Ahosuon turvetuotantohanke, Pudasjärvi

 

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Pudasjärvellä sijaitsevalla Ahosuolla. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Vapo Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. 

Ahosuo sijaitsee Pudasjärvellä noin 20 km Pudasjärven taajamasta pohjoiseen. Hankealueen kokonaispinta-ala on 257 hehtaaria, josta tuotantoon soveltuvan alueen pinta-ala on noin 220 hehtaaria. Hankealueesta noin puolet on metsäojitettua suota ja puolet luonnontilaista suota.

Turpeen loppuminen vanhoilla tuotantoalueilla edellyttää uusien turvesoiden kunnostamista ja ottamista tuotantoon alueellisen energiahuoltovarmuuden turvaamiseksi. Ahosuon tuotantoalue korvaa lähivuosina tuotannosta poistettavia alueita ja turvaa osaltaan polttoturvetoimitusten riittävyyttä Pohjois-Pohjanmaan energiahuollossa.

Hankealue sijaitsee Iijoen vesistöalueella (61), tarkemmin Livojoen vesistöalueella (61.5), Livojoen alaosan alueella (61.51) osittain Ruosteojan (61.517), Koivuojan (61.516) ja Livon (61.513) osavaluma-alueilla. Hankealueiden kuivatusvesien purkureitti kulkisi Koivuojan ja Peuraojan kautta Livojokeen.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään kaksi hankevaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta eli turvetuotantoa ei aloiteta Ahosuon ja Koivusuon alueella lainkaan. Alue tulee säilymään nykyisellään.

Vaihtoehto 1 (VE1): Turvetuotantoalueen koko tuotettavine auma-alueineen on 208,5 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus. Vuosittain tuotettavan turpeen määrä on noin 97 050 m3.

Vaihtoehto 2 (VE2): Turvetuotantoalueen koko tuotettavine auma-alueineen on 220,6 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen kemiallinen käsittely. Vuosittain tuotettavan turpeen määrä on noin 103 100 m3.

Julkaistu 28.11.2011 klo 0.00, päivitetty 18.12.2015 klo 13.24