LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA, VUOSAAREN JA PORSLAHDEN TÄYTTÖMÄET

U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L
Helsinki 18.6.1998
DNro 0198R002-53

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen perusteella ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tulee soveltaa ongelmajätteiden kaatopaikkoihin ja sellaisiin muihin kaatopaikkoihin, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.

Uudenmaan ympäristökeskus pyysi 22.5.1997 ympäristöministeriön lausuntoa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Porslahden täyttömäki hankkeeseen. Ympäristöministeriö totesi lausunnossaan 3.2.1998, että vaikka kysymyksessä olevaa kaatopaikka-aluetta on aikaisemmin käytetty kaatopaikkana, hanke on katsottava YVA-asetuksen hankeluettelon mukaiseksi hankkeeksi, koska sijoitettava jätemäärä ylittää kaatopaikoille asetetun jätemäärän raja-arvon 20 000 tonnia vuodessa ja näin ollen hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on kirjeellään 8.5.1998 saattanut arviointiohjelman vireille. Uudenmaan ympäristökeskus toimii arviointimenettelyssä YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena.

Hankkeesta vastaava: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, joka on hakenut ympäristölupaa Porslahden täyttömäelle sekä Helsingin kaupungin rakennusvirasto, joka on hakenut Vuosaaren täyttömäen ympäristölupaa.

Arviointiohjelma ja arviointiselostus

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä. Hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella arviointiselostuksen, joka tulee julkiseen käsittelyyn.

Hanke ja tarkasteltavat vaihtoehdot

Arviointiohjelman sisältyy kaksi erillistä täyttömäkeä. Ensimmäinen arvioitava hanke on Helsingin ainoan viime vuosina toiminnassa olleen täyttöalueen laajennus, Vuosaaren täyttömäki. Alueelle tuodaan rakentamisen puhtaita ylijäämämassoja, kiviainespohjaisia purkujätteitä, betonoituja saastuneita maamassoja ja voimalaitosten sivutuotteita (lentotuhkaa ja rikinpoiston lopputuotetta) noin 2 miljoonaa kuutiometriä. Vuosaaren täyttömäen laajennuksen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi 1998. Täytön jälkeen alue rakennetaan suunniteltuun virkistyskäyttöön. Täyttömäkeä viimeistellään vaiheittain siten, että koko täyttömäki olisi viimeistelty virkistysalueeksi vuoteen 2005 mennessä. Vaihtoehtoina tarkastellaan täyttötoimintaa, jossa eri ylijäämämassalajeja ei alueelle sijoitettaisi. Hankkeen toteuttamatta jättämistä tarkoittavana vaihtoehtona on tarkasteltu nykyisten lupien mukainen täyttötoiminta ja viimeistely virkistysalueeksi.

Toinen hanke on Porslahden täyttömäki, jolle yksityinen yrittäjä ryhtyi kaksi vuotta sitten ideoimaan golfkenttää. Golfkenttä muotoillaan rakentamisen ylijäämämassoilla ja Helsingin voimalaitosten sivutuotteilla. Alueelle on otettu vuoden 1997 kesästä vastaan kaupungin ylijäämämassoja. Samanaikaisesti Vuosaaren täyttömäki on ollut suljettuna. Porslahden täyttömäen alueelle sijoitetaan nykyisten täyttöjen lisäksi vielä noin 300 000 kuutiometriä puhtaita rakentamisen ylijäämämassoja. Maat sijoitetaan alueelle suunnitellun golfkentän rakenteiksi. Pohjarakenteen päälle rakennetaan golfkentän kasvukerros, tekniset rakenteet, nurmetus ja istutukset. Hankkeen toteuttamatta jättämistä tarkoittavana vaihtoehtona tarkastellaan alueen viimeistelyä nurmettamalla ja metsittämällä ilman golfkentän rakentamista. Alustavan rakentamisaikataulun mukaan Porslahden täyttömäellä on käytössä golfkenttä vuosina 2000 - 2001. Vaikutusalueen rajaus

Ympäristövaikutusten laajuus ja merkitys riippuvat vaikutuksen ja sen kohteen luonteesta. Todennäköisesti hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset rajoittuvat Helsingin Vuosaaren alueelle. Vesialueiden tarkastelu ulottuu Aurinkolahden suunniteltuun kanavaan, Vuosaarenlahteen ja Porvarinlahteen. Pohjavesivaikutusten tärkein tarkastelukohde on Huvilamäen pohjavesialue. Rakentamisenaikainen liikenne aiheuttaa vaikutuksia tiestölle, liikenteen sujuvuudelle ja asutukselle. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti Niinisaarentielle. Olemassa olevan asutuksen lisäksi on otettava huomioon muun muassa Niinisaarentien eteläpuolinen täydennysrakentaminen.

Asiaan liittyvät muut hankkeet

Vuosaaren aluetta asemakaavoitetaan. Noin 500 metrin säteellä Vuosaaren täyttömäestä ei ole asukkaita, eikä asuntoalueita ole tarkoitus kaavoittaa tälle alueelle. Noin 500 metrin etäisyydellä Porslahden täyttömäestä on arviolta noin 200 asukasta. Asukasluku kasvaa vuoteen 2005 mennessä arviolta 1 500:aan. Alle 100 metriä Niinisaarentiestä asuvien määrän arvioidaan kasvan nykyisestä 650 asukkaasta 1000 asukkaaseen vuoteen 2005 mennessä. Asemakaavoitusta tehdään yhteistyössä täyttömäkihankkeiden suunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa.

Aurinkolahden alueella tutkitaan suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisesti Mustalahdesta Vuosaaren puroon ulottuvaa kanavaa. Toteutuessaan kanavan pidempi vaihtoehto sivuaisi Porslahden täyttömäen golfkenttäaluetta. Kaupunginhallitus on päättänyt hakea vesioikeuden lupaa Aurinkolahden kanavahankkeelle. Arvioinnissa tutkitaan Porslahden täyttömäen mahdolliset vaikutukset kanavan vedenlaatuun.

Vuotielle on laadittu liikennesuunnitelma välille Porslahdentie - Laivanrakentajantie. Suunnitelmassa on tilavaraus Vuotielle, kävelytielle, metrolle ja sen huoltoraiteelle. Vuotie jakaa golfkentän eteläiseen ja pohjoiseen osaan. Golfkentän ja Vuotien suunnittelussa on ollut yhteistyötä.

Vuosaaren suljetun kaatopaikan kunnostaminen on meneillään. Sen mahdollisesti edellyttämä ympäristöluvan tarve selviää riskienhallintatoimenpiteiden yleissuunnitelman valmistuttua.

Helsingin Satama on suunnitellut Vuosaareen uutta kappaletavarasatamaa. Sataman maaliikenneyhteydet on suunniteltu kulkemaan Vuosaaren täyttömäen vierestä sen itäpuolelta. Satamahankkeen kokonaisuudesta on tehty oma ympäristövaikutusten arviointinsa.

Helsingin Vedellä on Vuosaaressa Huvilamäen kriisiajan pohjavedenottamo. Arviointiselostuksessa esitetään täyttömäkialueelta siihen mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset. Porslahden golfkentän kastelujärjestelyissä pohjaveden käyttöä suunnitellaan yhtenä mahdollisuutena.

Vuosaaren vanhalla kaatopaikalla sijaitsee pohjatuhkan välivarastokenttä ja ylijäämämassojen läjitysalueella raskasmetalleilla saastuneiden maiden välivarasto.

Vuosaaren täyttömäkialue rajoittuu NATURA 2000 -verkostoon ehdotettuun kohteeseen nimeltä Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet.

Arviointimenettelyn yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin

Vuosaaren täyttömäen ympäristölupa on kuulutettu syksyllä 1996 ja Porslahden täyttömäen ympäristölupa on kuulutettu syksyllä 1997. Vuosaaren täyttömäen ympäristöluvan täydennys pyritään kuuluttamaan yhdessä YVAselostuksen kanssa. Vuosaaren täyttömäkialue sijoittuu Vuosaaren satamaa ja sen liikenneyhteyksiä varten laadittuun asemakaavaluonnokseen, joka on ollut nähtävillä huhtikuussa 1998.

Vuorovaikutus arviointiohjelmaa laadittaessa

Täyttömäistä on tiedotettu kuuluttamalla niiden ympäristölupahakemukset. Vuosaaren täyttömäki sisältyy nähtävillä olleeseen asemakaavaluonnokseen. Näihin kohdistuneiden muistutusten määrä oli vähäinen. Tämän vuoksi olemme pitäneet arviointiohjelman kuuluttamista ilmeisen tarpeettomana.

Arviointiohjelma on laadittu suunnitteluryhmässä, jossa on ollut edustajat Helsingin kaupungin kiinteistövirastosta, rakennusvirastosta ja kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä Helsingin Energiasta, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:stä, Viatek Oy:stä, Fundus Oy:stä, Vesihydro Oy:stä ja VTT Kemiantekniikasta. Arviointityötä ohjaamaan on perustettu ohjausryhmä, johon edellä mainittujen kaupungin edustajien lisäksi kuuluu edustaja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta ja asiantuntijana yhteysviranomaisen, Uudenmaan ympäristökeskuksen edustaja.

Olemme pyytäneet arviointiohjelmasta lausunnot Helsingin kaupungilta, Vuosaari Golfilta, Museovirastolta, Ratahallintokeskukselta, Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunnalta, Uudenmaan tiepiiriltä, Uudenmaan liitolta ja Etelä-Suomen lääninhallitukselta. Hankkeesta vastaava järjesti lausunnonantajille asiasta esittelytilaisuuden.

Vuosaari Golf Oy:llä ei ole huomauttamista arviointiohjelmasta.

Etelä-Suomen lääninhallituksen mukaan arviointiohjelma on niin pelkistetty, että siitä ei saa kuvaa, mitä ihmisiin kohdistuvia terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia hankkeella oletetaan olevan ja miten ne selvitetään. Lausunnossa arvioidaan terveydellisten vaikutusten jäävän suhteellisen pieniksi ja niiden ilmentyvän lähinnä virkistyskäytön kautta. Rakentamisesta johtuvia pölypäästöjä esitetään arvioitaviksi kuten myös vaikutuksia Huvilamäen pohjavesialueeseen. Sosiaalisten vaikutusten osalta suositellaan paikallisen asiantuntemuksen hyödyntämistä esimerkiksi haastattelujen muodossa.

Uudenmaan liitolla ei ole huomauttamista arviointiohjelman suhteen, mutta se toteaa ylijäämämassojen sijoituskysymyksen ongelmallisuuden ja esittää pitkän tähtäyksen ratkaisun etsimistä yhteistyössä Helsingin seudun muiden kuntien kansa.

Uudenmaan tiepiirillä ei ole huomautettavaa arviointiohjelmasta.

Helsingin kaupunki ei ole antanut määräajassa lausuntoaan eikä pyytänyt lisäaikaa lausunnonantoa varten. Olemme saaneet käyttöömme kaupungin eri virastojen kaupunginhallitukselle antamia lausuntoja asiasta.

Helsingin kaupungin kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista esitettyihin vaihtoehtoihin. Virasto korostaa arviointiohjelmassa esitetyn aikataulun noudattamisen tärkeyttä ja esittää arviointiohjelmassa tarkasteltujen kahden

täyttömäen käsittelyä erillisinä hankkeina selostusvaiheessa, koska Vuosaaren täyttömäen ja Porslahden täyttömäen hankkeet ovat sisällöltään erilaisia ja kaavoitusaikataulut poikkeavat toisistaan.

Helsingin kaupungin rakennusvirastolla ei ole huomauttamista arviointiohjelman sisältöön. Virasto painottaa, että täyttömäkien ympäristövaikutusten arviointi tulee tehdä ohjelman mukaisessa aikataulussa, koska nykyisten ylijäämämassojen vastaanottoalueiden kapasiteetti riittää vain vuoden 1998 loppuun ja tämän jälkeen vastaanottotoiminta siirtyisi Vuosaaren täyttömäen laajennusosaan.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaupungin ylläpitämille maksullisille täyttöalueille on 90-luvulla otettu vuosittain vastaan noin 0,5 - 1 miljoonaa kuutiometriä maa- ja kiviainesmassoja. Kaupungin virastojen yhteinen työryhmä on tutkinut ylijäämämassojen täyttö- ja sijoituskohteita Helsingissä. Selvityksen mukaan Helsingin kaupungin alueelta ei enää löydy uusia paikkoja ylijäämassojen täyttömäille. Vuosaaren täyttömäen laajennus on tarkoitus rakentaa jo olemassa olevan ison täyttömäkialueen yhteyteen, joten se ei aiheuta radikaaleja rakennemuutoksia alueella. Porslahden täyttömäen osalta ei ole enää olemassa todellista nollavaihtoehtoa, joten ympäristövaikutusten arviointi palvelee lähinnä täytön viimeistelyä ja alueen seurantaa. Täyttötyöt ovat käynnissä ja golfkentällä on lainvoimainen toimenpidelupa.

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunnossa todetaan edelleen, että energiantuotannon sivutuotteiden hyötykäyttömahdollisuudet ovat vajavaiset, joten myös niitä joudutaan sijoittamaan erilaisiin täyttökohteisiin. Vuosaaren alueen kannalta virasto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että molemmat täyttömäet suunnitellaan ja toteutetaan virkistykseen ja maisemanhoitoon käytettävinä alueina. Lausunnossa korostetaan myös arviointimenettelyn nopean aikataulun tärkeyttä ja sellaista menettelyä, ettei kummankaan hankkeen toteuttamiselle tule toiseen hankkeeseen liittyviä riskejä tai viivästyksiä.

Helsingin Energialla ei ole huomauttamista.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus toivoo hankkeeseen kuuluvien eri toimintojen ja hankkeiden selventämistä. Vaihtoehtojen kuvauksissa on ilmoitettu massalajien vuotuisten sijoitusmäärien vaihteluväli, minkä lisäksi myös kokonaismassamäärät on syytä esittää. Lausunnon mukaan arviointiohjelmassa ei ilmaista selkeästi mitä selvityksiä tehdään ja pidetään tärkeänä niiden pikaista käynnistämistä. Arvioinnissa tulee hahmottaa selkeä kokonaiskuva alueella vireillä olevien lukuisten toimintojen keskinäisistä yhteyksistä erityisesti vesistövaikutusten erittelemiseksi sekä tehtyjen seurantatutkimusten hyödyntämiseksi ja täydentämiseksi. Alueen lähtötiedot sisältävät merkittäviä puutteita, erityisesti voimalaitosten sivutuotteiden ominaisuuksien osalta.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus toteaa edelleen, että Vuosaaren täyttömäki sijoittuu ehdotetun Natura-alueen viereen. Natura-alueen osalta ei ole esitetty tutkimussuunnitelmaa. Ylijäämämassojen sijoitustilanteen todetaan olevan Helsingissä vaikea ja vastaanottokapasiteetin riittävän enimmillään neljäksi vuodeksi. Tästä syystä Helsingin kaupungin ympäristökeskus pitää tärkeänä, että tämän arvioinnin jälkeen ryhdytään pikaisesti kartoittamaan vaihtoehtoisia ylijäämämaiden, tuhkien ja rikinpoistotuotteiden sijoituspaikkoja koko YTV-alueella.

Helsingin Vesi toteaa, että Vuosaaren täyttömäen alueelta on johdettu jätevesiä viemäriverkkoon. Huvilamäen ja Hautalan pohjavesialueiden todetaan olevan hydraulisessa yhteydessä toisiinsa ja korostetaan niiden suojelun merkitystä. Kyseiset pohjavesiesiintymät säilytetään kaupungin vesihuollon varajärjestelmän osana. Helsingin Veden mukaan Huvilamäen pohjavesialueen pohjavettä ei riitä Golfkentän kasteluun. Puroveden käyttämisestä kasteluun esitetään tehtäväksi asianmukaiset laskelmat ja suunnitelmat.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

YVA-menettely soveltaminen Porslahden täyttömäkeen on hankalaa, koska aluetta on jo käytetty ylijäämämassojen ja voimalaitosten sivutuotteiden sijoittamiseen pitkään ja toiminta on ollut laajaa, eikä enää ole olemassa todellista vaihtoehtoa hankkeen toteuttamatta jättämiseksi. YVA-menettely palvelee lähinnä seurannan suunnittelua ja alueen jälkihoitoa.Vuosaaren täyttömäen laajennus on tarkoitus rakentaa jo olemassa olevan ison täyttömäkialueen yhteyteen, joten se ei aiheuta radikaaleja muutoksia alueella. Myös hankkeiden suunnittelu ja luvitus sekä alueen maankäytön suunnittelu on edennyt pitkälle.

Arviointiohjelmasta saatujen lausuntojen perusteella nousevat pohja- ja pintavesiasiat arvioinnissa keskeisimmiksi. Ympäristövaikutusten arvioinnissa voidaan hyödyntää alueella jo pitkään tehtyjä vesistöseurantoja ja valmisteilla olevaa Vuosaaren alueen pohja- ja pintavesien laatu- ja virtausselvitystä. Selvitysten tulosten havainnollistamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Myös ekobetonoitujen massojen mahdollisen sijoituksen vaikutukset tulee arvioida tarkoin.

Molemmat täyttömäkialueet on suunniteltu virkistyskäyttöön. Porslahden täyttöalue liittyy laajaan seutukaavan mukaiseen virkistysaluekokonaisuuteen, joka ulottuu Uutelan niemeltä Vantaan Västerkullaan. Tämän virkistysalueen käyttöpaineet ovat Vuosaaren asuntorakentamisen myötä voimakkaasti kasvamassa. Golfkenttä rajaa aluetta pois muusta kaikille avoimesta käytöstä samalla kun Vuosaaren täyttömäen laajennus lykkää alueen entisöintiä virkistyskäyttöön sopivaksi samalla kun uuden sataman rakentaminen supistaa virkistysaluetta toisaalla Tämä voi johtaa siihen, että erityisesti mereen rajautuvien osien kulutuspaine kasvaa yli niiden kestokyvyn, mistä puolestaan aiheutuu haittoja myös alueen suojelualueille. Näistä syistä Porslahden täyttömäen golfkenttäratkaisun vaikutuksia tulee arvioida myös ympäröivän alueen virkistyskäytön kannalta ja suunnitella haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja yleisten virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaamiseksi.

Vuosaaren täyttömäen alue rajautuu valmisteltavaan Porvarinlahden Natura 2000 -alueeseen. Aluetta on ehdotettu ohjelmaan sekä luontodirektiivin mukaisena ns. SCI-alueena että lintudirektiivin mukaisena ns. SPA-alueena. Siten vaikutusten arvioinnissa tulee selvittää mahdolliset vaikutukset sekä luontodirektiivin mukaisiin luontotyyppeihin, että lintudirektiivin liitteen I lajeihin. Vaikutuksien merkittävyyttä arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota myös eri hankkeiden yhteisvaikutuksiin.

Arviointiohjelmassa on tarkasteltu sekä Vuosaaren täyttömäkeä että Porslahden täyttömäkeä. Hankkeet ovat kuitenkin erillisiä joten arviointimenettely ja arviointiselostus voidaan tarvittaessa tehdä erillisinä, jos aikataulu- tai muut syyt antavat siihen aihetta.

Johtaja Leena Saviranta

Ylitarkastaja Jorma Jantunen

Tiedoksi Helsingin kaupunginhallitus Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin kaupungin rakennusvirasto Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupungin liikuntavirasto Helsingin Satama Helsingin Energia Helsingin Vesi Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus (+2kpl arviointiohjelmia) Museovirasto Etelä-Suomen lääninhallitus Uudenmaan liitto Uudenmaan tiepiiri Ratahallintokeskus Vuosaari Golf Oy Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy Alueelliset ympäristökeskukset