Kiellon ja rajoituksen hakeminen vesiliikenteelle

Määrätyillä vesialueilla voidaan kokonaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen määräajaksi tai toistaiseksi tai rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus voidaan antaa liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttö voidaan aluekohtaisesti kieltää tai käyttöä voidaan rajoittaa sitä. Perusteena on, että käyttämisestä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Hakuprosessi

Kuka kieltoa tai rajoitusta voi hakea?

Esityksen kiellon ja rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta, kunnan jäsen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee.

Kuka asiasta päättää?

Yleisiä kulkuväyliä koskevista alueellisista kielloista tai rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Vesikulkutyyppiä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen ELY-keskus. Jos kuitenkin on kysymys kauppamerenkulkuun käytettävästä vesikulkuneuvosta, päätöksen tekee Liikenne- ja viestintävirasto.

Miten kieltoa ja rajoitusta haetaan?

Kieltoa tai rajoitusta haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta tai siltä ELY-keskukselta, jonka alueelle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Esityksestä tulee käydä ilmi perusteet, joilla kieltoa tai rajoitusta haetaan, kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika, esityksen tekijän yhteystiedot sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset asiat. Lisäksi mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla on esitettävä vesialue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Kuulutus, muistutus ja päätös kielto- tai rajoitusesityksestä

ELY-keskus ja Liikenne- ja viestintävirasto tiedottavat kielto- ja rajoitusesityksestä kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla ja vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Asianosaisilla on mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset ELY-keskukselle tai Liikenne- ja viestintävirastolle. Päätös asiassa tehdään, kun asiaa on riittävästi selvitetty. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla edellä mainitulla tavalla.

Päätös annetaan tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, vesialueen omistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa. Kunta pitää päätöstä koskevat tiedot saatavilla niin kauan kuin kielto tai rajoitus on voimassa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Maksut vahvistetaan vuosittain. ELY-keskuksen päätöksen hinta määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti. Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen hinta määräytyy liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisesti.

Kielto- ja rajoituspäätösten muuttaminen

ELY-keskus voi muuttaa annettua päätöstä, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai jos päätöksen perusteet todetaan olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. Päätöksen muuttaminen tapahtuu soveltuvin osin samalla lailla kuin uuden kielto- tai rajoituspäätöksen antaminen.

Lupa kilpailla ja harjoitella vesialueella

Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samalla vesialueella tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain.

Vastaava lupa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta todennäköisesti aiheutuu merkityksellisiä ympäristöhaittoja (mm. melu tai päästöt ilmaan ja vesistöön).

Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa lähtö- tai määräpaikassa toimivaltainen ELY-keskus. Usean ELY-keskuksen alueella pidettävän kilpailuluvan antaa se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.

Luvan myöntämisen edellytykset

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesiliikennerajoitukset Etelä-Savossa

Tällä sivulla esitellään vesiliikennerajoitukset Etelä-Savossa. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa.

 

Kunta 

Alue

Rajoitus

Päätös

Enonkoski

Kolovesi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

17.5.1994

Heinävesi

Kolovesi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

17.5.1994

Hirvensalmi

Iso Metsälampi - Pieni Metsälampi

Nopeusrajoitus

31.1.2000

Kissakosken kanava

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

6.6.1994

Puulansalmi

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

15.6.1994

Suonsalmi

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

1.7.1994

Suurisalmi

Nopeusrajoitus

24.4.1991

Joroinen

Haapalahden venesatama

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

21.9.1989

Kotkatsalmi

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

21.9.1989

Kuvansinjoki

Nopeusrajoitus

10.12.1996

Mikonkoski

Nopeusrajoitus

4.4.1997

Mulajärvi

Nopeusrajoitus

11.7.1990

Puomilansalmi

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

21.9.1989

Virtasalmi

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

21.9.1989

Kangasniemi

Lapasalmi

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

15.6.1994

Pappilansalmi

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

15.6.1994

Pieni-Kaihlanen

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

4.3.1983

Saarenmaan salmi

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

15.6.1994

Utrunlahti

Nopeusrajoitus

19.4.1984

Vaimossalmi

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

15.6.1994

Mikkeli

Holmansaari - Varkaantaipale

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

20.5.1986

Jaakkolansalmi

Nopeusrajoitus

23.10.1996

Kaitajärvi

Nopeusrajoitus

18.3.1998

Kalliosalmi - Hampunsalmi

Aallokonmuodostaminen kielletty

8.5.1992

Mikkelin satama

Nopeusrajoitus, aallokonmuodostaminen ja ankkuroituminen kielletty

12.12.1986

Ostolahti

Kielto koskee ilmatyynyaluksia

16.6.2000

Porrassalmi

Nopeusrajoitus

31.5.1991

Pursialan- ja Kattilanlahti

Nopeusrajoitus, vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty

25.8.1993

Siikasalmi

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

28.5.1991

Someenjärvi

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

20.5.1986

Someenlahti

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

20.5.1986

Suojavesi

Nopeusrajoitus

24.5.1985

Valkjärvi

Liikenne kielletty moottoriveneellä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla lukuun ottamatta sähkömoottorisia veneitä

20.10.1993

Mäntyharju

Kirkonkylänlahti

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

21.2.1990

Leppälahti

Nopeusrajoitus

17.1.1984

Naulasalmet

Nopeusrajoitus

17.1.1984

Pieni Pyhävesi

Nopeusrajoitus

31.1.2000

Särkilampi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

23.5.1997

Virransalmi

Nopeusrajoitus

17.1.1984

Pertunmaa

Koskiojärvi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

12.11.1982

Pieksämäki

Naarajärvi

Nopeusrajoitus

4.5.1988

Puumala

Kukonharjunkanava

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

13.5.1998

Puumalan salmi

Aallokonmuodostaminen kielletty

3.6.1983

Savonlinna

Jouhenlahti

Nopeusrajoitus

13.9.1983

Kylänlahti – Hononlahti

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

10.10.1978

Lintusalmi

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

27.10.1992

Olavinlahti

Nopeusrajoitus

23.4.2010

Pukkivirta

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

10.6.1996

Ropeensalmi

Nopeusrajoitus

13.9.1983

Savonrannan veneväylä

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

28.5.1991

Tappuvirta

Vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla ajo kielletty

15.6.1993

Viittaansalmi

Nopeusrajoitus, aallonmuodostaminen kielletty

18.5.1990

Kolovesi

Liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla

17.5.1994

Sulkava

Vekaransalmi

Aallokonmuodostaminen kielletty

28.3.1995

Julkaistu 15.7.2014 klo 15.06, päivitetty 25.4.2019 klo 14.14
Julkaistu 12.7.2016 klo 16.15, päivitetty 21.8.2019 klo 15.15
Julkaisija: