Ohje CITES-luvan ja EU-todistuksen hakemiseksi

EU:n CITES asetukset koskevat tuontia, vientiä ja jälleenvientiä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä jäsenmaiden välistä ja sisäistä kauppaa ja siirtoja.

EU:n neuvoston CITES-asetus (EY) N:o 338/97, joka astui voimaan 1.6.1997, on soveltamisalaltaan CITES-sopimusta laajempi. Se koskee tuontia, vientiä ja jälleenvientiä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä jäsenmaiden välistä ja sisäistä kauppaa ja siirtoja.

CITES-asetuksen lajiliitteissä A ja B lueteltujen yksilöiden (eli elävien ja kuolleiden eläinten tai kasvien, sekä niiden osien tai niistä valmistettujen tuotteiden) tuontiin EU:n alueelle ja vientiin EU:n ulkopuolelle vaaditaan aina voimassaoleva lupa tai todistus. C- ja D-liitteissä luetellut lajit vaativat tietyissä tapauksissa lupia ja/tai tuonti-ilmoituksen tekoa. A-liitteen lajien kaupalliseen käyttöön sekä elävien eläinten siirtoon vaaditaan EU:n sisällä EU-todistus. Suomessa lupaviranomaisena toimii Suomen ympäristökeskus (SYKE).

A- tai B-liitteen yksilön tuonti EU-alueelle

Kun tuot A- tai B-liitteen yksilön EU:n alueelle unionin ulkopuolisesta maasta tarvitset sekä tuonti- että vientiluvan.

 1. Hae vientilupaa lähtömaan CITES-viranomaiselta (yhteystiedot oikealla) tai pyydä viejältä jo myönnetyn vientiluvan kopio.
 2. Hae tuontilupaa SYKEstä, joka on kansallinen CITES-lupaviranomainen. Liitä tuontilupahakemukseen lähtömaan myöntämän vientiluvan kopio ja muut tarvittavat liitteet. Tuontilupa on lähetyskohtainen, mutta se voi kattaa useita lajeja ja yksilöitä.
 3. Jos laji kuuluu CITES-yleissopimuksen liitteeseen I, on luvanhakuprosessi käänteinen. Ensin on saatava SYKEstä lupa tuoda ko. yksilö, vasta sen jälkeen haetaan lähtömaasta vientilupaa.

Lajiliitteessä B lueteltujen kasvilajien keinotekoisesti lisätyille yksilöille voi käyttää kasvien terveystodistusta vientilupana maista, jotka ovat tästä menettelystä ilmoittaneet CITES-sihteeristölle.  

Henkilökohtaisten tavaroiden (ei koske eläviä eläimiä ja kasveja) tuontiin ja vientiin sovelletaan lievempiä määräyksiä.

A- tai B-liitteen yksilön vienti (jälleenvienti) EU:n ulkopuoliseen maahan

Kun viet A- tai B-liitteen yksilön EU:n ulkopuoliseen maahan:

 1. Hae vientilupaa tai jälleenvientitodistusta SYKEstä. Hakemuksen liitteenä on oltava kopio eläimen kantakirjasta, syntymätodistuksesta tai aikaisemmasta CITES-tuontiluvasta, EU-todistuksesta tai muu todiste, josta ilmenee eläimen, kasvin tai muun tavaran laillinen alkuperä.
 2. Varmista määrämaan CITES-viranomaiselta (yhteystiedot oikealla) tarvitaanko CITES-tuontilupaa.
 3. Jos laji kuuluu CITES-yleissopimuksen liitteeseen I, on luvanhakuprosessi käänteinen. Ensin on saatava määrämaasta lupa tuoda ko. yksilö, vasta sen jälkeen haetaan SYKEstä vientilupaa.

CITES-erikoisluvat

Normaalien CITES-lupien sijaan voit hakea erikoislupia, joiden avulla EU:n ulkorajat voi ylittää useamman kerran. Erikoislupia ovat: henkilökohtaisen omistuksen todistus (lemmikkieläimet), soitintodistus, kiertävän näyttelyn todistus ja näytekokoelmatodistus. Nämä todistukset soveltuvat mm. lemmikkinsä kanssa usein matkustavalle, muusikoille, kiertävälle eläin- tai kasvinäyttelylle ja yrityksen tuotteita eri maissa esittelevälle.

Henkilökohtaisen omistuksen todistusta, CITES-soitintodistusta tai näytekokoelmatodistusta haetaan tavallisella CITES-tuonti-, vienti- ja jälleenvientilupalomakkeella, josta ruksataan kohta "muut" ja sen perään kirjoitetaan mitä todistusta haetaan.

Kiertävän näyttelyn todistusta hakevien on täytettävä erillinen kiertävän näyttelyn todistuksen hakemuslomake.

CITES-erikoislupien liitteenä on matkustettaessa aina oltava todistuksen yhteydessä saatu jatkolomake, joka leimataan tullissa joka kerta kun EU:n ulkoraja ylitetään ja kun EU:n ulkopuolella ylitetään valtion raja.

C- ja D-liitteen yksilön tuonti EU-alueelle

Kun tuot C- tai D-liitteen yksilön EU:n alueelle unionin ulkopuolisesta maasta:

 1. Täytä CITES tuonti-ilmoituslomake ja esitä se tullissa kun tuot yksilön Suomeen. Tulli leimaa lomakkeen molemmat kappaleet ja palauttaa asiakkaan kappaleen tuojalle ja alkuperäiskappaleen SYKEen.
 2. Kun tuot C-liitteen lajin yksilöitä, sinun täytyy lisäksi esittää lähtömaan myöntämä vientilupa tai alkuperätodistus Suomen tullissa. Tarkempaa tietoa lähtömaiden vientilupien ja alkuperäistodistusten hakemisesta saat näiden maiden viranomaisilta (yhteystiedot oikealla).
 3. Jos tuot C- tai D-liitteen yksilön henkilökohtaiseen käyttöön omissa matkatavaroissa tai muuttokuormassa, et tarvitse mitään lupia. Tämä poikkeus ei koske eläviä yksilöitä.

Lajiliitteessä C lueteltujen kasvilajien keinotekoisesti lisätyille yksilöille voi käyttää kasvien terveystodistusta vientilupana maista, jotka ovat tästä menettelystä ilmoittaneet CITES-sihteeristölle. 

C- tai D-liitteen yksilön vienti tai jälleenvienti EU:n ulkopuoliseen maahan

Kun viet C- tai D-liitteen yksilön EU:n ulkopuoliseen maahan:

 1. C-liitteen yksilöiden vientiin ei-kaupallisessa tarkoituksessa ei vaadita CITES-lupia, -todistuksia tai -ilmoituksia, kun kyse on henkilökohtaisista tavaroista tai kotiesineistöstä, joita kuljetetaan osana  matkatavaroita tai muuttokuormaa. Tämä poikkeus ei koske eläviä yksilöitä.
 2. C-liitteen yksilöiden muu vienti: hae vientilupaa tai jälleenvientitodistusta SYKEstä. Hakemuksen liitteenä on oltava alkuperää osoittava kopio eläimen kantakirjasta, syntymätodistuksesta tai aikaisemmasta CITES-tuontiluvasta, EU-todistuksesta tai muu todiste, josta ilmenee eläimen, kasvin tai tavaran laillinen alkuperä.
 3. Varmista määrämaasta tarvitaanko maahantuontiin heidän myöntämiä asiakirjoja (yhteystiedot oikealla).
 4. D-liitteen yksilön vientiin tai jälleenvientiin ei vaadita CITES-asiakirjoja.

Sallitut rajanylityspaikat ja tullimenettely

EU-todistusta käytetään EU:n sisällä

Yhteisön ja sen jäsenmaiden sisäisessä kaupassa käytetään A-liitteen lajeille EU-todistusta, jolla annetaan poikkeuslupa kaupalliselle toiminnalle (ostaminen, ostajaksi tarjoutuminen, hankkiminen kaupallisiin tarkoituksiin, kaupallisessa tarkoituksessa näytteille asettaminen, käyttö hyötymistarkoituksissa sekä myynti, hallussapito myyntiä varten, myytäväksi tarjoaminen tai myymistä varten kuljettaminen). Myös A-liitteen lajin elävän luonnosta peräisin olevan yksilön siirtoon tarvitaan EU-todistus vaikka kyseessä olisikin ei-kaupallinen toiminta.

Kun EU-todistusta haetaan, on hakemuksen mukana toimitettava laillisen hankinnan ja alkuperän todistava asiakirja tai on annettava muu selvitys, josta ilmenee eläimen, kasvin tai siitä valmistetun tuotteen laillinen alkuperä.

EU-todistus on yleensä toimituskohtainen eli jokainen uusi myyntitapahtuma ja siirto vaatii uuden todistuksen. Tietyissä tapauksissa voidaan kuitenkin myöntää toistaiseksi voimassa oleva ns. yksilökohtainen EU-todistus. Yleisimmin tällainen myönnetään eläville eläimille jos tietyt ehdot täyttyvät ja eläimellä on pysyvä merkintä.

Lupahakemuslomakkeet ja hakemuksen jättäminen

Lupahakemus on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava. Alkuperäinen allekirjoitettu hakemus toimitetaan liitteineen osoitteeseen: Suomen ympäristökeskus SYKE, CITES-asiat, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki.

Lisätietoja

Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti cites@syke.fi, puh 0295 251 000 (vaihde).

Julkaistu 12.8.2013 klo 17.13, päivitetty 1.12.2022 klo 11.41