Horsmanahon ja Karnukan kaivosten laajentaminen, Polvijärvi

Hankkeen kuvaus

Elementis Minerals B.V. Branch Finland suunnittelee Polvijärvellä toimivien Horsmanahon ja Karnukan kaivosten laajentamista.

Horsmanahon kaivoksen nykyinen vuosittainen kokonaislouhintamäärä on noin 0,5–1 milj.t/vuosi ja Karnukan kaivoksen vuosittainen kokonaislouhintamäärä noin 0,7–1 milj.t/vuosi. Nykyisellään toiminnan on arvioitu jatkuvan noin vuoteen 2028 asti. Suunniteltujen laajennusten myötä kaivosten malmin ja sivukiven yhteenlaskettu kokonaislouhintamäärä olisi korkeimmillaan 4 milj. t/vuosi ja toiminta jatkuisi arviolta vuoteen 2053 asti. Laajennusten mukaisella louhinnalla pyritään vuosittaisessa malmin tuotannossa maksimissaan määrään 750 000 t/vuosi, jolla pystytään turvaamaan Vuonoksen rikastamon ja talkkitehtaan toiminta.

Horsmanahon ja Karnukan kaivokset toimivat Polvijärvellä, lähimmillään noin 3,4 km etäisyydellä Polvijärven taajamasta länteen. Kaivospiirien Horsma 1 (KaivNro 2592) ja Karnukka (KaivNro K7953) yhteispinta-ala on noin 254 ha.

Hankkeen vaihtoehdot YVA-menettelyssä

VE0:

Kaivosten toimintaa jatketaan nykyisellään, jolloin toiminta-aika on arviolta vuoteen 2028 asti. Kokonaislouhinta molempien kaivoksien yhteenlaskettuna määränä on noin 2,5 milj.t/vuosi. Molempien kaivosten malmin tuotanto on yhteensä maksimissaan 750 000 t/v.

Karnukka 1 louhos louhitaan loppuun nykyisen luvan mukaisesti ja toiminnassa syntyvät sivukivet sijoitetaan Karnukan alueelle rakennettavalle nykyisen luvan mukaiselle sivukivialueelle. Louhittu malmi kuljetetaan välivarastoon Horsmanahon alueelle. Horsmanahon kaivoksella Pehmytkiven louhos ja Horsman louhos louhitaan nykyisen suunnitelman mukaisesti loppuun.

VE1:

Kaivosten toiminta-aika on arviolta vuoteen 2053. Molempien kaivosten kokonaislouhinta on maksimissaan 4 milj.t/v. Molempien kaivosten malmin tuotanto on yhteensä maksimissaan 750 000 t/v. Karnukka 1 louhitaan loppuun nykyisen luvan mukaisesti ja lisäksi louhosta laajennetaan ja Karnukka 2 louhos avataan.

Muodostuva sivukivi sijoitetaan osittain Horsmanahon kaivokselle. Sivukiveä läjitetään myös Karnukka 1 louhokseen, mutta erillistä sivukivialuetta ei perusteta Karnukan alueelle. Horsmanahon kaivoksen Pehmytkiven louhosta laajennetaan, Horsman louhos louhitaan nykyisen suunnitelman mukaisesti loppuun ja Alavan louhos avataan. Horsmanahon nykyistä sivukivialuetta (II/IV) laajennetaan. Läjitysalueen täytyttyä sivukiveä sijoitetaan tarpeen mukaan myös Pehmytkiven louhokseen ja/tai Alavan louhokseen.

VE2:

Kaivosten toiminta-aika on arviolta vuoteen 2042. Molempien kaivosten kokonaislouhinta on maksimis-saan 4 milj.t/v. Molempien kaivosten malmin tuotanto on yhteensä maksimissaan 750 000 t/v.
Karnukka 1 louhitaan loppuun nykyisen luvan mukaisesti loppuun ja lisäksi louhosta laajennetaan.

Kaikki muodostuvat sivukivet kuljetetaan Horsmanahoon sivukiven läjitysalueelle (II/IV), jota laajennetaan. Horsmanahon kaivoksella Pehmytkiven louhosta laajennetaan ja Horsman louhos louhitaan nykyisen suunnitelman mukaisesti loppuun. Alavan louhosta tai Karnukka 2 louhosta ei avata.

Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävillä pito

YVA-ohjelma ja kuulutus ovat nähtävillä 21.3.2022 – 19.4.2022 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse Pohjois-Karjala) sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi (www.ymparisto.fi/HorsmanahoKarnukkaYVA).

Lisäksi paperimuotoiset kappaleet on toimitettu yleisesti luettavaksi Polvijärven kunnanvirastolle, Polvijärventie 15, ja Polvijärven kirjastoon, Polvijärventie 4 B.

YVA-ohjelman esittelytilaisuus

Hanketta, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja nyt alkavan YVA-menettelyn kulkua esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Polvijärven koulukeskuksen auditoriossa, Polvijärventie 6 (B-talo), tiistaina 5.4.2022 klo 17.00 – 19.00.

Mielipiteen esittäminen

YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle viimeistään 19.4.2022.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen arviointiohjelmasta antama lausunto julkaistaan kuukauden kuluessa nähtävillä olon päättymisestä osoitteessa www.ymparisto.fi/HorsmanahoKarnukkaYVA

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteystiedot

Käyntiosoite: Aulapalvelu (klo 8.00–16.15), Torikatu 36 A, 3. kerros, Joensuu
Postiosoite: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 69, 80101 Joensuu
Sähköpostisosoite: kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi

Julkaistu 15.3.2022 klo 10.30, päivitetty 18.5.2022 klo 13.55