Tampereen Kolmenkulman kiertotaloushanke ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotaloushanke, Tampere ja Nokia

Hankkeen kuvaus

Tampereen ja Nokian kaupungit suunnittelevat Tampereen Kolmenkulman alueelle kiertotalouskeskus-hanketta nykyisen Myllypuron maanvastaanottoalueen läheisyyteen, tulevalle asemakaava-alueelle. Kiertotalouskeskus sijoittuu ensin asemakaava-alueelle (Myllypuro, valtatie 3 länsipuoli, Kolmenkulman työpaikka-alueen toinen osa) ollen samalla osa alueen rakentamista.

Asemakaava-alueen valmistuttua siirretään kiertotaloustoiminta nykyisen maanvastaanottoalueen lakialueelle. Kiertotalouskeskus-hankkeessa laajennetaan nykyistä maanvastaanottoaluetta Nokian kaupungin puolelle. Kiertotalousalueelle tuodaan ylijäämämaita sekä maarakentamisessa hyödynnettäviä jätemateriaaleja, kuten betonimursketta ja tuhkaa. Kiertotalouskeskuksessa jätemateriaaleja välivarastoidaan ja käsitellään maarakennuskäyttöön kelpaaviksi.

NCC Industry Oy Nokian Myllypuron kiertotalouskeskus -hankkeessa suunnitellaan kalliokiviainesottoa syventämällä nykyistä ottoaluetta, alueelle tuotavan ylijäämämaan ja maarakentamisessa hyödynnettävien jätemateriaalien käsittelyä ja kierrätystä sekä ylijäämämaiden loppusijoittamista syvennetylle ottoalueelle.

Tampereen kaupunki, Nokian kaupunki ja NCC Industry Oy arvioivat suunniteltujen hankkeiden ympäristövaikutukset yhteisessä YVA-menettelyssä, ja niillä on omat vaihtoehdot kussakin arvioitavassa vaihtoehdossa.

Arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0+

Tampereen maanvastaanottoalueen toiminta jatkuu nykyisellään arvioilta noin neljä vuotta, kunnes luvan mukainen kokonaistäyttötilavuus täyttyy.

NCC:n kallionottoa ja jätteen kierrätystoimintaa (betoni- ja tiilijätettä, rakennusvilla sekä kattohuopa) jatketaan nykyisten lupien mukaisesti.

Vaihtoehto 1

Tampereen nykyistä maanvastaanottoaluetta laajennetaan Nokian kaupungin puolelle.

Laajennetun maanvastaanottoalueen kokonaispinta-ala on noin 18 hehtaaria, josta Nokian puolella noin viisi hehtaaria. Kokonaistäyttötilavuus kasvaa 2,5 milj. kuutiometriin. Vuosittainen ylijäämämaiden vastaanottomäärä säilyy 250 000 tonnissa.

NCC:n alueella kokonaisottomäärä kasvaa 3 276 000 kuutiolla. Kierrätystoimintoihin lisätään ylijäämämaiden kierrätys 250 000 tonnia. Louhinta-aluetta syvennetään ja siihen liittyen otetaan vastaan ja loppusijoitetaan ylijäämämaita enintään 400 000 tonnia vuodessa ja yhteensä 3,7 milj. kuutiometriä.

Vaihtoehto 2

Väliaikaista kiertotaloustoimintaa Tampereen asemakaava-alueen (Myllypuro, vt-3 länsipuoli, Kolmenkulman työpaikka-alueen toinen osa) rakentamisaikana arvioilta 10-15 vuotta. Ylijäämämaiden lisäksi käsitellään ja varastoidaan väliaikaisesti muita materiaaleja, joiden haitta-ainepitoisuus ei ylitä MARA-asetuksen mukaisia raja-arvoja. Kiertotalousalueella välivarastoidaan ja käsitellään vuodessa enintään 1,4 milj. tonnia materiaaleja. Tampereen ja Nokian maanvastaanottoalueen laajennus kuten vaihtoehdossa 1.

NCC:n kasvattaa kierrätystoiminnassa vuosittain vastaanotettavien jätemateriaalien määriä ja ottaa käsittelyyn uutena materiaalina energiapuun. Muutoin toiminta kuten vaihtoehdossa 1.

Vaihtoehto 3

Maarakentamisessa hyödynnettävien jätemateriaalien kiertotaloustoimintaa jatketaan Tampereen maanvastaanottoalueen lakialueella arviolta 30 vuotta. Käsiteltävät materiaalimäärät ovat 180 000 tonnia vuodessa noin neljän hehtaarin alueella, meluvallien sisällä. Muutoin vaihtoehdon toiminnot kuten vaihtoehdossa 2.

NCC:n kallionottoa lisätään laajentamalla louhittavaa syvennystä ja otetaan vastaan loppusijoitettavaksi ylijäämämaita yhteensä arvioita 5,3 milj. kuutiometriä. Muutoin toiminta kuten vaihtoehdossa 2.

Arviointiselostus

YVA-selostukseen voi tutustua seuraavissa paikoissa 11.2.-11.4.2022:

Tampere:

  • Tampereen kaupungin palvelupiste, Frenckellinaukio 2 B
  • Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2

Nokia:

  • Nokian kaupungintalon kirjaamo (2 krs), Harjukatu 23.
  • Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6

Arviointiselostus on lisäksi luettavissa tällä sivulla (www.ymparisto.fi/KolmenkulmankiertotalouskeskusYVA).

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus arviointiselostuksesta järjestetiin kaikille avoimena verkkotilaisuutena 17.2.2022 klo 17-19.

Mielipiteen esittäminen

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 11.4.2022 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE. Mielipiteissä pyydetään viittaamaan diaarinumeroon PIRELY/2038/2020

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta tulee nähtäville kesäkuussa 2022 tälle sivulle. 

Arviointiohjelma

Arviointiohjelmavaihe on päättynyt. 

Hankkeeseen voi tutustua myös hankkeesta vastaavien tekemällä sivustolla: 

Julkaistu 9.2.2022 klo 15.56, päivitetty 27.9.2022 klo 8.11

Julkaisija: