LAUSUNTO YVA-SELOSTUKSESTA, KULOMÄEN TÄYTTÖMÄEN LAAJENNUS,VANTAA

Vantaan kaupunginhallitus on Uudenmaan ympäristökeskukseen 30.10.2002 saapuneella pöytäkirjaotteella saattanut vireille Kulomäen täyttömäen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Uudenmaan ympäristökeskus toimii hankkeessa ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain tarkoittamana yhteysviranomaisena.

Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun lain (468/94, muutos 267/99) ja asetuksen (268/99) 6 §:n hankeluettelon kohdan 11d perusteella ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan sellaisiin maankaatopaikkoihin, jotka on mitoitettu vähintään 50000 tonnin vuotuiselle määrälle. Kulomäen nykyiselle täyttömäelle tuodaan ylijäämämaita noin 200 000 m 3 vuodessa.

Hankkeesta vastaava

Hankkeesta vastaa Vantaan kaupunginhallitus. Yhteyshenkilönä on toiminut projekti-insinööri Jouni Mäntylä tekniseltä toimialalta.

Konsulttina arviointiohjelman laadinnassa on toiminut Maa- ja Vesi Oy, jossa hankkeen projektipäällikkönä on toimialajohtaja Karita Åker.

Arviointiohjelma ja arviointiselostus

Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäris-tövaikutuksista. Selostuksen laatimisessa on pyritty ottamaan huomioon myös muissa lausunnoissa, muistutuksissa, yleisötilaisuuksissa ja ohjausryhmän kokouksissa esiin tulleet seikat. Arviointiselostus laaditaan arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella.

Hanke ja tarkasteltavat vaihtoehdot

Vantaan kaupunki suunnittelee Kulomäessä sijaitsevan täyttömäen laajentamista. Hankkeen tavoitteena on helpottaa ylijäämämaiden loppusijoittamista sekä tarjota sijoituspaikka ylijäämämaille kohtuullisella etäisyydellä. Hanke sijoittuu osittain Vantaan ja osittain Tuusulan puolelle.

0-vaihtoehto

Ylijäämämaat kuljetetaan Vantaan Petikkoon Pitkässuon läjitysalueelle.

Toteutusvaihtoehto

Kulomäen täyttömäkeä laajennetaan nykyisestä 14 hehtaarista 27,1 hehtaariin. Täyttömäen tilavuus kasvaa 3,2 kuutiometristä 6,2 miljoonaan kuutiometriin. Nykyisellä täyttönopeudella 200 000 m 3 vuodessa laajennusosa riittää 10 vuodeksi.

Asiaan liittyvät muut hankkeet

Täyttömäen laajennuksen yleissuunnitelma laaditaan niin, että nelikaistaiseksi suunnitellun Kulomäentien ja täyttömäen väliin on mahdollista rakentaa katuyhteys. Samaan tilaan voidaan sijoittaa myös Maantiekylän osayleiskaavassa esitetty paineviemäri.

Nykyisen täyttömäen itäpuolella on lumenkaatopaikka ja pohjoispuolella rauniokoirien koulutusalue. Näiden alueiden toiminta jatkuu normaalisti sekä täyttömäen käytön aikana että täytön loputtua.

Alueelle laaditaan maisemointi- ja virkistyskäyttöön tähtäävä loppukäyttösuunnitelma.

Arvioinnin yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin

Ympäristövaikutusten arviointia ei ole muodollisesti yhdistetty muiden lakien mukaisiin menettelyihin. Vantaan kaupunki laatii kuitenkin samanaikaisesti asemakaavaa ja asemakaavan muutosta hankkeen toteuttamiseksi. Asemakaavoitukseen liittyvä yleisötilaisuus oli yhteinen arviointiselostuksen yleisötilaisuuden kanssa.

Arviointiselostuksesta tiedottaminen ja kuuleminen

Arviointiselostuksen vireilläolosta on ilmoitettu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukaisesti Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Vantaan Sanomissa ja Keski-Uusimaassa 17.-18.11.2002. Arviointiselostuksesta on kuulutettu 18.11.2002 -16.2.2003 välisenä aikana Vantaan kaupungin ja Tuusulan kunnan virallisilla ilmoitustauluilla ja arviointiselostus on ollut tuolloin nähtävänä Vantaan kaupungin maankäyttötoimen asiakaspalvelussa, Korson ja Koivukylän yhteispalvelupisteissä ja Tuusulan kunnantalolla sekä internetissä. Arviointiselostuksesta järjestettiin esittelytilaisuus yleisölle Kulomäen koululla 27.11.2002 illalla.

Vuorovaikutus ympäristövaikutusten arvioinnissa

Hankkeesta vastaava perusti hanketta varten seurantaryhmän, jossa oli edustettuina Vantaan kaupungin eri toimialoja, Tuusulan kunta ja ympäristökeskuksen edustaja asiantuntijana.

Lausunnot ja muistutukset

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot Tuusulan kunnalta, Vantaan kaupungin ympäristökeskukselta ja kaupunkisuunnitteluyksiköltä, Etelä-Suomen lääninhallitukselta, Uudenmaan liitolta ja Uudenmaan tiepiiriltä. Yhteysviranomaiselle jätettiin lisäksi 4 yksityishenkilöiden muistutusta arviointiselostuksesta.

Tuusulan kunnanhallitus pitää hanketta tärkeänä, koska kunnalla ei ole kunnollista ylijäämämaiden kaatopaikkaa eikä se vaikeuta kunnan muuta maankäyttöä. Kunnanhallitus pitää arviointiselostusta yleisesti ottaen hyvin laadittuna, mutta katsoo siinä olevan Tuusulan kannalta selkeitä puutteita, jotka on tuotu esiin ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnossa.

Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, ettei arviointia ole kaikilta osin tehty arviointiohjelmassa esitetyn ja siitä annettujen lausuntojen mukaisesti. Lautakunta pitää keskeisimpänä epävarmuustekijänä sitä, ettei arvioinnissa ole otettu huomioon Etelä-Tuusulan alueelta muodostuvia ylijäämämaita. Haitallisten vaikutusten estämistä ja lieventämistä on lausunnon mukaan käsitelty pintapuolisesti. Lautakunta pitää arviointia liian kuvailevana ja seurantaohjelmaa riittämättömänä.

Tuusulan kaavoituslautakunta toteaa, että hankkeen yhteensopivuus kunnan maankäytön kanssa on varmistettu valmisteluvaiheessa eikä sillä ole huomauttamista arviointiselostuksesta.

Tuusulan tekninen lautakunta katsoo, että arviointiselostuksessa ei ole esitetty arviota Etelä-Tuusulan alueelta tuotavista massoista, joiden se arvioi olevan 10 % alueelle tuotavien massojen kokonaismäärästä. Lisäksi lautakunta toteaa puutteellisuuksia alueen maanomistusta koskevissa tiedoissa.

Vantaan kaupungin ympäristövalvontalautakunta toteaa arvioinnin tehdyn arviointiohjelman mukaisesti niin että siinä on otettu huomioon lautakunnan selvitettäväksi esittämät asiat. Lautakunta pitää hanketta toteuttamiskelpoisena, koska sen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia alueen nykyiseen käyttöön eikä ympäristölle.

Vantaan kaupunkisuunnitteluyksiköllä ei ole huomauttamista arviointiselostuksesta ja se toteaa, että Vantaan kaavoitustilanne on esitetty oikein.

Etelä-Suomen lääninhallitus lausuu näkemyksenään, että Kulomäen täyttömäen arviointiselostuksessa ei ole riittävästi ja kattavasti arvioitu ihmisiin kohdistuvia ympäristövaikutuksia ja pitää selostusta puutteellisena myös haitallisten vaikutusten ehkäisyn ja lieventämisen osalta. Hankkeella katsotaan olevan merkittäviä vaikutuksia mm. virkistyskäyttöön alueen keskeneräisyyden jatkumisen vuoksi sekä liikenneturvallisuuteen raskaan liikenteen jatkumisena. Lääninhallitus pitää tarpeellisena sisällyttää ihmi-siin kohdistuvia sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia osaksi hankkeen seurantaa.

Uudenmaan tiepiiri toteaa Kulomäen täyttömäen laajennuksen merkitsevän nykyisenkaltaisten vaikutusten jatkumista Kulomäentiellä 10-15 vuotta eteenpäin. Arviointiselostuksessa esitetty väite, ettei toiminnan jatkuminen vaikuttaisi liikenneturvallisuuteen, antaa tiepiirin mielestä kuitenkin väärän mielikuvan, sillä toiminnan jatkuessa myös sen liikenteestä aiheutuva turvattomuus jatkuu kun taas toiminnan loppuessa tilanne muuttuu siten, että raskaan liikenteen tilalle tulee vapaa-ajan liikennettä.

Tiepiiri toteaa nykyisen liikennejärjestelyn olevan tiesuunnitelman ja kaavan vastainen: tarkoitus on, että kaikki täyttömäelle suuntautuva ja sieltä lähtevä liikenne kulkisi liittymään rakennetun alikulkutunnelin kautta. Tiepiiri edellyttää, että liittymä ja sen liikenne hoidetaan asian-mukaiseen kuntoon. Tiepiiri toteaa kuitenkin, että täyttömäen laajentaminen Kulomäessä ei haittaa Kulomäentielle suunniteltuja toimenpiteitä (mahdollinen nelikaistaistaminen ja uusi rinnakkainen katuyhteys).

Muistuttaja 1 toteaa Kulomäen täyttömäen aiheuttaneen erilaisia haittoja ympäristölleen, joista pahimpana hän pitää televisiokuvan häiriöitä. Hänen tonttinsa sijaitsee sen alueen ulkopuolella, jolle täyttömäestä on arvioitu aiheutuvan televisiokuvan häiriöitä. Muistutuksessa epäillään, että katvealueen määrittelyssä ei ole otettu riittävästi huomioon korkeuseroja, joten katvealueen määrittely on kyseenalainen ja epäoikeudenmukainen.

Muistuttaja 2 toteaa Kulomäen alueen olevan taajaan asuttu ja katsoo täyttömäen rumentavan seutua, haisevan ja aiheuttavan häiriötä televisiokuvaan.

Muistuttaja 3 toteaa allekirjoittamattomassa muistutuksessa täyttömäen aiheuttavan häiriötä televisiokuvassa, täyttömäen kuorma-autoliikenteen vaarantavan liikenneturvallisuutta ja aiheuttavan riskin pohjavedelle, sekä muuttavan pienilmastoa siten, että tuuliolosuhteiden muutos levittää liikenteen päästöjä ja täyttömäen pölyä asuinalueelle ja täyttömäen laajentamisen pitkittävän täyttömäestä aiheutuva häiriötä 10-15 vuodella.

Muistuttaja 4 katsoo, ettei arvioinnissa ole otettu huomioon täyttömäen laajennuksen aiheuttamaa muutosta tuuliolosuhteisiin ja tuo esiin jätevesiviemäristä kulkeutuvan hajun.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Arviointiselostus kattaa yleispiirteisesti YVA-asetuksen 12 §:ssä mainitut arviointiselostuksen sisältövaatimukset ja siinä on otettu huomioon yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antamassa lausunnossa esitetyt asiat. Arviointiselostus on myös käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Vantaan kaupunki on toiminut avoimesti ja laajan vuorovaikutteisesti arviointiohjelmaa laadittaessa. Lähiasukkaille on tarjottu runsaasti tietoa ja viranomaisyhteistyö on ollut tiivistä. Ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa on samanaikaisesti laadittu alueelle hankkeen mahdollistavaa asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Vaikka asemakaavan laadintaa ei ole yhdistetty ympäristövaikutusten arviointiin, on yleisötilaisuuksia hyödynnetty niin, että ne ovat olleet yhteiset ympäristövaikutusten arvi-oinnille ja asemakaavoitukselle.

Arviointiselostuksessa on pyritty keskittymään hankkeen kannalta mer-kittäviin ympäristövaikutuksiin. Tämä on osaltaan voinut vaikuttaa siihen, että jotkut lausunnonantajat ovat pitäneet arviointia suppeana.

Arvioinnissa keskeiseksi asiaksi on noussut täyttömäen televisiokuvaa heikentävä vaikutus läheisen asuntoalueen suuntaan. Vantaan kaupunki on selvittänyt asiaa ja hankkinut häiriöalueen talouksille digiboxit, joiden avulla häiriö on korjaantunut, tosin yksi muistuttaja on epäillyt häiriöalueen määrittelyn oikeellisuutta.

Tuusulan kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnossa on tuotu esiin monia sen puutteina pitämiä asioita. Ympäristölupahake-muksen valmistelussa on syytä neuvotella näiden puutteiden täydentämisestä Tuusulan kunnan kanssa.

Täyttömäen vesienhallintaan liittyvät asiat ovat merkittäviä ympäristövaikutuksia tällaisissa hankkeissa. Vesien hallintaan ja seurantaan on syytä kiinnittää jatkosuunnittelussa erityistä huomiota.

Tiepiirin lausunnon mukaan Kulomäen täyttömäen nykyisetkin liikennejärjestelyt ovat tiesuunnitelman ja asemakaavan vastaisia vaarantaen liikenneturvallisuutta. Alueen liikennejärjestelyistä on syytä sopia tiepiirin kanssa ennen täyttömäen laajennusta.

Yhteysviranomaisen lausunnosta tiedottaminen

Lähetämme yhteysviranomaisen lausunnon tiedoksi lausunnonantajille ja osoitteensa maininneille muistuttajille. Lausunto on nähtävissä myös internetosoitteessa: http://www.vyh.fi/poltavo/yva/arkisto/uyk//index.htm.

Lähetämme kopiot arviointiselostuksesta saamistamme lausunnoista ja muistutuksista hankkeesta vastaavalle. Alkuperäiset asiakirjat säilytetään Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

Johtaja Leena Saviranta

Ylitarkastaja Jorma Jantunen

Liite Maksun määräytyminen ja muutoksenhaku

Tiedoksi
Ympäristöministeriö
Suomen ympäristökeskus (lausunto + 2 kpl arviointiselostuksia)
lausunnonantajat
muistuttajat
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV
Alueelliset ympäristökeskukset
Uudenmaan ympäristökeskus, ympäristönsuojeluosasto