LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, VUOSAAREN TÄYTTÖMÄEN LAAJENNUS


Helsinki 3.12.1998
DNro 0198R0002-53

Helsingin kiinteistövirasto on kirjeellään 8.9.1998 saattanut vireille Vuosaaren täyttömäen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio ympäristövaikutuksista. Paavo Ristola Oy on toiminut konsulttina arviointiselostuksen laadinnassa.

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen perusteella arviointimenettelyä sovelletaan kaatopaikkoihin, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle. Annoimme yhteysviranomaisen lausunnon hankkeen arviointiohjelmasta 18.6.1998.

Hankkeesta vastaava on perustanut viranomaisten yhteistoiminnan edistämiseksi ohjausryhmän. Yhteysviranomaisen edustaja on ollut asiantuntijana ohjausryhmän toiminnassa.

Hanke ja sen vaihtoehdot

Hanke on Vuosaaren täyttömäen laajentaminen. Laajennus lisää täyttökapasiteettia 2 miljoonalla kuutiometrillä. Hanke käsittää kolme eri vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1: Alueelle sijoitetaan puhtaita massoja (350 000 - 700000 t/v), kiviainespohjaisia purkujätteitä (50 000-100 000 t/v), kiinteytettyjä saastuneita maamassoja (15 000-30 000 t/v) ja kivihiilivoimalaitosten sivutuotteita (50 000-100 000 t/v). Kiviainespohjaisia purkujätteitä on tarkoitus käyttää tukirakenteisiin ja varsinaiseen täyttöön liettyviä maita, lentotuhkaa sekä lentotuhka- rikinpoiston lopputuotetta suhteessa 1/1. Kiinteytetyt saastuneet maamassat loppusijoitetaan erilleen täyttömäen eteläosaan. Alueella välivarastoidaan myös kiinteytystä odottavia saastuneita maita.

Vaihtoehto 2: Kuten vaihtoehto 1 , mutta alueelle ei sijoiteta kivihiilivoimalaitosten sivutuotteita.

Vaihtoehto 3: Kuten vaihtoehto 1, mutta alueelle ei sijoiteta kivihiilivoimalaitosten sivutuotteita eikä kiinteytettyjä saastuneita maita.

Vaihtoehto 4: Alueelle ei sijoiteta kivihiilivoimalaitosten sivutuotteita, kiinteytettyjä saastuneita maita eikä kiviainespohjaisia purkujätteitä. Täyttöön käytetään ainoastaan puhtaita maita.

Asiaan liittyvät muut hankkeet

Vuosaaren satama-alueesta ja sen ympäristöstä on valmistunut asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos huhtikuussa 1988. Helsingin Satama on suunnitellut Vuosaareen uutta kappaletavarasatamaa. Toteutuessaan sataman liikenneyhteydet kulkisivat Vuosaaren täyttömäen itäpuolelta. Satamahankkeesta on tehty oma ympäristövaikutusten arviointinsa. Täyttömäen lähelle on esitetty myös varauksia asuntorakentamiselle.

Vuosaaren suljetulle kaatopaikalle tehdään kunnostussuunnitelmaa. Riskienhallinnan yleissuunnitelman perusteella arvioidaan sen mahdollinen lupatarve.

Vuosaaren vanhalla kaatopaikalla sijaitsee pohjatuhkan välivarasto ja ylijäämämassojen täyttöalueella raskasmetalleilla saastuneiden maiden välivarasto.

Porslahden täyttömäen lisätäytöstä on tehty erillinen ympäristönvaikutusten arviointiselostus.

Vuosaaren täyttömäki rajoittuu NATURA 2000 -verkostoon ehdotettuun kohteeseen nimeltä Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet.

Arviointiselostuksesta tiedottaminen

Arviointiselostus on ollut nähtävillä Helsingin kaupunginsuunnitteluvirastossa sekä Vuosaaren kirjastossa. Lisäksi hankkeesta on ollut esittelytilaisuus Helsingin rakennusvirastossa 16.9.1998.

Lausunnot ja muistutukset

Pyysimme arviointiseostuksesta lausunnot Helsingin kaupungilta, Museovirastolta, Ratahallintokeskukselta, YTV:lta, Uudenmaan tiepiiriltä, Uudenmaan liitolta ja Etelä-Suomen lääninhallitukselta.

Yhteysviranomaiselle on jätetty kahdeksan lausuntoa ja yksi muistutus. Kannanotoissa on kiinnitetty huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

Helsingin kiinteistöviraston lausunnossa todetaan, että täyttömäen laajennuksen toteuttaminen on tärkeää, koska ylijäämämassojen sijoituspaikkoja on vaikea löytää. Lisäksi nykyisistä rakennuskohteista on kohtuullinen matka täyttöalueelle. Kiinteistövirasto pitää virkistysalueiden rakentamista Vuosaaren maisemallista arvoa parantavana toimenpiteenä. Lausunnossa hankkeen toteuttamista pidetään kiireellisenä.

Helsingin Energia kannattaa voimalaitosten sivutuotteiden sijoittamista Vuosaaren täyttömäkeen. Ratkaisulla vähennetään kuljetuksia ja korvataan rakenteissa jo muutoin käytettäviä hyviä kiviaineksia uusioraaka-aineilla. Sivutuotteita ei pystytä kokonaan ohjaamaan hyötykäyttöön ja osa rikinpoiston lopputuotteista ja lentotuhkasta onviety Tytyrin kaivokseen Lohjalle.

Helsingin ympäristökeskus pitää puutteena sitä, että arviointiselostukseen ei sisälly massojen laadunvalvontaohjelmaa eikä maisemavaikutusten arviointia Porvarinlahdelle päin. Helsingin ympäristökeskuksen mielestä täyttömäen suoto- ja valumavesien keräilyä pitää tehostaa, täytön peittokerroksen vedenläpäisevyys tulee varmistaa ja täytön pintavesien ohjausjärjestelmä tulee suunnitella paremmin. Helsingin ympäristökeskus olisi halunnut, että alueen pohjavesiseurantaa arvioidaan Vuosaaren täyttömäen kannalta: mikä seurannassa kuvaa täyttömäen vaikutusta ja mikä on alueen muusta toiminnasta aiheutuvaa yhteisvaikutusta. Lausunnossa todetaan vielä, että hankkeesta olisi tullut tehdä taloudellisten vaikutusten arviointi.

Helsingin vesi korostaa, että arviointiselostukseen sisältyvät ehdotukset haitallisten vaikutusten vähentämistoimenpiteistä tulee toteuttaa riittävän tehokkaasti ja laajasti. Myös virkistyskäytön vaikutukset tulee ottaa huomioon pohjaveden hallinta- ja laaduntarkkailusuunnitelmissa sekä ympäristöluvissa.

Etelä-Suomen lääninhallituksella, Museovirastolla, Uudenmaan liitolla eikä Uudenmaan tiepiirillä ole huomauttamista arviointiselostukseen.

Muistuttaja 1 toteaa muistutuksessaan että täyttöalueen laajentaminen katkaisee näköyhteyden kauniille metsäalueelle.

Yhteysviranomaisen lausunto

Vuosaaren maankäytön suunnittelu ja rakentaminen on vilkasta. Kyseessä on pitkään käytetyn Vuosaaren kaatopaikkaan rajoittuvan läjitysalueen laajennus, jonka merkitys alueen luonteeseen ja ympäristön tilaan ei ole kovin suuri.

Hankkeen ja sen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioinnissa pääpaino on pinta- ja pohjavesien tilan selvittämisessä ja seurannassa. Vuosaaren ympäristöstä on tehty selvityksiä ja niihin on viitattu arviointiselostuksessa. Arviointiselostukseen olisi tullut kuvata tarkemmin hanketta koskevat tiedot mm. pohja- ja pintavesien seurannasta ja voimalaitosten sivutuotteiden aiheuttamista haitoista. Myöskään hankkeista aiheutuvia epävarmuustekijöitä ei ole tuotu tarpeeksi esille.

Vuosaaren läjitysalueelle on jo jonkin aikaa viety lentotuhkaa ja rikinpoistotuotteita. Sivutuotteita on käytetty lähialueiden rakentamisessa mm. kivihiilikentän pohjassa ja sitä ympäröivien teiden materiaaleina. Vesihydro Oy:n selvityksessä on todettu, että voimalaitosten sivutuotteiden käyttö on vaikuttanut ainakin kivihiilikentän ympäristön pohja- ja pintavesiin. Pohja- ja pintavesien kohonneet kloridi- ja sulfaattipitoisuudet ilmentävät rikinpoistotuotteiden vaikutusta. Toisaalta sulfaatti- ja kloridipitoisten vesien joutuminen mereen ei ole ympäristöhaittana kovin merkityksellinen. Pintavesien molybdeenitaso on myös noussut. Molybdeeniä liukenee lentotuhkasta. Todetut molybdeenipitoisuudet (korkeimmat 270 µg/l) eivät Vesihydron selvityksen mukaan kuitenkaan aiheuta haittaa vesieliöstölle.

Voimalaitosten sivutuotteiden käyttäytymisestä sijoitusympäristössään ei ole pitkäaikaisia kokemuksia. Täyttöolosuhteet ja täytön valvonta aiheuttavat myös epävarmuustekijöitä. Haitta-aineiden liukoisuus lisääntyy oleellisesti, mikäli massat joutuvat kosketuksiin veden kanssa. Alueella vireillä olevat rakentamistoimenpiteet voivat muuttaa pohjavesien virtausta aiheuttaen muutoksia Huvilamäen pohjavedenottamon veden laatuun.

Koska voimalaitosten sivutuotteiden sijoittamiseen liittyy epävarmuustekijöitä, tulee hankkeessa kiinnittää riittävää huomiota pohjarakenteiden tiiviyteen.

Eri hankevaihtoehdoissa olisi voinut myös käsitellä, miten niissä toteutuvat jätelain periaatteet. Betoni, tiili ja asfaltti tulee mahdollisuuksien mukaan ohjata rakennusmateriaaleja hyötykäyttäviin laitoksiin ja voimalaitosten sivutuotteilla voidaan korvata maa-ainesten käyttöä maanrakennuskohteissa.

Täyttömäen laajennus sijaitsee lähellä Natura 2000 verkostoon esitettyä kohdetta Mustavuoren lehto ja Östersundominlahden lintuvedet. Arviointiselostuksessa on tarkasteltu hankkeen mahdollisia vaikutuksia Natura-kohteen. Täyttömäen laajennus ei työnny nykyistä täyttöä lähemmäs Natura-kohdetta, mutta nousee nykyistä korkeammaksi. Laajennuksen ja Natura-kohteen väliin jää pienimmillään noin 70 metrin suojavyöhyke. Hanke ei todennäköisesti heikennä merkittävästi tämän Natura-kohteen luonnonarvoja.

Ympäristövaikutusten arviointi on riittävä, mutta selvityksiä voidaan joutua täsmentämään myöhempiin lupamenettelyihin.

Yhteysviranomaisen lausunnosta tiedottaminen

Yhteysviranomaisen lausunto lähetetään tiedoksi lausunnonantajille ja muistuttajalle.

Johtaja Leena Saviranta

Ylitarkastaja Jorma Jantunen

Tiedoksi: Helsingin kaupunginhallitus, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Helsingin Energia, Helsingin Vesi, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Museovirasto, Etelä-Suomen lääninhallitus, Uudenmaan liitto, Muistuttaja 1, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, Alueelliset ympäristökeskukset