Akaan Karhunrahkan tuulivoimahanke, Akaa

Hankkeen kuvaus

Akaan kaupunki kuuluttaa Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeen kaavoituksen ja YVA-menettelyn vireilletulosta ja asettaa nähtäville asiakirjan, jossa on kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja YVA-menettelyn arviointisuunnitelma. Asiakirjan nähtäville asettamisesta kuulutetaan hankkeen todennäköisellä vaikutusalueella Akaassa, Valkeakoskella, Hämeenlinnassa, Lempäälässä, Tammelassa, Hattulassa, Forssassa ja Urjalassa.

Hanke ja sijainti

Abo Wind Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Akaan Karhunrahkan alueelle. Alue rajautuu etelässä Hämeenlinnan kunnanrajaan. Hankealueen pinta-ala on noin 19 km2. Tuulivoimahanke käsittää tämänhetkisten suunnitelmien mukaan enintään 15 voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, ja kunkin voimalan yksikköteho on maksimissaan 10 MW. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan liittymistä maakaapelilla noin 8 km luoteessa sijaitsevaan Humppila-Viiala 110 kV voimajohtolinjaan.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta, eikä tuulivoimahanketta rakenneta.
  • VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 11 voimalaa. Tuulivoimalat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.
  • VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 15 voimalaa. Tuulivoimalat yksikköteholtaan maksimissaan 10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä.

Yhteismenettely

Karhunrahkan tuulivoimahankkeessa toteutetaan päivitetyn YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa kaavamenettelyn ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhdistämistä. Yhteismenettelyssä toteutetaan samassa prosessissa sekä osayleiskaavan laadinta että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a § mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloille osoitetuilla alueilla.

Arviointiohjelma

 

 

Julkaistu 28.5.2019 klo 9.36, päivitetty 6.9.2019 klo 14.22

Julkaisija: