NCC Oy:n Greggbölen maanvastaanoton laajennus, Loviisa

Hankkeen kuvaus

NCC:llä on Loviisan Greggbölessä toiminnassa oleva kalliokiviaineksen ottoalue. Alueella on tällä hetkellä voimassa Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnan 1.11.2018 myöntämä maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukainen yhteis­lupa kallion louhintaan, murskaukseen ja ylijäämämaiden vastaanottoon. Suunnitelman mukaan nykyistä toimintaa laajennetaan suurentamalla vuosittaista ylijäämämaiden vastaanotto­määrää (enimmillään 500 000 t/a) sekä lisäämällä toimintaan pilaantuneiden maiden vastaanotto ja käsittely.

Hanke sijoittuu Loviisan kaupungin länsiosaan Greggbölen kylään lähelle Porvoon rajaa. Loviisan keskusta sijaitsee hankealueesta noin 19 km kaakkoon ja Porvoon keskusta on noin 15 km alueen lounaispuolella. Porvoon moottoritie kulkee hankealueen pohjoispuolella lähimmillään noin 300 metrin päässä. Alueelle kuljetaan valtatie 7:ltä (Porvoon moottoritie), josta yhteys jatkuu Vanhakyläntietä pitkin edelleen Heskerintielle, josta on liittymä ottoalueelle.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu ja arvioitu seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto VE0:

Hanketta ei toteuteta, eikä alueelle tule uutta toimintaa. Vaihtoehtoon kuuluu nykyisen toiminta-alueen (vaiheet 1–5) louhinta nykyisten lupien mukaisesti. Lisäksi vaihtoehtoon kuuluu toiminta-alueen laajennuksen (vaihe 6) louhinta, sillä kyseinen alue on sisältynyt vuonna 2006 tehtyyn YVA-arviointiin. Vaihtoehdossa VE0 kalliota louhitaan ja murskataan alueella noin 1 500 000 m3 (3 975 000 t) ja maa-ainesten vuotuinen ottamismäärä on enintään 500 000 tonnia vuodessa. Tässä vaihtoehdossa ei tehdä varsinaista maantäyttöä vaan louhinta-alueiden luiskat tasoitetaan maamassoilla..

Vaihtoehto VE1:

Puhtaiden ylijäämämaa-ainesten vastaanottomäärä nousee enimmillään 500 000 t/a ja alueen täyttökapasiteetti 3 700 000 m3 (6 700 000 t). Hanke toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisen kaltaisena.

Vaihtoehto VE2:

Vaihtoehdossa VE1 esitettyjen toimintojen (louhinta ja maantäyttö) lisäksi alueella vastaanotetaan ja käsitellään pilaantuneita maita, joita vastaanotetaan ja käsitellään enimmillään 56 000 t/a. Mahdollisia pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmiä ovat öljyisten maiden kompostointi, huokosilmakäsittely, jätettä sisältävän maan käsittely sekä terminen käsittely. Puhdistetut massat sijoitetaan maankaatopaikalle, kun maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ovat alle valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen 214/2007 alempien ohjearvojen.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 6.5.2022 klo 15.39, päivitetty 18.8.2022 klo 14.22

Julkaisija: