Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeet, Kalajoki

 

Hanke

SABA Tuuli Oy ja Smart Windpower Oy suunnittelevat kahden tuulivoimapuiston, yhteensä 4–36 tuulivoimayksikön rakentamista Himangan Kokkokankaalle ja Torvenkylään. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan 3–5 MW, tuulipuistojen kokonaisteho 20–108 MW ja arvioitu vuosituotanto 50–280
GWh valitusta vaihtoehdosta riippuen. Kunkin voimalan kokonaiskorkeus olisi 180–206 metriä, roottorin lavan halkaisijan ollessa 117–132 metriä. YVA-menettelyssä tarkastellaan viittä (5) eri hankevaihtoehtoa, jotka eroavat
toisistaan rakennettavien tuulivoimaloiden koon, lukumäärän ja käytettävän alueen osalta. Lisäksi tarkastelussa on mukana ns. nollavaihtoehto ja sähkönsiirto.

 

 

Vaihtoehdot

VE1A: SABA Tuuli Oy:n Kokkokankaan alueelle rakennetaan enintään 22 voimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on n. 3 MW ja tornin korkeus on noin 117 metriä sekä roottorin halkaisija noin 126 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on noin 180 metriä.
VE1B: Smart Windpower Oy:n Torvenkylän alueelle rakennetaan enintään 9 tuulivoimalaa. Voimaloiden yksikköteho on noin 3 MW, tornin korkeus noin 120 m ja roottorin halkaisija noin 117 m. Voimalan kokonaiskorkeus on noin 180 m.
VE1C: Smart Windpower Oy:n Torvenkylän alueelle rakennetaan enintään 4 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 5 MW, tornin korkeus noin 140 m ja roottorin halkaisija noin 132 m. Voimalan kokonaiskorkeus on noin 206 metriä.
VE2: SABA Tuuli Oy:n Kokkokankaan ja Smart Windpower Oy:n Torvenkylän alueelle rakennetaan enintään 30 tuulivoimalaa. Voimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat samoja kuin VE1B:ssä.
VE3: SABA Tuuli Oy:n Kokkokankaan ja Smart Windpower Oy:n Torvenkylän alueelle rakennetaan enintään 36 tuulivoimalaa. Voimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat samoja kuin VE1B:ssä.

Tuulivoimapuistojen sisäinen sähkönsiirto tuulivoimaloilta tuulipuistojen omille sähköasemille toteutettaisiin maakaapelein, jotka sijoitetaan pääasiassa huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Smart Windpower Oy:n tuulipuisto (pohjoinen alue) liitettäisiin alustavan suunnitelman mukaan hankealueen länsipuolella kulkevaan Fingridin kantaverkkoon suoraan varsiliittymällä tai kantaverkon yhteyteen rakennettavalla sähköasemalla. Sähkönsiirto tuulipuis-ton sisäiseltä sähköasemalta Fingridin kantaverkkoon tapahtuisi noin 3,5 kilometrin pituisella maakaapelilla. Eteläiseltä alueelta (SABA Tuuli Oy) sähkönsiirto hoidettaisiin sisäisen sähköaseman kautta olemassa olevaan Fingridin kantaverkkoon suoraan varsiliittymällä tai kantaverkon yhteyteen rakennettavalla sähköasemalla. Vaihtoehtoisesti nykyiseen Fingridin kantaverkon linjakäytävään rakennettaisiin uusi 110 kV:n siirtolinja Kalajoen Jylkän sähköasemalle. Alueelle rakennetaan myös tarvittava tiestö.

Julkaistu 9.9.2014 klo 12.23, päivitetty 10.3.2016 klo 7.57