Jätesiirtojen valvonta ja tarkastukset

Jätesiirtojen valvonta

 

Keräyspaperikuljetuksen tarkastus

Kuva: Hannele Nikander

Suomen ympäristökeskus valvoo jätesiirtoja yhteistyössä mm. tullin ja poliisin kanssa. Satamissa ja rajanylityspaikoilla tehtävien tarkastusten lisäksi seurataan erityisesti elektroniikkaromun ja romuajoneuvojen vientejä EU-maiden ulkopuolelle. Suomen ympäristökeskus tekee myös yritystarkastuksia yhteistyössä yrityksiä valvovien ympäristöviranomaisten kanssa.

Suomen ympäristökeskus on mukana EU:n IMPEL-TFS -hankkeissa, joiden tavoitteena on kehittää ja edistää tarkastustoimintaa EU:n jäsenvaltioissa. IMPEL on Euroopan Unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa tukeva yhteistyöverkosto.

Kansainvälisten jätesiirtojen tarkastussuunnitelma

EU:ssa on pyritty vahvistamaan valvontakäytäntöjä yleisesti jätehuollossa ja erityisesti jätteiden siirroissa suunnitelmallisesti tehtävin tarkastuksin. Jätteensiirtoasetukseen lisättiin vuonna 2014 aikaisempaa tarkemmat säännökset jätehuollon tarkastuksista ja muusta valvonnasta. Säännökset edellyttävät, että jäsenvaltiot laativat 1.1.2017 mennessä yhden tai useamman tarkastussuunnitelman. Jätelain 124 §:ään tehtiin myös vastaava muutos. Tarkastussuunnitelman tavoitteena on toteuttaa kansainväliset jätesiirrot säädösten ja ohjeiden mukaisesti, estää laittomat jätesiirrot ja taata jätteiden asianmukainen käsittely.

SYKE on laatinut suunnitelman sellaisten laitosten ja yritysten tarkastuksista, joiden toimintaan liittyy tai voidaan perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja. Tarkastussuunnitelma pävitetään kolmen vuoden välein tai tarpeen vaatiessa aikaisemminkin. 

Mikä on laiton jätesiirto?

Laiton jätesiirto määritellään jätteensiirtoasetuksen 2 artiklan kohdassa 35. Laittomana jätesiirtona voidaan pitää muun muassa

  • Ilmoitusta edellyttävän jätteen siirtoa ilman jätesiirtolupaa
  • Ilmoitusta edellyttävän jätteen siirtoa ilman kaikkien toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntiä
  • Jätteen vientiä loppukäsiteltäväksi EU:n ulkopuolelle tai vaarallisen jätteen vientiä hyödynnettäväksi maihin, jotka eivät ole EFTA:n, EU:n tai OECD:n jäseniä.
  • Jätteen siirtoa, jota ei ole suoritettu jätesiirtoilmoituksessa esitetyllä tavalla
  • Jätteen siirtoa, jonka hyväksyntä on saatu antamalla virheellisiä tietoja
  • Jätesiirtoa, jossa vastaanottavan maan hyödyntävän tai loppukäsittelevän laitoksen ympäristönsuojelun taso ei vastaa kansainvälisiä määräyksiä

Myös vihreän jätteen siirto voi olla laiton esimerkiksi silloin, jos kuljetus tapahtuu ilman liite VII:a tai siirto suoritetaan eri tavalla, kuin liite VII:ssä on esitetty.

 

Laiton lyijyakkuromun kuljetus

Kuva: Hannele Nikander

Laittoman siirron järjestelyt

Kun toimivaltainen viranomainen havaitsee laittoman jätesiirron, se ilmoittaa asiasta välittömästi muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Laittomasta jätesiirrosta on ensisijaisesti vastuussa joko ilmoittaja tai vastaanottaja. Lähtö- ja vastaanottomaan viranomaiset sopivat jätteen takaisinoton muodosta sekä jätteenkäsittelyn järjestämisestä.

Laittoman jätesiirron kustannukset

Jätteen takaisinottoon ja käsittelyyn liittyvät kustannukset maksaa joko jätteen viejä (ilmoituksen tekijä) tai vastaanottaja.

 

Julkaistu 9.9.2013 klo 12.35, päivitetty 14.9.2022 klo 15.43