Lemminkäinen Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää

Hankkeen kuvaus

Lemminkäinen Infra Oy on 13.4.2017 toimittanut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Ahtilan kiviaineshanketta koskevan YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman.

Hanke koskee Lemminkäinen Infra Oy:n Pyhtään kunnan Heinlahden kylässä Järvenkallion alueella tiloilla Ahtila 10:112 ja Metsola 9:12 sijaitsevan kalliokiviainesten louhinta-alueen tuotantokapasiteetin nostamista.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutukset arvioidaan seuraaville vaihtoehdolle.

Vaihtoehto 0, tuotantokapasiteettia ei nosteta, alueella toimitaan nykyisten suunnitelmien ja lupapäätösten rajoissa, kiviainesten ottomäärä maksimissaan 180 000 m3/v, alin ottotaso +16.00

Vaihtoehto 1, tuotantokapasiteettia nostetaan, kiviainesten ottomäärä maksimissaan muutaman vuoden ajan 740 000 m3/v, alin ottotaso +16.00

Vaihtoehto 2, kiviainesten ottoalueen pohjatasoa lasketaan tasolle +2.00, ottotoiminta jatkuu hankealueella nykyisten lupamäärien hyödyntämisen jälkeen, ottomäärä maksimissaan 200 000 m3/v, ottotoiminnan päätyttyä alue maisemoidaan virkistyskäyttöön

YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen vaikutukset mm. maankäyttöön, maa- ja kallioperään, pohja- ja pintavesiin, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan ja luonnonolosuhteisiin sekä liikennemääriin ja -turvallisuuteen. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) saapunut 13.4.2017

Lemminkäinen Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke Pyhtää, Heinlahti, arviointiohjelma (pdf 7 Mt)

Kuulutukset YVA-ohjelmasta

Lemminkäinen Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää Kuulutus arviointiohjelmasta13.4.2017-7.6.2017 (pdf 9 kt)

Lemminkäinen infra ab, Ahtila stenmaterialtagnigsprojekt, höjandet av Produktionskapaciteten av stenmaterialets tagningsverksamhet i området Järvenkallio i Pyhtää, Heinlahti, miljökonsekvensprogram 13.4.2017-7.6.2017(pdf 31 kt)

YVA-ohjelma on nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuulutetaan Pyhtään kunnan ja Kotkan kaupungin ilmoitustauluilla 18.4. - 7.6.2017.

Arviointiohjelma on nähtävillä arviointimenettelyn aikana Pyhtään ja Kotkan kunnanvirastoissa ja kirjastoissa

  • Pyhtään kunnanvirastossa, Siltakyläntie 175
  • Kotkan kaupunginvirasto, Kustaankatu 2
  • Pyhtään kirjastossa, Huutjärventie 30
  • Kotkan kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 24
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22

 Arviointiohjelma on sähköisesti nähtävillä osoitteessa  www.ymparisto.fi/ahtilankiviaineshankepyhtaaYVA

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 10.5.2017 klo 17.30 alkaen Huutjärven koululla, Huutjärventie 56, 49210 Pyhtää.

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee esittää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 7.6.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta  (pdf, 1 mt)

Arviointiohjelman perusteella tehtävästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuullaan myöhemmin eri kuulutuksella asukkaita ja muita sidosryhmiä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) saapui 04.04.2018

Kuulutukset YVA-selostuksesta

YVA-selostus on nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuulutetaan Pyhtään kunnan ja Kotkan kaupungin ilmoitustauluilla
9.4.–25.5.2018.

Arviointiselostus on nähtävillä arviointimenettelyn aikana:

  • Pyhtään kunnanvirastossa, Siltakyläntie 175
  • Kotkan kaupunginvirasto, Kustaankatu 2
  • Pyhtään kirjastossa, Huutjärventie 30
  • Kotkan kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 24
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22

Arviointiselostus on sähköisesti nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/ahtilankiviaineshankepyhtaaYVA

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 17.4.2018 17.30 alkaen Huutjärven koululla, Huutjärventie 56, 49210 Pyhtää.

YVA-selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee esittää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 25.5.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf 1 Mt)

 

 

Julkaistu 12.4.2017 klo 13.57, päivitetty 1.7.2019 klo 8.27