LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA, KOSKIEN VIIKIN KOMPOSTOINTIALUEEN LAAJENNUSTA

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen perusteella ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tulee soveltaa biologisiin käsittelypaikkoihin, jotka on mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle ongelmajätemäärille. Rakennusvirasto on saattanut vireille Viikin kompostointialueen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman 22.11.1999. Uudenmaan ympäristökeskus toimii arviointimenettelyssä yhteysviranomaisena.

Konsulttina arviointiohjelman laadinnassa on toiminut Maa ja Vesi Oy. Hankkeesta vastaava on perustanut viranomaisista koostuvan ohjausryhmän, jossa ovat olleet edustettuina hankkeesta vastaava, konsultti, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto ja ympäristökeskus, Etelä-Suomen lääninhallitus, Helsingin yliopisto, Viikkiseura, Vanhankaupungin Ekologisfilosofinen Klubi ja Bird Life Finland ry sekä yhteysviranomaisen edustaja asiantuntijana.

Hankkeesta vastaava

Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Ympäristötuotanto.

Arviointiohjelma ja arviointiselostus

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä. Hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella arviointiselostuksen, joka tulee julkiseen käsittelyyn.

Hanke ja tarkasteltavat vaihtoehdot

Viikin saastuneiden maiden kompostointikentällä on ympäristölupa öljyllä ja PAH-yhdisteillä likaantuneiden maamassojen kompostointiin. Maamassat tuodaan Helsingin kaupungin alueella sijaitsevilta kunnostus- ja saneeraustyömailta. Kentän tämänhetkinen käsittelykapasiteetti on 10 000 m3 vuodessa. Kompostointikenttää on tarkoitus laajentaa. Hankkeen tarkastelussa ovat mukana seuraavat vaihtoehdot:

Laajennusvaihtoehdossa Viikin kompostointialuetta laajennetaan siten, että sen vuotuinen käsittelykapasiteetti kasvaa nykyisestä 10 000 m3:stä 15 000 m3:iin.

0-vaihtoehdossa hanketta ei toteuteta. Tällöin kompostointialueen laajennusosan käsittelykapasiteettia vastaava määrä eli 5 000 m3 saastuneita maita kuljetetaan vuosittain YTV:n Ämmässuon käsittelyalueelle, Lohja Rudus Ympäristöteknologia Oy:n Virkkalan käsittelylaitokselle tai Hyötykapula Oy:n Hyvinkään käsittelyalueelle.

Vaikutusalue ja merkittävimmät vaikutukset

Viikin käytössä oleva kompostointikenttä sijaitsee entisen jätevedenpuhdistamon alueella. Suunniteltu laajennusalue sijaitsee nykyisen kompostointikentän luoteispuolella. Alueen etelä- ja länsipuolella ovat sementintuotantolaitos, energiajätteen käsittelylaitos sekä lajittelu- ja siirtokuormausasema. Alueelle on hyvät liikenneyhteydet, etäisyys Viikintiehen ja Lahdentiehen on noin 100 metriä. Koillis-, itä- ja kaakkoisosastaan alue rajoittuu Vanhankaupunginlahden lintuvesialueeseen, joka on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla ja myös Natura 2000-kohde.

Laajennushankkeen välittömänä vaikutusalueena voidaan pitää alueen lähiympäristöä noin 200 - 300 metrin säteellä. Alustavan arvion mukaan hankkeen merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat raskaasta liikenteestä, seulonnasta ja kompostointiaumojen kääntämisestä johtuvasta melusta. Melua aiheuttavat toiminnat ovat tilapäisiä ja lyhytaikaisia. Melu ei todennäköisesti erotu taustamelusta. Asutukselle aiheutuva meluhaitta on pieni. Lähin asutus sijaitsee vilkasliikenteisen Lahdentien toisella puolella noin 400 metrin päässä kentältä pohjoiseen. Laajemmin tarkasteltuna hankkeen vaikutukset liittyvät koko Viikin alueen maankäyttöön ja sen suunnitteluun.

Alueen kaavoitus

Alueella on hyväksytty yleiskaava. Viikin osayleiskaavan hyväksymisen yhteydessä Viikin entisen puhdistamon alue lähiympäristöineen on jätetty hyväksymispäätöksen ulkopuolelle. Koko Helsinkiä koskeva yleiskaava 2002 on valmisteilla. Siinä yhteydessä tarkastellaan myös tämän alueen tulevaa maankäyttöä. Vuonna 2000 on suunniteltu tehtävän alueen käytön asemakaavatasoinen tarkastelu, mutta ei asemakaavaluonnosta.

Alueella on voimassa oleva asemakaava, jossa tontti on merkitty kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi. Alueella on voimassa rakennuskielto 7.10.2000 saakka. Rakennuskieltoa on mahdollista jatkaa, kunnes alueen käyttö ratkaistaan.

Alueen lupatilanne

Likaantuneiden maiden kompostointialueen laajennus tarvitsee ympäristöluvan. Käytössä olevan kompostointialueen ympäristölupa on voimassa 31.12.2006 saakka. Kompostointikentälle ja sen laajennukselle tullaan hakemaan uuden, 1.3.2000 voimaantulevan ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa lainsäädännössä määrätyn aikataulun mukaisesti. Siinä vaiheessa ympäristölupa haetaan yhtä aikaa molemmille kentille. Alueella toimivilla betoniasemalla, laastiasemalla ja jätteenlajittelu- ja siirtokuormausasemalla on määräaikaiset poikkeusluvat ja ympäristöluvat. Luvat ovat voimassa vuoteen 2007 saakka.

Arviointimenettelyn yhdistäminen muiden lakien mukaisiin hankkeisiin

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on jättänyt kompostointialueen laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen Uudenmaan ympäristökeskukselle 3.12.1998. Tiedottaminen ja kuuleminen arviointiselostuksesta ja ympäristöluvasta on mahdollista yhdistää.

Arviointiohjelmasta tiedottaminen ja kuuleminen

Kuulutus arviointiohjelman vireilläolosta on julkaistu Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet -nimisissä lehdissä. Arviointiohjelma on ollut nähtävillä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin kirjastossa, Viikin infokeskuksessa. Hankkeesta on järjestetty yleisötilaisuus Viikin kampustalon Infotalossa 9.12.1999.

Lausunnot ja muistutukset

Lausunnot arviointiohjelmasta on saatu Helsingin kaupungilta ja Etelä-Suomen lääninhallitukselta ja muistutus Heikki Tervahatulta ja Kaarle Kupiaiselta Helsingin Limnologian ja ympäristönsuojelunlaitokselta.

Helsingin kaupunginhallitus kiinnittää huomiota siihen, ettei alueen rakentamisessa tule käyttää sellaisia rakennustapoja, jotka heikentävät alueen myöhempiä käyttömahdollisuuksia. Alueella ei sallita merkittäviä lisätäyttöjä, suurikokoisen louheen pengertämistä eikä maapohjan myötäämistä. Putkistot on rakennettava erityisellä huolella, ettei niissä tapahtuvista vuodoista aiheudu maaperän ja pohjaveden likaantumista. Kentän pintakerroksen tulee kestää muodonmuutokset, jotka syntyvät painumista ja painumaeroista.

Arvioitaessa hankkeen vaikutuksia kaupunkikuvaan, viihtyvyyteen ja virkistykseen tulee selvittää aumojen suuntauksen merkitys haittojen vähentämisessä. Arviointiohjelmaa tulisi tarkentaa siten, että siinä huomioitaisiin kompostointialueen aitaaminen.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että hankkeen ja myös muiden lähialueella olevien toimintojen yhteisvaikutus vieressä sijaitsevaan Vanhankaupunginlahden lintuvesi- ja Natura-alueeseen tulee arvioida erittäin huolellisesti. Säynäslahden pohjukan alueella on metsäluhtaa, joka on Natura-alueella ns. ensisijaisesti suojeltavaa luontotyyppiä.

Etelä-Suomen lääninhallitus toteaa, että arviointiohjelmasta puuttuu sosiaalisten vaikutusten arviointi. Sosiaaliset vaikutukset tulee arvioida ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ihmistä ja yhteiskuntaa, viihtyvyyttä ja elämänlaatua käsittelevissä kohdissa. Tiedotustilaisuuden kirjallinen palaute ei edusta koko väestön mielipidettä eikä siten ole riittävä sosiaalisen arvioinnin pohjaksi. Terveysvaikutukset sen sijaan tulevat arvioitua ohjelman perusteella riittävästi.

Muistuttajat 1 Helsingin Limnologian ja ympäristönsuojelunlaitokselta toteavat, ettei ohjelmasta selviä, miten aiotaan arvioida kompostoinnista aiheutuvien VOC-päästöjen ja hajuhaittojen leviämistä ympäristöön ja maamassojen siirtämisestä ja kääntämisestä aiheutuvaa pölyämistä. Likaantuneiden maiden kompostoinnissa haitallisia aineita sisältäviä hiukkaspäästöjä saattaa levitä ympäristöön myös seulonnasta, kuormauksesta ja koneiden liikkumisesta sekä tuulieroosion vaikutuksesta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan tulisi sisällyttää tutkimuksen teko hiukkaspäästöjen kokoonpanosta, määrästä ja leviämisestä. Tällöin tulisi huomioida päästöjen vaikutukset viereiselle luonnonsuojelualueelle ja sen virkistyskäytölle.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että arviointiohjelma täyttää ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen vaatimukset. Arviointiohjelma on selkeä ja havainnollinen. Hankevaihtoehtojen rajaaminen kompostointialueen laajentamiseen ja hankkeen toteuttamatta jättämiseen on perusteltua, kun otetaan huomioon hankkeen pitkälle edennyt suunnittelu ja luvitus.

Kompostointikentän laajennus on tarkoitus sijoittaa Viikin entisen jätevedenpuhdistamon alueelle. Alueen myöhempi maankäyttö on toistaiseksi ratkaisematta ja alueella on voimassa rakennuskielto. Entinen puhdistamoalue soveltuu tilapäiseen saastuneiden maiden kompostointitoimintaan. Alueelle on hyvät liikenneyhteydet ja se sijaitsee lähellä saastuneiden maa-alueiden kunnostuskohteita. Käytön määräaikaisuus joudutaan ottamaan huomioon alueen suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakentamistavan tulee olla sellainen, ettei se heikennä alueen myöhempää käyttöä.

Kompostointitoiminnan keskeisimmät ympäristövaikutukset ovat arviointiohjelman mukaan kentän liikenteestä, seulonnasta ja aumojen kääntämisestä aiheutuvat melu-, pöly- ja hajuhaitat. Alueella toimivat kompostointikentän lisäksi sementintuotantolaitos, energiajätteen käsittelylaitos ja lajittelu- ja siirtokuormausasema. Koska eri toimintojen vaikutuksia ei voida täysin erottaa toisistaan, tulee arvioinnissa kiinnittää huomiota toimintojen yhteisvaikutuksiin.

Erityisen huolellisesti tulee arvioida hankkeen vaikutukset viereiseen Vanhankaupunginlahden lintuvesi- ja Natura 2000 -alueeseen. Vaikutukset tulee arvioida niihin luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.

Sosiaalisia vaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida vaikutukset myös Vanhankaupungin ulkoilu- ja luonnonsuojelualueella liikkuville.

Viikin kompostointikentän käytöstä saatavaa tietoa tulee käyttää hyödyksi suunniteltaessa laajennusalueen toimintaa ja haittojen vähentämistoimia. Haittojen vähentämiskeinona tulee tarkastella myös aumojen sijoittamistapaa ja alueen aitausta.

Arviointityössä on käytettävissä runsaasti valmista tutkimus- ja seuranta-aineistoa alueen ympäristön tilasta. Arviointiselostuksessa tulee kiinnittää huomiota tulosten esittämisen havainnollisuuteen. Pölyn ja melun leviämistä tulee havainnollistaa esimerkiksi diagrammikuvin.

Yhteysviranomaisen lausunnosta tiedottaminen

Uudenmaan ympäristökeskus lähettää yhteysviranomaisen lausunnon tiedoksi lausunnonantajille ja muistuttajille. Lausunto on nähtävissä myös internet-sivuilta osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/poltavo/yva/arkisto/index.htm

Uudenmaan ympäristökeskus lähettää kopiot arviointiohjelmasta saamista lausunnoista ja muistutuksista hankkeesta vastaavalle. Alkuperäiset asiakirjat säilytetään Uudenmaan ympäristökeskukseen arkistossa.

Johtaja Leena Saviranta

Ylitarkastaja Pirkko Kekoni

Liite Maksun määräytyminen ja muutoksenhaku

Tiedoksi
Ympäristöministeriö
Suomen ympäristökeskus (lausunto + 2 kpl arviointiohjelmia)
Helsingin kaupunginhallitus
Etelä-Suomen lääninhallitus
Muistuttajat 1, PL 62 Viikin Infokeskus, 00014 Helsingin yliopisto