Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehdashanke, Raahe

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus

Mustavaaran Kaivos Oy on selvittänyt metallituotetehtaan rakentamista Raaheen. Hankkeen tarkoituksena on käynnistää vanadiinin tuotanto Suomessa terästeollisuuden sivutuotteita jalostamalla. Terästeollisuus käyttää vanadiinia erikoislujien teräslaatujen valmistuksessa. Metallituotetehtaan pääraaka-aineena käytetään noin 285 000 tonnia vuodessa vanadiinipitoista LD-kuonatuotetta (terästuotannon kuona), joka on peräisin SSAB:n terästuotannosta Suomessa (Raahe) ja Ruotsista. Pääraaka-aineen lisäksi prosessin eri vaiheissa käytetään muita raaka-aineita noin 197 000 tonnia vuodessa. Metallituotetehtaalla valmistettavat myyntituotteet on ferrovanadiini (noin 6 700 tonnia vuodessa), harkkorauta/raakateräs (noin 60 000 tonnia vuodessa) ja mineraalituotteiksi jalostettavat sivutuotekuonat (noin 288 000 tonnia vuodessa).
Metallituotetehtaan prosessi koostuu seuraavista pääprosessivaiheista; 1) Raaka-aineiden käsittely, 2) Raudan/teräksen valmistus, johon kuuluu sulatus-pelkistys, selektiivinen hapetus sekä rikin ja fosforinpoisto, 3) Vanadiinin valmistus, johon kuuluu pasutus, liuotus ja saostus sekä aluminoterminen prosessi.
Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen toteutettaisiin vuosina 2017–2019 ja metallituotetehtaan käyttöönotto alkaisi vuonna 2019. Metallituotetehtaan vaatima tilantarve on noin 20 hehtaaria.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään hankkeelle kaksi vaihtoehtoista sijoituspaikkaa kahdella eri tuotantoprosessivaihtoehdolla sekä ns. nollavaihtoehto:

Nollavaihtoehto: Hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Vaihtoehto 1 (VE1): Sijainti Raahen satamassa, sulattoprosessi täydennettynä hydrometallurgisella lisäprosessilla.

Arviointiohjelmassa esitetyistä vaihtoehdoista, jotka koskivat hankkeen sijoittamista Ouluun Ruskon alueelle, on luovuttu arviointimenettelyn aikana. Lisäksi Raahen vaihtoehdosta, joka koski pelkästään sulattoprosessia on luovuttu.

Julkaistu 15.4.2013 klo 0.00, päivitetty 21.12.2016 klo 10.48