LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, VALTATIEN 7 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HARABACKA (PORVOO) - KOSKENKYLÄ

U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L
Helsinki 29.4.1997
DNro 0196R0005-53

Uudenmaan tiepiiri on saattanut kirjeellään 8.1.1997 vireille otsikossa mainittua hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Uudenmaan ympäristökeskus esitti 1.4.1996 ympäristöministeriölle YVA -menettelyn harkinnanvaraista soveltamista tähän hankkeeseen. Ympäristöministeriö teki 7.5.1996 päätöksen, jonka mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen on tarpeen johtuen suunniteltavana olevalla tieosuudella sijaitsevista kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkaista suojelukohteista, joita hankkeen toteuttaminen saattaa uhata. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ympäristökeskus.

Uudenmaan tiepiiri on perustanut viranomaisten yhteistoiminnan edistämiseksi ympäristövaikutusten arviointia ohjaavan YVA-ryhmän. Yhteysviranomaisen edustaja on ollut YVA-ryhmässä asiantuntijana. Samanaikaisesti YVA -menettelyn kanssa on laadittu suunnitteluvälille tiesuunnitelma, jota on ohjannut hankeryhmä. Siihen ovat kuuluneet tiepiirin ja hankkeessa mukana olleiden konsulttien edustajat.

Hanke ja sen vaihtoehtoiset ratkaisut

Hanke on osa E18-tietä Turusta pääkaupunkiseudun kautta Vaalimaalle ja on osa ns. Pohjolan kolmiota, joka yhdistää Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan pääkaupungit toisiinsa tarjoten samalla tärkeän yhteyden Venäjälle. Alueellisesti valtatie 7 toimii yhteytenä Suomenlahden itäisten rannikkokuntien välillä yhdistäen ne pääkaupunkiseutuun.

Nykyisin moottoritie Helsingistä itään ulottuu Porvooseen saakka. Parhaillaan on käynnissä valtatie 7:n rakentaminen moottoriliikennetieksi välillä Koskenkylä - Loviisa. Porvoon ja Koskenkylän väli on tällä hetkellä moottoriliikennetie.

Valtatien 7 parantaminen on suunniteltu tehtäväksi siten, että nykyinen moottoriliikennetie muutetaan moottoritieksi rakentamalla toinen ajorata. Uusi ajorata on suunniteltu rakennettavaksi pääsääntöisesti nykyisen moottoriliikennetien eteläpuolelle. Väleillä Skarpens - Veckjärvi Porvoossa sekä Vanhakylä - Koskenkylä Pernajassa on tutkittu myös sellaista vaihtoehtoa, jossa uusi ajorata sijoitetaan nykyisen tien pohjoispuolelle. YVA-menettelyn aikana otettiin tarkasteltavaksi myös sellainen yhdistelmävaihtoehto, jossa uusi ajorata sijoittui Vanhakylässä nykyisen tien pohjoispuolelle ja Koskenkylän kohdalla nykyisen tien eteläpuolelle.

0-vaihtoehdossa moottoritiehanketta ei toteuteta. Siinä tielle tehdään normaalia kunnossapitoa, mutta erityisiä parantamis- ja kehittämistoimenpiteitä ei toteuteta.

Hankkeesta vastaava Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri

Arviointiselostuksen asiakirjat

Hankkeesta vastaava on laatinut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Arviointiselostuksesta on lisäksi laadittu laajempaan jakeluun tarkoitettu tiivistelmä. Molemmat asiakirjat ovat olleet saatavissa sekä suomeksi että ruotsiksi.

Asiaan liittyvät muut hankkeet ja kehittämisohjelmat

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on otettu huomioon myös seuraavien hankkeiden suunnitelmat ja niihin liittyvät selvitykset:

* Eurooppatie E18 Suomessa, Tielaitoksen kehittämisselvitys 1995

* Pohjolan kolmion strateginen ympäristövaikutusten arviointi 1995, Liikenneministeriön julkaisu L4/96

* Valtatien 7 rakentaminen moottoriliikennetieksi välillä Koskenkylä - Loviisa. Tiesuunnitelman ympäristövaikutusten arviointiselostus, Tielaitos 1994

* Selvitys moottoriliikennetien vaikutuksista Pernajanlahden linnustoon. Ympäristövaikutusten jälkiarviointi, Tielaitoksen tutkimuksia 2/1995. Vaikutuksia linnustoon on selvitetty myös vuonna 1996. Pernajanlahden luonnonsuojelualue on ehdolla Natura 2000 kohteeksi.

* Meluesteiden rakennussuunnitelma Harabackan liittymästä itään valtatien eteläpuolelle, Porvoon kaupunki

* Heli-rataa koskevat suunnitelmat hankkeen alueella

* Valtatien 6 suunnittelu välillä Koskenkylä - Kouvola

Arviointimenettelyn yhdistäminen muiden lakien menettelyihin

Ympäristövaikutusten arviointi on tehty hankkeen tiesuunnittelun yhteydessä.

Uudenmaan tiepiiri on asettanut nähtäville sekä pyytänyt kuntien ja muiden viranomaisten lausuntoja hankkeen tiesuunnitelmasta. Tiesuunnitelma on laadittu moottoritievaihtoehdon pohjalta siten, että välillä Skarpens - Veckjärvi suunnitelma perustuu eteläiseen ja välillä Vanhakylä - Koskenkylä pohjoiseen vaihtoehtoon. Nähtävilläolo ja lausuntojen antaminen tapahtuu keväällä 1997.

Arviointiselostuksesta tiedottaminen ja kuuluttaminen

Arviointiselostuksen vireilläolosta on ilmoitettu Porvoon kaupungin sekä Pernajan kunnan ilmoitustauluilla. Arviointiselostus on ollut nähtävillä kaupungin ja kunnan virastoissa sekä tielaitoksen palvelupisteessä Helsingissä ja Uudenmaan tiepiirin Porvoon projektitoimistossa.

Arviointiselostuksen vireilläolosta on ilmoitettu seuraavissa lehdissä: Uusimaa, Borgåbladet, Loviisan Sanomat, Östra Nyland, Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet.

Arviointiselostuksesta on järjestetty yleisötilaisuudet Porvoossa ja Pernajassa. Selostuksesta on pyydetty myös hankkeen vaikutusalueen kuntien ja muiden hankkeen kannalta keskeisten viranomaisten lausunnot.

Lausunnot ja muistutukset

Arviointiselostuksesta on saatu lausunnot Porvoon kaupungilta, Pernajan kunnalta, Itä-Uudenmaan liitolta sekä museovirastolta. Muut yhteisöt ja yksityiset ovat jättäneet 11 muistutusta, joista kahdessa on lukuisia allekirjoittajia.

Kannanotoissa on kiinnitetty huomiota erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

Vaihtoehdot

Tutkituista moottoritievaihtoehdoista on Porvoossa kannatettu sekä eteläistä että pohjoista vaihtoehtoa. Itä-Uudenmaan liitto on eteläisen ja Porvoon kaupunki pohjoisen vaihtoehdon kannalla. Myös Koskenkylässä mielipiteet jakaantuvat. Pernajan kunta pitää parhaana eteläistä vaihtoehtoa tai mikäli se ei ole mahdollinen, yhdistelmävaihtoehtoa. Yhdistelmävaihtoehtoa kannattaa myös Itä-Uudenmaan liitto. Alueen asukkaat ovat eteläisen linjauksen kannalla ja luonnonsuojelun perusteella kannanottonsa esittäneet näkevät pohjoisen vaihtoehdon ainoaksi mahdolliseksi, mikäli toista ajorataa ylipäätänsä rakennetaan. Myös Museovirasto kannattaa pohjoista vaihtoehtoa maisemallisilla perusteilla.

Muistutuksissa on lisäksi, että moottoritievaihtoehdoissa esitetyt ympäristön- ja melunsuojaustoimenpiteet pitäisi toteuttaa nykyiselle moottoriliikennetielle. Tätä on myös pidetty todellisena 0-vaihtoehtona. Lisääntynyt liikenne tulisi kanavoida nykyistä enemmän raideliikenteeseen.

Kokonaan uutena vaihtoehtona on tuotu esille Kouvolan ja Kotkan suunnan liikenteen erottamista jo ennen Pernajanlahtea esim. Ridan tienoilla. Kotkan suunnan liikenne tulisi ohjata etelämmäksi Pernajanlahden kapeikkoon ja viedä lahden ali tunnelissa.

Melu

Hankkeen vaikutuksia liikennemelun lisääntymiseen on kommentoitu sekä viranomaislausunnoissa että muistutuksissa. Porvoon kaupungin kohdalla on esitetty meluntorjuntatoimenpiteiden täydentämistä Porvoonjoen länsipuolella, Järnbölen levähdysalueen kohdalla ja Skarpensin eritasoliittymässä. Pernajanlahdella riittävästä meluntorjunnasta on muistutettu sekä pohjoispuolisen asutuksen että Pernajanlahden luonnonsuojeluarvojen osalta. Myös melun määritystavat ovat arveluttaneet. Siltojen läheisyydessä ei rakenteista johtuvaa melua ole otettu huomioon ja myös kasvillisuuden vaikutuksen huomioon ottaminen on nähty kyseenalaisena, koska metsä voidaan hakata pois.

Muut kysymykset

Porvoon alue

- Maantien 1601 kytkeminen valtakunnalliseen verkkoon on ratkaisematta, samoin ylikorkeiden kuljetusten järjestäminen. - Maisemallisten haittojen lieventämiseen Ilolanjoen ylittävällä Bölen sillalla ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. - Läjitysalueet Harabackassa ja Veckjärven länsipuolella tulisi korvata muilla ratkaisuilla. - Vaikutukset Porvoonjoen veden virtaamaan on otettava huomioon, samoin rakentamisen vaikutukset yksittäisiin kaivoihin ja tietä lähellä oleviin rakennuksiin. Pernaja - Pernajanlahti

- Uusi ajorata ei saa vaikuttaa Pernajanlahden vesitasapainoon eikä veden laatuun. Nopeusrajoitukset on otettava käyttöön haittojen torjunnassa. Tien rakentamisen vaikutuksia on myös seurattava. - Alue, jolta luonnonsuojelualueen rauhoituksen purkua haetaan, olisi tullut yksilöidä tarkemmin. Alueen ekologiset selvitykset ovat puutteellisia - kasvillisuus olisi tullut selvittää tarkemmin. Myös linnustoselvityksen olisi tullut ajoittua pitemmälle aikavälille. Arviointi on vääristelevä ja sisältää virheitä. Nykyisen tien meluntorjunnassa ainoa tehokas mahdollisuus on ajonopeuden rajoittaminen sekä ajoradan läheisyyteen rakennettu meluaita. Maavalli kuivattaa kosteikkoa liikaa.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Ympäristövaikutusten arviointi on menettelyltään ja sisällöltään tehty YVA-lainsäädännön ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitetty Pernajanlahden alueeseen, joka on kansainvälisesti arvokas suojelukohde. Ympäristövaikutusten arviointi on riittävä eri moottoritievaihtoehtojen ja 0-vaihtoehdon vertaamiseksi.

Vaihtoehdot

Muistutuksissa on tuotu esille tarve myös sellaisen vaihtoehdon tutkimiseen, jossa toista ajorataa ei rakenneta, mutta nykyisellä moottoriliikennetiellä toteutetaan moottoritievaihtoehdoissa esitetyt melunsuojaustoimenpiteet. Esitystä ei ole tehty arviointiohjelmavaiheessa. Tällaisen 0+ -vaihtoehdon tutkiminen omana vaihtoehtonaan olisi antanut täydellisemmän kokonaiskuvan tilanteesta. Nyt hankkeen lähtökohtana on ollut puhtaasti selvittää eri vaihtoehdot moottoriliikennetien parantamiseksi moottoritieksi ja verrata näitä ratkaisuja siihen tilanteeseen, että mitään parantamistoimenpiteitä ei tehdä normaalin kunnossapidon lisäksi. On kuitenkin todettava, että arviointiselostus sisältää riittävästi tietoa myös 0+ -vaihtoehdon arvioimiseksi. Liikenteellisesti se vastaa 0-vaihtoehtoa ja moottoritievaihtoehtoihin esitetyt melunsuojaustoimenpiteet voidaan toteuttaa myös siinä tilanteessa, että uutta ajorataa ei rakenneta. Ainakin Pernajanlahden linnustosuojelualueen osalta näin tulisi menetelläkin, kuten valtioneuvosto on aikanaan edellyttänyt.

Koskenkylä - Pernajanlahti

Luonnonsuojelun kannalta ongelmallisin kohta suunnitteluvälillä on Pernajanlahden pohjukka. Uudenmaan ympäristökeskus on ehdottanut Pernajanlahden lintuvesialuetta osaksi laajempaa Natura 2000 -aluekokonaisuutta nimeltä Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualue. Ehdotetun Natura 2000 -alueen raja kulkee Pernajanlahden kohdalla 50 metriä nykyisen tien keskilinjan eteläpuolella ja on siis suppeampi kuin alueella voimassa olevan luonnonsuojelualueen rajaus.

Esitetyistä moottoritievaihtoehdoista suojelun kannalta selvästi paras ja selkein ratkaisu on uuden ajoradan sijoittaminen nykyisen pohjoispuolelle. Myös yhdistelmävaihtoa voidaan kuitenkin pitää mahdollisena, koska suojelun kannalta arimmilla ja herkimmillä kohdilla uusi ajorata tässäkin vaihtoehdossa sijaitsee nykyisen tien pohjoispuolella. Uusi ajorata tulee mahdollisessa yhdistelmävaihtoehdossa suunnitella siten, että Lillsundetin kohdalla tien varressa olevaan metsäiseen kallioalueeseen ei kosketa.

Meluhaittojen torjuminen Pernajanlahdella on tämän suunnitteluvälin vaikeimpia kysymyksiä. Melun torjuminen ja jo nykyisten haittojen vähentäminen on oleellisen tärkeää alueeseen liittyvien merkittävien luontoarvojen takia ja koska haittojen seuraamista ja vähentämistä on edellytetty myös nykyisen tien rakentamispäätöksen yhteydessä. Suomi on Euroopan yhteisön tuomioistuimen ratkaisun C-355/90 perusteella tällaista aluetta koskevissa päätöksissä velvollinen noudattamaan luontodirektiivin (92/43/ETY) 6 artiklan 3 ja 4 kohdista, verrattuna 7 artiklaan, ilmeneviä periaatteita. Nämä periaatteet on 1.1.1997 voimaan tulleella luonnonsuojelulailla siirretty lain 65-66 ja 69 §:ään.

Näistä lähtökohdista käsin on alueen meluntorjunta hoidettava mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Toisaalta tehokkaimmat meluntorjuntatoimenpiteet tien eteläpuolella aiheuttavat kuitenkin myös ongelmia, koska ne vaativat lisää tilaa. Meluvallien ja meluaitojen rakentaminen pohjatöineen kaventaa rantaniittyjen ja ruovikkojen aluetta ja myös kuivattaa aluetta entisestään.

Näillä perusteilla ympäristökeskus katsoo, että esitettyä meluntorjuntaa Pernajanlahden suuntaan tulisi tässä vaiheessa täydentää seuraavasti:

- Molempien ajoratojen eteläreunaan rakennetaan melukaide, jonka korkeus on niin suuri, kuin se käytännössä on mahdollista tienpidon kannalta. - Alueelle annetaan 80 km:n nopeusrajoitus lintujen pesimäaikana. Nopeusrajoituksen syistä on tiedotettava autoilijoille riittävästi, koska perustelujen esille tuominen vaikuttaa rajoitusten hyväksyttävyyteen.

Melun vaikutuksia on lisäksi seurattava, kuten YVA-selostuksessa on esitettykin. Tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin tehokkaampien meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamiseksi. Näiden toimenpiteiden vaikutukset tienvarren arvokkaisiin rantaniittyihin ja kosteikkojen vesitalouteen tulee tässä yhteydessä selvittää yksityiskohtaisemmin kuin mitä nyt on tehty. Samalla on tutkittava tarpeet meluntorjuntatoimenpiteiden täydentämiseksi tien pohjoispuolella muistutuksissa esitetyllä tavalla.

Uudenmaan tiepiiri on jo tässä vaiheessa jättänyt ympäristökeskukselle hakemuksen luonnonsuojelulain 27 § 1 momentin nojalla Pernajanlahden luonnonsuojelualueen lakkauttamiseksi hankkeen tie- ja suoja-alueiden osalta laaditun tiesuunnitelman perusteella. Purkua on haettu siten, että suoja-alue ulottuu etelässä 50 m:n etäisyydelle nykyisen ajoradan keskilinjasta. Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt ympäristöministeriön lausuntoa hakemuksesta. Purkuhakemuksen käsittelyssä tulee noudattaa uuden luonnonsuojelulain 65-66 ja 69 §:stä ilmeneviä periaatteita. Lain 65 §:n mukaisesti on arvioitava hankkeen vaikutukset linnustonsuojelualueeseen ja lintujen elinoloihin. Tämä on tehty YVA:n yhteydessä. Lähtökohtana on, että purkuluvan myöntäminen ei heikennä tämän alueen linnustonsuojeluarvoja. Rauhoitus voidaan kuitenkin purkaa, jos valtioneuvosto katsoo, että tiesuunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Hankkeen edellyttämästä menettelytavasta tässä tapauksessa päätetään purkuhakemuksen käsittelyn yhteydessä. Mikäli purkuhakemuksen käsittelyn todetaan edellyttävän asian viemistä valtioneuvostoon, se on otettava huomioon myös tiesuunnitelmaa vahvistettaessa.

Muut asiat

Kuten arviointiselostuksessa on tuotu esille, on tielaitoksen ja Porvoon kaupungin syytä selvittää yhteistyössä esitettyjen melunsuojaustoimenpiteiden täydentäminen Porvoon kohdalla. Erityistä huomiota tässä yhteydessä on syytä kiinnittää alueiden tulevaan maankäyttöön sekä melusuojauksen maisemavaikutuksiin. Samassa yhteydessä on syytä selvittää tarkemmin myös ylikorkeiden kuljetusten reitti Porvoon kaupungin kohdalla.

Myös muilla maisemallisesti aroilla alueilla (esim. Ilolanjoen laakso) tulee jatkosuunnittelussa huolehtia tien ja siihen liittyvien rakenteiden soveltuvuudesta ympäristöön. Jo nykyisen tien aiheuttamia maisemavaurioita tulee korjata ja sovittaa nykyistä paremmin ympäristöön.

Hankkeen käsittämä tie kulkee useiden tärkeiden pohjavesialueiden kautta ja haittojen lieventämiseksi on esitetty pohjaveden suojauksien rakentamista. Niiden rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tienhoitoaineiden vaikutuksiin (pitkäaikaisvaikutukset).

Lausuntojen ja muistutusten nähtävilläolo

Yhteysviranomainen on toimittanut hankkeesta vastaavalle arviointiselostuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset. Alkuperäiset lausunnot ja muistutukset säilytetään Uudenmaan ympäristökeskuksen arkistossa.

Johtaja Leena Saviranta

Ylitarkastaja Matti Laitio

TIEDOKSI

Porvoon kaupunki Pernajan kunta Itä-Uudenmaan liitto Uudenmaan lääninhallitus Museovirasto Ratahallintokeskus Liikenneministeriö Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus 2 kpl + 2 kpl selostuksia Alueelliset ympäristökeskukset