Kiellon tai rajoituksen hakeminen maastoliikenteelle

Tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella voidaan kieltää moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö tai käyttöä voidaan rajoittaa. Kielto tai rajoitus voidaan antaa, mikäli moottoriajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkailureiteillä aiheutuu haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinoille, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle taikka yksityiselle edulle.

Hakuprosessi

Kuka kieltoa tai rajoitusta voi hakea?

Esityksen kiellon tai rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta tai kunnan jäsen, paliskunta taikka sellainen viranomainen, yhteisö tai maanomistaja, jota asia koskee.

Kuka asiasta päättää?

Alueellisista kielloista ja rajoituksista päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Miten kieltoa ja rajoitusta haetaan?

Kieltoa tai rajoitusta haetaan kirjallisesti siltä ELY-keskukselta, jonka alueelle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Esityksestä tulee käydä ilmi kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika ja perusteet sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset seikat. Alue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan, on osoitettava mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla.

Kuulutus, muistutus ja päätös kielto- tai rajoitusesityksestä

ELY-keskus tiedottaa kielto- tai rajoitusesityksestä kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kuulutuksen julkaisemisesta ilmoitetaan lisäksi vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Niillä, joita asia saattaa koskea, on mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset asiassa ELY-keskukselle.

Päätös asiassa tehdään, kun asiaa on riittävästi selvitetty. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla edellä mainitulla tavalla. Päätös annetaan tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, maanomistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Maksut vahvistetaan vuosittain. ELY-keskuksen päätöksen hinta määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti.

Kielto- ja rajoituspäätösten muuttaminen

ELY-keskus voi muuttaa annettua päätöstä, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai jos päätöksen perusteet todetaan olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. Päätöksen muuttaminen tapahtuu soveltuvin osin samalla lailla kuin uuden kielto- tai rajoituspäätöksen antaminen.

Maastoliikennelain mukaisen erityisluvan hakeminen

Maastoliikennelain mukaista erityslupaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa liikkumiseen voi hakea henkilö, jonka liikuntakyky on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut. Lue lisää:

Lupa kilpailla ja harjoitella moottoriajoneuvoilla maastossa

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samassa maastossa tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain.

Vastaava lupa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta voi aiheutua huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Luvan myöntämisen edellytykset

Kilpailu- ja harjoitusluvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset. Lupa voidaan myöntää, mikäli toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Muutoksenhaku

Kunnan ympäristönsuojelulautakunnan päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Maastoliikennerajoitukset Pirkanmaalla

Tällä sivulla esitellään Pirkanmaan maastoliikenerajoitukset. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa.  Päätöspäivämäärää klikkaamalla saa näkyviin asiaa koskevan päätösasiakirjan.

Kunta  Alue Rajoitus Päätös
Hämeenkyrö Järvenkylänjärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 8.2.2001
Juupajoki Kuivajärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 30.10.1990
Kangasala Vehoniemi Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 11.2.1983
Kaukajärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 8.4.1987
Ukkijärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 11.2.1983
Onkijärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 7.1.1991
Lempäälä Ahtialanjärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty

19.12.2007

30.1.2017 (muutos)

Höytämöjärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 21.1.1991
Mäyhäjärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 16.1.2006
Sääksjärvi Moottorikelkalla ajo kielletty 11.11.1998
Hakkarin virkistysalue Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 30.8.1983
Iso-Kausjärvi, Vähä-Kausjärvi, Kyynäröjärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 30.1.2017
Nokia Ruokejärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 13.6.1983
Vihnusjärvi, Ylinenjärvi, Alinenjärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 22.11.1982
Orivesi Lakkasuo - Konilamminkangas, Hirsilän pohjavesialue Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajo kielletty maastossa ja jääpeitteisellä vesialueella 2.6.1980
Eräpyhän luonnonsuojelualue Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajo kielletty maastossa ja jääpeitteisellä vesialueella 2.6.1980
Siitaman yhteismetsä Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajo kielletty maastossa ja jääpeitteisellä vesialueella 2.6.1980
Pirkkala Sääksjärvi Moottorikelkalla ajo kielletty 11.11.1998
Ruovesi Helvetinjärven kansallispuistoalue ja kansallispuistoon kuulumaton metsähallituksen aarni- ja luonnonhoitometsäalue Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 21.2.1980
Kuivajärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 30.10.1990
Sastamala Kirkkojärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 5.3.1990
Ahvenusjärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 11.1.1990
Ylistenjärvi Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajo kielletty maastossa ja jääpeitteisellä vesialueella 11.7.1984
Houhajärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 27.10.1981
Aurajärvi Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajo kielletty maastossa ja jääpeitteisellä vesialueella 15.3.1983
Alinen Heinijärvi, Alinen Ritajärvi, Heinijärvi, Kuolemanjärvi, Maholammi, Miekkajärvi, Perkojärvi, Ylinen Ritajärvi, Ritarijärvi, Salosjärvi, Valkeajärvi, Iso-Poikelus, Pikku-Poikelus, Saarijärvi, Pääjärvi, Joutsijärvi Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajo kielletty maastossa ja jääpeitteisellä vesialueella 15.10.1982
Tampere Pulesjärvi, Sisaruspohja, Syväjärvi, Kalliojärvi, Myllylammi, Sammakkolammi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 3.1.1991
Kaukajärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 8.4.1987
Hervantajärvi, Suolijärvi, Koukkujärvi, Virolainen, Pieni-Virolainen, Ahvenisjärvi, Lahdesjärvi, Särkijärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 25.4.1985
Näsijärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty linjan Nuoralahti - Myllyniemi eteläpuolella lukuun ottamatta liukkaan kelin harjoitteluun tarkoitettua aluetta

7.8.1984

18.1.2019 (muutos)

Pyhäjärvi, kaikki kaupunkialueen pikkujärvet (ei koske entisen Teiskon kunnan aluetta) Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty

7.8.1984

18.1.2019 (muutos)

Valkeakoski Korkeakankaan vanha hiekkakuoppa Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 25.6.1986
Nikkarinhangon vanha hiekkakuoppa Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty 6.4.1994
Lotilanjärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 27.11.1997
Ylöjärvi Leppäjärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty 31.10.1983
Lamminpään - Julkujärven harjujakso Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty, kielto ei koske Tampereen kaupungin omistamaa motocross-rata-aluetta

25.3.1985

18.5.1995 (muutos)

Keijärvi, Veittijärvi, Mastosjärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty

28.6.1982

11.11.1998 (muutos)

15.10.2002 (muutos)

Näsijärvi Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty linjan Nuoralahti - Myllyniemi eteläpuolella, alueeseen kuuluvat myös Ryydynpohjan ja Nuoralahden alueet 30.7.1986

 

Julkaistu 13.6.2014 klo 13.32, päivitetty 24.1.2019 klo 13.27
Julkaistu 15.8.2013 klo 8.58, päivitetty 21.8.2019 klo 15.14
Julkaisija: