Ajankohtaista

Ns. vihreiden jätteiden vientirajoituksia koskeva asetus on päivitetty (22.10.2021)

Komissio on antanut asetuksen (EU) 2021/1840 ns. vihreiden jätteiden siirtoa OECD-maiden ulkopuolelle koskevan asetuksen (EY) No 1418/2007 muuttamisesta. Muutokset tulevat voimaan 10.11.2021.
Komission asetus (EU) 2021/1840 (EUR-Lex, eri kieliversiot).

Webinaari kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista  9.12.2021  (päivitetty 22.10.2021)

Suomen ympäristökeskus järjestää torstaina 9.12.2021 aamupäivän koulutustilaisuuden kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista, kuten lainsäädännön muutoksista. Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä. Tutustu webinaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu SYKEn koulutussivuilla.

Menettelyt muovijätteen viennissä OECD:n ulkopuolelle EU:sta  (päivitetty 22.10.2021)

Muovijätteiden nimikeet muuttuivat, kun Euroopan komissio antoi 19.10.2020 delegoidun asetuksen  (EU) 2020/2174 jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteiden IC, III, IIIA, IV, V, VII ja VIII muuttamisesta. Asetusta on sovellettu 1.1.2021 lähtien.

Komission asetus  (EU) 2020/2174 (EurLex, eri kieliversiot)

Ns. vihreiden jätteiden siirtoa OECD-maiden ulkopuolelle koskevan Komission asetuksen (EY) No 1418/2007 päivitys (Komission asetus (EU) 2021/1840) on julkaistu ja se tulee voimaan 10.11.2021. Voimaantulon jälkeen muovijätteiden vienneissä noudatetaan asetuksen mukaisia maakohtaisia menettelyjä.
Komission asetus (EU) 2021/1840 (EUR-Lex, eri kieliversiot).

Katso isompi kuva: Muovijätteen vientimenettelyt 1.1.2021 alkaen (pdf, 65 kt)

 

Katkos jätesiirtoilmoitusten vastaanottamisessa Yhdysvalloissa (3.9.2021)

United States Environmental Protection Agency on tiedottanut, ettei se ota vastaan uusia jätesiirtoilmoituksia 2.10.2021 – 17.1.2022 välisenä aikana. Katkos johtuu uuden järjestelmän käyttöönotosta.

Viro edellyttää täsmällisyyttä jäte-erien ennakkoilmoituksiin (23.3.2021)

Viron jätesiirtoja valvova viranomainen on kiinnittänyt huomiota jäte-erien ennakkoilmoituksissa havaittuihin puutteisiin ja edellyttää jatkossa viejiltä täsmällisyyttä jäte-erien ennakkoilmoituksiin. Jätteensiirtoasetuksen mukaan ennakkoilmoitus jäte-erän siirtämisestä on tehtävä viimeistään 3 työpäivää ennen aiottua siirtoa. Viro edellyttää, että mahdollisista muutoksista ennakkoilmoitettuun jätteen määrään, lähtöpäivään, reittiin tai kuljettajaan on ilmoitettava viranomaisille välittömästi ja mahdollisuuksien mukaan jo ennen siirron aloittamista.

Menettelyt kansainvälisissä jätesiirroissa - koulutustilaisuuden materiaalit

Suomen ympäristökeskus järjesti koulutuksen kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvistä menettelyistä 14.4.2021. Webinaarin esitysten materiaalit ovat katsottavissa SYKEn koulutussivuilla.

Uusi järjestelmä kansainvälisten jätesiirtojen ilmoittamiseen (päivitetty 26.1.2021)

Suomen ympäristökeskus on ottanut käyttöön uuden järjestelmän (Finnish TFS) kansainvälisiä jätesiirtoja koskevien ilmoitusten tekemiseen ja siirtoerien ilmoittamiseen 20.1.2021. Järjestelmä korvasi aiemmin käytössä olleen Nordic TFS-järjestelmän.

Suomalaisten yritysten puolesta asioivat henkilöt tarvitsevat Suomi.fi -valtuudet uuden järjestelmän käyttöön. Suomi.fi -valtuuden yrityksen puolesta asiointiin voi antaa esimerkiksi henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Lisätietoja valtuuksien antamisesta löytyy Suomi.fi-sivustolta.

Yritys voi myöntää henkilölle useamman valtuuden. Esimerkiksi ilmoituksen tekijä tarvitsee valtuudet kansainvälisen jätesiirtoluvan hakemiseen ja jäte-erien ilmoittaja valtuudet kansainvälisen jätesiirtoluvan jäte-erien ilmoittamiseen. Tutustu kansainvälisiä jätesiirtoja koskeviin valtuuksin Suomi.fi -sivulla.

Ulkomaisten yrityksien tulee tehdä sopimus Suomen ympäristökeskuksen kanssa järjestelmän käytöstä.

Uutta järjestelmää esiteltiin yrityksille järjestetyissä webinaareissa. Finnish TFS webinaari jätesiirtojärjestelmästä (pdf)

Webinaari jätesiirroista

Suomen ympäristökeskus järjesti jätesiirtoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista webinaarin torstaina 29.10.2020. Voit tutustua tilaisuudessa pidettyihin esityksiin SYKEn koulutuskalenterin kautta.

Lisätietoa toiminnasta poikkeusoloissa (päivitetty 2.4.2020)

Suomen ympäristökeskus hyväksyy poikkeustilanteen vuoksi kansainvälisissä jätesiirroissa seuraavat menettelyt:

  • jätteiden kansainvälisissä siirroissa kuljetuksen mukana voi paperiasiakirjan sijaan olla tarvittavat asiakirjat (Annex IB ja viranomaisten luvat tai Annex VII) sähköisessä muodossa. Kuljettajan on voitava esittää joko allekirjoitettu ja skannattu tai sähköisesti allekirjoitettu siirtoasiakirja tarkastuksen yhteydessä viranomaisille. Jätteen lähettäjän on säilytettävä alkuperäinen siirtoasiakirja (tai kopio siitä) jätteensiirtoasetuksen mukaisesti kolme vuotta. Sähköisessä muodossa oleva siirtoasiakirja on toimitettava myös jätteen vastaanottajalle.
  • ilmoitusasiakirja (Annex IA) voidaan lähettää käsittelyyn Suomen ympäristökeskukseen allekirjoitettuna ja skannattuna tai sähköisesti allekirjoitettuna siinä tapauksessa, että kaikki ilmoitukseen liittyvät viranomaiset sen hyväksyvät

Yllä mainitut menettelyt ovat sallittuja toistaiseksi.

Edellä mainitut menettelyt hyväksyvät viranomaiset on koottu erilliseen asiakirjaan. Tutustu asiakirjaan Impact of COVID-19 on WSR documents (pdf, englanti).

Komissio on koonnut EU:n jätesiirtoviranomaisten poikkeusoloissa käyttämiä yhteystietoja verkkosivuilleen. Sivulle kootaan myös EU:n ohjeistusta COVID-19 pandemiaan liittyen. Siirry komission waste shipments -verkkosivuille.  

Kansainvälisiä jätesiirtoja hoitavien viranomaisten yleensä käytössä olevat yhteystiedot löytyvät komission jätesiirtoja käsittelevältä verkkosivulta.

Kuljetuksiin liittyvää lisätietoa

Komissio on koonnut tietoa COVID-19:n vaikutuksista maiden välisiin tavarakuljetuksiin liittyen kuljetuksia käsittelevälle verkkosivulle.

Kansainvälisiä jätesiirtoja hoitava henkilöstö etätöissä (lisätty 17.3.2020)

Suomen ympäristökeskuksen henkilöstö on poikkeusolojen vuoksi etätöissä. Kansainvälisiä jätesiirtoja koskevien asioiden hoitamisessa voi esiintyä viivettä ja ruuhkautumista. Pahoittelemme tilannetta.

Kansainvälisten jätesiirtojen tarkastussuunnitelma

Suomen ympäristökeskus on päivittänyt kansainvälisiä jätesiirtoja koskevan tarkastussuunnitelman. Suunnitelma koskee vuosia 2020 - 2022.

Kansainvälisten jätesiirtojen tarkastussuunnitelma 2020-2022 (pdf)

Jätekuljettajien hyväksyminen kuljettamaan jätettä Suomessa (lisätty 6.3.2019)

Viranomaiset ovat yhteistyössä laatineet toimintamallin ulkomaisten yritysten hyväksymiseksi jätekuljettajiksi Suomessa tapahtuvissa kansainvälisissä jätesiirroissa. Jatkossa Suomeen sijoittautunut ja jätehuoltorekisteriin kuljetusyrityksenä rekisteröitynyt yritys voi rekisteröidä alihankkijoikseen EU- ja ETA-maiden ulkopuolisia tai EU- ja ETA-maihin sijoittautuneita kuljetusyrityksiä, jotka eivät voi rekisteröityä omassa maassaan. Edellytyksenä on, että suomalainen yritys ottaa vastuulleen kaikki jätelain 95 §:n jätteen kuljettajaa koskevat vaatimukset. Toimintamalli mahdollistaa esimerkiksi venäläisten ja latvialaisten kuljetusyritysten rekisteröinnin Suomen jätehuoltorekisteriin. Uudella toimintamallilla pyritään varmistamaan kuljetusyritysten tasapuolinen kohtelu ja lain yhtenäinen soveltamiskäytäntö.

Jätelain tulkinnan mukaan Suomessa jätettä saa kuljettaa rajan yli tapahtuvissa jätesiirroissa joko Suomeen sijoittunut jätteen kuljetusyritys, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt jätehuoltorekisteriin, tai muuhun EU- tai ETA-maahan sijoittunut ja siellä jätteen kuljettajaksi rekisteröitynyt kuljetusyritys.

Ohje vihreiden jätteiden siirroista julkaistu (lisätty 16.5.2018)

Pohjoismainen ministerineuvosto on julkaissut ohjeen vihreiden jätteiden siirtoihin liittyvistä edellytyksistä. Vihreiden jätteiden siirrot -ohje löytyy pohjoismaisen ministerineuvoston sivuilta.

Kiina rajoittaa jätteiden tuontia (lisätty 4.1.2018)

Kiina on asettanut uusia tuontirajoituksia tietyille jätteille 1.1.2018 alkaen. Tuontikielto koskee useita jätteitä, kuten esimerkiksi sekalaista muovijätettä, lajittelematonta paperijätettä sekä tekstiilijätteitä. Asetus 1418/2007 ei sisällä vielä kyseisiä Kiinan rajoituksia. Viejä on vastuussa siitä, että noudattaa vastaanottomaassa kulloinkin voimassa olevia säädöksiä.

Alankomaiden jätesiirtoviranomainen on kerännyt internet-sivuilleen tietoa jätteiden tuontia koskevasta lainsäädännöstä Kiinassa: Chinese regulations on incoming waste (englanti)

Viejän velvollisuus osoittaa, että kyseessä ei ole jätevienti (lisätty 26.1.2016)

Jätteensiirtoasetuksen muutoksesta ((EU) N:o 660/2014) johtuen 1. tammikuuta 2016 alkaen viejällä on velvollisuus osoittaa, että siirrettävä aine tai esine ei ole jätettä. Tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset voivat vaatia asiakirjatodisteita (esim. tietoa aineen tai esineen alkuperästä, todistus toimintakunnosta ja varmistus asianmukaisesta pakkaamisesta) sen varmistamiseksi, ettei kyseessä ole jätevienti. Viranomaiset voivat päättää, että aine tai esine on jätettä, jos riittäviä todisteita ei ole toimitettu viranomaisten asettamassa määräajassa. Tällöin kuljetusta tai siirtoa käsitellään laittomana siirtona.

Asetus (EU) N:o 660/2014 jätteensiirtoasetuksen muuttamisesta (Eur-Lex, pdf)

Julkaistu 27.8.2014 klo 12.47, päivitetty 22.10.2021 klo 16.07