Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen

Maa-aineslain mukaisen lupamenettelyn tueksi tarvitaan sekä maakunnallista että kuntakohtaista maa-aines- ja pohjavesivarojen käytön suunnittelua ja tarvittavien aluevarausten huomioimista kaavoituksessa. Maakunnallista kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun yhteen sovittavaa suunnittelua ja tutkimusta on tehty ”Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen”-projekteissa (POSKI). Maakunnallisesti toteutetut selvitykset tuottavat tausta-aineistoa kiviaineshuoltoa ja suojelua yhteen sovittavalle yleispiirteiselle kaavoitukselle ja muulle alueidenkäytön suunnittelulle. POSKI-selvitykset ovat ympäristöselvityksiä ja niillä ei ole lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia, mutta niissä tuotettua tutkimustietoa voivat hyödyntää esimerkiksi kuntien ja ELY-keskusten maa-aineslupa- ja valvontaviranomaiset.

Kiviainesten riittävyys tulisi turvata pitkälle tulevaisuuteen vaarantamatta luonnon monimuotoisuutta. Kiviainesten ottamisesta ja käytöstä aiheutuvat eturistiriidat tulisi sovittaa yhteen alueidenkäytön suunnittelussa. Luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä edellytetään maa-aineslain ohella valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen sisältövaatimuksissa. Pohjavesialueet sekä arvokkaiksi luokitellut geologiset luontotyypit inventointitietoineen ovat keskeinen tausta-aineisto sekä yhteen sovittavassa suunnittelussa että maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa.

Julkaistu 9.1.2019 klo 16.55, päivitetty 30.3.2021 klo 16.45