CITES-puulajien lupasääntelyn muutokset 2019

AJANKOHTAISta

CITES-puulajien sääntelyyn tuli 28.8.2020 uusia muutoksia CITES-osapuolikokouksen vuoden viipeellä voimaan tulleilla päätöksillä. Katso kohta: Uudet puulajisäännökset voimaan 2020.

CITES-puulajien sääntelyyn tuli muutoksia 18. CITES-osapuolikokouksen päätösten johdosta. EU:ssa lainsäädäntömuutokset ovat voimassa 14.12.2019 alkaen. Myös uusi lajiliiteasetus on julkaistu.

CITES-sopimuksen lupasääntelyn piiriin on otettu muutama uusi kansainvälisesti kaupan oleva puulaji, joille vaaditaan jatkossa CITES-luvat. Sääntely vaikuttaa näiden lajien tuontiin EU:n ulkopuolelta ja vientiin EU:sta ulos, mutta myös EU:n sisämarkkinatoimintaan. Sääntely koskee pääsääntöisesti sekä käsittelemätöntä puutavaraa että valmiita tuotteita.

Valmiiden esineiden lupavaatimukset kevenevät ja osin jopa poistuvat CITES-sääntelyn piiriin vuonna 2017 nousseiden ns. ruusupuulajien kohdalla (Dalbergia ja Guibourtia). Kevennys koskee erityisesti soittimia, mutta tietyissä tapauksissa myös muita valmiita esineitä.

CITES-sopimuksen muutokset ovat voimassa 26.11.2019 lähtien. EU:n vastaavat lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 14.12.2019. Osa muutoksista tuli voimaan vuoden viipeellä 28.8.2020.

Suomessa CITES-lupaviranomainen on Suomen ympäristökeskus SYKE.

Uudet CITES-puulajisäännökset voimaan 2020

Vuoden viipeen jälkeen on tullut 28.8.2020 voimaan seuraavat muutokset.

CITES-lajiliitteeseen II on otettu neotrooppisen alueen kaikki Cedrela-lajit. Cedrelat kuuluvat mahonkikasveihin (Meliaceae). Sääntely koskee sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria.

Samalla poistettiin CITES-lajiliitteestä III seuraavat Cedrela-lajit: Cedrela fissilis (Bolivia, Brasilia), Cedrela lilloi (Bolivia, Brasilia) ja Cedrela odorata (Brasilia ja Bolivia sekä Kolumbia, Guatemala ja Peru). Sääntely koski sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.

Uudet CITES-puulajit 2019

Seuraavat uudet puulajit on viety CITES-sopimuksen liitteeseen II ja vastaavasti EU:n CITES-lainsäädännön liitteeseen B:

  • väriveripihkapuu Pterocarpus tinctorius (vain sahatukit, sahatavara, viilu ja vaneri)
  • sypresseihin kuuluva malawinsyprikki Widdringtonia whytei
  • kaikki setrelat – mahonkikasveihin kuuluvan suvun Cedrela-lajit (sääntely tulee voimaan 28.8.2020)

Uudet säännökset Dalbergia ja Guibourtia -lajeille

Kaikki palisanterilajit (Dalbergia spp., poislukien brasilianpalisanteri Dalbergia nigra) ja kolme kopaalipuulajia (Guibourtia) säilyvät liitteissä II/B. Sääntelyä helpotetaan siten, että valmiit soittimet, soittimien osat ja tarvikkeet eivät jatkossa enää vaadi CITES-lupia.

Brasilianpalisanterin (Dalbergia nigra) sääntelyyn ei siis tule muutoksia, se säilyy liitteissä I/A. Kaikki siihen liittyvä toiminta on luvanvaraista. Myös laosinpalisanterin (Dalbergia cochinchinensis), joka on liitteessä II/B, sääntely säilyy ennallaan. Myös kaikkien Meksikosta peräisin olevien Dalbergia-puulajien sääntely säilyy ennallaan.

Muut puulajeja koskevat lainsäädäntömuutokset

Kongonafromosiasta (Pericopsis elata) tehdylle vanerille ja käsitellylle puulle tarvitaan jatkossa myös luvat, kun aiemmin sääntely koski vain sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.

Brasiliankesalpina on nimetty uudelleen brasilianneulapalkoksi ja sen uusi tieteellinen nimi on Paubrasilia echinata (aikaisempi nimi oli Caesalpinia echinata).

Mitä CITES-sääntely koskee

Yleensä CITES-liitteissä luetellut lajit ovat kokonaan sääntelyn piirissä, eli määräykset koskevat eläviä ja kuolleita kasveja ja eläimiä, niiden kaikkia osia ja johdannaisia (lajeista tehtyjä tai niitä sisältäviä tuotteita). Näin on mm. veripihkapuun Pterocarpus erinaceus kohdalla. Monen CITES-luettelossa olevan kasvin sääntely on kuitenkin rajattu koskemaan vain tiettyjä osia tai johdannaisia, kuten on esimerkiksi setreloiden ja kopaalipuulajien kohdalla.

EU:n ulkorajat ylittävään tuontiin ja vientiin vaaditaan CITES-luvat

Kaikessa EU:n ulkorajat ylittävässä kuljettamisessa vaaditaan etukäteen hankitut voimassaolevat CITES-luvat, jotka on esitettävä tullissa lupakäsittelyä varten. Lupavaatimus koskee myös ei-kaupallista rajanylitystä, mukaan lukien henkilökohtaisen omaisuuden kuljettamista, ellei toisin ole säädetty. EU:sta vietäessä vaaditaan CITES-vientilupa, ja EU:n alueelle tuotaessa CITES-tuontilupa. CITES-vienti- ja -tuontiluvat ovat lähetyskohtaisia. Tuontilupa on voimassa korkeintaan 12 kuukautta ja vientilupa korkeintaan 6 kuukautta. CITES-lupia ei pääsääntöisesti voi myöntää takautuvasti.

CITES-luvat voidaan myöntää vain sellaiselle puulle ja sellaisille esineille, joiden laillinen alkuperä voidaan osoittaa. CITES-tuontiluvan myöntö perustuu mm. viejämaan myöntämän CITES-vientiluvan sisältämään tietoon. Lupaviranomaisen tulee myös ottaa huomioon mahdolliset tuontikiellot sekä EU:n CITES-tieteellisten viranomaisten lausunnot. Viimeksi mainitut voivat koskea joko tiettyä lähetystä tai tietystä maasta peräisin olevan tietyn puulajin tuontia.

Sisämarkkinatoiminnassa CITES-puun laillinen alkuperä on pystyttävä osoittamaan

Vaikka EU:n B-liitteen lajien jäsenmaan ja unionin sisäiseen kaupalliseen hyödyntämiseen ei vaadita CITES-viranomaisen myöntämää todistusta (toisin kuin A-liitteen lajien kohdalla), on raaka-aineen ja esineiden laillinen alkuperä kuitenkin pystyttävä todentamaan. Muussa tapauksessa kaupallinen toiminta on kielletty.

EU:ssa olevan puun tai siitä tehdyn esineen laillinen alkuperä on todennettava, jotta tuotteille voidaan myöntää CITES-vientilupa. Alkuperä on pystyttävä jäljittämään joko tiettyyn CITES-tuontilupaan tai sääntelyä edeltävältä ajalta olevaan varastoon.

Sääntelyn voimaantulo

CITES-sopimuksen lajiluettelon muutokset tulivat voimaan 26.11.2019 (setrelat 28.8.2020). EU:n lainsäädäntömuutokset ja uusi lajiliiteasetus tulivat voimaan 14.12.2019.

EU-lainsäädännön voimaantulopäivästä lähtien on uusia CITES-lajeja sisältävillä tuontilähetyksillä oltava voimassaoleva CITES-tuontilupa ja vientilähetyksillä CITES-vientilupa. EU-lainsäädännön voimaantultua voi Suomen tai toisen EU-maan tulli takavarikoida ilman asianmukaisia lupia olevan lähetyksen.

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@syke.fi, puh 0295 251 000 (vaihde).

Julkaistu 20.12.2016 klo 14.27, päivitetty 26.1.2022 klo 12.16
Aihealue: