LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA, VALTATIEN 7 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HARABACKA - KOSKENKYLÄ

U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L
Helsinki 14.8.1996
DNro 0196R0005-53

Uudenmaan ympäristökeskus esitti kirjeellään 1.4.1996 ympäristöministeriölle YVA -menettelyn harkinnanvaraista soveltamista valtatien 7 parantamiseen välillä Harabacka - Koskenkylä. Ympäristöministeriö teki 7.5.1996 päätöksen, jonka mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen hankkeeseen on tarpeen johtuen suunniteltavana olevalla tieosuudella sijaitsevista kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkaista suojelukohteista, joita hankkeen toteuttaminen saattaa uhata. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä.

Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ympäristökeskus. Hankkeesta vastaava on perustanut viranomaisten yhteistoiminnan edistämiseksi arviointimenettelyä ohjaamaan ohjausryhmän. Yhteysviranomaisen edustaja on asiantuntijana ohjausryhmässä.

Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka tulee myöhemmin YVA -lain mukaiseen julkiseen käsittelyyn.

Hanke ja sen vaihtoehtoiset ratkaisut

Hanke on osa E18-tietä Turusta pääkaupunkiseudun kautta Vaalimaalle ja on osa ns. Pohjolan kolmiota, joka yhdistää Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan pääkaupungit toisiinsa tarjoten samalla tärkeän yhteyden Venäjälle. Alueellisesti valtatie 7 toimii tärkeänä yhteytenä Suomenlahden itäisten rannikkokuntien välillä yhdistäen ne pääkaupunkiseutuun.

Nykyinen moottoritie Helsingistä itään ulottuu Porvooseen saakka. Parhaillaan on käynnissä valtatie 7:n rakentaminen moottoriliikennetieksi välilläKoskenkylä - Loviisa. Tästä hankkeesta on tehty oma YVA-selvityksensä. Porvoon ja Koskenkylän väli on tällä hetkellä moottoriliikennetie.

Nyt suunniteltava hanke käsittää moottoriliikennetien täydentämisen moottoritieksi Porvoon ja Koskenkylän välillä. Lisäksi Porvoon maalaiskunnassa sijaitseva Skarpensin eritasoliittymä varaudutaan parantamaan täydelliseksi eritasoliittymäksi, jos alueen maankäytön kehittyminen tätä edellyttää. Nykyistä moottoriliikennetietä suunniteltaessa ja rakennettaessa on tuleva toinen ajorata otettu huomioon osassa siltoja ja liittymiä.

Hankkeesta on tehty toimenpideselvitys vuonna 1995, jossa uusi ajorata on sijoitettu nykyisen ajoradan eteläpuolelle. Muina vaihtoehtoina tutkitaan uuden ajoradan rakentamista nykyisen tien pohjoispuolelle välillä Skarpens Veckjärvi ja Pernajanlahden kohdalla Koskenkylässä. Myös hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset arvioidaan.

Hankkeesta vastaava Uudenmaan tiepiiri

Arviointiohjelman asiakirjat

Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiohjelman. Siinä on esitetty tarkasteltavat vaihtoehdot, selvitettävät asiat ja arviointimenettelyn toteuttaminen. Ohjelmasta on tehty myös laajaan jakeluun tarkoitettu tiivistelmä. Molemmat ovat sekä suomen että ruotsin kielellä.

Asiaan liittyvät muut hankkeet ja kehittämisohjelmat

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä otetaan huomioon myös seuraavien hankkeiden suunnitelmat ja niihin liittyvät selvitykset:

* Eurooppatie E18 Suomessa, Tielaitoksen kehittämisselvitys 1995

* Pohjolan kolmion strateginen ympäristövaikutusten arviointi 1995, Liikenneministeriön julkaisu L4/96

* Valtatien 7 rakentaminen moottoriliikennetieksi välillä Koskenkylä - Loviisa. Tiesuunnitelman ympäristövaikutusten arviointiselostus, Tielaitos 1994

* Selvitys moottoriliikennetien vaikutuksista Pernajanlahden linnustoon. Ympäristövaikutusten jälkiarviointi, Tielaitoksen tutkimuksia 2/1995. Pernajanlahden luonnonsuojelualue on ehdolla Natura 2000 kohteeksi.

* Meluesteiden rakennussuunnitelma Harabackan liittymästä itään valtatien eteläpuolelle, Porvoon kaupunki

* Heli-rataa koskevat suunnitelmat hankkeen alueella

* Valtatien 6 suunnittelu välillä Koskenkylä - Kouvola

Arviointimenettelyn yhdistäminen muiden lakien menettelyihin

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään hankkeen tiesuunnittelun yhteydessä.

Arviointiohjelmasta tiedottaminen ja kuuleminen

Arviointiohjelman vireilläolosta on ilmoitettu Porvoon kaupungin, Porvoon maalaiskunnan sekä Pernajan kunnan ilmoitustauluilla. Arviointiohjelma on ollut nähtävillä edellä mainittujen kuntien virastoissa sekä tielaitoksen palvelupisteessä Helsingissä.

Arviointiohjelman vireilläolosta on ilmoitettu seuraavissa lehdissä: Uusimaa, Borgåbladet, Loviisan Sanomat, Östra Nyland, Helsingin Sanomat sekä Hufvudstadsbladet.

Arviointiohjelmasta on järjestetty esittelytilaisuudet Porvoossa ja Pernajassa ja siitä on pyydetty hankkeen vaikutusalueen kuntien ja muiden hankkeen kannalta keskeisten viranomaisten lausunnot.

Lausunnot ja muistutukset

Arviointiohjelmasta on jätetty yhteysviranomaiselle 3 viranomaislausuntoa. Muut yhteisöt ja yksityiset ovat jättäneet 9 muistutusta, joista osassa on lukuisia allekirjoittaneita.

Lausunnoissa on tuotu esille seuraavia asioita:

Itä-Uudenmaan liitto toteaa, että ylikorkeiden kuljetusten vaihtoehtoisia tapoja Porvoon osalta sekä liittymäjärjestelyjä Porvoon sisäkehätien ratkaisujen osalta tulee myös tarkastella.

Porvoon kaupunki ilmoittaa lausunnossaan, että arviointiohjelmasta tulisi käydä ilmi tiehankkeesta kunnille suoraan tai välillisesti aiheutuvat kustannukset, moottoritien vaihtoehtoisten liittymäjärjestelyjen ja rinnakkaisväylien vaikutukset Porvoon seudun yhdyskuntarakenteeseen sekä ylikorkeiden kuljetusten reitti.

Pernajan kunnalla ei ole huomautettavaa arviointiohjelmasta.

Muistutuksissa on eniten otettu kantaa jo tässä vaiheessa eri linjausvaihtoehtoihin. Skarpensin kohdalla alueen asukkaat kannattavat pohjoista linjausvaihtoehtoa. Koskenkylässä alueen asukkaat kannattavat pääasiassa eteläistä vaihtoehtoa, pohjoisen ratkaisun kannattajat vetoavat luonnonsuojelusyihin. Myös meluvaikutusten arviointiin ja melusuojaukseen liittyvät kysymykset ovat keskeisesti esillä koko hankkeen alueella. Muilta osin on kiinnitetty huomiota hankkeen vaikutuksiin asuin- ja rakennettuun ympäristöön, pohjaveteen ja kaivojen veden laatuun sekä pintavesiin ja alueen vesitalouteen.

Yhteysviranomaisen lausunto

Arviointiohjelman lähtökohtana on painottaa selvitettäviä vaikutuksia luontoon, maisemaan, pinta- ja pohjavesiin sekä ihmisiin ja heidän terveyteensä ja viihtyvyyteensä. Tämä on oikea lähtökohta, koska alueella sijaitsee Pernajanlahden kansainvälisesti arvokas suojelukohde sekä merkittäviä valtakunnallisesti arvokkaita maisemakokonaisuuksia. Arvioinnin yhteydessä tulee tutkia jo nykyisestä tiestä aiheutuvien haittojen vähentämismahdollisuuksia erityisesti Pernajanlahdella.

Hanke kulkee tärkeiden pohjavesialueiden kautta, joten suojaustarpeisiin ja -tapoihin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Hankkeen vaikutusalueella on myös Forsby Gårdin toinen vedenottamo, jota ohjelmassa ei ole mainittu. Vaikutusten selvittäminen luonnonvesistöjen virtausten ja rantakosteikkojen kosteusolojen muutosten osalta on tärkeää etenkin jokilaaksoissa ja Pernajanlahdella.

Hankkeen vaikutusalueella olevat asukkaat ovat eniten huolissaan uuden ajoradan aiheuttamasta meluhaitasta. Ohjelmassa todetaan, että tien aiheuttamat melualueet määritetään melumallilaskennalla (55dB(A), 50 dB(A) ja 45 dB(A)). Laskettuja arvoja verrataan valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaisiin ohjearvoihin. Koska ko. ohjearvo luonnonsuojelu-, virkistys- ja loma-asuntoalueilla on yöllä ekvivalenttitaso 40 dB(A), tulisi myös tämä alue määrittää. Melusuojauksessa tulee asutuksen tarpeiden lisäksi ottaa huomioon myös luonnonsuojelun tarpeet ja suojauksen vaikutukset maisemaan.

Porvoon kaupungin lausunnossa esille otettuihin asioihin tulee kiinnittää huomiota. Erityisen tärkeää on tutkia liittymäjärjestelyjen ja rinnakkaisväylien vaikutukset Porvoon seudun yhdyskuntarakenteeseen.

Arviointiohjelmassa on joitakin pieniä puutteita ja epätäsmällisyyksiä, jotka johtunevat ohjelman laatimisen kiireellisestä aikataulusta. Liitekartoilta puuttuu mm. valtioneuvoston 5.1.1995 tekemän periaatepäätöksen mukaisen valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus Koskenkylässä sekä Bölen vedenottamo. Ohjelmassa on myös mainittu, että tuleva arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto on vahvistettavaksi lähetettävän tiesuunnitelman liitteenä. YVA on kuitenkin jo osa tiesuunnitelmaa siten, että se on otettava huomioon vahvistettavassa tiesuunnitelmassa. Liikenneministeriön vahvistamispäätöksessä tulee esittää, miten yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon päätöksessä.

Arviointiselostuksessa on kuvattava täsmällisesti myös ne menetelmät, joita selvityksissä käytetään. Lähdeviittausten käyttö jo arviointiohjelmassa on ollut onnistunut ratkaisu arviointiohjelman selkeyden kannalta.

Lausuntojen ja muistutusten nähtävilläolo

Hankkeesta vastaavalle toimitetaan yhteysviranomaiselle arviointiohjelmasta jätetyt lausunnot ja muistutukset. Lausuntoja ovat antaneet Porvoon kaupunki, Pernajan kunta ja Itä-Uudenmaan liitto. Muistutuksia jätettiin kaikkiaan 9, joista osassa oli useita allekirjoittajia. Yhteysviranomaisen lausunto tulee arviointimenettelyn ajaksi nähtäville seuraaviin paikkoihin: Porvoon kaupunki, ympäristönsuojelutoimisto, Vänrikinkatu 16, Porvoo Porvoon mlk, kunnanvirasto, ympäristönsuojelu, Rihkamatori A, II kerros, Porvoo Pernajan kunta, kunnantoimisto, Kiesitie 6, Pernaja Tielaitoksen palvelupiste, Opastinsilta 12 A, Itä-Pasila, Helsinki Alkuperäiset lausunnot ja muistutukset säilytetään Uudenmaan ympäristökeskuksen arkistossa.

Johtaja Leena Saviranta

Ylitarkastaja Matti Laitio

TIEDOKSI

Porvoon kaupunki Porvoon maalaiskunta Pernajan kunta Itä-Uudenmaan liitto Uudenmaan lääninhallitus Museovirasto Liikenneministeriö Ympäristöministeriö Alueelliset ympäristökeskukset Muistuttajat (ensimmäinen allekirjoittaja)