Ilman epäpuhtauspäästöt - YK:n kaukokulkeutumissopimukselle ja EU:n päästökattodirektiiville toimitettavat tiedot

Suomi toimittaa tiedot ilman epäpuhtauksien päästöistä vuosittain

  • YK:n Euroopan talouskomission kaukokulkeutumissopimuksen (UNECE Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, CLRTAP) sihteeristölle ja
  •  EU:n päästökattodirektiivin (National Emission Ceilings Directive, NECD) mukaisesti EU-komissiolle .

Sopimusten raportointiohjeiden (ECE/EB.AIR.125 [PDF, 194KB])  ja sen liitteiden Annexes for the revised 2014 reporting guidelines [ZIP, 431KB] mukaisesti toimitetaan tiedot seuraavien ilman epäpuhtauksien päästöistä: rikki, typen oksidit, ammoniakki, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, hiilimonoksidi, hiukkaset (kokonaishiukkaset, pienhiukkaset PM10 ja PM2,5, mustahiili), raskasmetallit  (kadmium, lyijy, elohopea, sekä lisätietoina: arseeni, kromi, kupari, nikkeli, seleeni, sinkki) ja hitaasti hajoavat orgaaniset yhdisteet (heksaklooribentseeni, polyklooratut bifenyylit , dioksiinit ja furaanit ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt.

Vuosittain raportoitavat tiedot kattavat

  • päästöt yhdistekohtaisista perusvuosista 1980-luvulla tai vuodesta 1990 lähtien (hiukkaset 2000 lähtien), vuosittain 15.2. mennessä
  • päästöennusteet: typen ja rikin oksideille, ammoniakille, haihtuville orgaaniseille yhdisteille ja hiukkasille, vuosittain 15.3 mennessä
  • inventaarion dokumentointi (Informative Inventory Report, IIR) ja tiedot mahdollisista päästöjen mukautuksista (Adjustment), 15.3 mennessä

Joka neljäs vuosi toimitetaan lisäksi

  • maantieteelisesti jaotellut tiedot 1.5 mennessä
  • suurten pistelähteiden (Large Point Sources, LPS) tiedot 1.5 mennessä

Vuonna 2022 toimitetut päästötiedot

FI_NFR_1980_2020_Finland_04032022  (xls)

Vuonna 2022 toimitettu inventaarion dokumentointi-  Informative Inventory Report, IIR (pdf)

 

Julkaistu 12.9.2013 klo 9.54, päivitetty 24.3.2022 klo 10.30