Hyppää sisältöön

Ajankohtaista

Webinaari jätesiirroista 29.10.2020

Suomen ympäristökeskus järjestää jätesiirtoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista webinaarin torstaina 29.10.2020 klo 9.30 – 12.00. Ilmoittautuminen tilaisuuteen SYKEn koulutuskalenterin kautta 26.10.2020 mennessä..

Lisätietoa toiminnasta poikkeusoloissa (päivitetty 2.4.2020)

Suomen ympäristökeskus hyväksyy poikkeustilanteen vuoksi kansainvälisissä jätesiirroissa seuraavat menettelyt:

  • jätteiden kansainvälisissä siirroissa kuljetuksen mukana voi paperiasiakirjan sijaan olla tarvittavat asiakirjat (Annex IB ja viranomaisten luvat tai Annex VII) sähköisessä muodossa. Kuljettajan on voitava esittää joko allekirjoitettu ja skannattu tai sähköisesti allekirjoitettu siirtoasiakirja tarkastuksen yhteydessä viranomaisille. Jätteen lähettäjän on säilytettävä alkuperäinen siirtoasiakirja (tai kopio siitä) jätteensiirtoasetuksen mukaisesti kolme vuotta. Sähköisessä muodossa oleva siirtoasiakirja on toimitettava myös jätteen vastaanottajalle.
  • ilmoitusasiakirja (Annex IA) voidaan lähettää käsittelyyn Suomen ympäristökeskukseen allekirjoitettuna ja skannattuna tai sähköisesti allekirjoitettuna siinä tapauksessa, että kaikki ilmoitukseen liittyvät viranomaiset sen hyväksyvät

Yllä mainitut menettelyt ovat sallittuja toistaiseksi.

Edellä mainitut menettelyt hyväksyvät viranomaiset on koottu erilliseen asiakirjaan. Tutustu asiakirjaan Impact of COVID-19 on WSR documents (pdf, englanti).

Komissio on koonnut EU:n jätesiirtoviranomaisten poikkeusoloissa käyttämiä yhteystietoja verkkosivuilleen. Sivulle kootaan myös EU:n ohjeistusta COVID-19 pandemiaan liittyen. Siirry komission waste shipments -verkkosivuille.  

Kansainvälisiä jätesiirtoja hoitavien viranomaisten yleensä käytössä olevat yhteystiedot löytyvät komission jätesiirtoja käsittelevältä verkkosivulta.

Kuljetuksiin liittyvää lisätietoa

Komissio on koonnut tietoa COVID-19:n vaikutuksista maiden välisiin tavarakuljetuksiin liittyen kuljetuksia käsittelevälle verkkosivulle.

Kansainvälisiä jätesiirtoja hoitava henkilöstö etätöissä (lisätty 17.3.2020)

Suomen ympäristökeskuksen henkilöstö on poikkeusolojen vuoksi etätöissä. Kansainvälisiä jätesiirtoja koskevien asioiden hoitamisessa voi esiintyä viivettä ja ruuhkautumista. Pahoittelemme tilannetta.

Kansainvälisten jätesiirtojen tarkastussuunnitelma

Suomen ympäristökeskus on päivittänyt kansainvälisiä jätesiirtoja koskevan tarkastussuunnitelman. Suunnitelma koskee vuosia 2020 - 2022.

Kansainvälisten jätesiirtojen tarkastussuunnitelma 2020-2022 (pdf)

Vihreiden jätteiden vientirajoituksia koskevan asetuksen päivitys (lisätty 9.10.2019)

Vihreiden jätteiden vientirajoituksia koskeva komission asetus (EY) No 1418/2007 on päivitettävänä. Kun suunnitellaan vihreiden jätteiden vientiä EU:n tai OECD-maiden ulkopuolelle, tulee viejän selvittää vastaanottavan maan tuonnille asettamat rajoitukset. Komission asetuksen meneillään olevan päivityksen yhteydessä saadut eri maiden vastaukset löytyvät hankkeen verkkosivuilta.

Sekalaisen muovijätteen vientiin tulossa rajoituksia (lisätty 16.5.2019)

Genevessä 29.4.-10.5.2019 järjestetyn kolmen YK:n sopimuksen osapuolikokouksessa sovittiin muun muassa sekalaisen muovijätteen vientikiellosta EU- ja OECD-maiden ulkopuolelle.

Baselin sopimuksen kokouksen osapuolet sopivat toimista, joilla rajoitetaan sekalaisen muovijätteen vientiä EU- ja OECD-maiden ulkopuolelle. Lisäksi osapuolet sopivat tiukentavansa rajat ylittävien muovijätesiirtojen valvontaa. Muutoksilla pyritään varmistamaan muovijätteen asianmukainen käsittely ja vähentämään muovijätteen kulkeutumista meriin estämällä muovijätekuljetukset maihin, joilla ei ole kapasiteettia niiden käsittelyyn tai hyödyntämiseen.

Ympäristöministeriön tiedote 13.5.2019, YK:n superkokous sopi muovijätettä ja vaarallisia kemikaaleja koskevista toimista

Jätekuljettajien hyväksyminen kuljettamaan jätettä Suomessa (lisätty 6.3.2019)

Viranomaiset ovat yhteistyössä laatineet toimintamallin ulkomaisten yritysten hyväksymiseksi jätekuljettajiksi Suomessa tapahtuvissa kansainvälisissä jätesiirroissa. Jatkossa Suomeen sijoittautunut ja jätehuoltorekisteriin kuljetusyrityksenä rekisteröitynyt yritys voi rekisteröidä alihankkijoikseen EU- ja ETA-maiden ulkopuolisia tai EU- ja ETA-maihin sijoittautuneita kuljetusyrityksiä, jotka eivät voi rekisteröityä omassa maassaan. Edellytyksenä on, että suomalainen yritys ottaa vastuulleen kaikki jätelain 95 §:n jätteen kuljettajaa koskevat vaatimukset. Toimintamalli mahdollistaa esimerkiksi venäläisten ja latvialaisten kuljetusyritysten rekisteröinnin Suomen jätehuoltorekisteriin. Uudella toimintamallilla pyritään varmistamaan kuljetusyritysten tasapuolinen kohtelu ja lain yhtenäinen soveltamiskäytäntö.

Jätelain tulkinnan mukaan Suomessa jätettä saa kuljettaa rajan yli tapahtuvissa jätesiirroissa joko Suomeen sijoittunut jätteen kuljetusyritys, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt jätehuoltorekisteriin, tai muuhun EU- tai ETA-maahan sijoittunut ja siellä jätteen kuljettajaksi rekisteröitynyt kuljetusyritys.

Ohje vihreiden jätteiden siirroista julkaistu (lisätty 16.5.2018)

Pohjoismainen ministerineuvosto on julkaissut ohjeen vihreiden jätteiden siirtoihin liittyvistä edellytyksistä. Vihreiden jätteiden siirrot -ohje löytyy pohjoismaisen ministerineuvoston sivuilta.

Kiina rajoittaa jätteiden tuontia (lisätty 4.1.2018)

Kiina on asettanut uusia tuontirajoituksia tietyille jätteille 1.1.2018 alkaen. Tuontikielto koskee useita jätteitä, kuten esimerkiksi sekalaista muovijätettä, lajittelematonta paperijätettä sekä tekstiilijätteitä. Asetus 1418/2007 ei sisällä vielä kyseisiä Kiinan rajoituksia. Viejä on vastuussa siitä, että noudattaa vastaanottomaassa kulloinkin voimassa olevia säädöksiä.

Alankomaiden jätesiirtoviranomainen on kerännyt internet-sivuilleen tietoa jätteiden tuontia koskevasta lainsäädännöstä Kiinassa: Chinese regulations on incoming waste (englanti)

Viejän velvollisuus osoittaa, että kyseessä ei ole jätevienti (lisätty 26.1.2016)

Jätteensiirtoasetuksen muutoksesta ((EU) N:o 660/2014) johtuen 1. tammikuuta 2016 alkaen viejällä on velvollisuus osoittaa, että siirrettävä aine tai esine ei ole jätettä. Tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset voivat vaatia asiakirjatodisteita (esim. tietoa aineen tai esineen alkuperästä, todistus toimintakunnosta ja varmistus asianmukaisesta pakkaamisesta) sen varmistamiseksi, ettei kyseessä ole jätevienti. Viranomaiset voivat päättää, että aine tai esine on jätettä, jos riittäviä todisteita ei ole toimitettu viranomaisten asettamassa määräajassa. Tällöin kuljetusta tai siirtoa käsitellään laittomana siirtona.

Asetus (EU) N:o 660/2014 jätteensiirtoasetuksen muuttamisesta (Eur-Lex, pdf)

Julkaistu 27.8.2014 klo 12.47, päivitetty 16.9.2020 klo 10.54