LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, KOSKIEN VIIKIN KOMPOSTOINTIALUEEN LAAJENNUSTA

Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Ympäristötuotanto on Uudenmaan ympäristökeskukseen 26.5.2000 saapuneella kirjeellä saattanut vireille Viikin kompostointialueen laajennusta koskevan arviointiselostuksen. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio ympäristövaikutuksista.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukaan biologisiin käsittelylaitoksiin, jotka on mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle ongelmajätemäärälle. Uudenmaan ympäristökeskus antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 29.2.2000.

Hankkeesta vastaava on perustanut viranomaisten yhteistoiminnan edistämiseksi ohjausryhmän, jossa ovat olleet edustettuina hankkeesta vastaava, konsultti, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto ja ympäristökeskus, Etelä-Suomen lääninhallitus ja Helsingin yliopisto sekä yhteysviranomaisen edustaja asiantuntijana. Ohjausryhmän työskentelyyn on ollut mahdollista osallistua myös Viikkiseuran, Vanhankaupungin Ekologis-filosofinen klubin ja Bird Life Finland ry:n.

Hankkeesta vastaava Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Ympäristötuotanto

Maa ja Vesi Oy on toiminut konsulttina arviointiselostusta laadittaessa.

Hanke ja sen vaihtoehdot

Viikin saastuneiden maiden kompostointikentällä on ympäristölupa öljyllä ja PAH-yhdisteillä likaantuneiden maamassojen kompostointiin. Maamassat tuodaan Helsingin kaupungin alueella sijaitsevilta kunnostus- ja saneeraustyömailta. Kentän tämänhetkinen käsittelykapasiteetti on 10 000 m3 vuodessa. Kompostointikenttää on tarkoitus laajentaa. Hankkeen tarkastelussa ovat mukana seuraavat vaihtoehdot:

Laajennusvaihtoehdossa Viikin kompostointialuetta laajennetaan siten, että sen vuotuinen käsittelykapasiteetti kasvaa nykyisestä 10 000 m3:stä 15 000 m3:iin.

0-vaihtoehdossa hanketta ei toteuteta. Tällöin kompostointialueen laajennusosan käsittelykapasiteettia vastaava määrä eli 5 000 m3 saastuneita maita kuljetetaan vuosittain YTV:n Ämmässuon käsittelyalueelle, Lohja Rudus Ympäristöteknologia Oy:n Virkkalan käsittelylaitokselle tai Hyötykapula Oy:n Hyvinkään käsittelyalueelle.

Asiaan liittyvät muut hankkeet

Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt 27.5.1996 ympäristöluvan Helsingin kaupungin rakennusvirastolle Viikin entisen jätevedenpuhdistamolietteen kompostointikentälle rakennetulle öljyisten maiden kompostointialueelle. Ympäristölupa on voimassa 31.12.2006 saakka.

Helsingin kaupunki on myöntänyt kompostointikentän etelä- ja länsipuolella toimiville sementtituotantolaitokselle, energiajätteen käsittelylaitokselle sekä jätteenlajittelu- ja siirtokuormausasemalle määräaikaiset poikkeus- ja ympäristöluvat. Luvat ovat voimassa vuoteen 2007 saakka.

Kompostointialueen laajennus on asemakaavassa merkitty kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi. Alueella on rakennuskielto rakennuslain 42 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla 7.10.2000 saakka. Rakennuskieltoa on mahdollista jatkaa tarpeen mukaan, kunnes alueen käyttö ratkaistaan.

Kaupunginvaltuuston 9.12.1992 hyväksymässä yleiskaavassa on osa alueesta merkitty hallinnon ja julkisten palvelujen alueeksi, osa asuntotuotantoalueeksi sekä tuotanto- ja varastotoimintojen alueeksi ja osa virkistysalueeksi.

Kaupunginvaltuuston 17.5.1995 hyväksymässä Viikin osayleiskaavassa kompostointialue on rajattu kaavan ulkopuolelle. Koko Helsinkiä koskeva yleiskaava 2002 on suunnitella. Suunnitelmissa alue on varattu rakentamiseen. Tiedepuiston laajenemisrakentaminen kompostointialueeksi aiotulla paikalla on arvioitu alkavan vuosikymmenen loppupuolella.

Arviointimenettelyn yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin

Viikin kompostointialueen laajennusta koskeva ympäristölupahakemus on saapunut Uudenmaan ympäristökeskukseen 3.12.1998. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei ole yhdistetty ympäristölupamenettelyyn.

Arviointiselostuksesta tiedottaminen ja kuuleminen

Arviointiselostuksen vireilläolosta on ilmoitettu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukaisesti Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet -nimisissä lehdissä. Arviointiselostus on ollut yleisön nähtävillä 5.6.2000 - 3.8.2000 välisenä aikana Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa ja Helsingin kaupungin kirjastossa, Viikin infokeskuksessa. Hanketta koskeva kuulemistilaisuus järjestettiin 14.6.2000 Helsingin yliopiston Viikin kampusalueen Infotalossa.

Lausunnot ja muistutukset

Arviointiselostuksesta on saatu pyydetyt lausunnot Helsingin kaupungilta, Etelä-Suomen lääninhallitukselta ja Uudenmaan liitolta. Asiasta on jätetty yksi mielipide.

Helsingin kaupunginhallitus pitää Viikin kompostointialueen laajennushanketta kannatettavana ja tarpeellisena, koska pääkaupunkiseudulla ei ole riittävästi saastuneiden maiden käsittelypaikkoja. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on seikkaperäinen ja hyvin laadittu.

Alue soveltuu voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksen kannalta ja liikenneyhteyksiltään tilapäisesti saastuneiden maiden kompostointialueeksi. Investoinneista ja rakenneratkaisuista päätettäessä tulee olla lähtökohtana, että alue on käytettävissä kyseiseen toimintaan 31.12.2007 saakka ja että alueen rakentamisessa ei käytetä sellaisia rakentamistapoja, jotka voivat aiheuttaa alueen myöhempien käyttömahdollisuuksien heikkenemistä.

Etelä-Suomen lääninhallituksella eikä Uudenmaan liitolla ole huomauttamista Viikin kompostointialueen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

Muisuttaja 1 toteaa mielipiteessään kentän laajennuksen olevan vastoin Helsingin kaupungin suunnitelmia, joiden mukaan Viikki on ekologinen yliopistokaupunginosa ja Vanhankaupunginlahti on tarkoitus kunnostaa hienoksi virkistysalueeksi.

Esittelytilaisuus

Hanketta koskeva esittelytilaisuus on pidetty 14.6.2000 Helsingin yliopiston Viikin kampusalueen Infotalossa.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että arviointiselostus täyttää ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen vaatimukset. Hankkeen ympäristövaikutuksia on selostuksessa tarkasteltu monipuolisesti ja riittävän laajasti. Arvioinnissa on huomioitu alueen toimintojen yhteisvaikutukset ja tarkasteltu hankkeen osuutta niissä. Saadut tulokset on esitetty selkeästi ja havainnollisesti.

Kompostointialueen laajennuksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät likaantuneiden maamassojen seulontaan, aumojen rakentamiseen ja kääntämiseen ja siinä yhteydessä muodostuvaan hajuun, meluun ja pölyyn. Haitalliset vaikutukset jäävät pääasiassa laitosalueen sisäpuolelle. Epäsuotuisissa sääoloissa saattaa vähäistä haju-, pöly- tai meluhaittaa olla havaittavissa viereisen luonnonsuojelu- ja ulkoilualueen kompostointikenttään rajoittuvalla osalla.

Kompostointialue rajoittuu koillis-itä- ja kaakkoisosastaan Vanhankaupunginlahden lintuvesi- ja Natura 2000 -alueeseen. Arvioinnin perusteella hanke ei todennäköisesti heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.

Ympäristövaikutusten arviointia varten hankkeen ja sen vaikutusten seurantaa ja tarkkailua koskevat suunnitelmat ovat riittäviä. Ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä näitä seikkoja jouduttaneen tarkentamaan. Lupahakemusta varten myös mm. kompostointikentän rakentamista koskevia suunnitelmia joudutaan täydentämään.

Likaantuneiden maiden kompostointikentän laajennuksen voidaan katsoa sopivan tilapäisesti suunnitellulle alueelle. Alueella toimii entuudestaan öljyisten maiden kompostointikenttä ja muita toimintoja, joilla on samantapaisia ympäristövaikutuksia kuin kompostointialueen laajennuksella. Laajentaminen ei arvioinnin perusteella merkittävästi lisää alueen ympäristövaikutuksia.

Likaantuneiden maiden kompostointitoiminta alueella on mahdollista voimassa olevan asemakaavan perusteella. Alueen myöhempi maankäyttö ratkaistaan Helsingin yleiskaavan 2002 ja sen jälkeen laadittavien asemaavojen yhteydessä. Alustavien suunnitelmien mukaan alueen rakentaminen alkaisi vuosikymmenen lopulla. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä alueen rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen käyttötarkoituksen muuttuminen.

Yhteysviranomaisen lausunnosta tiedottaminen

Uudenmaan ympäristökeskus lähettää yhteysviranomaisen lausunnon tiedoksi lausunnonantajille. Lausunto on nähtävillä myös internet-osoitteessa http://www.ymparisto.fi/poltavo/yva/arkisto/index.htm. Lähetämme kopiot arviointiselostuksesta saamistamme lausunnoista hankkeesta vastaavalle. Alkuperäiset asiakirjat säilytetään Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

Johtaja Leena Saviranta

Ylitarkastaja Pirkko Kekoni

Liite Maksun määräytyminen ja muutoksenhaku

Tiedoksi Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus (2 kpl arviointiselostuksia), Helsingin kaupunginhallitus, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Uudenmaanliitto, Etelä-Suomen lääninhallitus, Marja Talja, Uudenmaan ympäristökeskus