Ajankohtaista

Peruskoulutusta kansainvälisistä jätesiirroista 14.3.2023 (30.1.2023)

Suomen ympäristökeskus järjestää 14.3.2023 klo 12:30 – 15:30 webinaarin kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvistä käytännöistä ja lainsäädännöstä. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu koulutukseen 13.3.2023 mennessä. Koulutus on maksuton.

Raportointisivusto toiseen maahan hyödynnettäväksi siirretyille jätteille (10.1.2023)

Jätettä toiseen maahan siirtävien on ollut vuodesta 2022 lähtien pidettävä kirjaa toiseen maahan tietyistä hyödynnettäväksi viedyistä jätteistä. Kerättävät tiedot koskevat jätteen määrää, ominaisuuksia ja käsittelytapoja sekä jätesiirtoon osallisten ja jätettä käsittelevien tahojen yhteystietoja. Tietoja on kerättävä ja raportoitava seuraavien jätteiden kuljetuksista:

 • yhdyskuntajätteet
 • jäteöljy
 • rakennus- ja purkujätteet

Tietoja keräämällä seurataan kierrätystavoitteiden saavuttamista sekä kerätään tietoa EU:n edellyttämää raportointia varten.

Tiedot on raportoitava vuosittain Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään järjestelmään, joka löytyy osoitteesta finnishtfs.fi . Kyseessä on kansainvälisten jätesiirtojen järjestelmän (Finnish TFS) yhteyteen perustettu uusi raportointiosio.

Järjestelmän toiminnasta vastaa ja sitä ylläpitää Suomen ympäristökeskus (Syke). Yrityksen perustiedot tulee lisätä järjestelmään ennen ensimmäistä raportointia. Pyyntö yrityksen lisäämisestä järjestelmään lähetetään osoitteeseen wastereports(at)syke.fi .

Tiedot on raportoitava jatkossa vuosittain raportointivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Ensimmäinen tietojen ilmoittamisen määräaika on 28.2.2023.

Ennen raportointia yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön on valtuutettava raportoija suomi.fi -sivustolla. Valtuuttaja tarvitsee valtuutettavan henkilön nimen ja henkilötunnuksen.

 1. Tunnistaudu suomi.fi-sivustolla.
 2. Valitse ylävalikosta Valtuudet
 3. Valitse Yrityksen valtuudet
 4. Valitse listasta organisaatio, jonka valtuudet haluat antaa henkilölle
 5. Klikkaa kohtaa Anna valtuuksia (vasemmalla olevassa listassa ylimpänä)
 6. Valtuustyyppi (1/7): Valitse Asiointivaltuus
 7. Osapuolet (2/7): Valitse Lisää henkilö, mikäli haluat valtuuttaa henkilön organisaatiosi sisältä
 8. Valtuusasiat (3/7): Kirjoita hakukenttään Kansainvälisten jätesiirtojen vuosiraportointi jätevienneistä tai Kansainvälisten jätesiirtojen vuosiraporttien katselu, riippuen siitä haluatko valtuuttaa henkilön ilmoittamaan vai vain katselemaan tietoja. Ilmoitusoikeudella saa myös katsella
 9. Valitut valtuusasiat (4/7): Valitse Seuraava
 10. Valtuuden vahvistajat (5/7): Valitse Seuraava
 11. Voimassaolo (6/7): Valitse haluamasi pituinen voimassaolo
 12. Yhteenveto ja vahvistus (7/7): Tarkista tiedot ja valitse Vahvista

Uusi raportointiosio on vasta otettu käyttöön, joten siitä saattaa löytyä vielä pieniä puutteita. Korjaus- ja parannusehdotuksia voi lähettää osoitteeseen wastereports(at)syke.fi. Samaan osoitteeseen voi myös lähettää rekisteriin ja raportointivelvoitteisiin liittyviä kysymyksiä.

Ohje jätesiirtojärjestelmän käyttöön: Jätesiirtojärjestelmän käyttöohje tiettyjen jätevientien vuosiraportointiin jätelain 117c §:n mukaisesti (pdf, 351 kt)

Muutos Suomessa jätettä kuljettavien kuljetusliikkeiden rekisteröintivaatimuksiin tulee voimaan 1.1.2023 alkaen (päivitetty 21.12.2022)

Jätteen kuljettajien rekisteröitymistä jätehuoltorekisteriin koskeva jätelain 94 §:n muutos astuu voimaan 1.1.2023. Rekisteröitymistä jätehuoltorekisteriin edellytetään kaikilta, jotka kuljettavat jätettä ammattimaisesti Suomessa. Vaatimus koskee myös ulkomaisia jätteen kuljettajia. Suomalaiset kuljetusyritykset hakevat rekisteröintiä jätehuoltorekisteriin oman toimialueensa ELY-keskukselta. Ulkomaiset kuljetusyritykset hakevat rekisteröitymistä tai vastavuoroista hyväksyntää (merkitsemistä jätehuoltorekisteriin) Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta.

Jätelain muutosten myötä kuljetusyritysten alihankkijarekisteröinnit poistuvat sitä mukaa, kun suomalainen yritys, jonka alihankkijoiksi kuljetusyritykset on rekisteröity, hakee uutta hyväksyntää jätehuoltorekisteriin. Ulkomaiset, suomalaisen yrityksen alihankkijoina jätehuoltorekisterissä olevat kuljetusyritykset voivat kuljettaa jätettä Suomessa korkeintaan 31.12.2024 saakka. Suomalaisten kuljetusyritysten osalta alihankkijarekisteröinnit päättyvät viimeistään 31.12.2025.

Lisätietoja rekisteröinnistä: Register for waste carriers and brokers in Finland (ymparisto.fi)

Ulkomaisten kuljettajien jätehuoltorekisteröintiä koskevat kyselyt: jatehuoltorekisteri.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi

Uusi maksuasetus SYKEn maksuista voimaan 1.4.2022

Kansainvälisin jätesiirtoihin liittyvät maksut muuttuvat 1.4.2022 alkaen. Uudet maksut koskevat ilmoituksia, jotka tulevat vireille aikavälillä 1.4.2022 – 30.4.2024.

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (180/2022) (Finlex)

Peruskoulutus yrityksille kansainvälisistä jätesiirroista

Suomen ympäristökeskus järjesti koulutustilaisuuden kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvistä perusasioista, käytännöistä ja lainsäädännöstä 31.3.2022. Koulutuspäivän materiaalit löytyvät SYKEn koulutuskalenterista.

Ehdotus uudeksi jätteensiirtoasetukseksi

Euroopan komissio on 17.11.2021 julkaissut ehdotuksen uudeksi jätteensiirtoasetukseksi. Ehdotukseen voi tutustua lainsäädäntöuudistusta koskevalla verkkosivulla. Siirry verkkosivulle tästä.

Muovijätteen luokittelua koskeva ohje on julkaistu

Muovijätteiden viennissä käytettävät nimikkeet muuttuivat vuoden 2021 alussa. Muovijätteiden luokittelua koskeva ohje Correspondents’ Guidelines No 12 on julkaistu. Ohje selventää uusien muovijätteiden nimikkeiden käyttöä.

Uusi englanninkielinen ohje Correspondents’ Guidelines No 12 löytyy komission verkkosivuilta.

Ns. vihreiden jätteiden vientirajoituksia koskeva asetus on päivitetty (22.10.2021)

Komissio on antanut asetuksen (EU) 2021/1840 ns. vihreiden jätteiden siirtoa OECD-maiden ulkopuolelle koskevan asetuksen (EY) No 1418/2007 muuttamisesta. Muutokset tulevat voimaan 10.11.2021.
Komission asetus (EU) 2021/1840 (EUR-Lex, eri kieliversiot).

Webinaari kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista - koulutustilaisuuden materiaalit  (päivitetty 11.1.2022)

Suomen ympäristökeskus järjesti 9.12.2021 koulutustilaisuuden kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista, kuten lainsäädännön muutoksista. Webinaarin esitysten materiaalit ovat katsottavissa SYKEn koulutussivuilla.

Menettelyt muovijätteen viennissä OECD:n ulkopuolelle EU:sta  (päivitetty 22.10.2021)

Muovijätteiden nimikeet muuttuivat, kun Euroopan komissio antoi 19.10.2020 delegoidun asetuksen  (EU) 2020/2174 jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteiden IC, III, IIIA, IV, V, VII ja VIII muuttamisesta. Asetusta on sovellettu 1.1.2021 lähtien.

Komission asetus  (EU) 2020/2174 (EurLex, eri kieliversiot)

Ns. vihreiden jätteiden siirtoa OECD-maiden ulkopuolelle koskevan Komission asetuksen (EY) No 1418/2007 päivitys (Komission asetus (EU) 2021/1840) on julkaistu ja se tulee voimaan 10.11.2021. Voimaantulon jälkeen muovijätteiden vienneissä noudatetaan asetuksen mukaisia maakohtaisia menettelyjä.
Komission asetus (EU) 2021/1840 (EUR-Lex, eri kieliversiot).

 

Viro edellyttää täsmällisyyttä jäte-erien ennakkoilmoituksiin (23.3.2021)

Viron jätesiirtoja valvova viranomainen on kiinnittänyt huomiota jäte-erien ennakkoilmoituksissa havaittuihin puutteisiin ja edellyttää jatkossa viejiltä täsmällisyyttä jäte-erien ennakkoilmoituksiin. Jätteensiirtoasetuksen mukaan ennakkoilmoitus jäte-erän siirtämisestä on tehtävä viimeistään 3 työpäivää ennen aiottua siirtoa. Viro edellyttää, että mahdollisista muutoksista ennakkoilmoitettuun jätteen määrään, lähtöpäivään, reittiin tai kuljettajaan on ilmoitettava viranomaisille välittömästi ja mahdollisuuksien mukaan jo ennen siirron aloittamista.

Uusi järjestelmä kansainvälisten jätesiirtojen ilmoittamiseen (päivitetty 26.1.2021)

Suomen ympäristökeskus on ottanut käyttöön uuden järjestelmän (Finnish TFS) kansainvälisiä jätesiirtoja koskevien ilmoitusten tekemiseen ja siirtoerien ilmoittamiseen 20.1.2021. Järjestelmä korvasi aiemmin käytössä olleen Nordic TFS-järjestelmän.

Suomalaisten yritysten puolesta asioivat henkilöt tarvitsevat Suomi.fi -valtuudet uuden järjestelmän käyttöön. Suomi.fi -valtuuden yrityksen puolesta asiointiin voi antaa esimerkiksi henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Lisätietoja valtuuksien antamisesta löytyy Suomi.fi-sivustolta.

Yritys voi myöntää henkilölle useamman valtuuden. Esimerkiksi ilmoituksen tekijä tarvitsee valtuudet kansainvälisen jätesiirtoluvan hakemiseen ja jäte-erien ilmoittaja valtuudet kansainvälisen jätesiirtoluvan jäte-erien ilmoittamiseen. Tutustu kansainvälisiä jätesiirtoja koskeviin valtuuksin Suomi.fi -sivulla.

Ulkomaisten yrityksien tulee tehdä sopimus Suomen ympäristökeskuksen kanssa järjestelmän käytöstä.

Uutta järjestelmää esiteltiin yrityksille järjestetyissä webinaareissa. Finnish TFS webinaari jätesiirtojärjestelmästä (pdf)

Lisätietoa toiminnasta poikkeusoloissa (päivitetty 2.4.2020)

Suomen ympäristökeskus hyväksyy poikkeustilanteen vuoksi kansainvälisissä jätesiirroissa seuraavat menettelyt:

 • jätteiden kansainvälisissä siirroissa kuljetuksen mukana voi paperiasiakirjan sijaan olla tarvittavat asiakirjat (Annex IB ja viranomaisten luvat tai Annex VII) sähköisessä muodossa. Kuljettajan on voitava esittää joko allekirjoitettu ja skannattu tai sähköisesti allekirjoitettu siirtoasiakirja tarkastuksen yhteydessä viranomaisille. Jätteen lähettäjän on säilytettävä alkuperäinen siirtoasiakirja (tai kopio siitä) jätteensiirtoasetuksen mukaisesti kolme vuotta. Sähköisessä muodossa oleva siirtoasiakirja on toimitettava myös jätteen vastaanottajalle.
 • ilmoitusasiakirja (Annex IA) voidaan lähettää käsittelyyn Suomen ympäristökeskukseen allekirjoitettuna ja skannattuna tai sähköisesti allekirjoitettuna siinä tapauksessa, että kaikki ilmoitukseen liittyvät viranomaiset sen hyväksyvät

Yllä mainitut menettelyt ovat sallittuja toistaiseksi.

Edellä mainitut menettelyt hyväksyvät viranomaiset on koottu erilliseen asiakirjaan. Tutustu asiakirjaan Impact of COVID-19 on WSR documents (pdf, englanti).

Komissio on koonnut EU:n jätesiirtoviranomaisten poikkeusoloissa käyttämiä yhteystietoja verkkosivuilleen. Sivulle kootaan myös EU:n ohjeistusta COVID-19 pandemiaan liittyen. Siirry komission waste shipments -verkkosivuille.  

Kansainvälisiä jätesiirtoja hoitavien viranomaisten yleensä käytössä olevat yhteystiedot löytyvät komission jätesiirtoja käsittelevältä verkkosivulta.

Kuljetuksiin liittyvää lisätietoa

Komissio on koonnut tietoa COVID-19:n vaikutuksista maiden välisiin tavarakuljetuksiin liittyen kuljetuksia käsittelevälle verkkosivulle.

Kansainvälisiä jätesiirtoja hoitava henkilöstö etätöissä (lisätty 17.3.2020)

Suomen ympäristökeskuksen henkilöstö on poikkeusolojen vuoksi etätöissä. Kansainvälisiä jätesiirtoja koskevien asioiden hoitamisessa voi esiintyä viivettä ja ruuhkautumista. Pahoittelemme tilannetta.

Kansainvälisten jätesiirtojen tarkastussuunnitelma

Suomen ympäristökeskus on päivittänyt kansainvälisiä jätesiirtoja koskevan tarkastussuunnitelman. Suunnitelma koskee vuosia 2020 - 2022.

Kansainvälisten jätesiirtojen tarkastussuunnitelma 2020-2022 (pdf)

Jätekuljettajien hyväksyminen kuljettamaan jätettä Suomessa (lisätty 6.3.2019)

Viranomaiset ovat yhteistyössä laatineet toimintamallin ulkomaisten yritysten hyväksymiseksi jätekuljettajiksi Suomessa tapahtuvissa kansainvälisissä jätesiirroissa. Jatkossa Suomeen sijoittautunut ja jätehuoltorekisteriin kuljetusyrityksenä rekisteröitynyt yritys voi rekisteröidä alihankkijoikseen EU- ja ETA-maiden ulkopuolisia tai EU- ja ETA-maihin sijoittautuneita kuljetusyrityksiä, jotka eivät voi rekisteröityä omassa maassaan. Edellytyksenä on, että suomalainen yritys ottaa vastuulleen kaikki jätelain 95 §:n jätteen kuljettajaa koskevat vaatimukset. Toimintamalli mahdollistaa esimerkiksi venäläisten ja latvialaisten kuljetusyritysten rekisteröinnin Suomen jätehuoltorekisteriin. Uudella toimintamallilla pyritään varmistamaan kuljetusyritysten tasapuolinen kohtelu ja lain yhtenäinen soveltamiskäytäntö.

Jätelain tulkinnan mukaan Suomessa jätettä saa kuljettaa rajan yli tapahtuvissa jätesiirroissa joko Suomeen sijoittunut jätteen kuljetusyritys, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt jätehuoltorekisteriin, tai muuhun EU- tai ETA-maahan sijoittunut ja siellä jätteen kuljettajaksi rekisteröitynyt kuljetusyritys.

Ohje vihreiden jätteiden siirroista julkaistu (lisätty 16.5.2018)

Pohjoismainen ministerineuvosto on julkaissut ohjeen vihreiden jätteiden siirtoihin liittyvistä edellytyksistä. Vihreiden jätteiden siirrot -ohje löytyy pohjoismaisen ministerineuvoston sivuilta.

Kiina rajoittaa jätteiden tuontia (lisätty 4.1.2018)

Kiina on asettanut uusia tuontirajoituksia tietyille jätteille 1.1.2018 alkaen. Tuontikielto koskee useita jätteitä, kuten esimerkiksi sekalaista muovijätettä, lajittelematonta paperijätettä sekä tekstiilijätteitä. Asetus 1418/2007 ei sisällä vielä kyseisiä Kiinan rajoituksia. Viejä on vastuussa siitä, että noudattaa vastaanottomaassa kulloinkin voimassa olevia säädöksiä.

Alankomaiden jätesiirtoviranomainen on kerännyt internet-sivuilleen tietoa jätteiden tuontia koskevasta lainsäädännöstä Kiinassa: Chinese regulations on incoming waste (englanti)

Viejän velvollisuus osoittaa, että kyseessä ei ole jätevienti (lisätty 26.1.2016)

Jätteensiirtoasetuksen muutoksesta ((EU) N:o 660/2014) johtuen 1. tammikuuta 2016 alkaen viejällä on velvollisuus osoittaa, että siirrettävä aine tai esine ei ole jätettä. Tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset voivat vaatia asiakirjatodisteita (esim. tietoa aineen tai esineen alkuperästä, todistus toimintakunnosta ja varmistus asianmukaisesta pakkaamisesta) sen varmistamiseksi, ettei kyseessä ole jätevienti. Viranomaiset voivat päättää, että aine tai esine on jätettä, jos riittäviä todisteita ei ole toimitettu viranomaisten asettamassa määräajassa. Tällöin kuljetusta tai siirtoa käsitellään laittomana siirtona.

Asetus (EU) N:o 660/2014 jätteensiirtoasetuksen muuttamisesta (Eur-Lex, pdf)

Julkaistu 27.8.2014 klo 12.47, päivitetty 30.1.2023 klo 11.10