Reväsvaaran tuulivoimapuisto, Ylitornio

Arviointiohjelma

Hankekuvaus

UPM-Kymmene Oyj (UPM) on bio- ja metsäteollisuusyhtiö, jonka energialiiketoiminnan tavoitteena on kasvaa vähäpäästöisillä energiamarkkinoilla. UPM:n sähköntuotanto muodostuu vesivoimasta, ydinvoimasta, lauhteesta, tuulivoimasta ja metsäbiopohjaisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta.  UPM suunnittelee hankkeesta vastaavana tuulivoimatuotantoa Reväsvaaran alueelle Ylitornion kuntaan. Kooltaan noin 1 000 hehtaarin hankealue sijaitsee noin viisi kilometriä kaakkoon Ylitornion kuntakeskuksesta. Hankealue on yksityisten maanomistajien omistama ja UPM on tehnyt alueella maa-alueen vuokra- ja käyttöoikeussopimukset tuulivoiman tuotantoa varten. Ylitornion kunta laatii alueelle tuulivoimayleiskaavaa. Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 28.5.-3.7.2015.

Hanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, 110/20 tai 30 kV sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV voimajohdosta tai maakaapelista sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Tuulivoimalat liitettäisiin tuulipuiston sähköasemaan 20 tai 30 kV maakaapeleiden avulla. Tuulivoimaloiden alue liitetään lounaisosassa kulkevaan Tornionlaakson Sähkö Oy:n 110 kV voimajohtoon, jonka yhteyteen rakennetaan erotinasema tai sähköasema. Sekä tuulivoimaloiden napakorkeus maanpinnasta että roottorin halkaisija olisivat korkeintaan 150 metriä, jolloin voimalan kokonaiskorkeus olisi enintään 225 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 2-5 MW.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 1 (VE1): korkeintaan 15 tuulivoimalaa.

Vaihtoehto 2 (VE2): korkeintaan 10 tuulivoimalaa.

Nollavaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä.

Hankealueen sisällä on neljä sähkönsiirron reittivaihtoehtoa VE-A, VE-B, VE-C ja VE-D sähköasemalta hankealueen lounaisosassa kulkevaan Tornionlaakson Sähkö Oy:n 110 kV voimajohtoon. Sähköasemat sijaitsevat Reväsvaaran etelärinteessä ja vaihtoehtoiset sähkönsiirtoreitit suuntautuvat lounaaseen noin puolen kilometrin välein. VE-B on osa vaihtoehdon VE-A -reittiä. Vaihtoehdossa VE-D erotinasemaa ei tarvita sähköaseman sijaitessa olemassa olevan voimajohdon vieressä.

Arviointiselostus

 

 

Julkaistu 15.5.2015 klo 11.04, päivitetty 18.6.2019 klo 12.55

Julkaisija: