Kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien vienti-ilmoitusmenettely (PIC)

Kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien viennistä EU-alueen ulkopuolelle on tehtävä vienti-ilmoitukset EU-asetuksen 649/2012 (PIC-asetus) mukaisesti. Suomessa vienti-ilmoitusmenettelyä ja PIC-asetuksen noudattamista valvoo Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristökeskus toimii myös sekä PIC-asetuksen että Rotterdamin yleissopimuksen nimettynä kansallisena viranomaisena.

Rotterdamin yleissopimus

Suomi ja EU allekirjoittivat vuonna 1998 kansainvälisen Rotterdamin yleissopimuksen ns. PIC-menettelystä (Prior Informed Consent, tietoon perustuva ennakkosuostumus). Tämä tarkoittaa, että Rotterdamin sopimuksen osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuksen piiriin kuuluvia kemikaaleja ei viedä maihin, jotka ovat kieltäneet tuonnin. Sopimuksen tarkoituksena on tarjota sopijamaille mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta erityisen vaarallisia kemikaaleja. Yleissopimuksessa mainittujen kemikaalien tuonnista jäsenmaat voivat päättää saatuaan yhteenvedon kemikaalin vaaroista ja riskeistä. Nämä päätökset tuonnista julkaistaan kaksi kertaa vuodessa PIC-kiertokirjeessä (PIC Circular) Rotterdamin sopimuksen internetsivuilla.

Osapuolet sitoutuvat myös siihen, että ne ilmoittavat kohdemaahan kansallisesti kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien viennistä.

EU:n PIC-asetus

Yleissopimuksen toimeenpanosta EU:n alueella on säädetty PIC-asetuksella (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista). Asetus korvasi 1.3.2014 lähtien asetuksen 689/2008. Asetuksen liitettä I on päivitetty useaan kertaan. Ajantasainen luettelo liitteeseen I kuuluvista kemikaaleista on Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) internetsivulla.

EU soveltaa vienti-ilmoitus- ja suostumusmenettelyä laajemmin kuin yleissopimus edellyttää, sillä PIC-asetuksen piirissä on laajempi joukko kemikaaleja kuin yleissopimus yksinään vaatisi. Lisäksi EU soveltaa em. menettelyitä vientiin myös sellaisiin maihin, jotka eivät ole yleissopimuksen osapuolia.

Vienti-ilmoitus

Suomeen sijoittautuneen viejän, joka aikoo viedä PIC-asetuksen liitteessä I mainittua kemikaalia EU-alueen ulkopuolelle, on tehtävä vienti-ilmoitus Suomen ympäristökeskukselle vähintään 35 päivää ennen kuin vuoden ensimmäinen vienti kyseiseen maahan tapahtuu.

Liitteen I kemikaalit on jaettu kolmeen ryhmään:

  • Osassa 1 on lueteltu kemikaalit, joiden viennistä pitää pääsääntöisesti tehdä vienti-ilmoitus.
  • Osan 2 kemikaaleille vaaditaan vienti-ilmoituksen lisäksi vastaanottajamaan suostumus tuontiin.
  • Osan 3 kemikaaleihin sovelletaan Rotterdamin yleissopimuksen mukaista PIC-menettelyä. Sekä vienti-ilmoitus että suostumus vaaditaan, paitsi jos yleissopimuksen PIC-kiertokirjeessä on julkaistu tuontivastine, ja tietyt ehdot täyttyvät. (Huom. Jotkin osan 3 kemikaaleista on listattu myös PIC-asetuksen liitteessä V. Näitä kemikaaleja koskee vientikielto.)

ePIC

Vienti-ilmoitukset tehdään internetissä ECHAn ylläpitämässä ePIC-järjestelmässä. Järjestelmä antaa vienti-ilmoitukselle yksilöllisen viitenumeron (reference identification number, RIN). Viitenumero on merkittävä tulli-ilmoitukseen (PIC-asetus, artikla 19.1). Tulli voi ePICin tulliversiossa tämän viitenumeron avulla tarkastaa, että viennistä on tehty ilmoitus, ja että tuojamaan viranomainen on tarvittaessa antanut suostumuksensa tuonnille.

Maksut

Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen (835/2012) perusteella viejän on maksettava kemikaalin vienti-ilmoituksen käsittelystä ja tuojamaan suostumuksen hakemisesta. Lasku lähetetään kerran vuodessa.

Muita määräyksiä

Viejän velvollisuuksiin kuuluu lisäksi kaikkien EU:sta vietävien kemikaalien osalta noudattaa kemikaalien luokituksesta ja merkinnöistä annettuja määräyksiä. Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet pitää toimittaa lähetyksen mukana. Lisäksi toiminnanharjoittajan pitää ilmoittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Suomen ympäristökeskukselle PIC-asetuksen liitteessä I mainittujen kemikaalien edellisenä vuonna viedyt tai tuodut määrät.

Kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien tuonnista EU-alueelle päättää komissio kuultuaan jäsenmaita.

PIC-asetus ja muutokset

Lisätietoja

Pirke Suoheimo, Suomen ympäristökeskus (Syke), 
etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Julkaistu 26.6.2013 klo 14.56, päivitetty 13.1.2023 klo 9.26