Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalue, Paltamo

Hankkeen kuvaus

KaiCell Fibers Oy suunnittelee uuden biojalostamon rakentamista Kainuuseen Paltamon kuntaan Kylänpuron alueelle. Biojalostamotontin rakennuskuntoon saattaminen edellyttää tasausta ja maansiirtotöitä. Tehdasalueen pintakerrokset pitää poistaa ennen maanrakennustöitä. Läjitettävien pintamaiden määrä on arviolta enintään 5 Mm3.

KaiCell Fibers Oy selvittää nyt maamassojen läjitysalueen perustamista varsinaisen tehdasalueen ulkopuolelle, mahdollisimman lähelle tehdasaluetta, jotta maamassojen kuljetustarve pystyttäisiin minimoimaan. KaiCell Fibers on tehnyt sopimuksen pintamaan läjitystä varten määräalasta, jonka pinta-ala on 49 hehtaaria. Alueelle olisi tarkoitus rakentaa maan kuljetuksen edellyttämiä väliaikaisia teitä, maa-ainesten läjityskasa sekä hulevesien selkeytysaltaat. Perustettavalle läjitysalueelle sijoitetaan vain tontin tasauksessa syntyviä puhtaita maa-aineksia. Läjitysalueelle ei sijoitu teollista toimintaa. Maansiirtotyön arvioitu kesto on noin 12 vuotta.

Biojalostamohankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu vuosina 20172018 toteutetussa YVA-menettelyssä. Aikaisempi YVA-menettely ei sisältänyt nyt selvitettävän maamassojen läjitysalueen vaikutusten arviointia. Maankaatopaikka vaatii YVA-lainsäädännön mukaisen YVA-menettelyn, jos alue on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle, joten suunnitteilla olevan maamassojen läjitysalueen ympäristövaikutukset arvioidaan nyt käynnistettävässä erillisessä YVA-menettelyssä. Läjitysalueen tekninen suunnittelu on aloitettu vuoden 2020 alussa samanaikaisesti tämän YVA-ohjelman laadinnan kanssa.

Maamassojen läjityspaikan perustaminen liittyy suoraan KaiCell Fibers Oy:n biojalostamohankkeeseen. Hankkeella ei ole suoranaista yhteyttä muihin vireillä oleviin hankkeisiin. YVA-selostusvaiheessa selvitetään mahdollisuuksia hyötykäyttää biojalostamotontin ylijäämämaita muissa tulevissa rakennushankkeissa seutukunnalla.

Hankkeen vaihtoehdot

VE0: Maamassojen läjitysaluetta ei toteuteta Kyläpuron alueelle. Ylijäämämaat kuljetetaan läjitettäviksi muualle.

VE1: Maamassojen läjitysalue toteutetaan Paltamon biojalostamon tehdastontin luoteispuolelle 49 hehtaarin suuruiselle alueelle. Läjitettävä maa-aineksen määrä on enintään 5 Mm3.

Jos YVA-menettelyn aikana tehtävien selvitysten perusteella on tarpeellista tarkastella nyt esitetystä poikkeavaa toteutusvaihtoehtoa, vaihtoehto otetaan mukaan YVA-selostusvaiheessa.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut 1.6.2020

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 16.8.2020 mennessä. 

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin Paltamon Korpitien koululla 11.8.2020. Yleisötilaisuutta pystyi seuraamaan myös sähköisesti Kainuun ELY-keskuksen Twitter-kanavan kautta: https://twitter.com/KainuunELY 

Yhteysviranomaisen lausunto

Arviointiselostus

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 10.2.2021.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

 

Julkaistu 11.6.2020 klo 8.39, päivitetty 9.3.2022 klo 15.18

Aihealue:
Julkaisija: