Hietavaaran tuulivoimapuisto, Puolanka

Hankkeen kuvaus

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Kainuuseen Puolangan kuntaan Hietavaaran alueelle. Hankealue sijaitsee 25 kilometriä Puolangan keskustasta kaakkoon Ristijärven ja Paltamon rajoilla. Hankealueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan 300 metriä. Suunnitellun Hietavaaran tuulipuiston eteläisin osa on osa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan Varsavaara tv-9 tuulivoima-aluetta. Alue on arvioitu maakuntakaavoituksessa tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvaksi alueeksi. Hankealueella on solmittu maanvuokrasopimuksia tuulivoimapuiston mahdollistamiseksi. Hankealueella tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon alustavien suunnitelmien mukaan Seitenoikean sähköaseman kautta. Uusi voimajohto sijoittuisi olemassa olevan voimajohdon rinnalle.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1: Hankealueelle rakennetaan enintään 18 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW.
  • Vaihtoehto 2: Hankealueelle rakennetaan enintään 13 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW

Arviointisuunnitelma

Hietavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma asetetaan uudelleen nähtäville. Puolangan kunta on päättänyt wpd Finland Oy:n aloitteesta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman uudelleen nähtäville ajalle 6.10. - 6.11.2021.

Aiemman nähtävillä olon aikana 23.06. - 23.07.2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta toimitettuja lausuntoja tai mielipiteitä ei tarvitse toimittaa uudestaan vaan ne huomioidaan sellaisenaan. Myös myönnettynä lisäaikana toimitetut lausunnon ja mielipiteet otetaan huomioon, eikä niitä tarvitse toimittaa uudelleen. Nähtäville asetettava aineisto on täysin sama.

Hietavaara kuulutus ja lausuntopyyntö 23.6. - 23.7.2021

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin 29.6.2021 Puolankajärven koululla. 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta on ollut mahdollista esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne joko sähköisesti kunta@puolanka.fi tai osoitteeseen Puolangan kunta, Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka.

Kainuun ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Puolangan kunta on toimittanut mielipiteet.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Julkaistu 11.6.2021 klo 14.36, päivitetty 3.12.2021 klo 11.34

Julkaisija: