LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, 400 KV:N VOIMAJOHTO VÄLILLE INKOON VOIMALAITOS - KYNNAR (SIUNTIO)

Yleistä

Suomen kantaverkko Oyj, nykyisin Fingrid Oyj, on saattanut vireille ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen menettelyn uuden 400 kV voimajohdon rakentamisesta välille Inkoon voimalaitos-Kynnar. Suunniteltu noin 30 kilometriä pitkä voimajohto toteutetaan ilmajohtona ja se kytketään valtakunnan verkkoon Siuntion Kynnarissa. Uusi voimajohto on tarpeellista rakentaa , jos suunniteltu Inkoon kivihiilivoimalaitoksen laajennus toteutuu tai alueen kautta siirrettävän tehon määrä kasvaa. Voimalaitoksen laajentamisesta on suoritettu ympäristövaikutusten arviointimenettely vuonna 1996. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ympäristökeskus. Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa arviointiselostuksesta antamansa lausunnon hankkeesta vastaavalle.

Hankkeesta vastaava

Hankkeesta vastaa Fingrid Oyj.

Arviointiohjelma ja arviointiselostus

Hankkeesta on laadittu arviointiohjelma, josta Uudenmaan ympäristökeskus on antanut lausuntonsa 24.2.1998. Arviointiselostus on laadittu arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen antaman lausunnon perusteella.

Asiaan liittyvät muut hankkeet

Hanke liittyy Imatran Voima Oy:n, nykyisin Fortum Power and Heat Oy, hankkeeseen Inkoon voimalaitoksen laajentamiseksi. Laajennushankkeesta on suoritettu ympäristövaikutusten arviointi ja Inkoon kunta on hyväksynyt 6.4.1998 hanketta koskevan rakennuskaavan muutoksen, joka on alistettu Uudenmaan ympäristökeskuksen vahvistettavaksi.

Selvitetyt vaihtoehdot

Alustavissa selvityksissä tutkittiin kolmea vaihtoehtoa: johdon sijoittamista nykyisen johdon rinnalle Inkoosta Virkkalan kautta Siuntioon, johdon sijoittamista rantaradan maastokäytävään sekä johdon sijoittamista Inkoosta Degerbyn kautta Siuntioon. Selvitysten perusteella Virkkalan kautta kulkeva pohjoinen vaihtoehto karsittiin, koska se sijoittuu Siuntion kirkonkylässä liian lähelle asutusta. Samoin perustein karsittiin rantarataa noudattava vaihtoehto. Siten lopulliseen tarkasteluun valittiin kaksi vaihtoehtoa:

1. Hanketta ei toteuteta, ns. 0-vaihtoehto

2. Sijoitetaan johtoreitti samaan maastokäytävään olemassaolevien voimajohtojen kanssa Inkoon voimalaitokselta Degerbyn kautta Kynnariin. Johto on tarkoitus rakentaa nykyisen voimajohdon rinnalle, jolloin nykyinen johtoaukea levenee noin 30 metriä. Joillakin reittijaksoilla tutkitaan erityyppisiä pylväsratkaisuja, kuten yheispylväiden käyttöä.

Vuorovaikutus menettelyn aikana

Arviointimenettelyn ohjaamiseksi on koottu YVA-tiimi, johon Fingrid Oyj:n edustajan lisäksi ovat osallistuneet SITO Oy:n ja Uudenmaan liiton edustajat sekä asiantuntijana yhteysviranomaisen edustaja. Lisäksi Fingrid Oyj ja SITO ovat erikseen neuvotelleet Siuntion ja Inkoon kuntien edustajien kanssa.

Arviointiohjelmavaiheen jälkeen järjestettiin yleisötilaisuus syyskuussa 1998 Degerbyn koululla. Tilaisuuteen osallistui n. 25 asiasta kiinnostunutta, muistutuksia jätettiin 7 kappaletta.

Arviointiselostuksesta tiedottaminen ja kuuleminen

Arviointiselostuksen vireilläolosta on ilmoitettu ja se on ollut yleisön nähtävänä 16.6.-16.8.1999 seuraavissa paikoissa:

-Inkoon kunta, kunnantalo, Ola Westmanin puistotie 3, Inkoo
-Inkoon pääkirjasto, Ola Westmanin puistotie 1, Inkoo
-Aktia Säästöpankki, Degerby
-Siuntion kunta, kunnantalo, Puistopolku 1, Siuntio
-Siuntion kunta, rakennustoimisto, Krouvintie 1, Siuntio

Kuulutus arviointiselostuksen vireilläolosta on julkaistu seuraavissa lehdissä: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Länsi Uusimaa ja Kirkkonummen Sanomat.

Hanketta koskevat tiedotteet on myös toimitettu Radio Länsi-Uusimaahan, Radio Västra Nylandiin, Radio Mellan Nylandiin ja Radio Lännentiehen.

Lausunnot ja muistutukset

Arviointiselostuksesta ovat antaneet lausuntonsa Uudenmaan liitto, Inkoon kunta, Siuntion kunta, Ratahallintokeskus, Uudenmaan tiepiiri ja Etelä-Suomen lääninhallitus Lisäksi on jätetty kolme yksityishenkilöiden mielipidettä sekä seitsemän yleisötilaisuuden yhteydessä jätettyä yhteyskorttia.

Yleisesti on viranomaislausunnoissa ympäristövaikutusten tarkastelua pidetty riittävänä ja kyllin yksityiskohtaisena. Uudenmaan liitolla ei ole mitään huomautettavaa arviointiselostuksesta.

Vertailtaviin vaihtoehtoihin olisi kuitenkin Siuntion ja Inkoon kunnan mukaan tullut sisällyttää myös uusia linjauksia, jotka eivät olisi sijoittuneet valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Kunnat ovat pitäneet tärkeänä, että sähkömarkkinalain mukaisen lupaharkinnan ja lausuntovaiheen yhteydessä niillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen linjausratkaisuun. Siuntion kunta on katsonut, että hanke on ristiriidassa yleiskaavaan merkityn maisema-alueen rajauksen (km) kanssa. Inkoon kunnan yleiskaavoitus on kesken tältä osin ja kunta katsoo, että sillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen ratkaisuun. Kuntien lausunnoissa on nähty korkeat pylväät yleensä parempina ratkaisuina.

Ratahallintokeskus ja Uudenmaan tiepiiri ovat pitäneet tärkeänä liikenneväylien ja linjan leikkauskohtien yksityiskohtaista suunnittelua.

Yksityishenkilöiden mielipiteissä on korostettu korkeiden pylväiden etuja. Huolestumista on herättänyt linjan terveydelliset vaikutukset, humina kostealla tai kylmällä säällä sekä vaikutukset kiinteistöjen arvoon.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että arviointiselostus antaa riittävästi tietoa linjan ympäristövaikutuksista ja yksityiskohtien vaihtoehtoisista ratkaisuista, mikäli linja rakennetaan nykyiseen maastokäytävään. Puutteena on ns. 0-vaihtoehdon arviointi, jota ei ole riittävästi esitetty. Uudenmaan ympäristökeskus korostaa sen lisäksi, mitä selostuksessa on esitetty, seuraavia näkökohtia.

Korkeiden pylväiden ja rinnakkaisen linjan rakentamista tulee arvioida tarkemmin yksityiskohtaisessa suunnittelussa, mutta arviointiselostus tarjoaa suuntaviivat ratkaisuille. Ratkaisussa tulee maanomistajien mielipiteille antaa riittävä painoarvo.

Rakentamisen yhteydessä on otettava huomioon selvitetyt luontokohteet siten kuin selostuksessa on esitetty sekä ratahallintokeskuksen ja tiepiirin lausunnot.

Tutkimustuloksia sähkömagneettisen kentän terveysvaikutuksista tulee jatkuvasti seurata ja ottaa uusin tietämys huomioon ratkaisuissa.

Lausuntojen ja muistutusten nähtävilläolo

Yhteysviranomaisen lausunto on toimitettu tiedoksi kaikille arviointiselostuksesta lausunnon antaneille ja muistutuksen tehneille. Kopiot arviointiselostuksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä lähetetään hankkeesta vastaavalle. Alkuperäiset asiakirjat säilytetään Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Yhteysviranomaisen lausunto on lisäksi nähtävillä seuraavissa paikoissa:

Inkoon kunta, kunnantalo, Ola Westmanin puistotie 3, Inkoo
Inkoon pääkirjasto, Ola Westmanin puistotie 1, Inkoo
Aktia Säästöpankki, Degerby
Siuntion kunta, kunnantalo, Puistopolku 1, Siuntio
Siuntion kunta, rakennustoimisto, Krouvintie 1, Siuntio
Siuntion pääkirjasto, liikekeskus, Siuntio

Lausunto on myös nähtävissä seuraavassa internet-osoitteessa:
http://www.ymparisto.fi/poltavo/yva/arkisto/uyk/index.htm

Johtaja Leena Saviranta

Ylitarkastaja Heikki Kurki

TIEDOKSI Ympäristöministeriö, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan liitto, Etelä-Suomen lääninhallitus, Inkoon kunta, Siuntion kunta, Ratahallintokeskus, Uudenmaan tiepiiri, Muistutuksen esittäjät

LIITE Maksun määräytyminen ja muutoksenhaku