Hyppää sisältöön

Jätesiirtoluvan käsittely

Lupakäsittelyn vaiheet

Jätesiirtoilmoitus tehdään lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmoitusasiakirjojen saavuttua lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle lupakäsittely etenee seuraavasti:

  • Ilmoitusasiakirjan ja liitteiden tarkistamiseen säädetty aika on kolme työpäivää.
  • Jos asiakirjoissa on puutteita tai virheitä, lähtömaan viranomainen ottaa ilmoittajaan yhteyttä ja pyytää korjaamaan ja/tai täydentämään tietoja.
  • Lähtömaan viranomainen lähettää asianmukaisesti täytetyt asiakirjat sekä tarvittavat liitteet eteenpäin sekä vastaanottomaan että kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille.
  • Vastaanottomaan ja kauttakulkumaan viranomainen voi pyytää lisätietoja asetuksen liitteen II mukaisesti. Ilmoitusta koskevat täydennykset ja lisätiedot tulee aina lähettää sekä lähtömaan, kauttakulkumaiden että vastaanottomaan toimivaltaisille viranomaisille. Lupaa siirtoihin ei myönnetä, jos ilmoittaja ei pyynnöistä huolimatta toimita tarvittavia lisätietoja, jos tiedot toimitetaan myöhässä tai jos annettu tieto on virheellistä.
  • Kun vastaanottomaan viranomainen katsoo, että ilmoitus on asianmukaisesti täytetty, hän lähettää ns. vastaanottovahvistuksen (acknowledgement). Vastaanottovahvistus lähetetään ilmoittajalle, vastaanottajalle sekä kaikille toimivaltaisille viranomaisille.
  • Kaikkien toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä päätös kirjallisena 30 työpäivän kuluttua vastaanottovahvistuksen päivämäärästä. Päätös voi olla myönteinen tai kielteinen asetuksen artiklan 11 tai 12 perustein.

Suomen ympäristökeskuksen tekemään lupapäätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

EU:n alueella kauttakulkumaan lupa voi olla ns. "hiljainen hyväksyntä", mikä tarkoittaa sitä, että vastaanottovahvistuksesta lasketun 30 työpäivän jälkeen lupa on myönnetty ellei muuta ole ilmoitettu.

Siirto väliaikaiseen käsittelyyn

Lupa- ja hyväksymismenettelyt vaihtelevat jonkin verran myös sen mukaan siirretäänkö jäte väliaikaiseen toimeen eli esikäsittelyyn tai varastoon vai varsinaiseen toimeen. Jätteensiirtoasetuksen 15 artikla koskee väliaikaisia hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimia. Perusperiaate näissä siirroissa on, että siirron luvituksessa ja valvonnassa seurataan kaikki toimet väliaikaisista toimista lopulliseen käsittelyyn asti.

Jätteen vastaanottajan velvollisuus on tehdä uusi ilmoitus, jos väliaikaisen toimen päätyttyä jäte siirretään käsiteltäväksi alkuperäiseen lähtömaahan, toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan. Jos lopullinen käsittely tapahtuu samassa maassa kuin väliaikainen käsittely, käytetään ”Yhteyshenkilöohjeen Nro 3 Liite 1”-lomaketta.

Jos jätettä siirretään väliaikaiseen hyödyntämiseen, jätteensiirtoasetuksen edellyttämään sopimukseen ilmoittajan ja jätteen vastaanottajan välillä sisällytetään lisäsäännöksiä. Suomen ympäristökeskus on laatinut väliaikaisen toimen sopimusmallin.

Luvan voimassaoloaika

Jätesiirtolupa on pääsääntöisesti voimassa yhden vuoden. Suomen ympäristökeskus myöntää luvan ilmoitusasiakirjan (liite IA) kentässä 6 haetulle ajalle tai tätä lyhyemmälle ajalle. Ennakkohyväksyttyihin laitoksiin voidaan jätesiirtolupa myöntää maksimissaan kolmeksi vuodeksi, jos kaikki asianomaiset viranomaiset tähän suostuvat.

Raja-aluesopimuksen mukainen lupa

Ruotsin ja Suomen välinen raja-aluesopimus jätteiden siirroista tuli voimaan 15.8.2016. Sopimus helpottaa hallinnollista taakkaa siirrettäessä jätteitä Lapin maakunnan ja Norrbottenin läänin välillä tai Ahvenanmaan maakunnasta Ruotsiin.

Sopimuksen helpotukset:

  • mahdollisuus viiden vuoden lupaan
  • siirtoeriä ei tarvitse ilmoittaa viranomaisille vaan raportointi neljännesvuosittain on riittävä
  • läpikulkuun toisen maan kautta riittää kirjallinen ilmoitus jätesiirtoa valvoville viranomaisille, siirtolupaa ei tarvita.

Sopimus perustuu EU:n jätteensiirtoasetukseen, jonka mukaisia menettelyjä jätesiirroissa pääosin edelleen noudatetaan.

Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välinen sopimus tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirroista maiden raja-alueilla (Sops 51/2016).

Julkaistu 9.9.2013 klo 13.04, päivitetty 8.6.2020 klo 16.02