LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, KEHÄ III:N PARANTAMINEN VÄLILLÄ VANTAANKOSKI-TIKKURILA,VANTAA JA HELSINKI

U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L

Helsinki 12.12.1996

DNro 0195R0011-53

Uudenmaan tiepiiri on kirjeellään 28.8.1996 saattanut vireille ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen, Kehä III:n parantamista välillä Vantaankoski-Tikkurila koskevan tiesuunnitelman ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen perusteella hankkeeseen tulee soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ympäristökeskus.

Uudenmaan ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 12.9.1995.

Viranomaisten yhteistoiminnan edistämistä ja hankkeen suunnittelua ja ympäristövaikutusten arvioinnin ohjaamista varten on Uudenmaan tiepiiri perustanut YVA-ryhmän alkuvuodesta 1996. Yhteysviranomaisen edustaja on osallistunut YVA-ryhmän työhön asiantuntijana.

Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa arviointiselostuksesta antamansa lausunnon ja sen liitteet hankkeesta vastaavalle. Asiakirjat toimitetaan tiedoksi

hanketta käsitteleville viranomaisille.

Hanke ja sen vaihtoehtoiset ratkaisut

Suunnittelualue on Vantaan kaupungin eteläosissa ja itäosaltaan Helsingin kaupungin pohjoisosassa. Suunnitelmassa selvitetään nykyisen Kehä III:n parantamistoimenpiteet välillä Vantaankoski-Tikkurila tiesuunnittelun yhteydessä. Kehä III parannetaan pääosin nykyisellä paikallaan. Linjausta parannetaan välillä Raappavuorentie-Vantaankoski Vantaan kaupungin alueella. Kehä III:n poikkileikkaus on 3+3 kaistaa, joista uloin, muita leveämpi kaista toimii joukkoliikennekaistana. Kehä III:n mitoitusnopeus on 80 km/h. Kaikki hankkeeseen sisältyvät 12 liittymää toteutetaan eritasoliittyminä. Keskeinen tavoite Kehä III:n suunnittelussa on luoda väylälle vakaa ja omaleimainen kansainvälisen E18-tien laatutason kehittämislinja pääkaupunkiseudulla.

Koska tie parannetaan nykyisellä paikallaan eikä tielle ole tiesuunnitelmassa enää vaihtoehtoisia linjauksia, on ympäristövaikutusten arviointi keskittynyt tien lähiympäristöön.

Arvioidut vaihtoehdot ovat:

- 0-vaihtoehto (Kehä III:a ei paranneta, nykyinen verkko, ennustettu liikenne ja kaavojen mukainen maankäyttö)

- Tiesuunnitelmavaihtoehto (Kehä III parannetaan siihen liittyvine rinnakkaisteineen)

Tarkastelun tavoitevuotena on vuosi 2025 ja ensimmäisen vaiheen tavoitevuotena on vuosi 2015.

Arviointiselostuksessa on esitetty alueelle sijoittuvat päävaihtoehdot ja esitetty suositeltavat vaihtoehdot. Arvioinnin kuluessa esille tulleet, hankkeen todennäköiselle vaikutusalueelle sijoittuvat alavaihtoehdot on tarkasteltu päävaihtoehtojen ohella. Hankkeesta vastaavan ehdottama toteutusvaihtoehto on nykyisen tien leventäminen 3+3 ajorataiseksi ja varustaminen eritasoliittymillä sekä rinnakkaisteiden toteuttaminen.

Hankkeesta vastaava Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri

Arviointiselostuksen asiakirjat

Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiselostuksen. Siinä on todettu tarkasteltujen vaihtoehtojen ympäristövaikutukset. Arviointiselostuksesta on tehty laajaan jakeluun tarkoitettu tiivistelmä, joka on ollut käytettävissä myös ruotsinkielisenä.

Asiaan liittyvät muut hankkeet

Tämän hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa on ollut vireillä ympäristövaikutusten arviointimenettely koskien Maantietä 152 (Kehä IV), jonka liikenteelliset vaikutukset koskevat osin Kehä III:a. Suunnittelussa hankkeita on tarkasteltu toisistaan erillisinä ja Kehä IV:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annettiin yhteysviranomaisen lausunto 14.5.1996.

Arviointimenettelyn yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin

Kehä III:n ympäristövaikutusten arviointi on tehty tiesuunnitelman valmistelun yhteydessä. Molempien menettelyjen mukaiset aikataulut ja kuulemiskäsittelyt on kytketty yhteen. Lopullinen tiesuunnitelma laaditaan arviointiselostuksen ja siitä annettavan yhteysviranomaisen lausunnon perusteella jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta.

Arviointimenettelyä ei ole kytketty muihin lupa- tai kaavoitusmenettelyihin. Hankkeeseen kuuluvien vesistösiltojen toteuttaminen edellyttää vesioikeuden lupaa.

Arviointiselostuksesta tiedottaminen ja kuuleminen

Arviointiselostuksen vireillä olosta on ilmoitettu Vantaan kaupungin, Helsingin kaupungin ja Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla ja tielaitoksen palvelupisteessä Helsingissä.

Kuulutus arviointiselostuksesta on julkaistu seuraavissa lehdissä: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Vantaan Sanomat, Keski-Uusimaa ja Tuusulan Kellokas.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja ehdotettuja linjausvaihtoehtoja esiteltiin vaikutusalueen asukkaille Helsingissä Suutarilan Palvelukeskuksessa 18.9.1996 ja Vantaalla Myyrmäki-talossa 19.9.1996 pidetyissä näyttelyissä. Näyttelyissä oli läsnä hankkeesta vastaavan lisäksi yhteysviranomaisen edustaja sekä kuntien edustajat.

Lausunnot ja muistutukset

Arviointiselostuksesta on saatu Vantaan kaupungin, Helsingin kaupungin, Tuusulan kunnan, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan, Uudenmaan liiton, Museoviraston, Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri r.y.:n, Vantaan ympäristöyhdistys r.y.:n ja Helsingin kauppakamarin lausunnot. Lisäksi arviointiselostuksesta on jätetty yhteysviranomaiselle kolme muistutusta.

Suunnitelmanäyttelyissä palautettiin yhteensä yhdeksän yhteyskorttia, joissa esitettiin kannanottoja hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksista.

Monet lausunnonantajat esittävät kritiikkiä tehtyä ympäristövaikutusten arviointia ja sen yksityiskohtia kohtaan. Merkittävämmät huomautukset koskevat arvioinnin liian myöhäistä ajankohtaa, 0-vaihtoehdon puutteellista käsittelyä ja vantaankosken alueelle jääneitä ristiriitoja sekä vaarallisten aineiden kuljetuksen riskianalyysin puuttumista.

Lausunnoissa ja muissa kannanotoissa on kiinnitetty huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

Vantaan kaupunki on aikaisemmissa yhteyksissä pitänyt tien parantamishanketta kokonaisvaikutuksiltaan myönteisenä. Monissa kohdissa tien haittavaikutuksia on pystytty teknisillä ratkaisuilla vähentämään. Vantaankosken kohdalla ei ole päästy kaupunkia tyydyttävään ratkaisuun ja arviointiin. Kaupunki toteaa arviointiselostuksen esitetyssä muodossa vielä osin riittämättömäksi ja edellyttää sen täydentämistä. Helsingin kaupunki toteaa lausunnossaan, että Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä esille tulleita haittoja on voitu ottaa huomioon jo suunnittelun kuluessa.

Tuusulan kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei Tuusulan kunnalla ole huomautettavaa arviointiselostuksesta.

Uudenmaan liitto korostaa Kehä III:n merkitystä valtakunnan ja seudun päätieverkossa. Tie on merkittävä pitkämatkaisen liikenteen lisäksi myös Vantaan kaupungin eri osien välisenä yhteytenä ja kaupungin joukkoliikennekatuna. Uudenmaan liitto esittää, että tiesuunnitelmassa tulee pyrkiä joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen, kevyen liikenteen yhteyksien parantamiseen ja ympäristöhaittojen vähentämiseen. Liiton mukaan vaikutuksia maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuurihistorialliseen ympäristöön ja maankäyttöön sekä meluvaikutuksia on selvitetty kattavasti. Uudenmaan liitto puoltaa suunnittelun jatkamista siten, että arviointiselostuksessa esille tulleet vaikutukset otetaan huomioon. Museovirasto esittää lausunnossaan, että arviointiselostus on huolellisesti laadittu ja siinä on hyvin selvitetty tienparannussuunnitelman toteuttamisen vaikutukset kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön.

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) mukaan alaspäin korjatut liikenne-ennusteet vastaavat melko hyvin YTV:n liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä tehtyjä ennusteita. Arvioinnissa ei ole tullut esiin sellaista, joka antaisi aihetta muuttaa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjä Kehä III:n keskiosan kehittämisen aikatauluja.

Helsingin kauppakamarin mukaan suunnitelman toteuttaminen parantaa liikenteen sujuvuutta ja vähentää siten myös ruuhkasta aiheutuvia haittoja. Myös rinnakkaisen liikenneverkon rakentamista tulee kiirehtiä. Kehä III:n rakentamisella on ympäristön kannalta pääasiassa myönteinen merkitys. Esimerkiksi suunnitellun meluntorjuntaratkaisun myötä paranee nykyinen melutilanne, vaikka liikenne kasvaisi 10-15%.

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri r.y. esittää, että kaikkien toimenpiteiden on oltava Helsingin pitäjän kirkonkylän maisemia korjaavia. Koko alueen liikennejärjestelyjä kehitettäessä on pohdittava mahdollisuuksia raideliikenteen osuuden lisäämiseksi kuljetuksissa. Vantaan ympäristöyhdistys r.y. esittää, että tien nimi pitäisi muuttaa paremminkin Turku-Viipuri-väyläksi. Tien laajuus on ylimitoitettu ja perustuu ennusteisiin, joihin voidaan vaikuttaa. Mikäli rinnakkaistiet kuitenkin toteutetaan, ei ole tarvetta Kehä III:n leventämiselle. Mikäli lisäkaistat toteutetaan, ne tulisi varata yksinomaan joukkoliikenteen käyttöön.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on tehty vasta tiesuunnitteluvaiheessa, jolloin ei ole ollut enää mahdollisuutta useita linjausvaihtoehtoja sisältävään yleissuunnitteluun. Hankkeelle ei myöskään ollut loogista 0-vaihtoehtoa, koska sekä E18- tieyhteyden kehittäminen että vireillä oleva Vuosaaren satamahanke tulevat jatkossa vaikuttamaan tarkasteltavana olevan tieosuuden liikenteeseen ja sen ympäristövaikutuksiin merkittävästi. Olemassa olevaan maastokäytävään sijoittuvat tien parannustoimet on kuitenkin voitu selvittää laajemmin ja laajemmalla osallistumisella ja kuulemisella kuin ilman ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Arviointiselostuksessa on tarkasteltu merkittäviä rakenteellisia ratkaisuvaihtoehtoja sekä esitetty perustelut vaihtoehtojen jättämiselle yksityiskohtaisemman tarkastelun ulkopuolelle. Hankkeesta vastaava on esittänyt myös suositeltavat vaihtoehdot rakenteiden kuten siltojen, eritasoliittymien ja melusuojausten toteuttamiselle.

Hankkeen suunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin samanaikaisuus yhteisine näyttelyineen ja tiedotuksineen on ollut tarkoituksenmukaista hankkeesta tiedottamisen ja vuorovaikutuksen kannalta. Näin myös vaikutusalueen asukkaille on annettu mahdollisuus muodostaa käsitys hankekokonaisuudesta ja sen vaikutuksista.

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että arviointiselostus täyttää ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen vaatimukset. Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antama lausunto on otettu riittävästi huomioon arviointiselostusta laadittaessa. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetyt vaihtoehdot on sovitettu vastaamaan liikenteellistä ja maankäytöllistä tilannetta. Hankkeen toteuttamatta jättämisen eli ns. 0-vaihtoehdon kuvaaminen on jäänyt vähemmälle huomiolle kuin hankkeesta vastaavan suositteleman päävaihtoehdon esittely. Nykykäytännön mukaan olemassa olevan tien ympäristöhaittojen vähentämiselle ei ole käytettävissä vastaavia velvoitteita kuin uudelle hankkeelle tai parannushankkeelle. Esimerkiksi pohjavesi- ja melusuojausten toteuttaminen on tehdyssä arvioinnissa katsottu kuuluvaksi ainoastaan tiesuunnitelmavaihtoehtoon.

Tässä lausunnossa esitettävät lisäselvitykset tulee tehdä ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen suunnitella ja toteuttaa tiesuunnitelman viimeistelyn ja rakennussuunnittelun aikana. Tehty arviointi ja siitä saadut tässä lausunnossa esitetyt näkökohdat tulevat ohjaamaan hankkeen jatkosuunnittelua ja hanketta koskevaa päätöksentekoa. Tehtävissä hanketta koskevissa päätöksissä tulee selostaa, miten tehty ympäristövaikutusten arviointi ja yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta antama lausunto on otettu huomioon päätöksissä. Useat lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt, yksittäisiä kohteita koskevat haitat voidaan estää valittavien toteutusvaihtoehtojen ja toimenpiteiden jatkosuunnittelun kuluessa. Lisäksi hanke siihen sisältyvine rinnakkaisteineen on mahdollista toteuttaa vaiheittain varautumalla maankäytössä koko hankkeen toteuttamiseen.

Luontovaikutukset ja kulttuurimaiseman suojelu

Arviointiselostuksessa on esitetty tärkeimmät tiedossa olevat luontokohteet ja suojelua vaativat esiintymät. Näiden huomioon otto tulee varmistaa sekä linjauksesta ja rakenteista päätettäessä että päätettyjen toimien jatkosuunnittelussa. Arviointiselostuksessa on sekoitettu luonnonsuojelulain nojalla perustetut luonnonsuojelualueet ja eri kaavojen luonnonsuojelualuevaraukset. Tämä vaikeuttaa kohteiden merkityksen arviointia.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta keskeisiä arvioitavia tekijöitä ovat hankkeen vaikutukset Vantaankosken ja Helsingin pitäjän Kirkonkylän valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. 0-vaihtoehtoa lukuun ottamatta kaikki tarkastellut linjausvaihtoehdot vaikuttavat haitallisesti Vantaanjokilaakson maisemaan. Tiepengerrykset, leikkaukset, sillat ja melusuojaukset näkyvät haitallisesti avoimessa jokilaaksossa. Kulttuurimaiseman suojelun kannalta tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota tien rakenteiden maisemallisten haittavaikutusten vähentämiseen riippumatta siitä, mikä injausvaihtoehto jatkosuunnitteluun valitaan. Vantaankosken kohdalla on siltaratkaisulla ja istutuksilla pyrittävä minimoimaan väylän hallitseva vaikutus maisemassa.

Tehtyjä luonto- ja ympäristöselvityksiä tulee tarkentaa jatkosuunnittelussa sekä myöhemmissä suunnittelu- ja lupamenettelyissä erityisesti Vantaankosken vaihtoehtojen osalta. Tällöin on esitettävä myös merkittävien ympäristöhaittojen poistamis- tai lieventämistoimet. Vantaankosken kohdalla ovat erityisen tärkeitä melunsuojauksen toteuttamiskeinot ja niiden tehokkuus sekä vaikutukset ja sovittaminen arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.

Ihmisten ja eläinten liikkuminen väylän ylitse tai alitse tulee turvata sekä ekologisten käytävien että virkistysyhteyksien jatkuvuuden kannalta. Toteutusvaihtoehdot tulee esittää tiehankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. Arviointiselostuksessa on esitetty tiedossa olevat pohjavesialueet ja niihin kohdistuvat vaikutukset linjausvaihtoehdoista päättämistä varten riittävällä tarkkuudella. Tielinjausvaihtoehdoilla ei ole eroja pohjavesialueiden kannalta. Linjaus sivuaa Vantaankosken tärkeää pohjavesialuetta. Jatkosuunnittelussa tulee tarkentaa tarvittavien pohjavesisuojausten mitoitusta ja kiinteistökohtaisten kaivojen vedenhankinnan turvaamista tien vaikutusalueella.

Vaarallisten aineiden kuljetusten onnettomuusriskit

Vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuva ympäristöriski tulee selvittää ja jatkosuunnittelussa tulee esittää keinot, joilla estetään päästöt pintavesiin onnettomuustilanteissa. Pohjavesien osalta suojaukset on tehtävä siten, että pohjaveden pilaantuminen estetään kaikissa tilanteissa.

Asutus ja melu Arviointiselostusta voidaan pitää tiesuunnitelmavaihtoehdon meluntorjunnan osalta riittävänä. Melun leviäminen Vantaankosken alueella ja melunsuojaustoimet sekä niiden maisemalliset vaikutukset tulee tarkentaa jatkosuunnittelun yhteydessä. Pääosa suunnittelualueesta kuuluu Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomeluvyöhykkeeseen niin nykyisin kuin myös ennustetilanteessa. Siten melulle altistuvien kannalta lisääntyvä liikenne Kehä III:lla tulee aiheuttamaan melun lisääntymistä jo nykyisin haitalliselta tasolta. Lento- ja tieliikennemelun yhteistarkastelu on nykytiedoilla hankalaa. Lentoaseman kolmannen kiitotien rakentamisen vaikutuksesta lentomelualue supistuu osalla suunnittelualuetta, missä jäljelle jäävä tieliikennemelu tulee tällöin muodostamaan merkittävimmän melulähteen.

Melunsuojauksen tarve on suuri koko tarkasteltavalla tieosuudella jo nykytilanteessa. Hankkeen toteuttaminen tiesuunnitelmavaihtoehdon mukaisesti tulisi arvioinnin mukaan vähentämään melulle altistuvien määrää nykyisestä. Tätä parannusta nykytilanteeseen nähden ei kuitenkaan voida pitää tiesuunnitelmavaihtoehdon etuna 0-vaihtoehtoon verrattuna. Käytännössä melusuojauksia olisi toteutettava tarvittaessa Kehä III:lla myös ilman uutta hanketta.

Meluvallien ja -aitojen toteuttaminen pitkille tieosuuksille tien molemmin puolin katkaisee yhteyden ympäröivään maisemaan ja tekee tiestä ajajan näkökulmasta katsottuna yksitoikkoisen. Meluesteiden kaupunkikuvallinen vaikutus on erittäin suuri. Melunsuojauksen toteuttamisessa on otettava huomioon muutkin ympäristötavoitteet.

Seuranta

Hankkeesta vastaava katsoo, että koska Kehä III parannetaan nykyisellä paikallaan eikä tien linjaus muutu, ei ole mielekästä järjestää laajaa eri osa-alueita käsittävää seurantaa.

Uudenmaan ympäristökeskus esittää hankkeen keskeisten ympäristövaikutusten seurantaa järjestettäväksi hankkeesta vastaavan Uudenmaan tiepiirin ja vaikutusalueen kuntien, Vantaan ja Helsingin kaupunkien yhteistyönä. Keskeisiä seurattavia ympäristövaikutuksia ovat hankkeen toteuttamisen ja käytön aikaiset päästöt, melu, maisemamuutokset ja julkinen sekä kevyt liikenne mukaan lukien poikittaiset virkistysyhteydet. Seurannan tietojen perusteella on myöhemmin mahdollista tehdä tarvittavat muutokset haitallisten vaikutusten edelleen lieventämiseksi.

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että valmius ja edellytykset tielinjauksia koskevalle päätöksenteolle ovat olemassa muulta osin kuin Vantaankosken alueen osalta, jonka ns. pohjoinen vaihtoehto edellyttää vertailukelpoisia lisäselvityksiä. Vantaankosken alueen vaihtoehtojen vaikutusten vertailu edellyttää lisäksi hankkeesta vastaavan ja Vantaan kaupungin sekä museoviraston/maakuntamuseon kesken käytäviä jatkoneuvotteluja ennen perustellun valinnan tekemistä vaihtoehtojen välillä.

Lausuntojen ja muistutusten nähtävilläolo

Kaikki yhteysviranomaiselle toimitetut lausunnot ja muistutukset toimitetaan hankkeesta vastaavan Uudenmaan tiepiirin käyttöön tämän lausunnon liitteenä. Yhteysviranomaisen lausunto, muut lausunnot ja muistutukset (luettelo liitteenä 1) tulevat nähtäville liitteessä 2 mainittuihin paikkoihin 13.12.1996 lukien. Alkuperäiset asiakirjat säilytetään Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

Johtaja Leena Saviranta

Yli-insinööri Rolf Nyström

LIITTEET: 1. Luettelo lausunnon ja muistutusten antajista
2. Luettelo lausuntojen ja

muistutusten nähtävillä olopaikoista

TIEDOKSI:

Ympäristöministeriö Liikenneministeriö Suomen ympäristökeskus Lausunnonantajat

LIITE 1: LUETTELO LAUSUNNONANTAJISTA

Tuusulan kunta Helsingin kaupunki
Vantaan kaupunki
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
Uudenmaan liitto
Museovirasto
Helsingin kauppakamari
Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri r.y. /Vantaan ympäristönsuojeluyhdistys r.y.

Lisäksi yksittäisiä muistutuksia on jätetty kolme kappaletta.

Suunnittelunäyttelyissä 18. ja 19.9.1996 tai sen jälkeen palautetuilla yhteyskorteilla esitetyt kannanotot on koottu yhteysviranomaisen lausuntokansioon.

LIITE 2: LAUSUNTOJEN JA MUISTUTUSTEN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKAT

Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslian kirjaamo Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki
Vantaan kaupunki, Kaavoituksen asiakaspalvelu Kielotie 28, Tikkurila, Vantaa
Uudenmaan tiepiiri, palvelupiste Opastinsilta 12 A, katutaso Itä-Pasila, Helsinki