LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA, KEHÄ III:N PARANTAMINEN VÄLILLÄ VANTAANKOSKI - TIKKURILA

U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L
Helsinki 12.9.1995
DNro 0195R0011-53

Uudenmaan tiepiiri on saattanut 31.5.1995 vireille ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen hankkeen, joka koskee Kehä III:n (KT 50) parantamista välillä Vantaankoski - Tikkurila. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan Uudenmaan tiepiirin laatima suunnitelma tiesuunnitelman yhteydessä tarvittavista lisäselvityksistä.

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukaista menettelyä. Uudenmaan ympäristökeskus toimii yhteysviranomaisena.

Ympäristövaikutusten arviointi kytketään tiesuunnitelman laatimisvaiheeseen. Hankkeesta vastaava laatii ennen tiesuunnittelun käynnistymistä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen luonnoksen ja tekee sen vaatimat lisäselvitykset. Lopullisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen hankkeesta vastaava laatii tiesuunnitteluvaiheen jälkeen. Ympäristövaikutusten arviointiselostus saatetaan julkiseen käsittelyyn samanaikaisesti tiesuunnitelmaluonnoksen kanssa.

Hanke ja sen vaihtoehtoiset ratkaisut

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kehä III moottorikaduksi välillä Vantaankoski - Tikkurila. Kehä III:n ensisijaisena tehtävänä on välittää pääkaupunkiseudun ohittavaa ja säteittäistä pääväylien välistä liikennettä. Kehä III on samoin osa Eurooppatietä 18 (E 18) välillä Turku - Pietari. Tie toimii myös Vantaan kaupungin eri osien välisenä yhteytenä ja on merkittävä kaupungin joukkoliikennekatuna.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

1. Nykytilanne

2. Nykytilanne + katalysaattorit

3. 0-vaihtoehto, nykyinen verkko, ennustettu liikenne ja kaavojen mukainen maankäyttö + katalysaattorit

4. Tiesuunnitelmavaihtoehto (hanke toteutettu), ennustettu liikenne ja kaavojen mukainen maankäyttö + katalysaattorit

Hankkeesta vastaava: Tielaitos/Uudenmaan tiepiiri

Hankkeen ja sen ympäristövaikutusten aiempi selvittäminen

Kehä III:n yleissuunnitelma valmistui pääosin ennen ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain voimaantuloa. Yleissuunnitelman mukaan Kehä III suunnitellaan moottorikatuna koko osuudellaan. Vuoden 1995 alussa yleissuunnitelmasta pyydettiin eri tahojen lausunnot. Ympäristöministeriö on Kehä III:n yleissuunnitelmasta antamassaan lausunnossa (4.1.1995) todennut, että hanke edellyttää ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaista menettelyä viimeistään tiesuunnitelman yhteydessä. Ympäristöministeriön lausunnossa todetaan, että aikaisemmat yleissuunnitelman yhteydessä tehdyt selvitykset eivät korvaa ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaista menettelyä.

Arviointiohjelman asiakirjat

Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiohjelman. Siinä on todettu tarkasteltavat vaihtoehdot, selvitettävät asiat ja arviointimenettelyn toteuttaminen. Arviointiohjelman liitteenä on lisäselvitys, joka koskee kaupunkirakennetta ja maankäyttöä, kaupunkikuvaa ja maisemaa sekä meluselvityksen tarkennus.

Asiaan liittyvät muut hankkeet

Tuusulantiestä on laadittu tilavaraussuunnitelma Kehä III:n ja Tuusulantien eritasoliittymän pohjoispuolelle sekä eteläpuolelle Ylästöntien liittymään. Suunnitelmassa on osoitettu Tuusulantien liittymäjärjestelyt.

Lentoasemantiestä on laadittu tiesuunnitelmat, jotka liittyvät Kehä III:n ja Lentoasemantien eritasoristeyksen ratkaisuihin. Kehä III:n ja Lentoasemantien eritasoliittymästä laaditaan tiesuunnitelmaa.

Tikkurilantien jatkeesta on laadittu suunnitelma.

Muista rinnakkaisteistä ei ole laadittu tarkempia suunnitelmia.

Eurooppa 18 tiestä (Turku - Pietari) on laadittu kehittämisselvitys, jossa tien luonnetta kansainvälisenä yhteytenä on korostettu.

Kehä IV:a (Kulomäentien - maantie 152- jatkaminen välillä Hämeenlinnanväylä-Vanha Lahdentie) koskeva ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan käynnissä.

Lentoaseman uudesta kiitoradast on laadittu yleissuunnitelmat. Liikenneyhteydet uuteen terminaaliin ohjataan Kalliosolan eritasoliittymään.

Vantaankosken alueelle on suunniteltu park and ride -terminaalia

Marja-rata yhdistäisi toteutuessaan Martinlaakson radan ja pääradan. Marja-rata kulkisi lentoaseman kautta.

Pääkaupunkiseudulla on käynnissä lakisääteiset Helsingin satamaa ja Pikkalanlahden satamaa koskevat ympäristövaikutusten arviointimenettelyt. Molempien satamien mukaisessa kehittämisessä merkittävä osa tavarakuljetuksista kulkisi Kehä III:a pitkin.

Tuusulantien varteen Tammiston ja Rekolan väliselle alueelle on tulossa uusi voimajohtolinja.

Lisäksi pääkaupunkiseudun alueelle on vuonna 1994 YTV:n valtuuskunnassa hyväksytty liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa on tutkittu erilaisia kulkumuotoja pääkaupunkiseudulla vuoteen 2020.

Arviointimenettelyn yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin

Ympäristövaikutusten arviointi on tarkoitus yhdistää tiesuunnitelman laatimisen osaksi. Arviointiselostus on tarkoitus asettaa rinnan tiesuunnitelman kanssa nähtäville.

Kehä III:n yleissuunnitelma perustuu ympäristöministeriön 26.1.1995 vahvistamaan Vantaan koko kaupungin kattavaan yleiskaavaan ja sen mukaiseen maankäyttöön. Kehä III välillä Vantaankoski - Tikkurila kulkee Helsingin ja Vantaan vahvistettujen asemakaavojen alueella. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaavamuutoksia.

Vesistöjen ylitysten osalta tarvitaan vesioikeuden luvat.

Arviointiohjelmasta tiedottaminen

Tiesuunnitelmaan kytkeytyvää arviointiohjelmaa ei asetettu erikseen nähtäville eikä siitä kuulutettu. Sen sijaan yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä pidettiin useita yleisö- ja tiedotustilaisuuksia ja siitä kuulutettiin. Näiden tilaisuuksien on katsottu riittävän tiedotukseksi niille, joiden oloihin tai etuihin hanke vaikuttaa (YVA-laki 8 §).

Arviointiohjelmasta annetut lausunnot

Arviointiohjelmasta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Tuusulan kunta, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, Ympäristöministeriö/ALO, Ilmailulaitos, Museovirasto, Uudenmaan liitto ja Uudenmaan lääninhallitus. Arviointiohjelmasta jätettiin yhteysviranomaiselle yhteensä kuusi lausuntoa. Lausunnonantajien luettelo on liitteenä 1.

Arviointiohjelmasta saaduissa lausunnoissa on kiinnitetty huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

Hankkeen vaikutusalue

Hankkeen vaikutusalueen rajauksen tarkoituksenmukaisuuteen ovat kiinnittäneet huomiota mm. Ilmailulaitos rinnakkaiskatujen osalta ja Vantaan kaupunki Helsingin pitäjän kuittuurihistoriallisen kohteen rajauksen osalta sekä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto. Tuusulan kunta esittää, että vaikutusalueeseen tulisi lisätä Tikkurilantien liittymäjärjestelyalue.

Vaihtoehtojen muodostaminen

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen mukaan vaihtoehtoina tulee tarkastella erikseen vaihtoehtoja, joista toisen liikenne muodostuu pääasiassa kotimaisesta liikenteestä ja toisen liikenteessä on otettu huomioon kansainvälinen, pääasiassa venäläinen kauttakulkuliikenne ja sen vaikutukset.

Selvitysten tarkkuus ja lisäselvitystarpeet

Lausunnoissa kiinnitetään huomiota maankäytön tulevan kehityksen ja nähtävissä olevien ympäristömuutosten ennakointitarpeeseen (Ilmailulaitos) sekä kaupunkirakenteellisiin vaikutuksiin (YTV). Ympäristövaikutusten arviointi voi painottua tiensuunnittelun yhteydessä haittavaikutusten torjuntaan (Vantaan kaupunki), ja tien ja liittymien sovittamiseen kulttuurimaisemaan (Uudenmaan liitto) sekä meluesteiden vaikutuksiin (Helsingin kaupunki). Eri päästöjen ja niiden merkitys tulisi pyrkiä arvioimaan erikseen. Autotekniikan kehittymisestä ja liikenteen lisääntymisestä johtuvat erilaiset vaikutukset olisi syytä erottaa. Samoin tulisi tarkastella sitä, miten liikennettä voitaisiin vähentää asuinalueilla ja ohjata sitä Kehä III:lle (YTV).

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota vaikutusalueen tarkoituksenmukaiseen ja riittävän laajaan rajaukseen. Kehä III:n vaikutusten arvioinnissa on pyrittävä hyödyntämään parhaillaan käynnissä olevassa ns. Pohjolan kolmion strategisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa syntyvä E 18-tietä koskeva aineisto. Arvioinnissa tulee samoin tuoda esille Kehä III:n merkitys pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmille, etenkin Kehä I:lle ja Hakamäentielle, rinnakkaistiestölle sekä Kehä IV:n linjaukselle ja sen liikenteellisille vaikutuksille Kehä III:lla ja Tuupakan eritasoliittymässä. Myös Tikkurilantien liittymäjärjestelyalue tulisi lisätä vaikutustarkasteluun.

Arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot eivät ole hankkeen toteutusvaihtoehtoja perinteisessä mielessä, vaan kuvaavat hankkeen ympäristövaikutuksia, lähinnä päästöjen kehittymistä katalysaattorien käyttöönoton myötä. Tiensuunnittelun ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimisen yhteydessä tulee varautua tarkastelemaan todellisina hankevaihtoehtoina Kehä III:n parantamista ilman täydellistä rinnakkaistiestöä tai rinnakkaisteiden kanssa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella niitä vaikutuksia Kehä III:lla, joita syntyy tilanteissa, joissa Kehä IV toteutuu tai vaihtoehtoisesti jää toteutumatta. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on tarkasteltava myös Kehä III:n kansainvälistymisen merkitystä päästöjen kannalta. Päätöksenteon tietopohjan parantamiseksi joudutaan arviointiselostuksessa tarkastelemaan myös vaihtoehtoisia joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämismahdollisuuksia, hankkeen ympäristöhaittojen estämismahdollisuuksia ja tien ja liittymien sovittamista kulttuurimaisemaan.

Arviointiohjelmassa esitettyä tiedottamista ja vuorovaikutusta koskevaa suunnitelmaa on täsmennettävä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimisessa on pyrittävä tiivistämään myös viranomaisyhteistyötä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota lausunnoissa esitettyihin näkökohtiin, jotka koskevat mm. kulttuurihistorialliseen ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointia ja haittojen vähentämistä, tiemiljöön muuta kehittämistä, maankäytön tulevaa kehitystä ja muita kaupunkirakenteellisia vaikutuksia sekä nähtävissä olevia ympäristömuutoksia. Myös päästöjen merkitys, pohjavesialueiden suojaukset, yksityiskohtainen meluntorjuntasuunnittelu, massatalous sekä hankkeen vaihtoehtojen merkitys joukkoliikenteen kannalta on otettava huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa. Koska yömelulle on annettu enimmäisohjearvo, melulaskelmien tulisi kattaa myös aika välillä klo 22-7. Ympäristöhaittojen poistamis- ja lieventämistoimenpiteet tulee esittää sillä tarkkuudella, että niiden tehokkuus on mahdollista arvioida.

Arviointiohjelmassa on eräitä epätäsmällisyyksiä, jotka koskevat ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja sitä koskevaa lainsäädäntöä. Arviointiohjelmasta puuttuu myös Kehä III:n suunnittelun yleiset tavoitteet, joihin tekstissä viitataan (s. 9). Sivulla 28 esitetään arviointeja ja suunnitelmia, jotka "tulisi sisällyttää tiesuunnitteluun". Niiden tulee kuitenkin kuulua osana ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimiseen. Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt arviointiohjelmasta lausunnot laajemmalla viranomaisjoukolta kuin arviointiohjelmassa on esitetty.

Lausunnot nähtävilläolo

Arviointiohjelmasta annetut lausunnot toimitetaan hankkeesta vastaavan käyttöön tämän lausunnon liitteenä.

Johtaja Leena Saviranta

Ylitarkastaja Jorma Jantunen

LIITE: Luettelo lausunnonantajista

Ilmailulaitos Uudenmaan liitto Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Helsingin kaupunki Vantaan kaupunki Tuusulan kunta

TIEDOKSI: Ympäristöministeriö Liikenneministeriö Suomen ympäristökeskus