Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely, Lempäälä

YVA-selostus (23.3.2016)

Destia Oy ja Toivosen Sora Oy ovat toimittaneet Pirkanmaan ELY-keskukselle Lempäälän Pitkäkallionkiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely sekä maankaatopaikka -hankkeistaan yhteisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus).  

Arvioidut hankkeet

Arvioidut hankkeet sijoittuvat Lempäälän Pitkäkallion alueelle 9 km Lempäälän keskustasta Pirkkalan suuntaan, osoitteeseen Pirkkalantie 670. Alueella on nykyisin Destia Oy:n toimintaa. Vierekkäisten hankealueiden pinta-ala olisi yhteensä noin 40 hehtaaria. Hankesuunnitelmien mukaan alueilla olisi louhintaa, porausta, rikotusta ja murskausta 1–2 kertaa vuodessa 6–8 viikon jaksoissa. Kuljetusreitit alueelta ovat Pirkkalantietä joko Lempäälän tai Pirkkalan kautta. Hankesuunnitelmia on muutettu siten, että kesäkaudella 16.6.–15.8. ei ole louhintaa ja murskausta, ja kuljetukset ajoittuisivat maanantaista perjantaihin kello 7.00–22.00 (aikaisemmin 5.30 -22.30). Muutoin suunniteltu toiminta olisi ympärivuotista.

Destia Oy suunnittelee alueensa laajennusta pohjoiseen. Alueelta louhittaisiin kiviainesta ja lisäksi alueelle tuotaisiin muualta louhetta, puhdasta kaivumaata ja erilaisia rakennusmateriaaleja (asfaltti, betoni, tiili). Kiviainesjätteitä käsiteltäisiin edelleen myytäväksi tai niitä sijoitettaisiin pysyvästi alueelle. Hankkeen arvioitu elinkaari on 20–30 vuotta, ja toiminnan loputtua alue maisemoidaan metsätalouden käyttöön.

Toivosen Sora Oy suunnittelee kiviaineksen otto- ja myyntitoimintaa sekä puhtaan ylijäämämaan sijoittamista pysyvästi alueen muodostuvalle maankaatopaikalle.  Suunniteltu louheen vuosittainen käsittelymäärä olisi nyt neljännes / kolmannes alun perin suunnitellusta määrästä. Hankkeen arvioitu elinkaari on edelleen 10–15 vuotta, jonka jälkeen alue maisemoidaan metsämaaksi.

YVA-selostus tulee yleisön nähtäville 23.3.2016. Raporttia voi lukea Lempäälän palvelupisteessä tai pääkirjastossa sekä Tampereella Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Yliopistonkatu 38). Kirjastoauto Wallessa on kaksi lainattavaa raporttia. YVA-selostus on internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/LempaalanPitkakallionYVA.         

YVA-selostuksesta on kaikille avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 13. huhtikuuta 2016 klo 18–20 Lempäälän Säijän koululla, Säijän yhdystie 212. Tilaisuudessa esitellään YVA-selostukseen koottuja arviointituloksia ja keskustellaan arviointiselostuksesta. YVA-selostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 13.5.2016 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto hankkeiden YVA-selostuksen riittävyydestä tulee nähtäville ja luettavaksi kesä-heinäkuun 2016 aikana edellä mainittuihin paikkoihin ja hankkeen internet-sivuille. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto YVA-selostuksesta (10.6.2016)

 

 

YVA-ohjelma (24.9.2015)

 

Arvioitavat hankkeet ja niiden vaihtoehdot

Arvioitavat hankkeet sijoittuvat Lempäälän Pitkäkallion alueelle 9 km Lempäälän keskustasta Pirkkalan suuntaan, osoitteeseen Pirkkalantie 670. Alueella on nykyisin Destia Oy:n toimintaa. Hankesuunnitelmien mukaan alueilla olisi louhintaa, porausta, rikotusta ja murskausta 1-2 kertaa vuodessa 6–8 viikon jaksoissa, mutta muu suunniteltu toiminta on ympärivuotista. Kuljetusreitit alueelta ovat Pirkkalantietä joko Lempäälän tai Pirkkalan kautta, ja kuljetukset ajoittuvat maanantaista perjantaihin kello 5.30–22.30.

Destia Oy suunnittelee nykyisen alueensa laajennusta pohjoiseen, ja laajennuksen jälkeen suunniteltavan hankealueen kokonaispinta-ala on 27,5 hehtaaria. Louhittavaa aluetta on noin 18 hehtaaria, jolta louhittaisiin kiviainesta koko elinkaaren aikana kolme miljoonaa kuutiometriä ja vuosittain keskimäärin 250 000 tonnia (enintään 500 000 t/a). Lisäksi alueella on suunniteltu vastaanotettavan ja käsiteltävän edelleen myytäväksi tai loppusijoitettavaksi muualta tuotavaa louhetta keskimäärin 100 000 t/a (enintään 500 000 t/a), puhdasta kaivumaata 100 000 t/a (200 000 t/a) ja erilaisia rakennusmateriaaleja (asfaltti, betoni, tiili) yhteensä 60 000 t/a (200 000 t/a). Hankkeen arvioitu elinkaari on 20–30 vuotta ja toiminnan loputtua alue maisemoidaan metsätalouden käyttöön soveltuvaksi.

Toivosen Sora Oy suunnittelee kiviaineksen otto- ja myyntitoimintaa sekä puhtaan ylijäämämaan vastaanottoa noin 10 hehtaarin kokoisella alueella Destia Oy:n nykyisen alueen itäpuolella. Louhittava alue on 9 ha, josta louhittaisiin kiviainesta elinkaaren aikana noin yksi miljoona kuutiometriä ja vuosittain keskimäärin 300 000 tonnia (enintään 500 000 t/a). Muualta tuotavan ylijäämälouheen käsittelyä olisi keskimäärin 100 000 t/a (150 000 t/a) ja ylijäämämaiden vastaanottoa 100 000 t/a (150 000 t/a). Hankkeen arvioitu elinkaari on 10–15 vuotta, jonka jälkeen alue maisemoidaan metsämaaksi.

Vaihtoehto 0. Nykytilanne. Suunniteltu Destia Oy:n toiminta-alueen laajennus sekä Toivosen Sora Oy:n hanke jäävät toteuttamatta ja Destia Oy jatkaa toimintaansa voimassaolevien maa-aines- ja ympäristölupien mukaisesti nykyisellä toiminta-alueellaan.

Vaihtoehto 1. Destia Oy jatkaa toimintaa nykyisellä toiminta-alueella voimassa olevien maa-aines- ja ympäristölupien mukaisesti. Lisäksi Destia Oy laajentaa toimintaa hankekuvauksen mukaisesti nykyisen alueen pohjoispuolelle. Toivosen Sora Oy aloittaa kiviaineksen oton avaamattomalla, Destia Oy:n nykyiseen toiminta-alueeseen rajautuvalla alueella.

Hankkeesta vastaavat ovat Destia Oy ja Toivosen Sora Oy. Yhteyshenkilöt ovat Maarit Salonoja, p.040 866 8615, maarit.salonoja(at)destia.fi ja Antero Toivonen, p. 050 322 2980. YVA-ohjelman on laatinut hankkeesta vastaavien toimeksiannosta Ympäristönsuunnittelu Oy. Yhteyshenkilö on Mika Heikkilä, p. 0400 234 134, mika.heikkila(at)ymparistonsuunnittelu.fi.

YVA-menettelyn yhteysviranomainen hankkeessa on Pirkanmaan ELY-keskus. Yhteyshenkilö on Leena Ivalo, p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

YVA-ohjelma on yleisön nähtävillä 24.9.–31.10.2014 Lempäälän palvelupisteessä, Tampereentie 8. Arviointiohjelma on luettavissa Lempäälän pääkirjastossa, Lempäälän Aleksi 1 ja kirjastoauto Walle (lainattavana/2 vko, 2 kpl) sekä Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere sekä tällä internet-sivuilla (www.ymparisto.fi/LempaalanPitkakallionYVA)   

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin marras-joulukuussa 2014 ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille.

YVA-ohjelmasta on kaikille avoin yleisötilaisuus maanantaina 20.lokakuuta 2014 klo 18–20 Lempäälän Säijän koululla, Säijän yhdystie 212.

YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 31.10.2014 mennessä osoitteella Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi.

Julkaistu 22.3.2016 klo 10.46, päivitetty 6.9.2019 klo 14.17

Julkaisija: