Kiellon tai rajoituksen hakeminen maastoliikenteelle

Tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella voidaan kieltää moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö tai käyttöä voidaan rajoittaa. Kielto tai rajoitus voidaan antaa, mikäli moottoriajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkailureiteillä aiheutuu haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinoille, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle taikka yksityiselle edulle.

Hakuprosessi

Kuka kieltoa tai rajoitusta voi hakea?

Esityksen kiellon tai rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta tai kunnan jäsen, paliskunta taikka sellainen viranomainen, yhteisö tai maanomistaja, jota asia koskee.

Kuka asiasta päättää?

Alueellisista kielloista ja rajoituksista päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Miten kieltoa ja rajoitusta haetaan?

Kieltoa tai rajoitusta haetaan kirjallisesti siltä ELY-keskukselta, jonka alueelle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Esityksestä tulee käydä ilmi kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika ja perusteet sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset seikat. Alue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan, on osoitettava mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla.

Kuulutus, muistutus ja päätös kielto- tai rajoitusesityksestä

ELY-keskus tiedottaa kielto- tai rajoitusesityksestä kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kuulutuksen julkaisemisesta ilmoitetaan lisäksi vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Niillä, joita asia saattaa koskea, on mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset asiassa ELY-keskukselle.

Päätös asiassa tehdään, kun asiaa on riittävästi selvitetty. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla edellä mainitulla tavalla. Päätös annetaan tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, maanomistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Maksut vahvistetaan vuosittain. ELY-keskuksen päätöksen hinta määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti.

Kielto- ja rajoituspäätösten muuttaminen

ELY-keskus voi muuttaa annettua päätöstä, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai jos päätöksen perusteet todetaan olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. Päätöksen muuttaminen tapahtuu soveltuvin osin samalla lailla kuin uuden kielto- tai rajoituspäätöksen antaminen.

Maastoliikennelain mukaisen erityisluvan hakeminen

Maastoliikennelain mukaista erityslupaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa liikkumiseen voi hakea henkilö, jonka liikuntakyky on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut. Lue lisää:

Lupa kilpailla ja harjoitella moottoriajoneuvoilla maastossa

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samassa maastossa tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain.

Vastaava lupa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta voi aiheutua huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Luvan myöntämisen edellytykset

Kilpailu- ja harjoitusluvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset. Lupa voidaan myöntää, mikäli toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Muutoksenhaku

Kunnan ympäristönsuojelulautakunnan päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Maastoliikennerajoitukset - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Tällä sivulla esitellään Varsinais-Suomen ja Satakunnan maastoliikennerajoitukset. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa.
 

 

Kunta Alue Rajoitus Päätös
Eura Käräjämäki moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 11.7.1980
Urmijärvi moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 19.12.1997
Kaarina, Lieto Littoistenjärvi moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajo kielletty maastossa ja jääpeitteisellä vesialueella 28.9.1981
Kaarina Vyyryläisenmäki moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 11.2.1994
Kokemäki Lievijärvi moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 28.6.1991
Laitila Särkijärvi moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 16.11.1988
Masku Humikkala moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 31.8.1982
Naantali Kirkkolahti ja Kirkkosalmi moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 7.9.2015
Luolalanjärvi moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 8.12.2006
Naantalinaukko moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 5.3..1990
Naantalin Raudustenselkä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 7.9.2015
Taattistenjärvi moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 28.6.1991
Paimio Saari-Nummensuo moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 17.6.2014
Parainen Munkviken moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 15.10.1982
Raisio Raisionlahden pohjukka moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 17.1.1997
Rauma Kaarojärvi moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 17.12.1998

Pitkäjärvi

moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajo kielletty maastossa ja jääpeitteisellä vesialueella 15.10.1982

Äyhönjärvi

moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty

15.10.1982
Ulvila Joutsijärvi ja Tuurujärvi moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 10.3.1997
Uusikaupunki Hiunjärvi moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 7.5.1985
Käätyjärvi moottoriajoneuvokilpailut ja harjoitusajo kielletty

29.4.1983

Ruokolanjärvi

moottoriajoneuvokilpailut ja harjoitusajo kielletty 29.4.1983

Ruotsinvesi (Makeanvedenallas)

moottoriajoneuvokilpailut ja harjoitusajo kielletty

29.4.1983
Santtionranta moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 29.4.1983
Sorvakko moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 29.4.1983
Ykskoivu moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 29.4.1983
Julkaistu 16.9.2014 klo 12.19, päivitetty 6.10.2016 klo 12.42
Julkaistu 15.8.2013 klo 8.58, päivitetty 21.8.2019 klo 15.14
Julkaisija: