LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA, KERAVAN SAVION LÄJITYSALUE

U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L
Helsinki 12.3.1999
Dnro 0199R0001-53

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen perusteella ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan kaatopaikkoihin, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle. WM Ympäristöpalvelut on 11.1.1999 saattanut vireille ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Uudenmaan ympäristökeskus toimii arviointimenettelyssä yhteysviranomaisena.

Konsulttina arviointiohjelman laadinnassa on toiminut Suunnittelukeskus Oy. Hanketta varten on perustettu ohjausryhmä, jossa ovat olleet edustettuina hankkeesta vastaava, konsultti, Keravan ja Vantaan kaupunkien edustajat sekä yhteysviranomaisen edustaja asiantuntijana. Ohjausryhmä on kokoontunut kerran arviointiohjelman laadinnan aikana. Lisäksi hankkeesta vastaava ja konsultti ovat neuvotelleet Keravan kaupungin kanssa hankkeen suhteesta alueen kaavoihin. Muistiot näistä kokouksista on liitetty asiakirjoihin.

Hankkeesta vastaa WM Ympäristöpalvelut.

Arviointiohjelma ja arviointiselostus

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä. Hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella arviointiselostuksen, joka tulee julkiseen käsittelyyn.

Hanke ja tarkasteltavat vaihtoehdot

Läjitysalue sijoittuu Keravan kaupungin Savion alueelle, nykyisen yhdyskuntajätteen kaatopaikan viereen. Hanke on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa. Viimeisessä vaiheessa koko läjitysalue peitetään ja maisemoidaan.

Hankkeen tarkoituksena on louhia “altaita”, joihin loppusijoitetaan rakennusjätteen käsittelylaitoksen käyttökelvoton rakennusjäte. Keskimääräinen sijoitettavan jätteen määrä tulee olemaan noin 40 000 tonnia vuodessa. Läjityksen arvioidaan kestävän noin 15 vuotta.

Hankeen toteuttamisvaihtoehdot:

1. Yleissuunnitelman ja ympäristölupahakemuksen mukainen hanke.

2. Hanketta ei toteuteta. Tässä vaihtoehdossa jäte loppusijoitetaan Savion yhdyskuntajätteen kaatopaikalle niin kauan kuin se on mahdollista ja tämän jälkeen jollekin muulle seudun kaatopaikalle, esimerkiksi Espooseen Ämmässuon kaatopaikalle tai Hyvinkäälle Kapulan kaatopaikalle.

Vaikutusalue ja tarkasteltavat vaikutukset

Arviointiohjelmassa esitetyn arvioin mukaisesti hankkeen merkittävät vaikutukset ulottuvat noin puolen kilometrin etäisyydelle läjitysalueesta. Vaikutusten arviointi on esitetty tehtävän pääasiassa asiantuntija-arviona käyttäen hyväksi aiempia kokemuksia jätteenkäsittelyalueiden ympäristövaikutuksista.

Merkittävimmiksi vaikutuksiksi on arvioitu hankkeen työaikaisesta louhinnasta aiheutuvat vaikutukset, vaikutukset pohjavesiolosuhteisiin, lähialueen asutukseen ja ympäristön virkistyskäyttöön.

Asiaan liittyvät muut hankkeet

Alueella on lukuisia jätehuoltotoimintoja. Alueella on toiminut pitkään yhdyskuntajätteen kaatopaikka, jolle on myönnetty ympäristölupa 20.11.1998. Rakennusjätteen käsittelylaitos on toiminut alueella vuodesta 1992 ja vuonna 1994 se siirtyi WM Ympäristöpalvelujen omistukseen. Laitoksen käsittelykapasiteetti on noin 100 000 tonnia vuodessa. Toistaiseksi loppusijoitettava rejekti on viety Keravan kaupungin kaatopaikalle.

Arviointiohjelman yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin

Hankkeelle ei ole vielä haettu ympäristölupaa. Arviointiselostuksesta tiedottaminen ja kuuleminen on mahdollista yhdistää ympäristöluvasta ja maa-ainesluvasta tiedottamiseen ja kuulemiseen.

Lausunnot ja muistutukset

Pyysimme arviointiohjelmasta lausunnot Keravan ja Vantaan kaupungeilta, Uudenmaan liitolta ja Etelä-Suomen lääninhallitukselta.

Kuulutus arviointiohjelman vireilläolosta on ollut nähtävillä Keravan ja Vantaa ilmoitustauluilla sekä julkaistu Vantaan Sanomissa ja Keski-Uusimaassa. Arviointiohjelma on ollut nähtävillä Keravan ja Vantaan kaupunkien kirjaamoissa, Vantaan kaupungin asemakaavaosaston palvelupisteessä sekä Keravan kaupunginkirjastossa ja Korson kirjastossa.

Keravan kaupunki pitää hanketta monin tavoin hyödyllisenä ja myönteisenä. Lausunnossa todetaan hankkeen sijoittuvan osittain vahvistetun viherkaavan VL-2 alueelle, joka toimii myös kaatopaikan suoja-alueena. Lausunnon mukaan läjitysalueen sijoittaminen suunnitelulla tavalla edellyttäisi joko vahvistetun viherkaavan muuttamista tai asemakaavan laatimista. Kaupungin mukaan viherkaava-alueen rajausta ei ole kuitenkaan syytä muuttaa, koska sen perustana on asutuksen suojaetäisyys kaatopaikasta.

Vantaan kaupunki toteaa yleiskaavansa lähtevän siitä, että Savion kaatopaikkatoiminta lakkaa alueen tultua täyteen ja alue on maisemoinnin jälkeen virkistyskäytössä. Kaavassa oleva suojavyöhyke on mitoitettu Savion kaatopaikkatoiminnan perusteella. Kaupunki esittää vaikutusarviointiin lisättäväksi hankkeen Vantaan maankäytölle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin.

Vantaan kaupungin lausunnossa todetaan lähimmän häiriintyvän asutuksen olevan Leppäkorven alueella. Aluetta ei yleiskaavan mukaan laajenneta, mutta täydennysrakentaminen tuo alueelle lisää asukkaita. Kaupunki esittääkin yhtenä vaihtoehtona selvitettäväksi mahdollisuutta läjitysalueen sijoittamiseksi Leppäkorven asutuksen kannalta vähemmän häiriötä aiheuttavaan paikkaan, esimerkiksi Lahdenväylän varrelle. Kaupunki esittää tätä uutta sijoituspaikkaa tarkasteltavaksi kolmantena vaihtoehtona.

Kaupunki esittää myös rejektin tarkan koostumuksen selvittämistä ja prosessien tarkempaa kuvausta. Lisäksi kaupunki esittää Vuosaaren satamaradan ja tämän hankkeen yhteisvaikutusten selvittämistä.

Etelä-Suomen lääninhallitus toteaa alueen olevan ilmeisen sopiva hankkeelle, mutta korostaa kuitenkin alueen käyttöä ihmisten kannalta. Hankkeen vaikutuksia alueen virkistyskäyttöön, ihmisten terveyteen ja lähiasukkaiden mielipiteiden selvittäminen voisivat lääninhallituksen mielestä olla tarkastelun kohteena ohjelmassa sanottua tarkemmin.

Leppäkorpi-Metsola asukasyhdistys ry pitää arviointiohjelmaa puutteellisena. Sen mukaan vaihtoehtoja ei ole esitetty riittävästi ja Savion jätehuoltoaluetta tulisi tarkastella kokonaisuutena. Muistutuksessa esitetään myös sellaista vaihtoehtoa, jossa rejektin sijoituspaikaksi valitaan kokonaan joku muu alue, joka ei ole Savion kaatopaikalla ja viitataan myös Lahden tien varteen.

Muistutuksessa esitetään myös tarkemmin selvitettäväksi rejektin koostumusta ja selvitystä rejektin koostumukselle asetettaviksi rajoituksiksi. Läjityskasoja pidetään liian korkeina muun muassa pölyn leviämisen kannalta. Asukasyhdistys ei hyväksy kivenmurskaamon sijoittamista näin lähelle Leppäkorven kylää.

Keravan Jokivarren Omakotiyhdistys ry on erityisesti huolissaan hankkeen vaikutuksista pohjavesialueeseen, koska asuinalueella ei ole eikä ole suunniteltu vesijohtoa.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Läjitysalue sijaitsee Keravan kaatopaikan vieressä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Alueella sijaitsee useita jätehuoltotoimintoja. Kokonaisuudessaan alueen voidaan katsoa sopivan jätehuoltotoiminnoille. Kokonaiskuvan saamiseksi on alueella sijaitsevat toiminnat ja alueen käyttöhistoria syytä kuvata arviointiohjelmassa esitettyä tarkemmin.

Hanke sijainnee osittain vahvistetun viherkaavan virkistysalueella. Arviointiohjelman laatimisen jälkeen hankkeesta vastaava on neuvotellut asiasta Keravan kaupungin kanssa. Arviointiselostuksessa on syytä tarkastella täsmällisesti mahdollista ristiriitaa ja pyrkiä löytämään ratkaisu, joka ei vaarantaisi viherkaavan tavoitteita sen enempää virkistyskäytön kuin virkistysalueen asutukseen muodostaman suojavyöhykkeen osalta.

Läjitysalueen ympäristövaikutusten arvioinnissa keskeisimpiä ovat mahdolliset vaikutukset alueen pohjavesiin ja rakentamisaikaisen louhinnan ja murskauksen mahdolliset vaikutukset lähiasutukseen ja pohjavesiin.

Arviointiselostuksessa on myös syytä tarkastella tarvetta asettaa rajoituksia alueelle sijoitettavan rejektin laadulle. Mikäli alueelle sijoitetaan saastuneita tai ongelmajätteeksi katsottavia aineita, on arvioitava millaisia vaatimuksia ja teknisiä toimia näiden massojen käsittely- ja sijoittaminen edellyttää.

Vantaan kaupungin lausunnossa ja asukasyhdistyksen muistutuksessa on esitetty täytön sijoittamista Lahdenväylän varteen. Tämän esityksen toteuttamiskelpoisuus on syytä selvittää ja esittää arviointiselostuksessa sekä tarkastella sitä yhtenä vaihtoehtona mikäli se osoittautuu toteuttamiskelpoiseksi.

Hankkeen maisemallista vaikutusta on syytä havainnollistaa havainnekuvin. Samoin on syytä tarkastella muita seikkoja, joihin arviointiohjelmasta annetuissa lausunnoissa ja muistutuksissa on kiinnitetty huomiota.

Yhteysviranomaisen lausunnosta tiedottaminen

Lähetämme yhteysviranomaisen lausunnon tiedoksi lausunnonantajille ja se on nähtävissä internet-osoitteessa http://www.ymparisto.fi/poltavo/yva/index.htm. Lähetämme kopiot arviointiohjelmasta saamistamme lausunnoista ja muistutuksista hankkeesta vastaavalle, konsultille ja Keravan kaupungille. Alkuperäiset asiakirjat säilytetään Uudenmaan ympäristökeskuksen arkistossa.

Johtaja Leena Saviranta

Ylitarkastaja Jorma Jantunen

Liite Maksun määräytyminen ja muutoksenhaku

Tiedoksi Kerava kaupunki (+ kopiot lausunnoista ja muistutuksista), Vantaan kaupunki, Uudenmaan liitto, Etelä-Suomen lääninhallitus, Leppäkorpi-Metsola asukasyhdistys, Keravan Jokivarren Omakotiyhdistys, Suomen ympäristökeskus (+ 2 kpl arviointiohjelmia), Suunnittelukeskus Oy (+ kopiot lausunnoista ja muistutuksista)