Kiellon tai rajoituksen hakeminen maastoliikenteelle

Tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella voidaan kieltää moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö tai käyttöä voidaan rajoittaa. Kielto tai rajoitus voidaan antaa, mikäli moottoriajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkailureiteillä aiheutuu haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinoille, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle taikka yksityiselle edulle.

Hakuprosessi

Kuka kieltoa tai rajoitusta voi hakea?

Esityksen kiellon tai rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta tai kunnan jäsen, paliskunta taikka sellainen viranomainen, yhteisö tai maanomistaja, jota asia koskee.

Kuka asiasta päättää?

Alueellisista kielloista ja rajoituksista päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Miten kieltoa ja rajoitusta haetaan?

Kieltoa tai rajoitusta haetaan kirjallisesti siltä ELY-keskukselta, jonka alueelle kieltoa tai rajoitusta haetaan.

Esityksestä tulee käydä ilmi kiellon tai rajoituksen voimassaoloaika ja perusteet sekä muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset seikat. Alue, jolle kieltoa tai rajoitusta haetaan, on osoitettava mittakaavaltaan asianmukaisella kartalla.

Kuulutus, muistutus ja päätös kielto- tai rajoitusesityksestä

ELY-keskus tiedottaa kielto- tai rajoitusesityksestä kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kuulutuksen julkaisemisesta ilmoitetaan lisäksi vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Niillä, joita asia saattaa koskea, on mahdollisuus esittää kirjalliset muistutukset asiassa ELY-keskukselle.

Päätös asiassa tehdään, kun asiaa on riittävästi selvitetty. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla edellä mainitulla tavalla. Päätös annetaan tiedoksi esityksen tekijälle, asianomaiselle kunnalle, maanomistajalle tai haltijalle sekä asianomaisille valvontaviranomaisille hyvissä ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voimaantuloa.

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Maksut vahvistetaan vuosittain. ELY-keskuksen päätöksen hinta määräytyy valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti.

Kielto- ja rajoituspäätösten muuttaminen

ELY-keskus voi muuttaa annettua päätöstä, jos päätöstä tehtäessä vallinneet olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai jos päätöksen perusteet todetaan olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä annettaessa on edellytetty. Päätöksen muuttaminen tapahtuu soveltuvin osin samalla lailla kuin uuden kielto- tai rajoituspäätöksen antaminen.

Maastoliikennelain mukaisen erityisluvan hakeminen

Maastoliikennelain mukaista erityslupaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa liikkumiseen voi hakea henkilö, jonka liikuntakyky on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut. Lue lisää:

Lupa kilpailla ja harjoitella moottoriajoneuvoilla maastossa

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samassa maastossa tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain.

Vastaava lupa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta voi aiheutua huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Luvan myöntämisen edellytykset

Kilpailu- ja harjoitusluvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset. Lupa voidaan myöntää, mikäli toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Muutoksenhaku

Kunnan ympäristönsuojelulautakunnan päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Maastoliikennerajoitukset Hämeessä

 Tällä sivulla esitellään Hämeen maastoliikennerajoitukset. Alueen linkki vie paikkatietoikkunan karttasivulle, josta kohteen valitsemalla saa siitä lisätietoa.

Kunta

Alue

Rajoitus

Päätös

Asikkala

 

 

Anianpelto

 

 

 

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty, jää/talvitiellä ajo sallittu.

3.2.2003

 

Vesijärvi / Anianpellon jakokunta

 

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty, rajoitus ei koske moottorikelkalla ajoa.

18.10.1989

 

Pulkkila

 

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty, rajoitus ei koske Pulkkilan kylän jakokuntaan kuuluvien tilojen omistajia tai haltijoita.

14.5.1981

 

Markkula

Moottorikelkalla ajo kielletty.

3.2.2003

Forssa

-

-

-

Hartola

Laihalammi

 

Autoilla ja moottoripyörillä tapahtuva jäärata‑ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty klo 22.00-6.00.

5.7.2001

Hattula

Kankaanpäänlahti

 

 

 

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty ma-pe 19.00-15.00, la-su 16.00-12.00.

6.10.1988

 

Hattulanselkä

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

7.6.2000

Tömäjärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

27.3.1990

Hausjärvi

Lavinto-Karhi

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty.

5.9.1980

Heinola

Palajärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty, poikkeuksena järven hoidon kannalta tarp. liikkuminen, latuverkon hoitaminen ja luvalliset moott.urh.tapahtumat.

31.12.2007

Kannusjärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty, kielto koskee myös matkailutoimintaa.

19.6.1991

Hollola

Läntinen Salpausselkä

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty. Moott.käytt. maastoajoneuv. käyttökielto ei koske järjestettäviä/ohjattuja moott.urheilutap. eikä ohjattuja vaelluksia, joilla maastol.lain muk. lupa.

8.2.2012

Iso Tiilijärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

31.12.1990

Keski- Tiilijärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

31.12.1990

Vähä-Tiilijärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

31.12.1990

Työtjärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

31.12.1990

Laasonpohja

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

31.12.1990

Hahmajärvi

Moottorikelkalla ajo kielletty.

3.1.1997

Sairakkalanjärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

31.12.1990

Arkiomaanjärvi

 

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

31.12.1990

 

Kutajärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

31.12.1990

Kirkonselkä

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

31.12.1990

Paimelanlahti

 

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

31.12.1990

 

Teräväiset

 

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

31.12.1990

 

Salalammi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

 

 

31.12.1990

 

Humppila

-

-

-

Hämeenkoski

Valkjärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

6.11.1990

Hämeenlinna

Taka-Aulanko

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty kesäisin, maanomistajan luvalla voidaan järjestää moottorikäyttöisten maastoajoneuvojen käyttöä edellyttäviä kilpailuja tarkoin määrätyillä reiteillä.

20.6.1979

Metsä-Heikkilä

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty kesäisin, maanomistajan luvalla voidaan järjestää moottorikäyttöisten maastoajoneuvojen käyttöä edellyttäviä kilpailuja tarkoin määrätyillä reiteillä.

20.6.1979

Metsä-Vuori

 

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty kesäisin, maanomistajan luvalla voidaan järjestää moottorikäyttöisten maastoajoneuvojen käyttöä edellyttäviä kilpailuja tarkoin määrätyillä reiteillä.

20.6.1979

Aulangon-, Ahveniston- ja Katumajärvi, Kahtoilampi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty, kielto ja rajoitus ei koske melonta-, soutu-, uinti- ym. vastaavien vesialueella tapahtuvien kilpailujen huolto- ja turvaveneitä yms.

27.3.2009

Ruutimakasiinien alue

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty kesäisin, alue nykyisin osa luonnonsuojelualuetta.

20.6.1979

Impivaara

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajo kielletty maastossa ja jääpeitteisellä vesialueella.

20.6.1979

Hakovuori

 

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty.

 

25.4.1980

 

Selkjärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty, moottorikelkan käyttö sallittu merkittyä uraa pitkin.

7.6.2000

Vähäjärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty, moottorikelkan käyttö sallittu merkittyä uraa pitkin.

7.6.2000

Janakkala

-

-

-

Jokioinen

-

-

-

Kärkölä

Oriharonjärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty, poikkeuksena järven hoidon kannalta tarp. liikkuminen, latuverkon hoitaminen, luvalliset moott.urh.tapahtumat.

31.12.2007

Lahti

11 järveä Lahden kaupungin alueella

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty. Nopeusrajoitus 40 km/h koskee riippuliitimien ja varjoliitimien vetämistä tätä varten tarkoitetuilla alueilla.

27.12.2007                             

Salalammi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

 

 

31.12.1990

 

Loppi

Melkuttimet

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajo kielletty maastossa ja jääpeitteisellä vesialueella. Moottoriajoneuvoilla ajo alueen teillä ilman erillistä lupaa kielletty.

28.12.1988

Nastola

Salalammi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

 

31.12.1990

 

Kukkasjärvet

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

26.10.1979

Orimattila

Mallusjärvi

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo jääpeitteisellä vesialueella kielletty.

7.6.2000

Padasjoki

Tuomasvuori

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa ajo kielletty.

23.10.1979

Riihimäki

-

-

-

Sysmä

-

-

-

Tammela

Melkuttimet

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajo kielletty maastossa ja jääpeitteisellä vesialueella. Moottoriajoneuvoilla ajo alueen teillä ilman erillistä lupaa kielletty.

28.12.1988

Ypäjä

-

-

-

Julkaistu 25.7.2014 klo 15.05, päivitetty 31.5.2019 klo 15.36
Julkaistu 15.8.2013 klo 8.58, päivitetty 21.8.2019 klo 15.14
Julkaisija: