LAUSUNTO YVA-OHJELMASTA, KULOMÄEN TÄYTTÖMÄEN LAAJENNUS, VANTAAN KAUPUNKI

Vantaan kaupunginhallitus on Uudenmaan ympäristökeskukseen 8.3.2002 saapuneella kirjeellä saattanut vireille Kulomäen täyttömäen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Uudenmaan ympäristökeskus toimii hankkeessa ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain tarkoittamana yhteysviranomaisena.

Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun lain (468/94, muutos 267/99) ja asetuksen (268/99) 6 §:n hankeluettelon kohdan 11d perusteella ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan sellaisiin maankaatopaikkoihin, jotka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle määrälle. Kulomäen nykyiselle täyttömäelle tuodaan ylijäämämaita noin 200 000 m 3 vuodessa.

Hankkeesta vastaava

Hankkeesta vastaa Vantaan kaupunginhallitus. Yhteyshenkilönä on toiminut projekti-insinööri Jouni Mäntylä tekniseltä toimialalta.

Konsulttina arviointiohjelman laadinnassa on toiminut Maa- ja Vesi Oy, jossa hankkeen projektipäällikkönä on toimialajohtaja Karita Åker.

Arviointiohjelma ja arviointiselostus

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma niistä selvityksistä, joita ympäristövaikutusten arvioimiseksi on tarpeen tehdä sekä siitä miten arviointimenettely järjestetään. Hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella arviointiselostuksen, joka tulee julkiseen käsittelyyn.

Hanke ja tarkasteltavat vaihtoehdot

Vantaan kaupunki suunnittelee Kulomäessä sijaitsevan täyttömäen laajentamista. Hankkeen tavoitteena on helpottaa ylijäämämaiden loppusijoittamista sekä tarjota sijoituspaikka ylijäämämaille kohtuullisella etäisyydellä. Hanke sijoittuu osittain Vantaan ja osittain Tuusulan puolelle.

0-vaihtoehto

Ylijäämämaat kuljetetaan Vantaan Petikkoon Pitkässuon läjitysalueelle.

Toteutusvaihtoehto

Kulomäen täyttömäkeä laajennetaan nykyisestä 14 hehtaarista 27,1 hehtaariin. Täyttömäen tilavuus kasvaa 3,2 kuutiometristä 6,2 miljoonaan kuutiometriin. Nykyisellä täyttönopeudella 200 000 m 3 vuodessa laajennusosa riittää 10 vuodeksi.

Asiaan liittyvät muut hankkeet

Täyttömäen laajennuksen yleissuunnitelma laaditaan niin, että nelikaistaiseksi suunnitellun Kulomäentien ja täyttömäen väliin on mahdollista rakentaa katuyhteys. Samaan tilaan voidaan sijoittaa myös Maantiekylän osayleiskaavassa esitetty paineviemäri.

Nykyisen täyttömäen itäpuolella on lumenkaatopaikka ja pohjoispuolella rauniokoirien koulutusalue. Näiden alueiden toiminta jatkuu normaalisti sekä täyttömäen käytön aikana että täytön loputtua.

YVAn aikana alueelle laaditaan maisemointi- ja loppukäyttösuunnitelma.

Arviointimenettelyn yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin

Ympäristövaikutusten arviointia ei ole muodollisesti yhdistetty muiden lakien mukaisiin menettelyihin. Vantaan kaupunki laatii kuitenkin samanaikaisesti asemakaavaa ja asemakaavan muutosta hankkeen toteuttamiseksi. Asemakaavoitukseen liittyvä yleisötilaisuus oli yhteinen arviointiohjelman yleisötilaisuuden kanssa.

Arviointiohjelmasta tiedottaminen ja kuuleminen

Arviointiselostuksen vireilläolosta on ilmoitettu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukaisesti Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Vantaan Sanomissa ja Keski-Uusimaassa 17.3.2002. Arviointiohjelmasta on kuulutettu 18.3.-16.5.2002 välisenä aikana Vantaan kaupungin ja Tuusulan kunnan virallisilla ilmoitustauluilla ja arviointiohjelma on ollut tuolloin nähtävänä Vantaan kaupungin maankäyttötoimen asiakaspalvelussa, Korson ja Koivukylän yhteispalvelupisteissä ja Tuusulan kunnantalolla sekä internetissä. Arviointiohjelmasta järjestettiin esittelytilaisuus yleisölle Kulomäen koululla 20.3.2002 illalla.

Vuorovaikutus arviointiohjelmaa laadittaessa

Hankkeesta vastaava perusti hanketta varten ohjausryhmän, jossa olivat edustettuina Vantaan kaupungin eri toimialoja, Tuusulan kunta ja Uudenmaan ympäristökeskuksen edustaja asiantuntijana.

Lausunnot ja muistutukset

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot Tuusulan kunnalta, Vantaan kaupungin ympäristökeskukselta ja kaupunkisuunnitteluyksiköltä, Etelä-Suomen lääninhallitukselta, Uudenmaan liitolta ja Uudenmaan tiepiiriltä. Yhteysviranomaiselle jätettiin lisäksi 3 yksityishenkilöiden muistutusta arviointiohjelmasta.

Tuusulan kunnanhallitus esittää selvitettäväksi Etelä-Tuusulan alueella muodostuvien ylijäämämaiden määrän ja arvion määrän kehittymisestä Kulomäen laajennuksen hankeaikana. Kunnanhallitus esittää lisäksi, että Kulomäen täyttömäen laajennuksen käytöstä Tuusulan alueen ylijäämämassojen sijoitukseen tulee sopia Vantaan kaupungin ja Tuusulan kunnan kesken.

Tuusulan lausunnossa korostetaan, että ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee ylijäämämaiden jätehuollon ja sen eri vaihtoehtojen lisäksi kiinnittää erityistä huomiota alueen jälkikäyttöön ja hankkeen suhdetta ja vaikutuksia ympäröivien alueiden maankäytön kehittymiseen. Samalla korostetaan sitä, että täyttömäen suunniteltavan jälkikäytön ympäristövaikutuksia ei tule jättää arviointimenettelyn ulkopuolelle.

Tuusulan kunnanhallitus on lisäksi toimittanut kaavoituslautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot asiasta.

Uudenmaan liitolla ei ole huomauttamista asiasta.

Etelä-Suomen lääninhallitus toteaa, että asukkaiden mielipiteitä laajennussuunnitelmasta tulee arvioida suunnatun asukaskyselyn ja mediaseurannan kautta ja pitää olennaisena asukkaiden näkemysten kartoittamista alueen nykytilasta. Lausunnossa esitetään hankkeen liikennevaikutusten tarkempaa selvittämistä ja toivoo paikallisten sosiaali-, terveys- ja kouluviranomaisten konsultointia.

Vantaan kaupungin ympäristövalvontalautakunta pitää valitettavana, että tarkasteltavia vaihtoehtoja ei monista yrityksistä huolimatta ole käytettävissä enempää. Lausunnon mukaan laadittua YVA-ohjelmaa voidaan pitää riittävänä, mutta korostaa hankeen hankkeen vesienhallinnan ja niihin liittyvien selvitysten merkitystä.

Vantaan kaupungin kaavoituslautakunnalla ei ole huomauttamista asiasta.

Uudenmaan tiepiiri tuo lausunnossaan esille alueen liikennesuunnitelmien tilanteen ja toteaa, että täyttömäen liittymä ja sen liikenne tulee hoitaa asianmukaiseen kuntoon jos täyttömäen käyttöä jatketaan.

Muistuttaja 1 tuo esiin nykyisestä täyttömäestä lähiympäristölle aiheuttamia haittoja, esittää ylijäämämaiden kuljettamista Petikkoon ja esittää yksityiskohtaisia keinoja mahdollisen täyttömäen laajennuksen ympäristöhaittojen vähentämiseksi.

Muistuttaja 2 tuo esiin nykyisen täyttömäen aiheuttaman TV-kuvan ja radiosignaalin heikkenemisen ja nykyisestä täyttömäestä tulevat valumavedet, jotka heikentävät alueen ulkoilukäyttömahdollisuuksia.

Muistuttaja 3 korostaa Kulomäen metsän säilyttämisen merkitystä.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Vantaan kaupunki on toiminut avoimesti ja laajan vuorovaikutteisesti arviointiohjelmaa laadittaessa. Lähiasukkaille on tarjottu runsaasti tietoa ja viranomaisyhteistyö on ollut tiivistä. Arviointiohjelma kokonaisuudessaan on ollut myös internetissä.

Saadun palautteenkin perusteella näyttää sille, että arviointiohjelmaa laadittaessa on pystytty löytämään hyvin hankkeen merkittävimmät vaikutukset, tuotu esiin tehdyt selvitykset ja esitetty lisäselvityksiä. Lähiasukkaisiin kohdistuvista vaikutuksista on voimakkaimmin noussut esiin televisiokuvan heikkeneminen hankkeen katvealueella. Vantaan kaupunki pyrkii ratkaisemaan asian esimerkiksi digiboxien hankinnalla katvealueen kotitalouksille.

Hankkeen yhteydessä on tuotu voimakkaasti esiin alueen loppukäyttö ulkoilu- ja virkistysalueena. Tältä osin kaupunki laatiikin YVAn yhteydessä suunnitelman alueen jälkikäytöstä ja maisemoinnista. Alueen jälkikäyttö ja sen vaikutukset liittyvät kuitenkin niin tiiviisti hankkeeseen, että alueen jälkikäytön lähiasukkaille aiheuttamia ympäristövaikutuksia on syytä tarkastella myös laadittavassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Samoin on syytä tarkastella nykyisen asutuksen ja maankäytön aiheuttamia rajoituksia hankkeelle ja toisaalta myös hankkeen maankäytöllisiä vaikutuksia.

Hankkeen toteutuksella on kiireinen aikataulu. Hankkeesta vastaavan on syytä olla riittävässä yhteydessä hankkeen vaatimia lupia myöntäviin ja kaavaa valmisteleviin viranomaisiin, jotta arviointiselostus täyttää mahdollisimman hyvin myös eri lupa- ja suunnittelumenettelyiden ympäristölliset tietotarpeet.

Yhteysviranomaisen lausunnosta tiedottaminen

Lähetämme yhteysviranomaisen lausunnon tiedoksi lausunnonantajille ja osoitteensa maininneille muistuttajille. Lausunto on nähtävissä myös internet-osoitteessa http://www.vyh.fi/poltavo/yva/arkisto/uyk//index.htm.

Lähetämme kopiot arviointiohjelmasta saamistamme lausunnoista ja muistutuksista hankkeesta vastaavalle. Alkuperäiset asiakirjat säilytetään Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

Johtaja Leena Saviranta

Ylitarkastaja Jorma Jantunen

Liite Maksun määräytyminen ja muutoksenhaku

Tiedoksi
Ympäristöministeriö
Suomen ympäristökeskus (lausunto + 2 kpl arviointiohjelmia)
lausunnonantajat
muistuttajat
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV
Alueelliset ympäristökeskukset
Uudenmaan ympäristökeskus, ympäristöosasto