Tampereen Autokuljetus Oy:n Ylöjärven Tunturavuoren maankaatopaikka ja kiviainesjätteen käsittely- ja kierrätyshanke, Ylöjärvi

Hankkeen kuvaus

Ylöjärven Tunturavuoren maankaatopaikka sekä kiviainesjätteen käsittely ja kierrätys -hanke sijoittuu Ylöjärvelle. Yhdeksän hehtaarin hankealue sijaitsee Röhön niittypalsta - nimisellä tilalla osoitteessa Röhköntie 190, Ylöjärvi. Hankealue rajautuu länsireunastaan hankkeesta vastaavan Tunturavuoren maa‐ainesten ottoalueeseen ja itäreunastaan Rudus Oy:n Takamaan maa‐ainesten ottoalueen kiinteistöön.

Suunniteltavalla alueella otetaan vastaan, käsitellään murskaamalla ja seulotaan rakennustoiminnassa muodostuvia pilaantumattomia maa‐ ja kiviaineksia. Lisäksi alueelle välivarastoidaan sekä sijoitetaan pysyvästi maa-aineksia.

Läjitysalueen kapasiteetti on noin 250 000 tonnia loppusijoitettavia pilaantumattomia maa‐aineksia vuosittain. Hankealueella käsitellään maarakentamiseen soveltuvia materiaaleja kuten betoni‐ ja tiilijätettä sekä uudelleenhyödynnettäviä kiviaineksia yhteensä 100 000 tonnia vuodessa. Hankkeen laajuus, kesto ja hankealueella käsiteltävien materiaalien laatu riippuu toteutettavasta vaihtoehtoratkaisusta.

Hankkeen vaihtoehdot

Arviointiohjelmassa oli aluksi esillä 0-vaihtoehto sekä kaksi hankevaihtoehtoa. Arviointiselostuksessa on kuitenkin arvioitu 0-vaihtoehto sekä kolme hankevaihtoehtoa, jotka ovat:

VE0: Hanketta ei toteuteta. Alue rakennetaan varastointikentäksi voimassa olevan toimenpideluvan mukaan ja alueelle haetaan ympäristölupaa kalliokiviainestuotteiden tilapäiselle varastoinnille.

Vaihtoehto 1A. Maankaatopaikka sekä maa-ainesjätteen käsittely ja kierrätys. Hankealueelle vastaanotetaan ja sijoitetaan pysyvästi ylijäämämaita enintään 250 000 tonnia vuodessa noin 10–15 vuoden ajan, yhteensä 800 000–900 000 kuutiometriä. Alueen yläpinta nousee tasolle +151 m. Uudelleen hyödynnettävien maa-ainesten käsittelyä on enintään 100 000 tonnia vuodessa.

Vaihtoehto 1B. Maankaatopaikka, maa-aines- ja rakennusjätteen käsittely ja kierrätys. Kuten VE1A, mutta käsittelykapasiteetti 100 000 tonnia/vuodessa sisältää myös hyötykäyttöön kelpaavien betoni- ja tiilijätteiden varastointia ja käsittelyä murskaamalla.

Vaihtoehto 2. Laajempi maankaatopaikka sekä maa-aines- ja rakennusjätteen käsittely ja kierrätys. Hanke-alueelle vastaanotetaan ylijäämämaita arviolta enintään 250 000 tonnia vuodessa noin 15–20 vuoden ajan, yhteensä 1 200 000 kuutiometriä. Täyttökerroksen paksuus olisi suurimmillaan 21 metriä, jolloin maankaatopaikan yläpinnan taso nousisi korkeustasolle +160 m. Uudelleen hyödynnettävien maa-ainesten käsittelyä ja sekä betoni- ja tiilijätteiden käsittelyä ja varastointia on yhteensä enintään 100 000 tonnia vuodessa.

Arviointiohjelma

.

Arviointiselostus

Julkaistu 29.8.2018 klo 11.42, päivitetty 9.2.2023 klo 13.35

Julkaisija: