja turvaveneitä yms. Katumajärvellä sallitaan sähköperämoottorilla ajaminen korkeintaan 8 km/h nopeudella 27.3.2009
Hakolahti-Paikkalanlahti Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h. 7.6.2000
Jatulinvirta

Vähä-Munakkaan ja Katiskosken padon välisellä alueella nopeusrajoitus 5 km/h.

20.8.1982
Jylisjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 25.3.1994
Keihäsjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 21.10.1991

Kirstulansalmi

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h, rajoitus koskee myös väylää.

13.3.1990

Kokkijärvi Moottoriveneily ja jäälläajo moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla kielletty. 20.9.1990

Linnansalmi

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h, rajoitus koskee myös väylää.

13.3.1990

Miemalansalmi

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h.

7.6.2000

Munakasjärvet

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 5 km/h.

13.4.1987

Oksjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla lukuunottamatta sähkömoottorisia veneitä. Kielto ei koske työnteon, asunnon sijainnin tai kalastuksen valvonnan vuoksi tarpeellista tai vaikeasti liikuntavammaisen henkilön polttomoottorikäyttöisen vesikulkuneuvon käyttöä. 14.12.2009
Painonselkä Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty. 9.8.2002
Paskurinjärvi Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty. 9.8.2002

Renkajärvi

Polttomoottorikäyttöisten perämoottoreiden käyttö kielletty lintujen pesimäaikana 1.4.-30.6. joka vuosi. Muuna aikana saa käyttää vain sellaisia veneitä, joiden moottorin teho on enintään 5 hv. 

Sähkömoottorikäyttöisten perämoottoreiden käyttö sallitaan aina siten, että maksiminoperus on 8 km/h. Vesiskoottereiden käyttö on kokonaan kielletty.

15.3.1990

Ruokojärvi  Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajo jääpeitteisellä vesialueella ja moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla ajo kielletty. Kielto ei koske sähköperämoottoreita eikä koneellista latujen tekoa jääpeitteisellä vesialueella. 22.12.2017
Sappeenjärvi Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty, vesiskootterin käyttö sallittu yleisellä kulkuväylällä, jonne siirryttävä suoraan rannasta max 9 km/h nopeudella. 9.8.2002

Selkjärvi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

7.6.2000

Tevänti Moottoriveneellä ajo kielletty. 23.7.1991
Valajärvi  Polttomoottorikäyttöisten perämoottoreiden käyttökielto. 19.5.2015
Vanajavesi, Paasikiven silta - Valtatie 10 silta  Yleisen venereitin ulkopuolisille vesialueille vesikulkuneuvolla liikkumista koskeva nopeusrajoitus 9 km/h ja aallokonaiheuttamisen kielto 5.5.2014
Vuolle Vesiliikenteen nopeusrajoitus 5 solmua/h, rajoitus koskee myös väylää. 27.8.1984

Vähäjärvi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

7.6.2000

Janakkala

Alasjärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h. 23.5.1985
Alasjärvi Luulionlahti Moottoriveneliikenne kielletty. 6.6.1984
Hiidenjoki Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h. 15.7.1988
Hiidenjoki sekä Hämeenlinna-Turenki-Leppäkoski -venereitti Nopeusrajoitus Hiidenjoella 9 km/h, venereitillä Janakkalan taajaman kohdalla nopeusrajoitus 9 km/h sekä allokon aiheuttamiskielto.

15.7.1988, 10.12.2009, 7.3.2005

 

Hyvikkälänjoki-Tuulensuunjoki Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h. 7.6.2000
Jylisjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 25.3.1994
Kesijärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h. 23.5.1985
Mallinkaistenjärvi Järvellä sallitaan ajaminen ainoastaan siirryttäessä rannan venepaikoilta saaren kesämökeille ja takaisin. 25.6.1986

Puujoki

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h.

1.9.1986

Räikälänjoki

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h.

21.8.1992

Suojärvi

Moottoriveneliikenne kielletty.

21.8.1992

Toivajoki

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h.

23.5.1985

Valajärvi  Polttomoottorikäyttöisten perämoottoreiden käyttökielto 19.5.2015

Jokioinen

-

-

-

Kärkölä

Oriharonjärvi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla lukuunottamatta sähkömoottorisia veneitä. Poikkeuksena järven hoidon kannalta tarp. liikkuminen, latuverkon hoitaminen, luvalliset moott.urh.tapahtumat.

31.12.2007
Valkjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. Kielto koskee polttomoottorikäyttöisiä vesikulkuneuvoja. Kielto ei koske järven hoidon kannalta tarpeellista vesikulkuneuvolla liikkumista.

13.7.2007

Lahti

Alasenjärvi Moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla ajo kielletty. 18.5.1993
Iso-Kukkanen Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h. 4.5.1984
Joutjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla, moottoriveneiden käyttö sallittu melontaharrastuksen huoltotoimissa. 25.3.1991
Kymijärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 15 km/h. 25.3.1991

Marrasjärvi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

 

25.3.1991

Oksjärvi, Kärkjärvi, Pikku-Kukkanen, Villähteen Kukkanen, Kivijärvi, immilänjoki ja Salajoki Moottoriveneliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h. 19.5.1993
Pitkäjärvi, Alvojärvi, Kalliojärvi Moottoriveneellä ajo kielletty. 19.5.1993
Ruuhijärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h. 4.5.1984
Salajärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h. 4.5.1984

Salalammi

Täydellinen moottoriveneelläajokielto ja moottoriajokielto järven jäällä.

31.12.1990, 25.3.1991

Vesijärvi Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty. Kielto ei koske Mukkulan kartanonhotellin laiturialuetta ja Vesijärven sataman aluetta, jos myönnetty lupa vesiskootterisafarin järjestämiseen. 18.4.2007

Loppi

Hirvijärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h. 16.8.1991
Kaartjärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h. 15.3.1985
Keritynjärvi (Keritty) 4 hevosvoimaa tehokkaammilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty. 27.3.1992
Kesijärvi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h. 23.5.1985

Laihua ja Teväntö

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla lukuunottamatta sähkömoottorisia veneitä. Kielto ei koske työnteon, asunnon sijainnin tai kalastuksen valvonnan vuoksi tarpeellista polttomoottorikäytt. vesikulkuneuvon käyttöä. Kielto ei koske vaikeasti liikuntavammaisen hlön polttomoottorikäytt. vesikulkuneuv. käyttöä eikä sähkömoottorikäytt. vesikulkuneuvolla liikkumista.

27.6.2012

Loppijärvi

Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty.

 

5.8.1992

Sakara Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h. 27.6.2012

Orimattila

Mallusjärvi

Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty.

 

7.6.2000

 

Padasjoki

Höyheninen Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 8.7.1988
Kalliojärvi Moottoriveneliikenne kielletty. 17.3.1992
Kellosalmi Päijänteen vesistössä Kellosalmessa 2,4 m väylällä Kellosalmen sillan pohjoispuolella n. 600 metrin matkalla aallokon aiheuttaminen kielletty ja nopeusrajoitus 9 km/h. 14.5.1998
Kirkkojoki Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h. 22.7.1988

Miestämä

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

11.5.1998

Pintalampi

Moottoriveneliikenne kielletty.

30.8.1983

Uurajärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

10.3.1983

Riihimäki

Hirvijärvi

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h.

16.8.1991

Suolijärvi

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h.

24.1.2006

Vantaanjoki

Tehorajoitus 5 hv.

8.4.2005

Sysmä

Korpijärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 13.8.1982

Muitterinkoski

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h.

4.5.1989

Rehulahti-Uitonsalmi Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h. 25.10.1989

Sysmän satama

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h.

25.10.1989

Sääksjärvi Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla. 15.5.1984
Tainionvirta Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h. 15.4.1988

Tepoonjärvi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

13.8.1982

Ylimmäinen

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

13.8.1982

Tammela

Loimijoki

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 18 km/h.

11.5.1998

Myllyjoki

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h.

1.6.2001

Saarensalmi

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h.

25.5.2009

Turpoonjoki

Vesiliikenteen nopeusrajoitus 9 km/h.

7.6.2000

Ypäjä

-

-

-

Julkaistu 25.7.2014 klo 14.41, päivitetty 28.8.2019 klo 8.22
Julkaistu 12.7.2016 klo 16.15, päivitetty 21.8.2019 klo 15.15
Julkaisija: