LAUSUNTO INKOON VOlMALAITOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L
Helsinki 24.5.1996
DNro 0196R0003-53

Imatran Voima Oy on kirjeellään 9.2.1996 saattanut vireille ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen Inkoon voimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä.

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen perusteella Inkoon voimalaitoshankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyvä. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ympäristökeskus.

Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta vastaava laatii arviointiselostuksen, joka tulee julkiseen käsittelyyn.

Hanke ja sen vaihtoehtoiset ratkaisut

Inkoon voimalaitoshankkeen tavoitteena on perusvoiman tuotantokapasiteetin lisärakentaminen vuosituhannen vaihteessa. Inkoon Joddbölen rakennuskaavaa ollaan muuttamassa siten, että alueelle voidaan tulevaisuudessa sijoittaa sekä kaasu- että kivihiililäyttöiset voimalaitokset. Rakennuskaava-alueen pinta-ala on noin 135 hehtaaria. Imatran Voima Oy:n omistaman alueen kokonaispinta-ala on 180 hehtaaria.

Arvioinnissa tarkasteltava hanke käsittää maakaasu- ja kivihiilikäyttöiset lauhdevoimalaitokset. Yhden laitoksen sähköteho on noin 600 MW ja polttoaineteho noin 1 400 MW eli yhteenlaskettu sähköteho on noin 1 200 MW ja polttoaineteho noin 2 800MW. Laitosyksiköiden arvioitu yhteenlakettu sähkötuotanto on enimmillään 8 400 Gwh vuodessa.

Hankkeeseen kuuluu myös noin 50 MW:n käynnistysöljykattila sekä sataman ja laitoksen välissä sijaitsevan hiilen varastointialueen laajennus. Lisäksi laitosalueen pohjoispuolelle on kaavamuutoksessa osoitettu hiilen velvoitevarasto.

Laitosten teknisinä ratkaisuina tulevat kyseeseen erillinen maakaasukombilaitos sekä kivihiilivoimalaitos, joka perustuu pölypolttoon tai leijupolttoon. Kehittymässä olevia hiilen polttotekniikoita kuten hiilen kaasutus tai paineistettu poltto tarkastellaan suppeasti.

Hankkeet voisi toteuttaa peräkkäin siten, että ensimmäinen laitosyksikkö olisi tuotannossa vuoden 2001 lopussa.

Yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, ns. nollavaihtoehto. Tällöin sähköä tuotaisiin ulkomailta: Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Venäjältä.

Asiaan liitvät muut hankkeet

Voirnalaitoshankkeeseen liittyy maakaasua käytettäessä joko maakaasuputken rakentaminen välille Mäntsälä - Inkoo tai nestemäisen maakaasun (LNG) terminaali. 400 kV:n voimansiirtoyhteyden rakentaminen välille In-koo - Siuntion Kynnar sekä mahdollisesti tuhkan ja rikinpoistotuotteen läjitysalueen rakentaminen.

Muita perusvoiman lisärakentamiseen tähtääviä hankkeita, joissa ympäristövaikutusten arviointimenettely on parhaillaan käynnissä on mm. IVO:n Naantalin voimalaitoshanke.

Hankkeen rajaus

Tähän ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvat rakennuskaavaalueella olevat ja sinne sijoittuvat voimalaitostoiminnot. Voimalaitoshankkeeseen liittyviä hankkeita, joita ovat maakaasuputki tai nestemäisen maakaasun varastointiterminaali, voimajohto ja mahdollinen uusi läjitysalue, tarkastellaan pääpiirteissään. Ympäristövaikutusten arviointi niistä tehdään erillisissä arviointimenettelyissä.

Arviointimenettelvn yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin

Tätä arviointimenettelyä käytetään rakennuskaavan ympäristövaikutusten arviointiin. Rakennuskaavaluonnos on ollut nähtävillä kunnassa samaan aikaan kun arviointiohjelma on ollut nähtävillä.

Arviointiohjelmasta tiedottaminen ja kuuleminen

Arviointiohjelman vieilletulosta on ilmoitettu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukaisesti vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla. Vireilläolosta on ilmoitettu Helsingin Sanomissa, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. Lisäksi asiasta on järjestetty esittelytilaisuus 13.3.1996 Inkoossa.

Lausunnot ja mielipiteet

Arviointiohjelmasta on saatu lausunnot Uudenmaan liitolta, Ink oon, Siuntion, Lohjan ja Pohjan kunnilta, Lohjan ja Karjaan kaupungeilta sekä Karjaan seudun kansanterveystyön kuntayhtymältä. Mielipiteitä on saatu l3 yksityishenkilöltä ja Inkoon-Siuntion Seudun Ympäristönsuojeluyhdistykseltä.

Uudenrnaan liitto katsoo, että Inkoon voimalaitoshanke on seudullisesti, jopa valtakunnallisesti merkittävä hanke, jonka vaikutuksia tulee tarkastella riittävän laajasti. Nollavaihtoehtoina voisi olla myös vastaavan hankkeen toteuttaminen muualla Suomessa. Liitto pitää todellisena nollavaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättämistä ja sen ympäristöllisten ja energiapoliittisten vaikutusten arviointia.

Inkoon ympäristölautakunta esittää, että IVO:n Naantalin voimalaitoshanke tulee ottaa mukaan 0?-vaihtoehtona lisättynä sähkön tuonnilla. Lisäksi lautakunta esittää selvitettäväksi vaihtoehtoisia jäähdytystekniikoita, polttotekniikkavaihtoehtojen vaikutusta päästöjen vähentämiseen, rakennuskaava-alueen kasvistoa ja eläimistöä, kultuurihistoriallisia arvoja, savupiippujen korkeuden vaikutuksia päästöihin ja maisemaan, kivenmurskauksen vaikutuksia, laivaliikenteen lisääntymisen vaikutuksia sekä liitännäishankkeiden yhteisvaikutuksia.

Siuntion ympäristölautakunnan mielestä 400 kV:n voimajohdon rakentaminen nykyiselle voimajohtolinjalle voi olla hyvä ratkaisu, mutta esittää selitettäväksi, millä tavoin on mahdollista vähentää sen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Maakaasujohtojen linjukset ympäristölautakunta esittää selitettäväksi nyt meneillään olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Lohjan kaupunki ja kunta ovat esittäneet, että ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee olla riittävästi selvitetty vaikutus Länsi-Uudenmaan ilman laatuun. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että energian tuottamisessa ja savukaasujen puhdistamisessa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Karjaan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä on todennut, että arvioinohjelma on melko kattava, mutta joitain ihmisten viihtyvyyteen vaikuttavia asioita tulisi lisätä selvitettäviin ympäristövaikutuksiin. Kuntayhtymä esittää lisäksi, että polttoaineen tuonnista aiheutuvat ympäristövaikutukset on otettava arviointiohjelmaan. Voimansiirtojohdon ympäristövaikutusten tulisi kuulua YVA-ohjemaan. Jäähdytysvesien lämpöenergian hyötykäyttömahdollisuuksien selvittäminen tulee kuulua arviointiohjelmaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Karjaan kaupunki ja Pohjan kunta ovat yhtyneet karjaan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän lausuntoon. Karjaa on lisäksi esittänyt ympäristövaikutusten arvioinnissa riittävän laajasti tutkittavaksi, millaisia päästöjä voimalasta tulee ilmaan ja miten ne leviävät.

Kansalaismielipiteissä on lisäksi tullut esille se, että hiilivarastojen merkittävästä lisääntymisestä huolimatta hiilipöly ja sen haitalliset vaikutukset puuttuivat kohdasta "Vaikutukset ilman laatuun ja laskeumiin". Lisäksi tulee selvittää, millä keinoin pölyäminen voidaan nykvistä paremmin estää. Edelleen on esitetty, että ympäristövaikutusten arviointiohjelman tulee sisältää vaihtoehtoisten polttoaineiden varastointi- ja kuljetustoimintojen ympäristövaikutusten selvittäminen. Mielipiteissä on huomautettu, että Inkoon kunnan puhdistamoa ollaan rakentamassa lauhdevesien kanssa samalle vaikutusalueelle ja vaadittu, että vhteisvaikutukset tulee selvittää.Lisäksi myös kansalaismielipiteissä on esitetty, että voimalaitoshankkeeseen liittyvien hankkeiden ympäristövaikutukset tulee käsitellä riittävässä määrin nyt vireillä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Inkoon-Siuntion Seudun ympäristönsuojeluvhdistys epäilee, ettei ohjelman mukainen ympäristövaikutusten arviointi anna vastausta siihen kysymykseen, koituuko uuden hankkeen yhdistämisestä aikaisempiin toimintoihin ympäristöllisesti keskittämisetua vai kumuloituvatko ympäristöhaitat, kun toiminnan mittasuhteet muuttuvat. Yhdistyksen mielestä IVO:n toimiminen itse ympäristövaikutusten arvioinnin tekijänä ei herätä luottamusta, koska seurantaryhmääkään ei ole asetettu. Yhdistys esittää, että IVO:n tulisi vakuuttavalta tavalla osoittaa, että sen palveluksessa on hyvää ekologista asiantuntijatasoa edustavaa henkilökuntaa ja että tämä henkilökunta myös keskeisesti osallistuu arviointiin. Mahdollisesti puuttuva asiantuntemus tulisi korvata teettämällä selvitykset asiantuntevan ulkopuolisen tahon avulla. Yhdistyksen mielestä YVA-tvöskentelyyn olisi kytkettävä vaikutusalueen kuntien ympäristöviranomaisten ja ympäristöjärjestöjen edustus.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Yksittäisen voimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointia vaikuettaa valtakunnallisten energiaohjelmien ympäristövaikutusten arviointien puuttuminen. Parhaillaan suunnitteilla olevien useiden voimalaitoshankkeiden erillisessä tarkastelussa tämän merkitvs korostuu. Inkoon voimalaitoshankkeen lisäksi on ympäristövaikutusten arviointi vireillä IVO:n Naantalin sekä Kokkolan Voima Oy:n voimalaitoshankeissa. Myös IVO:n Loviisan ydinvoimalaitoksen ja Teollisuuden Voima 0y:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tehon nostosta on ympäristövaikutusten arviointi parhaillaan vireillä.

Voimayhtiöt ovat jossain määrin tehneet polttoaneiden elinkaaritarkasteluja. Ympäristövaikutusten arviointi edellyttää kuitenkin eri polttoaineiden elinkaarianalyysien tuntemista.

Hankekokonaisuus

Ympäristövaikutusten arviointi olisi syytä tehdä mahdollisimman laajasta hankekokonaisuudesta. Tämä antaisi kattavan kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista ja sen ympäristöllisestä hyväksyttävyydestä. Kansalaisten tiedonsaanin ja osallistumisen kannlata on ongelmallista pilkkoa hankekkokonaisuuden osat eri YVA-menettelyihin.

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että Imatran Voima 0y:n tulee sopita litiännäishankkeista vastuussa olevien kanssa liitännäishankkeiden ympäristövaikutuksien arvioinnista riittävässä laajuudessa kokonaiskuvan saamiseksi. Tämä on välttämätöntä rakennuskaavan vmpäristövaikutusten arvioimiseksi. Maakaasuputken linjaus on merkitty välille Hyvinkää - Vihti Ympäristöministeriön vahvistamaan energiahuollon alueet käsittävä Helsingin seudun seutukaavaan vuodelta 1994. Siuntion ja Inkoon alueella ei ole maakaasuputken Iinjausta vielä tarkastettu. Sen vuoksi maakaasuputkilinjausvaihtoehdot tulee käsitellä nyt tehtävässä arvioinnissa.

Arviointiohjelman mukaan voimalaitoshankkeen YVA-selostuksessa rnääritellään tuhkan ja rikinpoistotuotteen uuden läjitysalueen tarve sekä alustavat sijaintivaihtoehdot. Voimalaitoksen ympäristöluvan käsittelyssä tulee olla tuhkan ja rikinpoistotuotteiden mahdollisen läjitysalueen YVA-selostus käytettävissä.

Vaihtoehdot ja tarkasteltavat ympäristövaikutukset

Ohjelmassa on esitetty Inkoon voimalaitoksen laajentamista sekä kivihiili- että maakaasukäyttöisellä voimalaitoksella. Ohjelmasta ei kuitenkaan selkeästi käy ilmi millaisina kokonaisuuksina vaihtoehtoja tarkastellaan. Arviointiselostuksessa tulee esittää selkeästi , vaihtoehdot ja kyseisten vaihtoehtojen ymparistövaikutukset. Nollavaihtoehdossa tulee ottaa huomioon mvös mahdollisuus energian tuotannon lisäämiseen kotimaassa.

Arviointiohjelmasta puuttuvat lauhdelämmön hyötykäyttöselvitykset. Hankkeesta vastaavan tulee tehdä selvitykset yhdessä lähialueiden kuntien kanssa. Jätelain mukaisesti jättteiden syntymisen estäminen ja hyötykäyttömahdollisuudet tulee selvittää ensisijaisina tapoina ennen läjitysvaihtoehtoa.

Ympäristövaikutusten arviointi tapahtuu analysoimalla nykyistä ympäristön tilaa kuvaavia tietoja sekä laatimalla arvioita tulevan toiminnan aiheuttamista vaikutuksista. Ohjelmassa suunnitellut selvitykset on esitetty tekstimuodossa ja lisäksi on esitetty taulukossa eri toimintojen vaikutuksia tärkeimpien YVA-lain 2 §:ssä tarkoitettujen vmpäristövaikutustyyppien mukaan jaoteltuina. Taulukkoa pelkästään tarkastelemalla ei saa kokonaiskuvaa kaikista selvitettävistä asioista. Ympäristökeskus pitää tärkeänä tarkastella savukaasupäästöjen vaikutuksia vesien happamoitumiseen. Poltto- ja raaka-aineiden kuljetuksien ympäristötarkasteluun tulee ottaa ilman lisäksi muut luonnonvmpäristön elementit. Kivihiilivarastojen selvityksiin tulee sisältyä pölyn leviämisen estäminen ja pölyämisen vaikutukset ilman laatuutuun ja laskeumiin. Melun leviämisestä tulee esittää laskelma.

Arviointiohjelmassa on esitetty tärkeimmät sidosryhmät, mutta ei sitä, miten sidosryhmirn kanssa työskentely organisoidaan. Ympäristövaikutusten arvioinnille olisi eduksi perustaa ohjaava työryhmä riittävän monipuolisen tarkastelun takaamiseksi.

Onnistunut vmpäristövaikutusten arviointiprosessi johtaa vaikutusten kuvuksesta niiden merkittävyyden arviointiin. Vaikutusten merkittävyys on svstematisoitava ja perustelujen tulee olla selkeitä. Johtopäätöksiin vaikuttavien päätelmien tulee olla kestäviä ja eri näkökohtia tulee käsitellä tasapuolisesti.

Esitetyt johtopäätökset ja väitteet tulee perustella viittaamalla selkeästi alukuperäiseen lähteeseen ja lähdeluettelo tulee olla selostuksessa. Uudenmaan ympäristökeskus pitää tärkeänä, että selostus ympäristövaikutusten arvioinnista laaditaan suomeksi ja ruotsiksi.

Yhteysviranomaisen lausunnon nähtävilläolo

Yhteysviranomaisen lausunto on virkaaikana nähtävillä yhdessä arviointiohjelman kanssa arviointimenettelyn ajan alkaen 28.5.1996 seuraavissa paikoissa:

Inkoo. kunnantalo. Ola Westmannin Puistotie 3. Inkoo Karjaa, tekninen Virasto, Elina Kurjen katu 11, Karjaa Karjalohja, kunnantoimisto. Keskustie 23, Karjalohja Kirkkonummi. kaavoitusyksikkö. Asematie 3. Kirkkonummi Lohjan kaupunki ja Lohj an kunta. Ympäristönsuojelutoimisto. Karstuntie 4. Lohja Pohja. kunnantalo. Vanha Turuntie 75. Pohjankuru Siuntio. kunnantalo. Puistopolku 1. Siuntio Tammisaari. kaupungin kanslia, Raatihuoneentori, Tammisaari

Yhteysviranomainen toimittaa hankkeesta vastaavalle arviointiohjelmasta jätetyt lausunnot ja mielipiteet. Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet säilytetään Uudenmaan ympäristökeskuksen arkistossa.

    Johtaja Leena Saviranta

    Ympäristöinsinööri Aino Tamsi-Joensuu

TIEDOKSI Ympäristöministeriö, Kauppa-ja teollisuusministeriö, Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan lääninhallitus, Uudenmaan liitto, Uudenmaan maaseutuelinkeinopiiri, TEKES, IVO Voimansiirto Oy, Gasum Oy ,Inkoon kunta, Karjaan kaupunki, Karjalohjan kunta, Kirkkonummen kunta, Lohjan kaupunki, Lohjan kunta, Pohjan kunta, Siuntion kunta, Tammisaaren kaupunki, Alueelliset ympäristökeskukset, Inkoon-Siuntion SeudunYmpäristönsuojeluyhdistys ry, Mielipiteiden esittäjät