Peab Industri Oy:n Malmgårdin kiviainesalue, Loviisa

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa on kyse kaksiosaisen kiviainesalueen laajentamisesta Loviisan kaupungin Malmgårdin kylässä Myrskyläntien (tie 167) varressa. Hankealueen läntisessä osassa (Sora-Malmgård) harjoitetaan soranottoa ja itäisessä osassa (Kallio-Malmgård) kalliokiviaineksenottoa voimassa olevien ympäristö- ja maa-aineslupien turvin. Hankkeessa sekä soranottoa- että kallionottoa on tarkoitus laajentaa.

Hankealueelta otetaan maa- ja kalliokiviainesta voimassaolevien maa-aines- ja ympäristölupien puitteissa. Kiviainesta toimitetaan Kaakkois- ja Etelä-Suomen asfaltti- ja betoniasemille sekä muuhun infrarakentamiseen. Alueen kalliokiviaines on korkeatasoista ja siitä tehdään ainoastaan korkeampiluokkaisia jalosteita lähinnä ratasepeliksi ja asfalttimassojen raaka-aineeksi. Etelä-Suomen alueella on vain vähän kallioalueita, joista on saatavilla vastaavanlaatuista kiviainesta.

Hankealue sijoittuu Loviisan kaupungin luoteisosaan, Malmgårdin kylään Myrskyläntien (tie 167) varrelle. Hankealueelta itään, länteen ja pohjoiseen ei sijaitse asuinrakennuksia alle 1 km etäisyydellä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 500 m hankealueelta etelään. Malmgårdin kartanon päärakennuksen ja hankealueen välinen etäisyys on 1 km.

Hankkeen vaihtoehdot

 • Vaihtoehto 0. Soran ja kalliokiviaineksen ottaminen nykyisten lupien mukaisessa laajuudessa. Soranottoa jatketaan kiinteistöllä Sora-Malmgård vuoteen 2025 saakka voimassaolevan maa-aineslain mukaisen luvan mukaisesti siten, että ottamisalue on 11 hehtaarin laajuinen, otettavan aineksen kokonaismäärä 470 000 m3, vuosittain otettava määrä on enintään 50 000 m3 ja alin ottotaso on +31,5 m (N60). 9.4.2015 myönnetyn luvan puitteissa vuosittain otettu ainesmäärä on esitetty taulukossa 4 (ks. YVA-selostus/linkki).

Kiinteistöltä Sora-Malmgård otettavaa kiviainesta jalostetaan seulomalla ja murskaamalla voimassaolevan ympäristöluvan mukaisesti (Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta 29.6.2017, § 47). Sora murskataan paikalle tuotavalla siirrettävällä murskauslaitoksella. Murskaimia on 3–5 kappaletta – esi- ja välimurskain sekä tarvittava määrä jälkimurskaimia. Murskauksen yhteydessä käytettävät seulat ovat 2- tai 3-tasoseuloja. Murskauslaitoksen toimintaan tarvittava sähkö saadaan alueella olevasta sähköliittymästä. Murskauslaitos kuuluu pölynpoistoluokkaan B, mikä tarkoittaa siirrettävää laitosta, jossa pölyn haitallinen leviäminen ympäristöön on estetty kesällä kastelemalla ja talvella suojaamalla seulastot ja muut huomattavat pölylähteet peittein tai koteloinnein. Murskaustoimintaa tehdään arkisin klo 7–22 välisenä aikana. Käsiteltävä kiviainesmäärä on enintään 400 000 tonnia vuodessa.

Kiinteistöllä Sora-Malmgård on tarkoitus myös vesiseuloa kiviainesta ja ottaa tähän tarkoitukseen pohjavettä. Pohjaveden ottamiseen ja vesiseulontaan on vesilain mukainen lupa (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 13.10.2016). Malmgårdin alueelta saatava sora sisältää liikaa hienoainesta betonin raaka-aineeksi. Vesiseulonnalla materiaalista saadaan laadukkaampaa, joka soveltuu valmisbetonin raaka-aineeksi. Kiviaines saadaan hyödynnettyä vesiseulonnan avulla kokonaisuudessaan, koska myös kiviaineksen hienoaines erottuu käytettäväksi tuotteeksi. Vesiseulottavan raaka-aineen osuus on noin 40 % otettavan aineksen kokonaismäärästä. Vesiseulontaan tarvittava vesi otetaan kiinteistölle Sora-Malmgård rakennettavasta porakaivosta. Otettava vesimäärä on korkeintaan 350 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna.

Vesiseulonnassa raakasora lastataan kaivinkoneella tai kuormaajalla murskauslaitokseen, jossa se murskataan tai seulotaan haluttuun kokoon. Valmiit lajikkeet varastoidaan varastoalueelle varastokasoihin, joista ne kuljetetaan käyttökohteisiinsa. Vesiseulontalaitteisto on kaksivaiheinen. Ensin kuivaseulottu kiviaines syötetään seulan ylätasolle. Käytettävä seulaverkko on 1 mm. Liikkuvaa kiviainesta suihkutetaan vedellä, mikä edesauttaa kiviainesten jakautumista eri rakeisuuden lajitteiksi. Seulan läpäissyt kiviaines ja hienoainespitoinen vesi ohjataan ruuville, missä kiviainesta sekoitetaan ja jaotellaan karkeampaan ja hienompaan lajitteeseen. Karkeampi aines kulkeutuu ruuvialtaan toiseen päähän, jossa se nostetaan siiviläkauhoilla ja erotetaan omaksi lajitteeksi. Ruuvialtaan hienoainespitoinen seulontavesi ohjataan selkeytysaltaaseen. Selkeytysaltaita on kaksi kappaletta ja niiden syvyys on noin 2 m ja pinta-ala 800 m2, jolloin tarvittava vesimäärä on yhteensä noin 3200 m3. Ensimmäisessä selkeytysaltaassa karkeampirakeinen kiviaines laskeutuu pääosin purkuputken läheisyyteen ja hienompi aines vastaavasti kauemmaksi putkesta. Veden selkeydyttyä se ohjataan toiseen selkeytysaltaaseen, jonka jälkeen vesi kierrätetään takaisin seulontaan. Toinen selkeytysallas toimii myös raakavesialtaana, eli sinne pumpataan prosessissa tarvittava lisävesi.

Lietteiden haittavaikutukset pohjavesien muodostumiseen ja pääsyyn pohjavesialtaaseen ehkäistään käyttämällä tiiviitä selkeytysaltaita, joihin sedimentoitunut liete poistetaan riittävän usein. Selkeytysaltaiden pohjalle ja reunoille asetetaan HDPE-kalvo, jonka pinnalle kasataan tiivis noin 100 cm kerros kivituhkaa estämään kalvon rikkoutuminen. Näin altaissa oleva vesi ei pääse imeytymään maapohjaan. HDPE-kalvon ollessa myös altaan reunoilla estetään vesieroosiota altaissa. Selkeytysaltaiden hienoainesta poistetaan tarvittaessa siten, että lietemäärä pysyy riittävän alhaisena vesiseulonnan tehokkaalle toiminnalle. Koko lietemäärää ei altaasta poisteta kerralla, jotta muovikalvo säilyy ehjänä. Saostusaltaita ei tyhjennetä vedestä talvikuukausien ajaksi. Vesiseulonnassa erotetut lietteet kuljetetaan Kallio-Malmgårdin kiinteistölle varastoitavaksi.

Kalliokiviaineksen ottaminen kiinteistöllä Kallio-Malmgård toteutetaan kahden voimassaolevan maa-aineslain mukaisten lupien mukaisesti siten, että vierekkäin sijaitsevien ottamisalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 17 ha, otettavan aineksen kokonaismäärä yhteensä 1 470 000 m3, vuosittain otettava määrä yhteensä enintään 265 000 m3 vuodessa ja alin ottotaso +24 m (N60). Toinen maa-aineslain mukaisesti luvista päättyy vuonna 2024 ja toinen 23.1.2033.

Kalliokiviaineksenottoa koskee maa-aineslain mukaisen luvan lisäksi myös toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, joka on myönnetty enintään 500 000 tonnin vuosittaisen kiviainesmäärän louhintaan ja murskaukseen. Alueelle on lisäksi mahdollista sijoittaa siirrettävä asfalttiasema. Asfalttiasema on rekisteröity Valtioneuvoston asetuksen 846/2012 (VNA asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista) tarkoittamalla tavalla ja siirrettävä asema on ollut sijoitettuna alueelle kesällä 2017.

Kallion louhintatyö koostuu porauksesta, räjäytyksestä ja rikotuksesta. Poraus suoritetaan hydraulisesti toimivalla poravaunulla. Porausreiät porataan ennalta määritetyn etäisyyden päähän toisistaan. Jokaisesta räjäytyksestä tehdään räjäytyssuunnitelma. Yli 1 m3:n suuruiset lohkareet rikotaan hydraulisella iskuvasaralla. Räjäytyksiä on harvoin, arviolta 10-15 kertaa vuodessa, ja ne tehdään aina päiväsaikaan.

Kalliokiviaineksen murskaus toteutetaan samoin kuin soran murskaus.

Ottamisen päätyttyä alue jälkihoidetaan maa-aines- ja ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.

 • Vaihtoehto 1. Soran ja kalliokiviaineksen ottamisalueiden laajentaminen sekä vuosittain otettavan ainesmäärän kasvattaminen.

  Soranottoaluetta kiinteistöllä Sora-Malmgård laajennetaan niin, että se kiinteistön rajoihin ja tiehen jätettäviä suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta kattaa koko kiinteistön. Ottamisalueen ja tien väliin jätetään vähintään 30 m suojaetäisyys tien keskilinjasta mitattuna.

  Ottamisalueen ja tien väliin jätetään suojapuusto. Alimman ottotason ja ylimmän havaitun pohjavedenpinnan väliin jätetään vähintään 4 m paksuinen suojakerros maa-ainesta. Alin ottotaso on +31,5 m (N60). Otetun aineksen murskausta ja vesiseulontaa jatketaan.

  Kalliokiviaineksen ottamista kiinteistöllä Kallio-Malmgård laajennetaan niin, että se kiinteistön rajoihin ja tiehen nähden jätettäviä suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta kattaa koko kiinteistön. Alin ottotaso on nykyisen luvan mukainen +24 m (N60) ja otettavan aineksen määrä on 3 900 000 m3. Kalliokiviaineksen murskausta jatketaan ja alueelle on lisäksi mahdollista sijoittaa siirrettävä asfalttiasema. Räjäytykset toteutetaan kuten vaihtoehdossa VE0.

  Ottamisalueen ja tien väliin jätetään vähintään 30 m suojaetäisyys tien keskilinjasta mitattuna. Ottamisalueen ja itäpuoleisten peltojen väliin sekä ottamisalueen ja tien 167 väliin jätetään suojapuustoa. Hankkeen kesto on arviolta 40 vuotta.

  Ottamisen päätyttyä alue jälkihoidetaan maa-aines- ja ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.

 • Vaihtoehto 2. Soran ja kalliokiviaineksen ottamisalueiden laajentaminen, vuosittain otettavan ainesmäärän kasvattaminen sekä kalliokiviaineksenottoalueella ottotason syventäminen. Vaihtoehdossa VE2 soranotto toteutetaan kuten vaihtoehdossa VE1.

  Kalliokiviaineksen ottamista kiinteistöllä Kallio-Malmgård laajennetaan niin, että se kiinteistön rajoihin ja tiehen nähden jätettäviä suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta kattaa koko kiinteistön. Lisäksi ottotaso alennetaan sekä nykyisellä että laajennusalueella tasolle -6 m (N60) joka on 30 m alempana nyt luvitettuun alimpaan ottotasoon verrattuna. Kalliokiviaineksen murskausta jatketaan ja alueelle on lisäksi mahdollista sijoittaa siirrettävä asfalttiasema. Räjäytykset toteutetaan kuten vaihtoehdoissa VE0 ja VE1.

  Kallion louhinta ulottuu pohjaveden pinnan alapuolelle. Louhinnan aikana louhosta pidetään kuivana pumppaamalla. Louhinnan jälkeen louhos täyttyy osittain vedellä.

  Hankkeen kesto on arviolta 60 vuotta.

  Ottamisen päätyttyä ottamisalueesta muodostuu vaihtoehdossa yhtenäinen vesiallas, jossa veden arvioidaan luonnontilaisen pohjaveden pinnan tasolle. Ottamisalueen reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3 noin 3 metriä vedenpinnan alapuolelle. Luiskatuilla alueille on mahdollista kylvää ja/tai istuttaa alueella luontaisestikin kasvavaa kasvillisuutta ja siten saattaa ottamisalueen reunat ympäristöön sopiviksi.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Täydennetty arviointiselostus

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 8.1.2020 klo 7.39, päivitetty 17.8.2022 klo 15.24

Julkaisija: