Jätteiden keräys ja kuljetus Suomen sisällä

 

© Marita Björkström

Jätteitä kerätään niiden tuottajilta ja syntypaikoilta ja kuljetetaan sellaisiin laitoksiin, joissa ne voidaan hyödyntää tai loppukäsitellä. Jätteiden keräilijällä, kuljettajalla sekä niitä varastoivalla ja käsittelevällä yrityksellä pitää olla tarvittavat luvat.

Suomen sisällä tapahtuvista jätteiden kuljetuksista säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (179/2012). Jätelain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin. Hakemus tehdään sille elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan.

Jätettä vain hyväksytylle kerääjälle ja vastaanottajalle

Jätteen haltijan pitää tarkistaa, että jätteiden kerääjä ja kuljettaja on hyväksytty ja merkitty jätehuoltorekisteriin ja että hyväksyntä kattaa myös kyseisen jätteen kuljetuksen. Jätteiden kuljettajan on pidettävä jätehuoltorekisteriotetta aina mukana.

Lisäksi jätteen haltijan on varmistettava, että joko kerääjällä tai kuljetuksen vastaanottajalla on viranomaisen myöntämä ja voimassa oleva ympäristölupa. 

Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirjan käytöllä varmistetaan jätteiden turvallinen toimitus asianmukaiseen käsittelyyn. Lisäksi siirtoasiakirjan käyttö luo edellytykset kuljetusten seurantaan ja valvontaan.

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan -ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan hyväksytylle vastaanottajalle. 

Kuljettajan on laadittava siirtoasiakirja, kun jäte noudetaan kotitalouksista. 

Siirtoasiakirjan on oltava jätteiden kuljetuksen mukana. Siirron päättyessä asiakirja annetaan jätteen vastaanottajalle.

Julkaistu 10.9.2013 klo 17.33, päivitetty 16.1.2018 klo 15.35
Julkaisija: