Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Kaakkois-Suomi

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Ensimmäiset koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat valmistuivat vuonna 2009 ja ovat voimassa vuoteen 2015. Merenhoidossa tavoitteena on että Suomen merialueiden tila on hyvä vuoteen 2020 mennessä.

Vesienhoitosuunnitelmat on päivitetty vuosille 2016–2021 ja merenhoidon toimenpideohjelma on valmistunut

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Kesällä 2012 alkoi vesienhoitoalueita koskevien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien päivittäminen vuosille 2016–2021. Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille on tehty toisen kauden vesienhoitosuunnitelmaehdotukset, jotka valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015.

Suomen merenhoitosuunnitelmaa on tehty kolmessa vaiheessa. Valtioneuvosto teki päätöksen merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä osasta vuonna 2012. Siinä on arvioitu meren nykytila sekä asetettu tavoitteet hyvän tilan saavuttamiseksi ja mittarit tilan seuraamiseksi. Vuonna 2014 valtioneuvosto päätti merenhoitosuunnitelman toisesta osasta - seurantaohjelmasta. Seurantaohjelma koostuu 39 alaohjelmasta, joilla kerätään tietoa lajeista, luontotyypeistä, meriveden ominaisuuksista sekä meriympäristöön kohdistuvista paineista. Kullekin alaohjelmalle on määritelty vastuuviranomaiset. Toimenpideohjelmassa eli merenhoitosuunnitelman kolmannessa osassa arvioidaan nykyisten merenhoitotoimien riittävyyttä ja esitetään uusia toimia eri aloille meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi merenhoidon toimenpideohjelman 3.12.2015.

Merenhoitosuunnitelman toteutumista tarkastellaan ja suunnitelman kolme osaa tarkistetaan kerran kuudessa vuodessa. Ensimmäinen osa tarkistetaan vuonna 2018, toinen 2020 ja kolmas osa eli toimenpideohjelma vuonna 2021.

Kuulutukset

Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016–2021:

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016–2021

Merenhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016–2022

Vesienhoito Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen vesienhoidon suunnittelusta vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jonka toimialue ulottuu Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille. ELY-keskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittämisestä ja ihmistoiminnan vaikutusten arvioinnista, vesien tilan seurantaohjelmasta ja seurannasta, pinta- ja pohjavesien tilan luokittelusta sekä toimenpiteiden suunnittelusta.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä , joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun.

Lisätietoja

Hydrobiologi Jouni Törrönen          P. 0295 029 296

Linmologi Marja Kauppi                   P. 0295 029 245   

Geologi Heidi Rautanen                   P. 0295 029 279

Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi     P. 0295 029 260


Kartta VHA1 ja VHA2

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.12, päivitetty 20.1.2016 klo 9.11